بررسی تطبیقی عوامل و موانع پذیرش شیوه‎های نوین آبیاری در بین کشاورزان (مطالعۀ موردی: شهرستان میاندوآب)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس، ایران

2 ارشناس‎ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور گنبد کاووس، ایران

چکیده

شالودۀ اقتصاد روستایی بر فعالیت‎های کشاورزی استوار است و یکی از قدیمی­ترین مسائل در کشاورزی، مسئلۀ آبیاری است. قرار گرفتن گسترۀ وسیعی از ایران‎زمین در اقالیم خشک و نیمه‎خشک جهان از یک‎سو و از سوی دیگر توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش، کمبود منابع آب و نیز مسئلۀ انتقال آن از مسیرهای طولانی از چالش‎های اساسی این بخش است که همواره پیش روی دست‎اندرکاران اجرایی قرار دارد. در این راستا، یکی از راهکارهای موجود به‎کارگیری سیستم‎های آبیاری تحت فشار است. پژوهش تحلیلی ـ توصیفی حاضر به‎منظور شناخت عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر در پذیرش سیستم‎های آبیاری تحت فشار و ارزیابی تأثیر این سیستم‎ها در نواحی روستایی با پیمایشی در شهرستان میاندوآب انجام گرفت. بدین منظور، در نمونه‎گیری تصادفی از 162 بهره‎بردار آبیاری مدرن شهرستان، 80 نفر انتخاب شدند و به همین تعداد نیز کشاورزانی که از روش‎های سنتی آبیاری استفاده می‎کردند، برگزیده شدند.‎ نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای اجتماعی ـ فردی (شامل سن، تحصیلات، شغل اصلی، محل سکونت، تبلیغ و ترویج و علایق شخصی) و متغیرهای اقتصادی (شامل مقیاس مزارع، مالکیت ماشین­آلات، اعتبارات دولتی، تأمین برق ارزان، حمایت و همکاری دولتی در اجرا و محدودیت منابع آب)، اثر معناداری در پذیرش سیستم‎های تحت فشار دارند و کاربرد این روش‎ها از طریق افزایش در عملکرد، افزایش در سطح زیر کشت و کیفیت محصول، تسهیل عملیات آبیاری و کاهش هزینه‎ها و صرفه جویی در مصرف آب، نوسانات درآمدی بهره­برداران مدرن را کاهش داده است و با افزایش رضایت شغلی آنها، انگیزۀ ماندگاری را ارتقا داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Constructive Analysis about the Factors and Barriers in Rejection of New Irrigation Methods by Farmers (Case Study: Miandoab County)

نویسندگان [English]

 • Abdolhamid Nazari 1
 • Reza Manafiazar 2
1 Assistant Prof. of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Gonbad Kavus, Iran
2 MA in Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Gonbad Kavus, Iran
چکیده [English]

Introduction
The foundation of rural economy is based on agricultural activities and irrigation is one of the oldest issues (especially in areas with scarce rainfall) in agriculture. Thus, most parts of Iran is located in arid (dry) and semi- arid continents of the world and improper distribution of rain in time and place, shortage of water resources and transmission of it from long path are basic challenges of this part. Hence, water resource management and increment of irrigation efficiency and efficiency utilization of water (as agriculture-based development) becomes more and more important. One of the available solutions is application of pressurized irrigation systems introduced recently as innovations to farmers.
 
Methodology
The geographical range of the study area of the present research is Miandoab County. It is located in southeast of west Azarbaijan Province and lies in geographical coordinate of 36˚ 44' to 37 ˚18' N and 45˚ 36' to 45˚ 46' E. Based on De Martonne climatology model, the study area is lying in semiarid continent category. The major part of this county is alluvial plain with 2233 square kilometers, 13 percent of total area of country. Up to 19403 of beneficiaries are located in 80611 hectares of cultivation lands in this county and from this space 66.18 percent are cultivated by water and the rest is dry.
The present analytical-descriptive research attempts to identify the effectiveness of social-economic factors in admission pressurized irrigation system conducted with scaling method in Miandoab County. For this, in the random sampling of 162 beneficiaries of modern irrigation of this county using of Cochran formula, 80 farmers and those who used the methods of traditional irrigation were selected. We used the questionnaire for data collection about social variables (age, education, habitat, basic profession, propagation and explanation  and private interests) and economic variables (land area, the number of land pieces, the number of machinery, governmental credits, providing cheap power and water sources limitations). These are the drawbacks and factors of admission between two beneficiary groups. They are in accordance with scales of these variables of statistical sample in SPSS application.
 
