برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس‎ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی گردشگری دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه برنامه و طرح­های اجرا شده برای توسعۀ روستاها، موفقیت چندانی در مشکلاتی چون فقر، بیکاری، مهاجرت روستاییان، سطح بهداشت و...، نداشته است، امروزه برای حل این مشکلات بسیاری از برنامه­ریزان و صاحب نظران معتقدند، یکی از راهکارهای توسعۀ همه‎جانبه روستاها، گسترش گردشگری در این مناطق است. تفرجگاه بند، یکی از مناطق گردشگری شهر ارومیه، به‎دلیل نزدیکی به شهر و طبیعت زیبایش، نظر گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است، ولی به‎دلیل نبود برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری، سود اقتصادی چندانی برای ساکنان محلی به همراه نداشته است. با توجه به اینکه هدف هر نوع برنامه­ریزی دستیابی به رفاه و توسعه است، این پژوهش نیز با هدف برنامه­ریزی راهبردی برای توسعۀ گردشگری در منطقۀ مورد مطالعه، به‎منظور افزایش درآمد، بالا بردن سطح اشتغال و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی صورت گرفته است. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است و از لحاظ تحلیل در چارچوب روش­های توصیفی ـ تحلیلی قرار می­گیرد، ابزار جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی است. جامعۀ آماری پژوهش را سه گروه ساکنان محلی، گردشگران و مسئولان شکل داده‎اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری کوکران تعیین شد. تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه به‎کمک نرم‎افزار SPSS انجام گرفت، سپس با استفاده از روش SWOT و QSPM، راهبردهایی برای توسعۀ گردشگری در منطقۀ مورد مطالعه پیشنهاد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، منطقه از شروط اولیۀ توسعۀ گردشگری برخوردار است، لذا برای پایداری آثار گردشگری و بهره­مندی از آثار اقتصادی ناشی از این فعالیت در منطقۀ مورد مطالعه، برنامه‎ریزی و مدیریت گردشگری امری ضروری و اجتناب­ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning of Tourism Development, Case Study: Urmia Band

نویسندگان [English]

 • Hassan Motiee Langroudi 1
 • Fazileh Dadvar Khani 2
 • Maryam Rezaiihe Azadi 3
 • Anvar Sharifi 3
1 Prof. of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA in Geography and Tourism Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, most of the economic activities in rural areas as well as level of employment of rural people and income have declined sharply. Therefore, one of the main reasons for tourism development in rural areas is to overcome the low level of income and to provide the rural residents with new job opportunities. This is because researches indicate that rural tourism has a desirable effect beside rural activities such as agriculture and it provides rural households with considerable lateral incomes. Rural tourism is defined as a multidimensional activity in the environments outside urban areas and it is related to visiting the phenomena displaying the nature of life in villages. Tourism economic dimension is highly important in sustainable tourism. Tourism economic dimensions are highly addressed in tourism sustainable development literature. Main issues of economic sustainability include economic benefits, diversification of local economy, controlled economic growth, improvement of local and regional relations, and fair distribution of economic benefits in local economy. Furthermore, tourism economic sustainability dimension indicate suitable income, stabilized prices of goods and services and equality of job opportunities in the society. As a key factor, satisfaction of tourists with sustainable tourism is highly important in parallel with long term economic efficiency of local tourism. Increasing growth of tourism in the late 1960s led to increased demand for planning. In general, it is evident that if tourism development intends to increase the number of tourists as well as the incomes obtained from rural areas to a desirable level and if it aims to be according to the limits established by social and environmental conditions of the intended areas, there will be a need for management planning in tourism industry.
 
Methodology
The present research is a case study. It is an applied research based on the content and with a descriptive-analytic method. Data collection is conducted by using a mixed method (library, field methods and questionnaire). SWOT model is then used to analyze the data. Statistical population of this research includes 3 groups, namely households residing in place, tourists and authorities. In this research, statistical sample volume of local residents was determined by using Cochran Sampling Method. Opportunities, advantages, disadvantages and strategies were then codified by using threats matrix and then, a suitable strategy was selected for the area using positioning condition of Band Park in (EI) diagram.
 
