تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، مربی دانشگاه پیام نور، مهاباد

چکیده

یکی از پیامدهای ضعف عملکردهای محله‎ای در سازمان فضایی شهرها، تغییر رفتار سفر شهروندان از محل سکونت به سایر مناطق شهر برای تأمین نیازهای روزمره است که استفاده از خودروی شخصی و مالکیت آن را به یکی از ضرورت‎های زندگی شهری تبدیل کرده است. شهر رشت نیز در سال‎های اخیر با مالکیت بیش از حد وسایل نقلیۀ شخصی، از این مسائل شهری دور نبوده است و حوادث ترافیکی بالا، انتشار آلاینده‎ها، افزایش زمان و هزینۀ سفر را درپی داشته است. در این راستا، تحلیل کارکردهای عمدۀ محله‎ای، مکان‎یابی آنها و تخصیص بهینۀ فضای شهری به کاربری‎های مورد نیاز با در نظر گرفتن استانداردها برای دسترسی آسان به خدمات شهری، از اهداف و ضرورت‎های اساسی برنامه‎ریزی شهری است که می‎تواند رفتار سفر شهروندان را به‎شدت تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مقاله، تحلیل میزان اثرگذاری عملکردهای محله‎ای و شکل شهر رشت بر رفتار سفر شهروندان است. این پژوهش از نوع کاربردی ـ توسعه‎ای است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعۀ آماری آن کلیۀ شهروندان شهر رشت است که به‎کمک جدول مورگان حجم نمونه 382 نفر تعیین شد. شیوۀ نمونه‎گیری برای شناسایی نمونه‎ها خوشه‎ای است. به‎منظور تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات، برای تعیین میزان رابطۀ معناداری بین متغیرها، از آزمون‌ آماری ناپارامتریک دو‌متغیرۀ تااو بی. کندال در قالب جداول دو‌بعدی در نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‎های پژوهش حکایت از رابطۀ معنادار بین کمبود و توزیع نامناسب کاربری‌های تجاری، تفریحی، آموزشی و ورزشی در سطح محلات شهر رشت و فراوانی سفرهای درون‎شهری، برای دسترسی و استفاده از خودروی شخصی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis about the Influence of Neighborhood Functions on Travel Behavior of Citizens (Case Study: Rasht City)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Hosseini 1
 • Yousof Bahrami 2
 • Iraj Ghaderi Motlagh 3
1 Assistant Prof. of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Instructor in Payame Noor University, Mahabad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Over the past two decades, numerous studies especially in American and European cities have concluded that components of city shape have some impacts on different ways of citizen travels. These components are urban form and shape, urban densities, mixed land use, the roads configuration (Leck Eran, 2006, 37) and accessibility patterns (C.M.H.C, 2007: 1-4). Study about the stages of physical growth and development of world cities from the past to the present indicates that technological changes over the past century, especially in transportation, have caused physical growth of cities. In the recent years, however, a reaction to urban sprawl is occurred in the form of “smart growth” initiatives. Attempts to restrict urban growth or to modify its form are motivated by three concerns: 1) to preserve open spaces and foster urban development of more aesthetically appealing, 2) to reduce the cost of providing public services, and 3) to reduce dependence on the automobile and the externalities associated with automobile use that have accompanied urban sprawl (Bento et al, 2004: 1). Good city form in this paper is the form that has the minimum time and transportation costs with higher performance and satisfaction. Thus, efficient neighborhood organizations have a good form creating citizen satisfaction. The purpose of this paper is to analyze the effect of neighborhood functions and city form of Rasht on travel behavior of citizens. In addition, Rasht like some other cities of Iran has been faced with two issues of rapid population growth, increasing the level of neighborhoods and high rates of car ownership.
 
Methodology
This study is an applied-development research and conducted by a “survey” method. Statistical population of this study is the whole citizens of Rasht city, up to 382 persons by Morgan Table. Cluster sampling method was done to select the required amount of samples. Clusters selected for this study are all 92 neighborhoods in the city of Rasht, in each of these places five samples were randomly selected and the questionnaires were distributed among them and were completed. Finally, after eliminating incomplete questionnaires, 382 completed questionnaires were remained and the sample size of statistical population was covered completely. Validity of the questionnaire was assessed by getting opinion of teachers and experts, and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient to 87%. Excel and SPSS applications were employed to analyze the results of the methods and test hypotheses. Nonparametric statistical tests of “Kendalls tau –b” was used to determine the relationship between the variables.
 
