تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده

گردشگران مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار و یادمان‌های مذهبی، انجام اعمال مذهبی، آموزش‌های دینی و گذراندن اوقات فراغت در مکان‌ها و مراکز مذهبی جهان سفر می‌کنند. این پژوهش به نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی می‌پردازد. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری، کلیة گردشگران داخلی و خارجی به زیارتگاه چک‌چک است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش‌های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر و برای ارائة راهکارها از مدل تحلیلی سوات استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، متغیر‌های وجود اماکن زیارتی زرتشتیان با میزان 822/0 و پایبندی به آیین‌های مذهبی با میزان 752/0 بیشترین تأثیرها را در توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان داشته­اند. همچنین نتایج مدل رگرسیون خطی ساده، برابر با 652/0 است؛ یعنی به ازای افزایش تعداد گردشگران، ساختار فضایی توسعة این شهرستان نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، افزایش تعداد گردشگران، موجب بالا رفتن توسعه و افزایش میزان شاخص‌های اقتصادی آن در شهرستان اردکان می‌شود. همچنین ضریب همبستگی چندگانه (R) محاسبة رابطة اعتقادات مذهبی و توسعة اماکن زیارتی و مقدسه را با میزان 812/0 تأیید می‌کند که نشان می‌دهد 2/61 درصد از تغییرات توسعة اماکن زیارتی و مقدسه، ناشی از اعتقادات مذهبی است. به عبارت دیگر، در مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند، سطح توسعة گردشگری مذهبی بسیار بالاتر است. در نهایت، راهبردهایی چون تلاش در جهت احداث تأسیسات و تجهیزات رفاهی در اماکن زیارتی، استفاده از جشن مهرگان به‌عنوان فرصتی برای ارسال پیام صلح و دوستی ایرانیان به جهان، تبلیغات گسترده برای جذب گردشگران و استفاده از درآمدهای مکان‌های زیارتی برای بهسازی و حفاظت از آن‌ها، سبب توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان و استان یزد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis on role of religion in development religious tourism (Case study: Chak Chak Shrine)

نویسندگان [English]

  • Mirnajaf Mousavi 1
  • Naser Soltani 2
  • Ali Bagheri Kashkouli 3
1
2
3
چکیده [English]

Analysis on role of religion in development religious tourism (Case study: Chak Chak Shrine)

Extended Abstract
Introduction
Religious tourists Are Cultural tourists who travel to pilgrimage sites, relics, religious monuments, Religious practices, Teaching and spending their leisure time in places and religious centers in world. However, for many of Pilgrims It is important Traveling shrine as well as itself shrine. This is because who pilgrimage not only foreign trip but also an inner journey and spiritual journey.
Religious and spiritual attractions of tourism in Iran are very precious. One of the attractions of religious is shrines and holy places every year large number of tourists who are attracted to them. The Zoroastrians have several shrines in Yazd But the most famous shrines is Chak Chak. Every year there are thousands of people of our country and around the world. This paper examines role of religion in the development of religious tourism with emphasis on shrines of Zoroastrians Chak Chak. Thus, Two hypotheses are discussed:
1) There are a significant correlation between an increase in number of tourists in the Chak Chak Shrine and development in Ardakan city.
2) There are a significant correlation between religious beliefs of Zoroastrians and And development of the their religious places.


Methodology
According to Evaluated factors, Type research is Application and Methods it descriptive-analytical. Statistical population, are domestic and foreign tourists in Chak Chak Shrine. For data analysis, has been used of Methods Inferential statistical Such as regression, analysis of variance, Path analysis and also for provided solutions of strategic planning (SWOT).


Results and discussion
Iran and the world Zoroastrians goes to Chak Chak Shrine from 13 to 17 June each year. After the end of religious rituals is visited various sites (religious and historical places) in Yazd province and city Ardakan, and this causes the region economic development.
To determine the main causes of development of the religious tourism are entered independent variables into the regression model. Based results of Path analysis, were the highest effects on development religious tourism in ardakan city, Variables Existence Pilgrimage Places Zoroastrians with rate 0/822 and adherence to religious rituals with rate 0/752. Also Results Simple Linear Regression Model is Equal to 0/652. Means for every increasing in number of tourists, increases spatial structure Development this city. In other words, increasing number of tourists will be led to increased development and also rises in Indicators economic development in ardakan city. As well as multiple correlation coefficient (R) Confirmed Calculate relationship between religious beliefs and Development of pilgrimage and Sacred Places With rate 0/812 that Showing 61/2 percent of changes Development of pilgrimage and Sacred Places are Caused by religious beliefs.Conclusion and Suggestions
Today, tourism is the most extensive of service industry and one of the greatest economic resources in world. Iran has a long history of having a very proper position among other countries. Religious attractions are including tourist destinations, With the proper planning and management of can be identified investment opportunities and can be obtained in a reasonable position in the world in terms of attracting tourists. Chak Chak shrine is a income source and the Factor of economic development for the city Ardekan and Yazd, and has led to the development of religious tourism. We can see the role of religion in the development of tourism. Government neglect, lack of private sector investment and the lack of appropriate facilities and infrastructures are main obstacles to the development of religious tourism in the region.
In other words, in areas that has Places of religious are much higher levels of development religious tourism. Finally, strategies such as Efforts to establish welfare facilities and equipment in places pilgrimage, use of Mehregan Celebration as an opportunity to send a message of peace and friendship Iranian to world, Extensive advertising order to attract tourists And use of proceeds order to improve and protect places of pilgrimage Can lead to the development of religious tourism in ardakan city of Yazd province.
- Attempt to construction of welfare facilities and facilities for tourists in the Chak chak shrine.
- Making culture for appropriate behavior by foreign tourists.
- Use the proceeds to improve and protect the for tourism development.
- Creating green spaces or other attractions in near the place of pilgrimage.
- Pave the roads and paths connecting to the shrine.
- Widespread propaganda to tourist attraction by introducing the prominent works of historic in the surrounding of shrine.
- Provide security for tourists, especially at night.
- Use of Renewable Energy for Power Supply.
- Use of this space to convey a message of peace and reconciliation of Iranians all over the world.

