تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 کارشناس‎ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

امروزه نظام­های مدیریت و برنامه­ریزی شهری، در تلاش‎اند از طریق رصد تحولات توسعۀ شهری، برنامه­های توسعه را به سمت پایداری قوی­تر هدایت کنند. پایش تغییرات نظام شهری و تحولات ابعاد پایداری توسعۀ شهری، زیربنایی برای تحقق اهداف ارزشمند توسعۀ پایدار شهری شمرده می‎شود. در این میان شهر بم پس از زمین‎لرزۀ 1382، نسبت به سایر شهرهای کشور با تغییرات گسترده­ای در زمینه­های فیزیکی، اقتصادی ـ اجتماعی و زیست‎محیطی، همراه بوده است. بنابراین ارزیابی تحولات توسعۀ­ این شهر در مقایسه با وضعیت شاخص‎های پایداری سایر نقاط شهری کشور، ضروری به نظر می­رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ابعاد پایداری شهر بم و مقایسۀ آن با شاخص­های پایداری شهری در سطح ملی است. با عنایت به هدف پژوهش، فرضیۀ اصلی تحقیق این‎گونه مطرح شده است: به نظر می­رسد بین ابعاد پایداری توسعۀ شهر بم و سایر نقاط شهری کشور، تفاوت معناداری وجود دارد. در راستای آزمون فرضیۀ پژوهش، داده­های مورد نیاز از سرشماری­های عمومی به‎دست آمده است و با استفاده از آزمون ناپارامتری علامت، تحلیل­های لازم روی داده­ها انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، شهر بم به لحاظ شاخص­های پایدار شهری نسبت به متوسط نظام شهری کشور، وضعیت مطلوب­تری دارد و به‎طور کلی در ردیف شهرهای پایدار شمرده می‎شود. تحلیل­های آماری نشان داد، شهر بم به لحاظ شاخص­های اجتماعی و زیست‎محیطی در مقایسه با  پایداری شهرها در گسترۀ ملی، از وضعیت پایدارتری برخوردار است، اما در بعد اقتصادی، مقادیر شاخص­های پایداری شهر بم تفاوت معناداری با مقادیر متوسط شاخص­های پایداری اقتصاد شهری کل کشور ندارد و پایداری این بعد در مقایسه با ابعاد اجتماعی و محیطی پایداری شهر بم کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Sustainable Development Indicators in Bam after the Earthquake of 2003 and in the Other Urban Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Hojjat -Allah Sharafi 1
  • Leila Jalalabadi 2
  • Marzieh Jafari 3
1 Assistant Prof. of Geography and Urban Planning, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Payame-e-Noor University, Tehran, Iran
3 MA in Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchistan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, systems of management and urban planning attempt to reach a more sustainable development through monitoring promotions in urban development and development plans. Monitoring of changes in the urban places and sustainable urban development is considered as a base for the realization of worthy goals of urban sustainable development. The Bam after the earthquake 2003, compared to other cities were encountered with wide variations in the context of physical, economic - social and environmental conditions.
It seems essential to evaluate the developmental changes of this urban area in comparison with the statement of sustainability indices of other cities. The aim of the present research is the investigation and analysis of different dimensions of sustainability in bam and its comparison with other urban areas of nation. According to end of this work, the theoretical base of this research is outlined as follows: it seems that there is significant difference between sustainability levels of urban development with other urban areas of Iran.
 
Methodology
Method of this study is analytic – descriptive. The needed data are gathered from public census and are analyzed by sign test. The subject has a documentary method. The analysis level in some of the selected indices is social, economic and environmental. The case study of this research is Bam. The data have been gathered from censuses in 2006 and statistic yearbook. The indices under study are 37 selected indicators in social, economic and environmental parts. For analysis of  the data, at first statistic indices that are related to social, economic and environmental dimensions in Bam and other urban districts of Iran have been gathered and then by using SPSS the difference between stability dimensions of Bam and national average has been considered.
