دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 465-695 
2. بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب

صفحه 485-504

10.22059/jhgr.2014.51282

احمد پوراحمد؛ سید علی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ محمد نصیری


3. تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی

صفحه 505-522

10.22059/jhgr.2014.51224

مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید موسی پور موسوی؛ محمد هادی پوینده


4. برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه

صفحه 523-540

10.22059/jhgr.2014.52691

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادورخانی؛ مریم رضائیه آزادی؛ انور شریفی


6. سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری

صفحه 561-586

10.22059/jhgr.2014.51227

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ حسن بهنام مرشدی؛ حسین روستا