Keywords: religious tourism, strategic planning, Chak Chak Shrine, ardakan city

Analysis on role of religion in development religious tourism (Case study: Chak Chak Shrine)

Extended Abstract
Introduction
Religious tourists Are Cultural tourists who travel to pilgrimage sites, relics, religious monuments, Religious practices, Teaching and spending their leisure time in places and religious centers in world. However, for many of Pilgrims It is important Traveling shrine as well as itself shrine. This is because who pilgrimage not only foreign trip but also an inner journey and spiritual journey.Religious and spiritual attractions of tourism in Iran are very precious. One of the attractions of religious is shrines and holy places every year large number of tourists who are attracted to them. The Zoroastrians have several shrines in Yazd But the most famous shrines is Chak Chak. Every year there are thousands of people of our country and around the world. This paper examines role of religion in the development of religious tourism with emphasis on shrines of Zoroastrians Chak Chak. Thus, Two hypotheses are discussed:Extended Abstract
Introduction
Religious
Religious

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourism
  • Economic Development
  • strategic planning
  • Chak Chak Shrine
  • Ardakan city
1. Bahar, M. 2007, From Myth to History,. Cheshmeh publication, Tehran. (In Persian)
2. Biranovand, E., 2008, Spatial Analysis of Ecotourism Attractions in City of Khorramabad, MA thesis, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Isfahan. (In Persian)
3. Boyer, M., 1999, Le Tourism de L' a 2000,. Lyon: Press Universities the Lyon.
4. Campo, J.E., 1998, American Pilgrimage Landscapes, Annals of the American Academy of Political and Social Science 558: 40–56.
5. Clark, M., 1991, Developments in HumanGeography: Niches For a Christian Contribution, Area 23(4): 339–345.
6. Davani, A., 1997, Islam and theTravel, Articles Collections of the first conference Islamic Republic of Iran, Volume 1, pp. 88-102. (In Persian)
7. Digance, J. and Cusack, C., 2002, Glastonbury: ATouristTown for AllSeasons, InDa nn, G, M, S, (ed) The Tourist as a Metaphor of the Social World, Wallingford: CAB International.
8. Dinars, A., 2006, Tourism and Religious, Journal of Zaier, No. 120, pp. 54-60. (In Persian)
9. Drimba, O., 1990, Astoria Culture IsCivilization, vol. 3, Ed.itor StenRifica, Bucurecte.
10. Durant, J. 1998, History of Civilization, translated by Ahmad Aram, First and Second Volume, Third edition, Tehran. (In Persian)
11. Friedland, R., 1999, When God walks in History, Tikkun 14(3): 17–22.
12. Ghare Nezhjad, H., 2007, Introduction to the Development of Tourism and Hospitality, First edition, Islamic Azad University publication, Najaf Abad. (In Persian)
13. Graham, B. and Murray, M., 1997, The Spiritual and the Profane: the Pilgrimage to Santiago de Compostela, Ecumene 4(4): 389–409.
14. Griffin, J., 1994, Order of Service, Leisure Management 14(12): 30–32.
15. Haab, B. 1996, The Way As an Inward Journcy: An Anthropological Enquiry Into the Spirituality of Present – Day Pilgrims to Santiago, confraternity of St. James Bulletin, 56.
16. Inoue, N., 2000, From Religious Conformity to Places, Social Compass 47(1): 21–32.
17. Jacowski, A., Ptaszycka-Jackoska, D., and Soljan, I. 2003, The World system of pilgrimage centers Tourism, 12(2).
18. Kavian Far, S., 2005, Tourism in France and the World, Journal of Municipalities Journal, No. 78, pp. 62-74. (In Persian)
19. Khosravi, H., 2007, Obstacles and Problems of Tourism Development in Qom Province, Journal of Geography Education, No. 80. (In Persian)
20. Kong, L., 2001, Religion and Technology: Refiguring Place, Space, Identity and Community, Area 33(4): 404–413.
21. Koskansky, O., 2002, Tourism, Charity, and Profit: the Movement of Money in Moroccan Jewish Pilgrimage, Cultural Anthropology 17(3): 359–400.
22. Kosti, F., 1998, The Enchantment of Religious Tourism: the Case of Mount Athos, Greece, Variety Studies 15(4): 5–13.
