دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-236 
5. پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید

صفحه 69-84

10.22059/jhgr.2014.50594

حسنعلی فرجی سبکبار؛ داوود شاهسونی؛ حسن بهنام مرشدی؛ حسین روستا


11. ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها)

صفحه 197-214

10.22059/jhgr.2014.50600

برزین ضرغامی؛ سید محمد جواد شوشتری؛ سلمان انصاری زاده


13. چکیده های انگلیسی

صفحه 30-1

10.22059/jhgr.2014.50611

امید سفالیان؛ رامین سلمانی صمدی؛ علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ محمد صدقی