Results and Discussion
Field studies and the results indicate that Band Park of Urmia enjoys the preliminary conditions for rural tourism development, but this activity has provided the local residents with insignificant economic profits due to spontaneous tourism. This is in the manner that based on the opinion poll made for tourism authorities, 77.1% of the samples believed that no planning has been made in that area for tourism development and utilization of its economic effects. The results of SWOT analysis and QSPM matrix for Band Park Tourism indicate that use of SO strategies are in the first priority for tourism development of that area.
 
Conclusion
Today, the role of tourism in revival and development of rural areas is undeniable. While preserving natural resource and environment of villages, tourism leads to economic development of these areas. Economic experts consider tourism as an economic phenomenon. They believe that tourism is basically an economic phenomenon and any movement and change in the economy will directly affect tourism. Researches and studies made so far indicate that Band Park has several potentials in the field of nature and rural tourisms, but these potentials have not so far been utilized in parallel with direction of natural and economic procedures and processes for sustainable development of tourism economy. This is due to lack of any accurate and scientific understanding concerning the available potentials, bottlenecks and capabilities. Using SWOT Model and analyzing the existing situation, some strategies were provided for development of tourism in Bank Park among which Offensive Strategies (SO) are prior to tourism development in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic
 • Planning
 • SWOT
 • Tourism
 • urmia band
 1. Ardestani M, 2009, Foundations ofRural Tourism, Publications of the Ministry of Culture and Islamic. Tehran. (in Persian)
 2. Badri, A., Hesari, E., 2010, Selection ofTourism SampleAreasby UsingAHPMethodin Kohkiloye andBoyer-Ahmad Province, Journal of Research Geography, Vol. 25, No. 95,pp. 55-84 (in Persian)
 3. Badri, A., Moteei, H., et 010, The Economic Impact of Tourism on Rural Environments, Case Study: Central Part of the Noushahr, Journal of Geography and Regional Development, Vol 12,  No. 12, PP. 14-35.  (in Persian)
 4. Badri, A, Nemati, M, 2010, the StrategicPlanning of Economic Developmentwiththe Collaborative Approach Case Study: Part ofCityCenterLengeh, Human Geography Research Quarterly, Vol. 10, No. 95, PP. 69-83. (in Persian)
 5. Baghaii, M., Norozi, O., 2005, Source of Income forVillagers inRuralTourism, Dehyary Magazine, Vol.3, No. 16, PP.19-23. (in Persian)
 6. Behzadfar, M., Zamanian, R., 2008, StrategicPlanning for Tourism Development whit Emphasize on Product Sector Case study: Nyshapoor County, International Journal of Engineering Science and Technology University Iran, Special Issue Architecture and Urban Planning of Engineering, Vol. 19, No. 6, PP. 89-103.  (in Persian)
 7. Drangoni, G. B., 2008, The Rural Vernacular, a Heritage in Our Landscape, Futuropa (a Council of Europe Magazine), Retrieved from: http://128.121.10.98/coe/pdfopener?smd=1&md= 1&did=584669.
 8. Eskandari Nodeh, M., 2011, Government Policies and Organizing of Informal Settlement in Bandarabbas City, PHD Dissertation, Supervised by: Dr. Pourahmad A., University of Tehran, Tehran. (in Persian)
 9. Ganiyan, M.,   1390, The Analysis of Rural Tourism with Gender Approach from the Perspective Host Society, Case Study: Uraman Region Women in Development & Politics Journal, Vol. 8, No. 3, PP. 93-109.  (in Persian)
 10. Ghadiri Masoum, M., el, 2009, Sustainable Tourism (RuralandNomadic), Publication of Tehran University, Tehran. (in Persian)
 11. Ghafari, R., 2011, The Study of Effective Factors of Social- cultural on the Development of Rural Tourism, Tourism and Future Prospects, Vol. ???, No. 2, PP. ???-???. (in Persian)
