چکیده های انگلیسی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران


عنوان مقاله [English]

English Abstracts

نویسندگان [English]

  • Omid Sofalian1 1
  • Ramin Salmani-Samadi 2
  • Ali Asghari 1
  • Majid Shokrpoor 2
  • Mohammad Sedghi 1
1 1. Associated Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticulture, Agriculture and Natural Resources Campus, University of Tehran, Karaj, Iran