ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

‎ ساختار فضایی شهرها به روابط مختلف و متقابل تمامی نیروها و عوامل موجود در شهر بستگی دارد. این عوامل می‎تواند دربرگیرندۀ نیروی بازار، فعالیت‎ها، زیرساخت‎های شهری و خدمات گوناگون باشد که همواره ارتباطی پیچیده و متقابل داشته و گاهی اوقات این پیچیدگی، حتی مانع رسیدن به الگوی مناسب توسعه و ساخت شهر در مقیاس کلان و برنامه‎ریزی و تنظیم سیاست‎های شهری در مقیاس خُرد می‎شود. درنتیجه، لزوم نگرش جدی به برنامه‎ریزی ساختار فضایی شهر اهمیت می‎یابد و برنامه‎ریزی آن بایستی با توجه به ساختار حاکم بر شهرها انجام شود. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل ساختار فضایی شهر جدید پردیس و عوامل مؤثر بر آن از طریق شاخص‎های مختلف (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی ـ درمانی، زیربنایی، حمل‎ونقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. ابتدا بررسی‎های کلی کالبدی، ازجمله سیمای شهر و کاربری‎ها انجام گرفت و ساخت و کالبد شهر جدید پردیس معرفی شد. سپس به ارائۀ نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدهای مرتبط با ساختار فضایی شهر پرداخته و جدول مدل راهبردی تلفیقی تهیه شد. پس از آن با تحلیل سلسله‎مراتبی، به وزن‎دهی هر یک از معیارهای نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدید‎ها پرداخته و اوزان هر یک از زیر معیار‎های این معیارها محاسبه شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‎دهد که شهر جدید پردیس با وجود برخورداری از فرصت‎های مناسب برای رشد و توسعۀ فضایی متوازن، از عدم تعادل در ساختار فضایی رنج می‎برد و به ساماندهی فضایی ـ مکانی نیازمند است. سرانجام در راستای حل مشکلات ساختار فضایی شهر پردیس، راهبردها و سیاست‎های مناسب برای ارتقای کیفیت محیط زندگی شهر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Spatial Structure and Providing Urban Development Strategies for New Town of Pardis

نویسندگان [English]

  • Keramatollah Ziari 1
  • Saleh Asadi 2
  • Taha Rabbani 2
  • Mohammad Molaei Qelichi 3
1 Prof. of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
2 Ph.D. Candidate in Geography & Urban Planning, University of Tarbiat Modares
3 Ph.D. Candidate in Geography & Urban Planning, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction
Currently, many efforts to improve the guidance and control of the urban transformation, has
remained inconclusive. The complexity of urban spatial structure prevents the implementation
of many attempts to analyze the communication between the city and the city’s policy. Along
with the increase in urban population, the structure and form in the cities and towns spread
changes has emerged. Content expressed by the authors was decided to investigate the spatial
structure of a new City in Pardis, and adjusting strategies to improve the spatial structure of
urban problems that provider.
Theories about the spatial structure of the city mainly reflect the order of spatial structures in
areas. Basically, the Theories of urban structure, focus on physical features and functional space
settlements, and create a framework for land use and order of urban elements and Ingredients.
Urban spatial structure is conclusion of historical, economic, social processes and political
change. Urban spatial structure, composed manner consistent over the elements of nature and
how to establish the connection between them with a certain degree of discipline and functional
capacity will be organized.
Methodology
The method used in this research is descriptive and analytical. This study sought to assess and
identify the spatial location of Pardis new town. For this, a field study of the area has been
studied. Studies of land use, including religious use, sports, entertainment, culture and more.
Also, the strategic model, the combination of the new city campus has been provided to indicate
the status of the city structure. Then, the weight of each criterion, strengths, weaknesses,
opportunities and threats are determined by AHP model.
Results and Discussion
The design of the Pardis new town, based on the limits of the city expands, have been affected
in different directions. Generally Pardis new town, haven’t integration because of dispersion of
the phases and separation by Tehran-Roudehen Freeway.
Pardis has five-phase that it hasn’t integration between the phases. The first and second
phases of Pardis are located in west and third and fourth phases are east. Further construction
can be seen in Phase one and two and this has led to more features and utilities are concentrated
in these phases.Low mobility of residents in the city because of basic shortages, has led to city
do not have exuberance and because of dense texture of blocks, contact with avenue passing
is difficult. Being directly of Main Street, has led to vehicles traveling with high speed.
Minibus station, the city's public vehicles with high dispersion is distributed throughout the
city. Minibus terminal is located in North West (Phase II). Scattering phase four has led
would be difficult to access. After general introduction and presentation of the construction of
Pardis, has been paid to points of strength and weaknesses, opportunities and threats related to
the spatial structure of Pardis.
Conclusion
The fundamental problem of the today’s urban planning facing is unchecked growth of large
cities. The major weakness of the spatial structure is often overlooked. Equilibrium spatial
structure of Pardis must be improved using increase opportunities for balanced spatial
development and implementation of appropriate strategies with these opportunities and in turn,
reduce the threat of urban spatial structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • new town of Pardis
  • Spatial structure
  • strategic planning
  • strategies