رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعة فضایی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد «نومنطقه­گرایی» و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت فضایی ایران است. از این رو، ابتدا مشکلات نظام مدیریت فضایی ایران در سه زمینة مرتبط با ظرفیت­های مناسب در بین مدیران، کارشناسان و شهروندان، نظام مدیریتی کشور (مدیریت و برنامه­ریزی فضایی و بخشی) و مدیریت یکپارچة فضایی تحلیل شده و جایگاه هریک از طرح­ها و برنامه­ها و نهاد­های تصمیم­ساز و تصمیم­گیر در سطح منطقه­ای بررسی شده است. سپس با توجه به نتایج بررسی، محدوده­های فضایی که در سطح منطقه­ای تحت پوشش طرح­ها و برنامه­های موجود قرار نمی­گیرند، شناسایی ­شده و نارسایی­های قانونی مرتبط با آن تحلیل شده است. در ادامه، رویکرد نومنطقه­گرایی تشریح شده و با مطالعة ابعاد و همچنین زمینه­های قانونی آن، امکان کاربست نومنطقه­گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران بررسی شده است. یافته­ها بیانگر آن است که این رویکرد برای حل بسیاری از نارسایی­های کنونی توسعة منطقه­ای، و نیز مواردی همچون تعادل­بخشی، بهره­برداری بهینه و هم‌افزایی منابع، راهگشاست. همچنین نشان داده شده است که بنا بر ماهیت رویکرد نو­منطقه­گرایی، می­توان از آن برای استفاده و تقویت مزیت­های رقابتی مناطق کشور بهره برد. به­کارگیری رویکرد نومنطقه­گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران، مستلزم آن است که از یک سو محدوده­ای جدید در سطح منطقه­ای برای آن تعریف شود و از سوی دیگر، الزامات قانونی مدیریت یکپارچة فضایی در این محدوده، در نظام تقسیمات کشوری پاسخ داده شود. این رویکرد را می‌توان برای رسیدن به اهداف گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست­محیطی و در سطوح مختلف از مقیاس درون‌کشوری تا فراملی و با مشارکت همة بازیگران (از قبیل دولتی و غیردولتی) از طریق نهادها به صورت توأم، پایین به بالا و بالا به پایین، در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New Regionalism Approach for Improving the System of Spatial Development Management in Iran

نویسندگان [English]

  • Mozafar Sarafi 1
  • Naser Nejati allaf 2
2 shahid beheshty university
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The spatial development management in Iran is not well integrated and thus, manifested in the chaotic and somehow win-lose competitions within the regions. This result in inefficient use of resources and regional disparities. Overcoming this hurdle needs new solutions which are encountering with challenges relating to the contextual capacities in public sector and civil society as well as lack of legal institutional arrangement for the spatial integration at regional scale. It should be taken into consideration that nowadays, Iran’s national resources (i.e., oil revenues as the most important national source) are dwindling and consequently, the regional resources ought to be relied more than past.
The system of spatial development management in Iran is not opt for fulfilling this new role. In this regard, finding new approaches to improve the spatial development management in Iran, will contribute to better regional resource mobilization which is discussed in this article.
Methodology
The aim of this article is to study the new regionalism approach and to investigate its applicability in the spatial management system of Iran. Therefore, firstly the shortcomings of spatial management system of Iran in three interrelated contexts of appropriate capacities among managers, experts and citizens towards the integrated spatial management are analyzed. Then, each of the existent plans and programs and the related regional decision making institutions in Iran is studied. Considering this, next, the spatial loopholes at the regional level which are not covered by the said plans and programs are recognized and the statuary deficiencies are identified. Next, the new regionalism approach is explained and the possibility of its application to cover the shortcomings in the spatial management system of Iran is deliberated.
The research method is based on analyzing secondary data and formal related documents about Iran’s spatial management system. In addition, the academic sources with regard to spatial regional development have been reviewed to provide the theoretical framework for the problems.
Findings and discussion
New Regionalism is an approach which recognizes certain regions capable of cooperation and integration among their intra-regional institutions in pursue of political, socio-economic, cultural, and environmental synergies. New regionalism attempts to reduce the political dispersion (if not confrontation) of regional stakeholders. Considering the status quo, these attempts may include a spectrum of preliminary to radical actions. As a matter of fact, new regionalism should be implemented step by step to ease the resistance to change as well as to give it time for tailoring the most appropriate institutional arrangement. Voluntary cooperation among municipalities and specialized institutions for pooling resources to provide regional services and/or collective industrial projects is a good start. These will set the stage for further integrations over time.
In Iran like other developing countries, for implementing and sustaining the process of new regionalism formation, of critical importance is good regional governance based upon democratic decision making, rule of law, transparency, accountability, inclusiveness, efficiency and equity. Accordingly, collaboration of regional rivals becomes possible through the trust-building arising from good governance. Besides, the lack of capacities in public sector and civil society mentioned as hurdles will be ameliorated.