 12. Ghanbari, Y., 2007, Rural Tourism, New Approaches the Management of Rural, Peik Noor, Vol. ???, No.3, PP. ???-???. (in Persian)
 13. Heydari, R., 2009, Principles of Tourism Industry Planning, SAMT Publications, Tehran.
  (in Persian)
 14. Karimzadeh, H., 2009, Spatial Modeling with an Emphasis on Entrepreneurial Opportunities in Rural Tourism Case Study: Varzagun County Rural Areas, PHD Dissertation in Geography and Rural Planning , Ph.D Dissertation, Tehran University. Tehran.  (in Persian)
 15. Kuettila, M.,Pesonen. M, Kaganus. M 2000, Utilizing the Analytic Hierarchy Process (AHP) in SWOT Analysis a Hybrid Method and Its Application on a Forest Certifications Case, Forest Policy and Economics, Vol. 1, No. 1, PP. 41-52.
 16. Liua, A., Wall, G., 2006, Planning Tourism Employment a Developing Country Perspective, Tourism Management, Vol. 27, No. 1, PP. 159-170.
 17. Moteei, H., 1996, Khorasan TourismPurposes, Geographical Research Quarterly, Vol. ???, No. 41, PP. ???-???. (in Persian)
 18. Moteei, H., 2003, Rural Planningwith Emphasis onIran, Publication of Mashhad University Jihad, Mashhad. (in Persian)
 19. Moteei, H., 2012, Diversified Economy with Emphasis on Tourism, Fishing Rural Coastal Case Study: Rural Coastal City Branch, Place Economy and Rural Development Journal, Vol. ???, No. 1, PP. ???-???. (in Persian)
 20. Moteei, H., Nosrati, M., 2011, Feasibility of Tourism Development in Rural Areas in Terms of Tourism Part of Karganroud, Geography and Environment Planning Journal, Vol. ???, No. 41, PP. ???-???. (in Persian)
 21. Papzan, A., el, 2009, Problems and Limitations ofRuralTourism by UsingBasicTheory Case Study: Harir Village inKermanshahProvince, Rural Research Journal, Vol. ???, No. 3, PP. ???-???. (in Persian)
 22. Rezvani, M., 2005, The SecondHomesTourismand Its EffectsonRural Areas Opportunity or Threat Case Study: Rural Areasof NorthTehran, Researches in Geography, No 54. (in Persian(
 23. Saarinen, J. & Kask, T., 2008, Transforming Tourism Spaces in Changiog Socio-political Contexts: the Case of Parnu, Estonia, az a Tourism Destination, Tourism Geographies, Vol. ???, No. ???, PP. ???-???.  
 24. Schweinsberg, S., 2002, Sustainable Tourism Development and Rural Community, University of Technology, (Sustainable Tourism Cooperative Research Centre), Vol 20, No. 2, PP. 195-213.
 25. Sebele, L.S., 2010, Community- based Tourism Ventures, Benefits and Challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, Botswana, Journal of Tourist Management, Vol. 31, No. 136, PP. 136-146.
 26. Shamsodini A., 2009, the Rural Tourism is the Solutions for Rural Development, Housing and Rural Environment Magazine, Vol. ???, No. 131, PP. ???-???. (in Persian)
 27. Sharply, R., 2002, Rural Tourism and Challenge of Tourism Diversification: the Case of Cyprus, Tourism Management, Vol. ???, No. 131, PP. ???-???.
 28. Taghvaii, M., el, 2009, Multifaceted Role of Planning in Developing Tourism and Ecotourism Case Study: Khor and Tabas, Geography and Environment Planning Journal, Vol. ???, No. 35, PP. ???-???. (in Persian)
 29. Wilson, S., Fesenmaier, D.R., Fesenmaier, J., Van Es., J.C., 2001, Factor for Success in Rural Tourism Development, Journal of Travel Reseach, Vol. 40, No. 2, PP. 132-138.
 30. Zargham  Boroujeni, H., 2009, Tourism Planning, an Integrated and Sustainable Development Approach, Mahkameh Publications, Tehran. (in Persian)
 31. Zendehdel, H., Nourozi, M., Salimi, Z., 2007, Iran Tourism Guide Books of Western Azerbaijan Province, the Publication of Iran Tourism and the World Tourism Organization, Tehran.
  (in Persian)
 32. Zendehdel, H., Nourozi, M., Salimi, Z., 2007,  The IranianRuralTourism Guide Book, the Publication of Iran Tourism and the World Tourism Organization, Tehran.  (in Persian)