Results and Discussion
Agricultural development and economic growth in developing countries were affected by quality and quantity of water resources. In Iran, from 93.3 percent of utilized water 93 percent was devoted to agriculture. With regard to critical situation and water resources reduction, it is necessary to increase the efficiency of utilized water in farms by converting the surface irrigation methods into modern or pressurized methods as basic solutions.
The most advantageous property of using the pressurized irrigation system is sustainability of ecosystem. At first, this reduces the water dissipation, then reduces the cost of water transmission from long path (remote) and, at last, drawbacks the soil erosion. The efficiency of dropping pressurized irrigation systems is more than 90 percent and rainy system is more than 80 percent. The efficiency of traditional irrigation is less than 40 (fourteen) percent.
 With the mentioned advantages, there is no sufficient tendency for investing in this project. It can be because of the fact that the responsible entities of agricultural and rural developments or own farmers do not pay attention to this problem. For this, we studied the rules of social-economic factors in admission of pressurized irrigation systems in Miandoab County.
 1. Economic factors are (land area, the number of land's lots, the number of agricultural machinery, limitation of water sources, enjoying of governmental credits, and etc.). Originally, pressurized irrigation systems are designed for big lands of average scale and the initiation of these systems are not economical in minor scale units. Remarkably, pragmatics of innovative systems increases the rate of production. The amount of irrigated wheat production of beneficiaries has been increased in the period of before performance from 4.43 tons/hectares to 5.74 tons/hectares. The output average of sugar beet with increase in 56.75 percent reached to 73.62 tons/hectares.
2. Social factors: On the other side, the beneficiaries of pressurized irrigation systems in comparison with traditional beneficiaries have younger age average and high education, and their basic profession is agriculture. They have tendency to urbanization and they are imposed to more propagation and promotion. They accepted the risk and were interested in agricultural mechanism.
 The age average of innovative beneficiaries (48.91) is lower than the traditional ones (54 years). On the other hand, in the studied population, only 75 percent of modern beneficiaries and 35 percent of traditional beneficiaries are literate. The rate of land ownership of innovative beneficiaries (27.99 hectares) about 3 times is more than the traditional ownership (9.34 hectares). On the other hand, modern beneficiaries are more interested in mechanization and they are mostly welcomed to agricultural explanation program for traditional farmers. Generally, social and economic factors of innovation adoption have differences between modern and traditional beneficiaries and the admission of these innovative systems accelerated the production per unit level.
 
Conclusion
After 19 years from the arrival of the modern irrigation systems to this county, slow procedure is clear in its admission by farmers. As from the 2.83 percent of cultivation lands of this county, 58 percent are supplied with these systems by the farmers.
The contrastive social-economic and structural factors of admission of this innovation in Miandoab County indicate that: among 15 defined variables (9 economic variables and 6 social variables) economic variables are affected more than social variables in system's admission. Admission of pressurized irrigation in modernization and agricultural development are affected by procedural model of that. Emission and admission of modern technologies of individual factors and innovator characteristics and innovation received system or structural factors affect the admission of these systems. Generally, social-individual variables such as age, education, basic profession, habitat, propagation and explanation, private interests and economic factors as farm indicator, machinery possession, governmental credits, providing cheap power, government support and cooperation in performance and limitation of water resources have significant effect on the admission of these pressurized systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural development
 • Irrigation
 • Miandoab County
 • Pressurized Irrigation
 • Rural Development
 1. Ahmad Khayyat Sh., 2006, Economic and Managerial Factors Affecting Farmers' Willingness to Invest in Pressurized Sprinkler Irrigation Systems, a Case Study in Bukan County, Agriculture Management MSc Thesis, Supervisor: Hosseinzadeh Firuzi, J., Agriculture Faculty, Tabriz University, Tabriz. (in Persian)
 2. Azkia, M., 2005, An Introduction to the Sociology of Rural Development, Information Institute, Tehran.
  (in Persian)
 3. Consulting Engineers of DHV, 1992, Guidelines for Planning Rural Centers, Translated by Fanaei A., Mir S. J., Oktayee N., Ganji M, Publication Series of Village and Research Center Development and Iran Problems Study, Tehran.
 4. Farzand Vahy, J., 2002, Factors Affecting the Development of Irrigation Systems in the Kermanshah Province, MSc Thesis in Promotion and Education of Agriculture, Supervisor: Sadiqi Hasan, Tarbiat Modarres University, Tehran. (in Persian)
 5. Ismaili, M., 2006, The Cultural Role of Water in the Formation of Water Riparian Parks, MS Thesis, Landscape Architecture, Supervisor: Ansari M., University of Tehran. (in Persian)
 6. Jahannama, F., 2001, Socio - economic Factors Affecting the Adoption of Pressurized Irrigation Systems in Tehran, Case Study, Journal of Agricultural Economics and Development, Vol. 6, No. 36, PP. 237-258.
  (in Persian)
 7. Karbasi, A. R., 2001, Economic Analysis of Pressurized Irrigation Development Project in Khorasan, Journal of Agricultural and Economic Development, Vol. 9, No. 36, PP. 91-112. (in Persian)
 8. Kohansal, M.R., Ghorbani, M., Rafiei, H., 2009, Assessment of  Environmental and Non-environmental Factors Effective at Reception of Sprinkler Irrigation, Case Study of Khorasan, Journal of Agricultural and Development Economics, Vol. 17, No. 65. (in Persian).
 9. Manafiazar, R., 2012, The Analysis of Doing Process of Pressurized Irrigation Systems and the Effect of the Rural Development of in Miandoab County, Geoghraphy and Rural Planning M.S Thesis, Gonbad Kavoos Payam -e- noor University. (in Persian)
 10. Management and Planning Organization, 2006, Set of Series of National Development Documents, Objectives, Policies and Solutions for Fourth Development Programs Implementation (Water and Agriculture Department), Management and Planning Organization, Tehran. (in Persian)
 11. Rogers, E. and Shoemaker, M., 1990, Innovations Conductivity, Cross-cultural Approach, Translated by Karami E., Fanayee A., Shiraz University Publications, Shiraz. (in Persian)
 12. Statistical Center of Iran, the Detailed Results of the Agricultural Census of 2003, West Azerbaijan Province, Miranda City. (in Persian)
 13. Torkamani, J. and Jafari, A., 1998, Factors Affecting the Development of Pressurized Irrigation Systems in Iran, Journal of Agricultural Economics and Development, Vol.6, No. 22, PP. 6-18. (in Persian)
 14. Vice President of Strategic Planning and Control, 2010, Fifth Economic, Social and Cultural Development Plan Law of Islamic Republic of Iran. (in Persian)
 15. Zare, B., 1994, Modernization Theory, Sociology Seminar Paper Series, Vol. 1, Samt, Tehran. (in Persian)