دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 697-903 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

صفحه 697-717

10.22059/jhgr.2015.51251

حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حسین آهار؛ محمد علی سالکی


تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی

صفحه 825-841

10.22059/jhgr.2015.51220

میرنجف موسوی؛ ناصر سلطانی؛ علی باقری کشکولی