دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-903 
8. تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی

صفحه 825-841

10.22059/jhgr.2015.51220

میرنجف موسوی؛ ناصر سلطانی؛ علی باقری کشکولی