ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد قزوین

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت و تراکم جمعیتی در مناطق شهری، به‌ویژه در شهرهای پرجمعیت و مستعد از نظر لرزه‌خیزی، لزوم نگرشی همه‌جانبه و فراگیر به حوادث طبیعی و فجایع ناشی از بروز آن‌ها، بیش از پیش جلوه کرده است. تمرکز بیش از اندازة جمعیت در محدوده‌های خاص شهری، نبود برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و نبود آمادگی لازم برای مقابله با حوادثی نظیر زلزله، تهدیدی بسیار جدی و مهم برای شهروندان و تداوم حیات شهری به شمار می‌رود. در این پژوهش، شهر تبریز به‌عنوان مطالعة موردی انتخاب شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. هدف این پژوهش، ارزیابی و پهنه‌بندی لرزه‌ای تبریز، با توجه به معیارهای کیفی و ارائة مدل و الگوی مناسب برای ساخت‌وساز در تبریز است، بدین منظور، از 9 معیار فاصله از گسل، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، کیفیت سازه‌ها، شبکة ارتباطی، دسترسی به مراکز امدادی و ضروری، دسترسی به فضاهای باز و سبز، اندازة قطعات و فاصله از مراکز خطرزا استفاده شده است. در این پژوهش، ابتدا داده‌های آماری لازم جمع‌آوری شدند، سپس لایه‌های لازم برای پهنه‌بندی لرزه‌ای آماده شد و وزن‌دهی به لایه‌ها، براساس استانداردهای پهنه‌بندی انجام گرفت. تحلیل نهایی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP و Fuzzy TOPSIS در محیط GIS (روش پیشنهادی) صورت گرفته است. در نهایت، میزان خطرپذیری کل مناطق شهر تبریز به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که مناطق شمالی شهر، بیشترین پهنه‌های خطرپذیری و مناطق جنوبی، کمترین میزان آن را دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مدل ارائه‌شده برای پهنه‌بندی خطرپذیری قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and classification of seismic zones of the city of Tabriz with Fuzzy logic in Combining AHP and TOPSIS environment ARCGIS

نویسندگان [English]

 • Hosein Hataminejad 1
 • Ayoub Manouchehri Miandoab 2
 • Hosein Ahar 3
 • Mohammad Ali Salaki 4
چکیده [English]

Assessment and classification of seismic zones of the city of Tabriz with Fuzzy logic in Combining AHP and TOPSIS environment ARCGISIntroduction
Possibilities of seismicity due to geological position, tectonic condition, numerous faults in cities accompany with human factors like urban population, increase of weak urban shelters, disproportionate urban planning to earthquake disaster, have increased the seismic vulnerability of cities, as far as %90 of cities of Iran have been fragile. According to researches of National Context Plan of Iran by department of housing and urban development, Iran has been divided to very high risk, fairly medium-risk, fairly low-risk and low-risk regions, and %50 of urban population of Iran live in fairly high and high and very high-risk regions. In other words, zoning map of relative earthquake risk in Iran indicate that the majority of urban areas are in fairly high-risk range and approximately all of the country are in upper-middle-risk range and only few area of country are in low-risk region. Among the various levels of physical planning, the most efficient level to reduce earthquake vulnerability of cities, urban planning is the intermediate level. Assessment of damages or injuries directly or indirectly y are related to the adverse situation, planning and urban design. Bad condition of the physical elements and improper usages of land, inefficient city networks, urban compact, high density, the establishment of infrastructure, shortage and poor distribution of urban open spaces And the like play a vital role in increasing the amount of earthquake damage to their cities. Therefore what makes the phenomenon of earthquake disaster in cities in many cases, urban status is inappropriate. According to importance of assessment of vulnerability of cities to earthquake in Geography and Urban Planning, in this research for developing estimation of vulnerability of cities to earthquake and determination effect of each criterion in vulnerability of cities, fuzzy logic method integrating with analytical hierarchy process were used in GIS by utilizing spatial and descriptive data of elements. Physical dimensions can be regarded as the most tangible and important role in urban planning and earthquake mitigation. Body shape and the city, which includes various elements of their organization through planning and urban design takes place. This section can be through physical divisions of the city and neighborhood classification system, the communication network and hierarchy of urban centers, filled and empty levels, sectors and localities, urban signs, the block segmentation and classification of different patterns of urban, urban open spaces, population and building densities, distribution and growth of the app and the direction the city is implemented.