 
Results and Discussion
In order to test the hypothesis and simplifying the process of putting this study in to practice, the main hypothesis was divided into 3 minor hypotheses. These have been tested through the statistic test. The findings are: In social dimension, Sig is 0/0 35 and is less than meaningful level of  =0/05.  Therefore, H0 is rejected and this can be concluded that there is a meaningful difference between the level of stability development of Bam and other urban districts of the country in social dimension. Moreover, the results show that since there are many positive signs, level of development stability of Bam in social dimension are higher than other urban districts. In economic dimension the significance value (0/754) is greater than   = 0/05 and H0 is proved and this can be concluded that the difference between level of development stability of Bam and other urban districts of country in economic dimension is not meaningful. In environmental dimension the significance value (0/039) is less than  = 0/05. Therefore, H0 is rejected and this can be concluded that the difference between level of development stability of Bam and other urban districts of Iran in environmental dimension is meaningful. The results indicate that, since there are many positive signs, level of development stability of Bam in environmental dimension is higher than other urban districts
 
Conclusion
The results of analysis in the scale of stable dimensions indicated that, in economic indices, Bam is in a low position compared with other cities, the dependence ratio in Bam, is higher than the national average and the amount of 10-14 years old children who are the labor force in society is very large. The desirable employment in economic parts has a low position but many people are inactive. About the reasons of such conditions, it can be mentioned that, there are many reasons, such as: the annihilation of native population, the immigration of unskilled and not well educated people from rural regions to Bam, destruction of aqueducts, gardens, physical foundations, ownership affairs and social abnormality. Moreover, the essence of agenda and plans that have been put into execution after the earthquake is the cause for paying less attention to economic affairs in Bam. Based on research results, it can be mentioned that the dimensions of economic, pleasure, aesthetic and welfare in development plans in Bam were weak and that most of the plans and projects are related to physical and constructional affairs, but according to undesirable economic and psychic conditions of inhabitants, which are the disadvantages of the devastating earthquake in 2003, need economic, welfare, leisure, aesthetic and psychic actions. Therefore, it is necessary to prepare and execute economic agenda and make more efforts in planning proper schedule for development of the city in the future, and try to promote economic indices as the foundation of a pleasant life for people in the city. Because of the disturbance of the social texture of the city after the earthquake, increase in households and in the population of children and teenagers, in society dimension, it is necessary to make proper scheduling for them.  In environmental dimension, the conditions of landscape and urban natural gas facilities were undesirable. Thus, it is important that in addition to providing energy foundations especially urban gas as an economical energy and decision about it must give priority to the demand of pleasure, aesthetic and welfare in development plans in the future. By considering these matters, equal development in triple dimensions of stability and also a comprehensive development of all cities can be achieved in national level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment indicators
  • Bam city
  • earthquake
  • sustainability levels
1. Assefa, G. and Frostell, B., 2007, Social Sustainability and Social Acceptance in Technology Assessment: a
Case Study of Energy Technologies, Technology in Society, Vol. 29, No. 1, PP. 63–78.
2. Azad Aramaki, GH.R., Roknaden Eftakhari,A.,1990, Economic Sustainable Development, Commercial Print,
Tehran. (in Persian)
3. Badri, A., Farajisababcar, M., Javdan Sharafi, H., 2012, Ranking the Stability Level of Rural Areas Based
On Vikor Model, Geography and Developmental Magazine, Vol. 1, No. 26, PP.1-20. (in Persian)
4. Costanza, R. and Daly, H., 1992, Natural Capital and Sustainable Development, Conservation Biology, Vol.
6, No. 1, PP. 37-46.
5. Dempsey, N., Brown, C., Bramley, G., 2012, The Key To Sustainable Urban Development in UK Cities: the
Influence of Density on Social Sustainability, Progress in Planning, Vol. 77, No. 3, PP. 89–141.
6. Duxbury, N. and Gillette, E., 2007, Culture As A Key Dimension of Sustainability, Exploring Concepts,
Themes, and Models, Creative City Network of Canada.
7. Engelbrecht, H.J., 2009, Natural Capital, Subjective Well-Being, and the New Welfare Economics of
Sustainability: Some Evidence from Cross-Country Regressions, Ecological Economics, Vol. 69, No. 2, PP.
380-388.
8. Farajisababkar, H., Badri, A., Motiee, H., Sharafi, H., 2010, Evaluation of Rural Areas Stability Based on
Network Analysis Model by Bard Technique, Human Geography Researches,Vo1.1, No. 72, P. 135-155.