All in all, The findings of this study indicate that the new regionalism approach is useful for completing many deficiencies of the present regional development in Iran including regional disparities and inefficiencies in resource utilization. The rival political divisions at regional scale are hampering coordinated development and this approach has the capability to reduce the rivalries and establishing collaborative milieu. It has been construed that the needed actions should be taken step by step, starting with those simple ones which can be done with the existing laws to create the capacity for the next reformist steps.
Also, it is shown that due to the nature of new regionalism, it can be used in order to utilize and strengthening the comparative advantages of Iran’s regions at both national and supra-national scales. The application of new regionalism approach in the spatial management system of Iran necessitates on one hand, the recognition of a buoyant and flexible new regional level of governance and on the other hand, the provision of the statuary status at this level in the administrative divisions of the country. New regionalism can be applied for a variety of socio-economic, political and environmental objectives at different scales of national and supra-national levels with the inclusive participation of all key players and concurrent top-down and bottom-up processes. The institutional arrangement for such an approach is missing now.

Conclusion
Bearing in mind the nature of new regionalism which emphasizes the integration - not the assimilation - within the existing dispersion of spatial institutions, it can be utilized at different global and national scales to prevail the particularism. In addition, new regionalism has the potential to upgrade social capital and sectoral synergy among the regional stakeholders. In this regard, the Iranian spatial development management has capabilities yet to be realized. Having said this, the need for greater decentralization (i.e., toward devolution) of the bureaucratic system is an imperative later.
In conclusion, the new regionalism approach can initiate cooperation among spatially divided regional entities in socio-economic, political and environmental issues. The approach leads to utilizing the competitive advantages at both national and international levels which in turn, is conducive to spatial development of regions. The contextual requisite for this is good governance. In fact, good governance is needed to ensure the transparent, accountable, responsive, lawful, efficient, democratic and equitable decisions at the public sphere of regions. Decentralization plays a major role in this regard and regions should be given more authority over their own resources. However, this is a gradual institutional process concomitant to the capacity building among all the regional agents of development. Therefore, a step by step process has been introduced while the necessary statuary pre-requisites are prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new regionalism
  • Spatial Management System of Iran
  • Administrative Divisions in Iran
  • Good Governance
  • Regional Development
1. Akhundi, A., Barakpur, N., Taherkhani, H., Asadi, A. and Basirat, M., 2006, Political and Management Fragmentation at Tehran Metropolitan Area Administration: Implications and Strategies, Second seminar in the capital construction. (In Persian)
2. Akhundi, A., Barakpur, N., Taherkhani, H., Asadi, A. and Basirat, M., 2007, Tehran City-Region Governance: Challenges and Trends, Honar-Ha-Ye-Ziba, No. 29. (In Persian)
3. Akhundi, A. and Barakpur, N., 2010, Strategies to Establish Governance System in the Metropolitan Area of Tehran, Strategy quarterly, Vol. 19, No. 57. (In Persian)
4. Alizade Aghdam, A., Abbas zade, M., Kuhi, K. and Mokhtari, D., 2013, Urban Institutions and Citizen Participation in Urban Management (Case Study: Isfahan), Human Geography Research Quarterly, vol. 45, No. 2. (In Persian)
5. Asgari, et al., 2004, Planning of Metropolitan Management System in Iran, Institute of Economics, Tarbiat modarres University, center for urban planning studies, vol.2. (In Persian)
6. Amin .s, 1995, Regionalization in Response to Polarizing Globalization in Hettne and Inotai (eds).
7. Arabshahi, Z., 2004, Fourth Plan Under the Lens of Good Urban Governance, Municipal, No. 69. (In Persian)
8. Athari, K., Barakpur, N, Kazemian, G. and Mehdizade, J., 2007, Urban Governance: Theoretical Basis and Necessity of Its Formation in Iran (Discuss), Jostarhaye Shahrsazi quarterly, Vol. 6, No. 19-20. (In Persian)
9. Barakpur, N., 2006, Urban Governance and Management System of Cities in Iran, Conference on urban planning management. (In Persian)
10. Brenner. N., 2003, Metropolitan institutional reform and the Rescaling of state space in contemporary Western Europe, European urban and regional studies, 10 (4).
11. Buzan, B. and Waever, O., 2003, The Structure of International Security, Regions and Powers, Cambridge: Cambridge University Press.