Methodology
This research is analytic- exploratory research and according to nature of data and lack of control of effective data this research is non-experimental. Method of collecting data at first stage is Library and documentation and studying various texts about earthquake and consequent damages. The region of this study is Tabriz. According to importance of assessment of vulnerability of cities to earthquake in Geography and Urban Planning, in this research for developing estimation of vulnerability of cities to earthquake and determination effect of each criterion in vulnerability of cities, fuzzy logic method integrating with analytical hierarchy process were used in GIS by utilizing spatial and descriptive data of elements. Needed criteria were chosen by using former studies and expertise comments. At next stage weight of criteria gained by analytical hierarchy process. After that the weight of criteria transmitted to fuzzy by triangular numbers. After that, negative and positive ideal obtained by using TOPSIS model. At the end, ultimate map were prepared in GIS.
Findings
There are two subject in assessment of hazard of disasters: the method of urban planning in relation with prevention of disasters which surrounds structure and context of city because this plan is capable to determine vulnerable areas, and the other one, estimating demand of countermeasures to damages resulted by earthquake which will assumed for next earthquake. Estimating of damage, develops preparation and countermeasure after earthquake. The first one is "assessment of vulnerability of region" and former is "estimation of damage". Assessment of vulnerability of region requires data of region in small scale (geographical data). New urban development plans, regulation of infrastructures, environmental improvement and other confronting plans to disasters, can be used in relation to this topic. Totally principles of urban planning are:

