حاشیه‎نشینی و نقش آن در بروز و گسترش مواد مخدر و اعتیاد (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

رشد شتابان شهرنشینی و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، مسئلۀ حاشیه‎نشینی و اسکان غیر رسمی را پدید آورد و به تناسب، موجب گسترش نابهنجاری‎هایی در شهرها شد، لذا شناخت نقش حاشیه‎نشینی در بروز انواع آسیب‎های اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که امروزه در کشورهای جهان سوم یکی از معضلات شهرنشینی، حاشیه‎نشینی و آسیب‎های اجتماعی ناشی از آن است. گسترش حاشیه‎نشینی در شهر اردبیل و اسکان جمعیت غیر شهری در آن، به افزایش ناهنجاری‎های رفتاری در این بخش از شهر انجامیده است. لذا در این مقالۀ پژوهشی تلاش شده است، نقش مواد مخدر و اعتیاد در بخش حاشیه‎نشین شهر مشخص شود. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی محسوب می‎شود که اطلاعات آن از استنتاج منابع به‎دست آمده است. نمونه‎گیری به روش تصادفی انجام گرفت و از بین مناطق حاشیه‎نشین اردبیل، محلۀ میراشرف برای نمونه انتخاب شد. برای برآورد حجم نمونه به‎منظور توزیع پرسشنامه نیز، از روش کوکران بهره‎جویی شده است، لذا از میان 1896 خانوار براساس این روش، 90 خانوار برای حجم نمونه انتخاب شد و پرسشنامۀ مد نظر به‎طور تصادفی بین خانوار توزیع شد. پس از جمع‎آوری اطلاعات و داده‎ها از طریق پرسشنامه و اخذ آمارهای رسمی از سازمان‎های مربوطه، به‎کمک نرم‎افزارهای SPSS و GIS تجزیه و تحلیل شدند. همچنین برای ترسیم نقشه، نرم‎افزار GIS به‎کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‎دهد که رشد شتابان شهری در اردبیل و گسترش حاشیه‎نشینی، سبب افزایش آسیب‎های نابهنجار اجتماعی، ازجمله مواد مخدر در شهر اردبیل، به‎ویژه در مناطق حاشیه‎نشینی (اسکان غیر رسمی) شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Marginalization and Its Role in the Emergence and Spread of Drug Abuse and Addiction (Case Study: Ardabil)

نویسنده [English]

 • Yousof Darvishi
Assistant Professor, Department of Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Uncontrolled growth of cities in the recent years, especially in developing countries, has created many problems in different aspects of the country, in national, regional and local levels. This has also led to suburbanization and squatter areas. These cities are faced with many challenges. Some of these challenges are related to abnormal texture conditions and unbridled physical (marginalization) and some other challenges related to social, cultural, economic conditions resulting from urban phenomenon. Therefore, it is very important to understand the role of suburbanization in the emergence of different social disorders. This is because one of the major concerns of the third world countries is due to urbanization problems, suburbanization. This study wants to study the role of marginalization in social damage, particularly in the drug deal.
 
Methodology
The research method is descriptive - analytical and the data have been derived from field research and information resource. Marginalization in Ardabil region is also famous thirteen-fold indicating that most of these areas have been in certain time ranges. The expansion and sprawl of suburbanization in Ardabil city and urbanizing non-urban population in this city added more to behavioral disorders in that part of the city. In fact, the first cell of the formation areas is in direct contact with marginalization development of urbanization, the period of land reform and the influx of villagers without land to the cities and between countries in the early 1970s. However, it is escalated to 70 simultaneous conversions of Ardabil city center of the province. Sampling was done through simple random method and from among all Ardabil zones, Mir-Ashraf zone was selected as the sample.  In estimating sample volume for distributing questionnaires we used Cochran’s method; hence from among 1896 households we selected 90 households as our sample volume and the related questionnaires were distributed randomly among them. After data collection through questionnaire and acquiring official statistics from the related organizations, data analysis was done through SPSS and GIS applications.
 
Results and Discussion
The results of the statistical analysis of addiction indicate the 7.91 of the highest social damage in the neighborhood Mir-Ashraf. According to estimates derived from the number of people suffering from addiction in Ardabil marginalized region, about 80 percent of people in a region have the damage.
 
Conclusion
From the perspective of urban ecology, urban mass increase is directly related to increasing of local population. This is especially true in suburban neighborhoods. Research findings indicated that rapid growth of urbanization along with suburbanization sprawl have led to social disorders like drug addiction in Ardabil city especially in suburbanized and squatter areas of this city. The previous studies confirmed the hypothesis that urban ecology and urban social pathologies are much more prevalent in some areas than other areas. In the present research the environment influences human (social) economic and social conditions and cultural place, and the incidence of social pathology has been demonstrated. Therefore, it can be affected by the social pathologies of social, cultural and geographic locations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • land use change
 • marginalization
 • Migration
 • social damages
 • urban growth
 1. Ardabil Expansion Society Studies, 1999, Budget and Planning Organization. (in Persian)
 2. Bhagat., R.B., 2001, Urbanization in India, General Population Conference, Salvador-Brazil, August 18-24. 
 3. Costello, M.A., 1987, Slums and Squatter Areas as Entrepots for Rural-Urban Migrants in a Less Developed Society, Social Forces, Vol .66, No. 2, PP. 427-445.
 4. Darvishi, Y., 2014, Rapid Urban Growth, Physical and Social Pathology  in Ardabil City, Thesis for Doctorate, National Center for Higher Education, Payam-e-Noor University. (in Persian)  
 5. Hafeznia, M. R., 2003, An Introduction to Human Science Research, Samt, Tehran. (in Persian)
 6. Hadizade, N., 2004, Suburbanization and Its Organizing Approaches in the World, Mashhad Municipality. (in Persian)
 7. Martin, C., 2000, Ethnolog D'un Bodonville de Lima, Le Petit Peuple De Tupac Amaru, Harmattan, Paris.
 8. Raulin, A., 2001, Anthropology Urbaine, Armand Colin, Parise.
 9. Sheikhi, M., 2007, Citizen Sociology and Urban Pathology, Harir, Tehran. (in Persian)
 10. Sheikhi, M. T., 2003, Urban Sociology, Architecture and Urban Constraction, Samt, Tehran. (in Persian)
 11. Shukouei, H., 1994, Social Geography of Cities, Social Ecology of Cities, 2nd Edition, Jihad Daneshgahi Publication Institute (Majd), Tehran. (in Persian)
 12. Social Statistics of Ardabil Province, 2003, Ardabil Governor-generalship. (in Persian)