سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، قطب برنامه ریزی روستایی ایران، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، قطب برنامه‌ریزی روستایی ایران‌، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس‎ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه هرمزگان، ایران

چکیده

خدمات و زیرساخت‎های گردشگری، به‎دلیل رابطۀ مستقیم بین افزایش کمیت و کیفیت زیرساخت‎ها و تعداد گردشگران اهمیت دارد. از مهم‎ترین ارکان توسعۀ مقاصد گردشگری، وجود سیستمی کارآمد از تسهیلات، خدمات و تأسیسات گردشگری است. کیفیت بالای خدمات گردشگری اثر مستقیمی بر ‎‎‎افزایش درآمد منطقۀ گردشگری دارد، به‎افزایش مدت اقامت گردشگران و درنهایت افزایش رضایت آنان منجر می‎شود و بر انگیزۀ بازدید مجدد گردشگران از مقصد مد نظر می‎افزاید. گردشگری رابط میان گردشگر و جاذبه است و بازدید هر گردشگر از جاذبه‎ها، بسته به گذر از این محورهاست. بنابراین در پژوهش پیش رو به سطح‎بندی این محورها از لحاظ خدمات لازم برای گردشگران پرداخته شده است تا متناسب با ظرفیت هر محور گردشگری و مدیریت مناسب آن، سیستم خدمات‎رسانی بهتری برای گردشگران فراهم شود و پاسخگوی نیازهای آنان باشد. از سوی دیگر، پس از شناسایی محورهای دارای موانع و محدودیت‎های خدماتی، در رفع مشکلات این محورها تلاش خواهد کرد. روش پژوهش کاربردی است. ابتدا معیارهای پژوهش به‎کمک روش دلفی به‎دست آمدند و سپس با تحلیل سلسله‎مراتبی وزن‎دهی شدند. در مرحلۀ بعد با مدل COPRAS که یکی از مدل‎های تصمیم‎گیری چندمعیاری است، محورهای گردشگری استان فارس رتبه‎بندی شدند و در چهار سطح قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که محورهای شمالی و جنوبی با توجه به اینکه درگاه بیشترین ورود گردشگران به این استان هستند، از خدمات کمتری برخوردارند و باید در اولویت توسعۀ خدمات و زیرساخت‎های گردشگری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Classifying of Tourism Routes in Fars Province Based on Tourism Services and Facilities

نویسندگان [English]

 • Hasanali Faraji Sabokbar 1
 • Mohammad Reza Rezvani 2
 • Hassan Behnam Morshedi 3
 • Hossein Rousta 4
1 Associate Prof. of Geography and Cartography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof. of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA in Geography and Tourism Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 MA student in Geography and Ecotourism, Faculty of Geography, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Introduction
No activity like tourism will be formed without appealing attractions. Most of the researchers agree that tourism attractions are the basic element for tourism development. Development of tourism activities will be impossible without appropriate tourism services because tourism services are the fundamental for tourism development. Disregarding of this issue has impeded tourism growth and will lead to dissatisfaction of tourists. Consequently, we have wasted financial, mental and emotional costs for tourists and caused their dissatisfaction. Since tourism is developed by environment, human beings and their activities in places as a local and spatial phenomenon provides the ground for spatial links between origin and destination points. Tourism processing around each geographical space is conducted in a process of compatibility of attractions, dwellings and necessary facilities. This in turn forms a process of tourism reception with understanding of tourism on one side and a deep measurement and understanding of the related spade on the other side, because the tourists may be managed better by understanding the infrastructures and by ranking them in an area. Therefore, it is very necessary to provide coordination between the number of tourists and the capacity of tourism places and especially infrastructures. Since tourism routes are parts of this space and in fact there are link between tourism spaces and the tourists, it is, therefore, necessary to identify and organize tourism routes as the fundamentals of tourism development in terms of service quality and quantity. For this reason, in order to identify, organize and plan for development of tourism routes of Fars Province, it is necessary that these routes are ranked in tourism services because as a managerial tool, this ranking can be helpful for the planners based on the capabilities of each tourism route. The role and position of the capabilities are specified and proportional to the characteristics of each of the tourism routes, loading level of physical elements. The volume of investment in the tourism zones are specified proportional to the characteristics of each of the tourism routes so that tourists can be managed better proportional to the capacity of each tourism route and also because we can meet maximum needs of this class by offering suitable services and to identify and remove the impediments of service restrictions of the routes.
 
Methodology
Based on the objective of this research, this is an applied research and based on the procedure and nature, it is a descriptive and analytical research. For the goals of this research, the effective criteria in road tourism services were firstly identified by using Delphi method and library studies and completed with the viewpoints of experts. Then, proportional to the criteria, local data of the zone were collected. After that, the weights of each of the criteria were specified after completion of pairvise comparison questionnaire by the experts using the Analytical Hierarchy Process (AHP). In the next step, Expert Choice 2000 application is used to accurately calculate the weight of research criteria. Finally, the ranking map of tourism routes in Fars Province is drawn by using the database of GIS and recovery capability, data analysis and COPRAS ranking method.
 