12. City- Regions in Alleng. Scott, Slobal city- region: Trends, Theory, Policy, Oxford Press.
13. Clement Miu, 2005, A Stronger Pearl River Delta Government Initiatives
14. Damanpak, J., 2007, Asian common house convergence, Citizen Diplomacy, No.16. (In Persian)
15. Dehghani F., J., 2009, Evolution in Regionalism Theories, Central Eurasian Studies, The Center for International Studies, Faculty of law and political science (special for conference of regional studies), Vol. 2, No. 5. (In Persian)
16. Ezzati, N., Heydaripur, A. and Eghbali, N., 2011, Role of Spatial Planning in Border Areas in the Planning System (Case Study: Iranian Border), New Approaches in Human Geography Quarterly, Vol. 3, No. 4. (In Persian)
17. Ghahremanpur, R., 2009, Comparing the Approaches of Fourth and Fifth Development Plan Twenty-Year-Old Vision Regionalism, Defense Strategy Quarterly, Vol. 7, No. 24. (In Persian)
18. Gills, Barry K. (ed) (2000), Globalization and the Politics of Resistance, New York, ST. Martin’s Press.
19. Henton, D., 2001, Lessons From Silicon Valley: Governance in Global.
20. Hettne. B, UNU, WIDER, 1994, The New Regionalism, Implication for Development and Peace.
21. Jessop, B., 2003, The Political Economy of Scale and the Construction of
22. Cross – Border Micro – Regions, in Fredrik Soderbaum and Timothy Shaw, ed.
23. Kamran, H., Karimipur, H., 2002, Globalization, regionalism and nation-states, Geography Research Quarterly, No. 42. (In Persian)
24. Kaplinsky. R., 1980s, Third World Industrialization In the Open Economies In a Closing World, London, Frank Cass.
25. Katzenstein, P. J., 2005, Asia and Europe in the American Imperium, World of Regions, Cornell University Press, Ithaca.
26. Kazemian, G. and Mirabedini, Z., 2011, Pathology of Integrated Urban Management in Tehran From the Perspective of Policy Decision Making, Honar-Ha-Ye-Ziba, No. 46. (In Persian)
27. Lalepur, M., Sarvar, H. and Sarvar, H., 2011, Management and Spatial Planning of Metropolitan Areas in the Era of Economic Globalization With Emphasis on the Tehran Metropolitan Areas, Spatial Planning. (In Persian)
28. Mittelman, J., 2000, The Globalization Syndrome: Princeton University Press, Princeton.
29. Mosallanejad, A., 2010, Strategic Alliances Policy in Regional Development, Politics quarterly, Vol. 40, No. 3. (In Persian)
30. Motavvaf, S., 1997, A look of Environmental Regionalism Theory and the Possibilities of Its Use in Regional Planning in Iran, journal of planning and budget, No. 15. (In Persian)
31. Musavi, M., 2009, Globalization and regionalism: segregation or integration, International journal of foreign affairs, Vol. 1, No. 3. (In Persian)
32. Navabpur, H., 2008, Planning System and Statistical System in Iran, Tehran, The Economic Study Center of Iran. (In Persian)
33. Palmer, Norman D., 1991, The New Regionalism in Asia and The Pacific, Lexington Books, Lexington.
34. Parhizkar, A. and Kazemian, G., 2005, Urban Governance Approach and Its Necessity for the Management of Metropolitan Area of Tehran, Economic research quarterly, No.16. (In Persian)
35. Saei, A., 2006, Globalization and the New Regionalism Interaction or Reciprocity, Journal of the Faculty of law and political science, No. 71. (In Persian)
36. Sarrafi, M., 1998, Principles of Regional Development, Plan and Budget Organization. (In Persian)
37. Sarrafi, M. and Turanian, F., 2004, A Review of Theoretical Perspectives of Metropolitan Management –With an Emphasis on Institutional Aspect, Urban Management Quarterly, No. 17. (In Persian)
38. Seyfoldini, F. and Panahandekhah, M., 2010, Challenges and Barriers in Regional Development Planning, Human Geography Research Quarterly, No. 73. (In Persian)
39. Shahidi, M., 2007, Urban Planning, Transportation and Urban Governance, Jostarhaye Shahrsazi Quarterly, Vol. 6, No. 19-20. (In Persian)
40. Sheykhi, M., 2001, Regional Planning in Iran (1981-2001); Necessity, Trends, Challenges, Urban management quarterly, No. 6. (In Persian)
41. Sotude, M., 2008, Globalization and the Integration of Muslim Countries, Vol. 11, No. 42. (In Persian)
42. Taghvayi, A. and Tajdar, A., 2009, Introduction to Good Urban Governance in the Analytical Approach, Urban Management Quarterly, No. 23. (In Persian)
43. Unches (Habitat), 2000, The Global Campaign For Good Urban Governance, Environment & Urbanization,Vol. 12, No. 1 April, pp. 197-202.
44. Xiangming, Ma., 2012, The Integration of the City-Region of the Pearl River Delta, Asia Pacific Viewpoint, Vol. 53, No. 1, pp. 97–104.
45. http://www.maslahat.ir