Results and Discussion
The research hypothesis is stated as It seems that there is a significant relationship between the increasing use of private automobile and functions of the urban inappropriateness. For hypothesis testing, the functions of urban neighborhoods in the city of Rasht Based on Likert scale were identified.
 The significant relationship of the functions, with the use of citizen functions were reviewed and tested. In this paper, neighborhood organization and its relationship with travel behavior of citizens have been analyzed based on background studies and variables such as access to business, retailing, entertainment, education, sports, informational and other essential services. These variables using “Kendalls tau –b” nonparametric tests, correlation coefficients and their significance levels were calculated and are presented in Table 4. It can be said that the inappropriate access to retail services and inappropriate recreational, educational, sporting and other essential needed service functions have a significant relationship with using private automobile. There is not significant relationship between the inappropriate informational services and high rate of using private automobile. The reason is that informational service is quite appropriate in the city and people do not use private automobile to access these services.
In the final analysis of the relationships between the variables, it can be said that inappropriate distribution of neighborhood services has not met the needs of people and citizens to access most of middle-class neighborhood services (except informational services) in using private automobile obligatory. Thus, there is a significant relationship between the inappropriate neighborhood functions and the use of private automobile.
 
Conclusion
The results of this research indicate that there is a significant relationship between the urban inappropriate functions and the behavior of citizens. Causes of the increased car ownership in the city of Rasht are Urban sprawl and increased  distances, fewer number of buses, lack of planning to define new transportation axes, and etc. Thus, it is very important to determine sustainable urban form, and evaluate the functions of trip attraction to reduce the consequences of excessive use of private automobile in the city of Rasht.
The research hypothesis of the study stated that there is a significant relationship between the increasing use of private vehicles and the urban inappropriate functions, by using the Kendall's tau-b test. The results also determined that the major neighborhood functions such as retail, education, health, recreational, sports and other essential service functions have the structural weaknesses and they needs the restructuring of urban planning and the establishment of appropriate functions in the neighborhood of community center. The functions are faced with low surfaces in neighborhoods, and this has led to an increasing demand of citizen travel to access these services and also increasing use of private cars.
The results of this research have also confirmed strong relationship between the city form and functional variables of neighborhoods in meeting the public basic needs with the style and patterns of trips into the city. Lack of basic infrastructure and superstructure services in the neighborhood area has caused the disintegration of spatial organization and physical structure of the city. This makes it necessary to travel demand, development of roads, public service, transportation and other basic services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • automobile ownership
 • neighborhood functions
 • Rasht City
 • travel behavior
 • Urban form
 1. Abdollahi, M., Tavakolinia, J & Sarrafi, M.., 2009, Theoretical Study of the Concept of Neighborhood and its Redefinition with Emphasis on the Conditions of Urban Neighborhoods of Iran, Human Geography Researches, Vol. 42, No. 2, PP. 83-102. (in Persian)  
 2. Antipova, A., 2010, Land use, Individual Attributes, and Travel Behavior in Baton Rouge, Louislana, Thesis of PHD, Department of Geography and Anthropology, Diploma, Odessa State University, Ukraine.
 3. Arbury, J., 2005, From Urban Sprawl to Compact City – an Analysis of Urban Growth Management in Auckland, Publisher: Geography and Environment Science, University of Auckland.
 4. Azimi, N. & Farughi, M., 2008, Spatial Patterns of Intra-Urban Traffic Accidents in Rasht, Human Geography Researches, Vol. 41, No. 65, PP. 33-51. (in Persian