23. Lowenthal, D., 1997, The Heritage Crusade and the Spoils of History, London: Viking, London.
24. MacCannell, D., 1973, Staged Authenticity: Aarrangements of Social Space inTouristSettings, American Journal of Sociology 79(3): 589–603.
25. MacWilliams, M.W., 2002, VirtualPilgrimages on the Internet, Religion 32: 315–335.
26. Mansouri, A., 1997, The Role of Tourism in Shiraz Urban Planning, Geography Ph.D. dissertationThesis, University of Isfahan. (In Persian)
27. Mohammadi, S.A. & et al. 2003, Sequential Path Mode for Determination
Interrelation aAmong Yield and Related Characters in Maize, Grop. Sci, 43, pp 1690- 1667. (In Persian)
28. Momeni, M., et al., 2008, Structure and Function of Religious - Cultural Tourism and nNeed for iIntegrated mManagement in Mashhad metropolisMetropolis, Journal of Geography and Development, Sixth YearVol. 6, No. 11, pp. 25-1. (In Persian)
29. Mousavi, M. N. Abdolahzade, M and Ali Bagheri Kashkouli (2014), Religious Tourism (nature and concepts), Arad Press, Tehran, 85. (In Persian)
30. Mousavi, M. N., 2009, Analysis of Boundary Function for the Spatial Structure of the Border Towns, Geography and Urban Planning Ph.D. dissertationThesis, University of Isfahan. (In Persian)
31. Nolan, M. L. and; Nolan, S. 1989, Christian Pilgrimage in Modern Western Europe, Chapel Hill,: The University of North Carolina Press.
32. Nolan, M.L. and Nolan, S., 1992, Religious Sites as Tourism aAttractions in Europe, Annals of Tourism Research 19: 68–78.
33. Olsen, D.H. and Guelke, J.K., 2004, Spatial Transgression and the BYU Jerusalem Center Controversy, Professional Geographer 56(4): 503–515.
34. Olsen, D.H. and Timothy, D. J., 1999, Tourism 2000: Selling the Millennium, Tourism Management 20: 389–392.
35. Paasi, A., 2003, Region and Place: Regional Identity in Question, Progress in Human Geography, 27(4): 475–485.
36. Papoly Yazdi, M. H. and Saghaei, M., 2007, Tourism (Nature and Implications), first edition, published by the Ministry of Islamic Culture and Guidance, Tehran. (In Persian)
37. Preston, J. J., 1992, Spiritual magnetismMagnetism: An Organizing Principle for the Study of Pilgrimage, in A. Morin's (ed.) Sacred Journeys: The Anthropology of Pilgrimage, Westport, CT: Greenwood, CT.
38. Rahim Poor, A. and Seyed Hoseini, S. D., 2000, The Features of Islamic Tourism Mahia publication. (In Persian)
39. Rezvani, A. A., 2006, Geography and Tourism, Sixth edition, Payame Noor University publication, Tehran. (In Persian)
40. Riesebrodt, M., 2000, Fundamentalism and the Resurgence of Religion, Number 47: 266–287.
41. Rountree, K., 2002, Goddess Pilgrims as Tourists: Inscribing Their Body throughSacredTravel, Sociology of Religion 63(4): 475–496.
42. Sharf, R.H. 1998, Experience, Critical Terms for Religious Studies, in M. C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: University of Chicago Press Chicago.
43. Smith, M. K., 2003, Holistic Holidays: Tourism and the Reconciliation of Body, Mind and spiritSpirit,. Tourism Recreation Research 28 (i).
44. Stump, R. W., 2000, Boundaries of Faith: Geographical Perspectives on Religious Fundamentalism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, Lanham.
45. Umbelino, J., 1999, Laser a Traditional Lisboan: Centro the Studios the Geographic a Plane amen Regional,. Series Studios.
46. Voyé, L., 2002, Popular Religion andPilgrimages in Western Europe,” in W.H. Swatos an
47. Vukonic, B., 1996, Tourism and Religion,. Great Britain: Pergamon, Great Britain.
48. Wang, G.M, S. Kany &and O. Moreno., O., 1999, Genetic aAnalysis of gGrain fFilling rRate and dDuration in mMaize Field Crops res, 61, pp. 211-222.
49. Williams, W. A. B. Jones &and M. Demment, M., 1990, A Concise Table for Path AnalysisStatistic, Agron), 82, pp 1022-1024.
50. York, M., 2002, Contemporary Pagan Pilgrimages, in W.H. Swatos and L. Tomasi (eds) From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism, Westport, CT: Praeger, CT.