دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 237-464 
2. سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد

صفحه 255-272

10.22059/jhgr.2014.51563

کرامت اله زیاری؛ محمود قدیری؛ فرزانه دستا


6. جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها

صفحه 337-360

10.22059/jhgr.2014.51567

دره میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه سادات میراحمدی


7. گرمایش جهانی و جایگاه آن در تحولات ژئوپلیتیک نظام جهانی

صفحه 361-378

10.22059/jhgr.2014.51568

سید عباس احمدی؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ محمد سعید نجفی