دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تیر 1393، صفحه 237-464 
جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

صفحه 337-360

10.22059/jhgr.2014.51567

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه سادات میراحمدی