For disaster risk assessment, It is necessary to prepare hazard zonation maps and geographic data about the geology, land use, population, buildings, equipment and other urban areas, urban activities. This information is updated by the GIS and has been used.
Conclusion
The results show according to the criteria of selection, the northern city of Tabriz has the highest risk. These areas do not have well conditions in terms of physical conditions, economic, social and cultural. And the populations of these areas are informal settlements of the city of Tabriz. As a result, attention to these areas is necessary and must take priority enabling of the regions. Due to the earthquake is inevitable in Tabriz by reviewing the past years, Probability of an earthquake is possible at any time in Tabriz, the area is about 2 percent of the area includes the city of Tabriz, As a result of, easier to plan and manage this area. North and east of the city of Tabriz with high risk are the next priority. These areas are included as an area of approximately 9 percent of the city of Tabriz. Considering that a large part of the fabric of the old city of Tabriz is located in this area, planning for empowerment in this area should also be priorities. Central and southern areas of the city of Tabriz have less risk than other areas. In whole, the city of Tabriz, the risk is high. Should be more attention to all issues that will increase the safety against earthquakes, especially the rules of construction. Compliance with regulations in 2800 Ministry of Roads and Urbanization Will lead to sustainable buildings against earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zonation
 • earthquake
 • Tabriz
 • Fuzzy logic
 • multi-criteria decision making model
 1. Abdullahi, M., 2004, Crisis Management in Urban Areas, Municipalities and Ten Assists in the Publication. (In Persian)
 2. Aguilar, A. Pujades, L. Barbat, A. and Lantada, N., 2009. A Probabilistic Model for the Seismic Risk of Buildings, Application to Urban Areas, Proceedings of the Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, editors: Papadrakakis, M., Lagaros, N. D. and Fragiadakis, M., 22-24 June, Rhodes, Greece.
 3. Ahadnejad, M., 2009, Modeling of Urban Vulnerability in Earthquake Against, Case Study: Zanjan, Thesis of Geography and Urban Planning at Steerage Gharakhlo, University of Tehran, Tehran. (In Persian)
 4. Ahmadi, H., 1997, The Role of Urban Planning in Reducing Vulnerability, Housing and Revolution, Vol. 2, Tehran. (In Persian)
 5. Ahmadi, H., 1997, Review of Criteria for Evaluating the Physical Design, Proceedings of International Conference on Physical Planning, Urban Design and Architecture Publications Research Center of Iran, Tehran. (In Persian)
 6. Azizi, M. M., and Akbari, R., 2008, Urbanism Regarding about Evaluation CitiesVulnerability from Earthquake, Journal of Beautiful Arts, No. 34, 25-36. (In Persian)
 7. Azizi, M. M., 2004, The Role of Urbanization in Reducing Earthquake Damage, The Experience of Bam, Tehran University Research Project Final Report, Tehran. (In Persian)
 8. Bahraini, H., 1998, Urban Design Process, publication, Tehran University, Tehran. (In Persian)
 9. Bahraini, H. et al, 1996, Planning Land Use in Earthquake Prone Areas, The Cities Manjil, Loshan Roudbar Publishing Revolution Housing Foundation Islamic, Based Methods for Urban Seismic Risk Evaluation: A Comparison, Nat Hazards Vol. 51, PP. 501–524, Tehran. (In Persian)
 10. Birkamann, j., 2006, Measuring Vulnerability to Natural Hazards, Hong Kong. P. 524.
 11. Boroushaki, S. and Malczewski, J., 2008, Implementing an Extension of the Analytical Hierarchy Process Using Ordered Weighted Averaging Operators with fuzzy Quantifiers in ArcGIS, Computers & Geosciences 34, 399–410.
 12. Chang, Y. H. and Yeh, C. H., 2002, A Survey Analysis of Service Quality for Domestic Airlines, European Journal of Operational Research, 139, PP. 166–177.
 13. Chang, Y. H. Chung, H. Y. and Wang, S. Y., 2007, A Survey and Optimization-Based Evaluation of Development Strategies for the Air Cargo Industry, International Journal of Production Economics, 106, PP. 550–562.
 14. Disaster Management in Metropolitan Area in 21st Century, 1993, International Conference Nagoya Japan.
 15. Habib, F., 1993, In the Form of Minimizing the Risks of Earthquakes, Proceedings of International Conference on Natural Disasters in urban areas, Urban Studies and Planning, Tehran. (In Persian)
 16. Kahraman, C. Beskese, A. and Ruan, D., 2004, Measuring Flexibility of Computer Integrated Manufacturing Systems Using Fuzzy Cash Flow Analysis, Information Sciences, Vol. 168, PP. 77–94.
 17. Kavab Consulting Engineers, 1990, Physical and Regional Planning, Ministry of Housing and Urban Planning, Tehran. (In Persian)
 18. Lantada, N. Pujades, L. and Barbat, A., 2009,Vulnerability Index and Capacity Spectrum.
 19. Linkov I. Satterstrom, F. K. Steevens, J. Ferguson, E. and Pleus, R.C., 2007, Multi-Criteria Decision Analysis and Environmental Risk Assessment for Nano Materials, Journal of Nanoparticle Research, Vol. 9, PP. 543–554.
 20. Pourkermani, M. and Mehran, A., 1998, Seismicity of Iran, Publication of Shahid Beheshti University.
 21. Saaty, T. L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, New York. (In Persian)
 22. Tang, A. and Wen, A., 2009, An Intelligent Simulation System for Earthquake Disaster Assessment, Computers & Geosciences, Vol. 35, 871– 879.
 23. Tavakoli, B. and Tavakoli, S., 1993, Estimating the Vulnerability and Loss Functions of Residential Buildings, Journal of the International Society for the Presentational Mitigation of Natural Hazard Vol. 7, No. 2. (In Persian)
 24. Veyseh, Y., 2009, Outlook on Urbanism Studies and Urban Planning in Earthquake-Prone Areas, first Printing, Researchers at the International Seismology and Earthquake Engineering, Tehran. (In Persian)
 25. Wang, Y. J., 2007, Applying FMCDM to Evaluate Financial Performance of Domestic Airlines in Taiwan, Expert Systems with Applications, in press, doi, 10.1016/j.eswa.2007.02.029.
 26. Wang, Y. M. and Elhag, T. M. S., 2006, Fuzzy TOPSIS Method Based on Alpha Level Sets with an Application to Bridge Risk Assessment, Expert Systems with Applications, Vol. 31, PP. 309–319.
 27. Xu, Z. S. and Chen, J., 2007, An Interactive Method for Fuzzy Multiple Attributes Group Sciences, Vol. 177, PP. 248–263.
 28. Yamazaki, F. 2005, Building Damage Mapping Of The Bam, Iran, Earthquake Using ENVISAT /ASAR Intensity Imagery, Earthquake Spectra, Vol. 21, No. S1, PP. S285-S294,12.
 29. Ziarat, K., ????, The Principles and Methods of Regional Planning, University of Yazd, Yazd. (In Persian)
 30. Zimmerman, H. J., 1996, Fuzzy Sets Theory and Its Applications, Boston, Kluwer Academic Publisher.