(in Persian)
9. Gharekhlu, M., Abdi, Yangicand, Zanganeshahraki, S., 2010, Analysis Urban Stability Level in Informal
Habitant Places in Sanandaj, Human Geography Researches Magazine, No. 69, PP.1-16. (in Persian)
10. Hosseinzadeh, D. K., Ghorbani, R., Shekarifiruzjah, P., 2009, Analysis of the Quality of Urban Stability
Measures in Tabriz, Local and Urban Studies Magazine, Vol. 1, No. 2, PP. 1- 18. (in Persian)
11. Hosseinzadeh, D., Ghorbani, K., Sasanpoor, F., 2006, Ecologic Method in the Metropolis Stability, Focused
on Tehran, Geographical Researches,Vo1.7, No. 82, PP. 83-101. (in Persian)
12. Iran Statistics Center Site, 2006, Results of Public Census in Bam. (in Persian)
13. Jomeepoor, M., 2010, Urban Stable Development; Standard, Quality of Life and Stability of Urban
Environment, Social Science, Book Magazine, Vo1.1, No. 32, PP: 86-93. (in Persian)
14. Li, F., Liu, X., Hu, D., Wang, R., Yang, W., Li, D., Zhao, D., 2009, Measurement Indicators and an
Evaluation Approach for Assessing Urban Sustainable Development: a Case Study for China’s Jining
City, Landscape and Urban Planning, Vol. 90, No. 3 - 4, PP. 134-142.
15. Maleki, S. 2011) Evaluation of Urban Stable Development By Planning Techniques (E.G. Ilam) Development
and Geography Chapters, N: 21. (in Persian)
16. Masnavi, M.R., 1998, Urban Stability and Ecologic Views: Necessity of Creating Common Condition for
Putting the Theories in to Practice Environmental Magazine, No. 30, P.1. (in Persian)
17. Mostafa Rasoolimanesh, M., Badarulzaman, N. & Mastura, J., 2012, Sciences City Development Strategies
(CDS) and Sustainable Urbanization in Developing World, Procardia Social and Behavioral Sciences,
Vol.36, PP. 623 – 631.
18. Mukomo, S., 1996, On Sustainable Urban Development in Sub-Saharan, Africa Planning Association, Vol.
62, No. 2, PP. 265-271.
19. Musa Kazemi Mohammadi, S. M., 1999, Evaluation on Sustainable Development of Urban Development : Case
Study of Qom, Doctoral Dissertation, Tehran- Tarbiatmodarres University.( in Persian)
20. Rahemi, H., 1999, Urban Development Sustainable With Emphasis Capacity Environmental, Terabit
Moddares University, Tehran. (in Persian)
21. Rahnamaee, M., Poormusavi, M., 2006, Study of Security Instability in Tehran Metropolis, Based On
Urban Stable Development Indexes, Geographical Researches, Vol.2, No. 57, PP. 177-193. (in Persian)
22. Razmi, J., Yazdi, R. Anvari, M., 2008, Introducing the Analysis Indexes and Studying the Process of Urban
Stable Development in Tehran Metropolis, Management and Development, Vol.21, No. 67, PP. 1-27.
(in Persian)
23. Salehimilani, S. and Mohammadi, M., 2010, Aims and Index of Cultural Stability Realization, Architectural
and Urban Construct Lettering, Vol.3, No. 5, PP. 81-88. (in Persian)
24. Scipioni, A., Mazzi, A., Mason, M., Manzardo, A., 2009, the Dashboard of Sustainability to Measure the
Local Urban Sustainable Development: the Case Study of Padua, Municipality, Ecological Indicators, Vol.
9, No. 2, PP. 364 – 380.
25. Sharzei, Q. and Mohaghegh , M., 2011, Comparative Theory of Weak and Strong Environmental Stability
in Cognition Base of Stable Development, Environmental Science, Vol. 9, No. 2, PP. 13-23. (in Persian)
26. Sors, J. C., 2001, Measuring Progress towards Sustainable Development in Venice: A Comparative
Assessment of Methods and Approaches, FEEM Working Paper No. 16.2001, Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=275133 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.275133.
27. The Management and Planning Organization, 2006, Kerman Statistic Yearbook, Kerman.
28. Walpole, R. & Myers, R., 1978, Probability and Statistics for Engineers and Scientists. ISBN 978-0-321-
62911-1.Boston, available in: http://www.pearsoned.com.
29. Zhu, J., 2012, Development of Sustainable Urban Forms for High-density Low-income Asian Countries:
The Case of Vietnam: The Institutional Hindrance of the Commons and Anticommons, Cities, Vol. 29,
No. 2, PP. 77-87.