دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-903 
1. ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

صفحه 697-717

حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حسین آهار؛ محمد علی سالکی


3. فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس

صفحه 731-755

بهادر زارعی؛ حسین شاه دوستی؛ علی زینی وند


8. تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی

صفحه 825-841

میرنجف موسوی؛ ناصر سلطانی؛ علی باقری کشکولی