 5. Azimi, N., 2005, Restructuring Urban Morphology, a Case Study of Rasht in Iran, Geographical Research, Vol. 53, No. 1, PP. 13-25. (in Persian
 6. Babapour Vorjai, H., 2010, Locational Analysis of Switching Medical Centers in Rasht, Thesis of Master of M.A, Islamic Azad University, Rasht. (in Persian
 7. Ballard, R., Johnson, G. & Torres, A., 2002, Growing Smarter: Building Equity into a Fair Growth Agenda, Environmental Justice Resource Center, Clark Atlanta University, October 23.
 8. Bedworth, L., Hank, E. & Kolko, J., 2011, Driving Change / Reducing Vehicle Miles Traveled in California, Public Policy Institute of California, Available in: www.ppic.org.
 9. Bento, A.M. & Cropper, M .L. & Mobarak, A. M & Vinha, K., 2005, The Effects of Urban Spatial Structure on Travel Demand in the United States, Review of Economics and Statistics, Vol. 87, No.3, PP. 466-478.
 10. Budget & Planning Organization, 2006, Detailed Results of the General Census of Population and Housing, City of Rasht. (in Persian
 11. Burbidge, S. & Goulias, K., 2008, Active Travel Behavior, submitted for Presentation at the 88th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Available in: www.uctc.net/papers/873.pdf.
 12. Burchel, R. & Shad, N., 1998, A National Perspective on Land Use Policy Alternatives and Consequences at the Rural- Urban Fringe, Farm Foundation Conference, Portland,  Rutgers University, Available in: http://econpapers.repec.org/article/agsiuppap/ 17931.htm.
 13. Canada Mortage and Housing Corporation (C.M.H.C), 2007, Impact of Urban Form and Travel Accessibility on Private Vehicle Use, Research Highlight, Socio- Economic Series, Available in: http://publications.gc.ca/site/eng/404601/publication.html.
 14. Cesme, B. & Subramani, P., 2010, Evaluating the Role of Urban Sprawl in the United States and Western Europe, Millennium Database Analysis, Urban Transportation Planning, Available in http://praveens.mit.edu/ ~praveens/wp/wpcontent/uploads/2009/07/Millennium_DatabaseAssignment_Cesme_Subramani.pdf
 15. Department of Housing and Urban Development of Gilan Province, 1993, Comprehensive Plan of the City of Rasht, Existing Studies, the First Report. (in Persian
 16. Galster, G., 2001, On the Nature of Neighborhood, Urban Studies, Vol. 38, No .12, PP. 2111-2124.
 17. Habibi, S. & Masaeli, S., 1999, Per Capita of Urban Land Use, The Ministry of Housing and Urbanism, Tehran. (in Persian
 18. Hosieni, S. A., 2003, Mechanism of Citizens Participation in the Preparing of Urban Development Plans and Providing an Adequate Method for Iran (Case Study: Rasht), Thesis of Ph.D, Supervisor Hossien Shakooei, Tarbiat Modarres University, Tehran. (in Persian
 19. Hossieni, S. A., 2010, The Principal of Urban and Rural Planning, Danesh Press, Rasht. (in Persian
 20. Jabareen, R.Y., 2006, Sustainable Urban Forms: Their Typologies, Models, and Concepts, Journal of Planning Education and Research, Vol. 26, No. 1, PP. 38-52.
 21. Johnson, M. P., 2001, Environmental Impacts of Urban Sprawl: A Survey of the Literature and Propose Research Agenda, Planning and Design, Vol. 33, No. 4, PP. 717- 735.
 22. Leck, E., 2006, The Impact of Urban Form on Travel Behavior: A Meta- Analysis, Berkeley Planning Journal, Vol. 19, No. 1, PP. 37-58.
 23. Lynch, K., 1997, A Theory of Good City Form, Translated: Seyyed Hossein Bahraini, Tehran University Press,Tehran. (in Persian
 24. Litman, T. & Steele, R., 2011, Land Use Impacts on Transport / How Land Use Factors Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute, Retrieved from: http://www.vtpi.org.
 25. Milakis, D., Vlastos, T. & Barbopoulos, N., 2008, Relationships between Urban Form and Travel Behavior in Athens, Greece. A Comparison with Western European and North American Results, EJTIR, Vol. 8, No. 3, PP. 201- 215.
 26. Newman, P. & Kenworthy, J., 2006, Urban Design to Reduce Automobile Dependence, Opolis: an International Journal of Suburban and Metropolitan Studies, Vol. 2, No.1, PP. 35-52.
 27. Planning Department, Gilan Province, 2008 &2009, Statistical Yearbook Gilan Province, Budget & Planning Organization Press. (in Persian
 28. Saberifar, R., 1999, Critical and Analysis of Urban Land Use Planning, Thesis of Ph.D, Geography and Urban Planning, Tarbiat Modarres University, Tehran. (in Persian
 29. The Organization of Bus in Rasht City, 2011, Performance Report and Traffic Axes of Bus Line, Rasht.
  (in Persian
 30. Ullman, E., 1993, A Theory about the Location of Cities, Articles about the City and Urbanism, First Printing, Translated: Manuchehr Maziny, Tehran University Press, Tehran. (in Persian