Results and Discussion
The present research was carried out with the goal of spatial classifying of tourism routes of Fars Province based on the services and facilities. For this reason, in the first step the criteria and indices of the research as the most important and primary process of research were conducted by the experts using Delphi technique within three steps using questionnaire. Finally, the required criteria were extracted as shown in figure 1. It should be noted that in this research the number of services and facilities are considered that are located near each of the tourism routes. For this reason, a buffer limit of about one kilometer is defined for each of the routes. The number of services in the zone has been identified due to easier access as well as tourist needs to this type of service. Moreover, for the number of cities and villages as well as tourism attractions, a buffer limit of about 3 km has been defined in that the cities and villages and also tourism attractions have potentially minimum of the services. After collection of data, the matrix that specifies the amounts of each index was formed. It should be noted that the tourism routes of the research were modeled with basic changes based on the general tourism routes of Fars Province defined by the Cultural Heritage Organization. This organization has determined 43 general tourism routes for Fars Province. In this research, 31 highly attractive routes along with the services of each of them were specified to make the research operational and applicable.
 
Table 1: weight and criteria of tourism services next to the Tourism Routes
Along the Way
 
 
0.18


Catering Services
The Complex way


Restaurant


Dining Hall
0.07


0.02


0.01
Car Service
Gas station


Kind 1


Kind 2
0.10


0.03


0.01
Business services
Sandwich


Store


Bakery
0.03


0.01


0.01
Attraction
Level of attraction


Vanity of attraction


No of attractions
0.36


0.11


0.03
 


Infrastructure
City


Rural


police


Cultural services
0.03


0.00


0.00


0.01 
 
 
 
 
  
 
Conclusion
Research results indicate that tourism routes including “Shiraz-Marvdasht-Safa Shahr-Abadeh-Esfahan”, Shiraz-Marvdasht-Safa Shahr-Abadeh”, and “Shiraz-Marvdasht-Safashahr-Eghlid” which are the entrance highways for tourism from central and north zones of the country to this province. These routes have the least tourism services. On the other hand, these routes have the most transportation traffic and they have contained in themselves the most important tourism attractions such as the Shrine of Cyrus the Great, Persepolis, Naghsh-e Rostam which require the attention of the planners and experts. Moreover, tourism routes in the south of country like “Shiraz-Firooz Abad-Ghir Khanj-Gerash-Lar-Bastak”, “Shiraz-Sarvestan-Fasa-Darab-Rastagh-Haji Abad”, and “Shiraz-Akbar Abad-Jahrom-Jooyam Banarouyeh-Dehkouyeh-Lar-Harmood-Bandar Abbas” are the main tourism routes of the province. They have the minimum tourism services as well. Therefore, the results show that the more we get far from the center of the province towards the suburb towns, the less the tourism routes enjoy tourism facilities. Most of the tourists enter from the south part of the country to Fars Province, where have the minimum tourism services. Therefore, they are in the first priority for development and this requires the comprehensive attention of planners to these routes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spatial classifying
 • tourism routes
 • Tourism Services
 • Copras Method
 • Fars province
 1. Ahmadi, A., Dai, B., 1997, Applying the Delphi Method in Determine the Priority of Strategic Organization Objectives, the Fifth Conference of Industrial Engineering Student, University of Science and Technology, No 1, PP. 24-42 . (in Persian)
 2. Behnam Morshedi, H., 2013, Spatial Planning of Tourism Services Case Study: the Main Paths of Fars Province, A Thesis Submitted to the Graduate Studies Office in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Geography and Tourism Planning, University of Tehran Faculty of Geography, Tehran. (in Persian)
 3. Boers, B., Cottrell, S., 2005, Sustainable Tourism Infrastructure Planning: A GIS Based Approach, Proceedings of the 2005 Northern Recreation Research Symposium. Bolton Landing, Forest Service, Northeastern Research Station, 2005 April 10-12, PP. 151-160.
 4. Brans, J.P., Mareschal, B., 1990, The PROMETHEE Methods for MCDM, the Promcalc  Gaia and Bandadviser Software, in: Readings in Multiple Criteria Decision Aid (Edited By C.A. Bana E Costa), Chapter 2. Berlin: Springer Verlag, 216–252.
 5. Briedenhann, J. and Wickens, E., 2004: Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of Rural Areas – vibrant Hope or Impossible Dream? Tourism Management, Vol. 25, PP. 71-79.
 6. Chatterjee, P, Athawale V.M., Chakraborty, S., 2011, Material's Selection Using Complex Proportional Assessment and Evaluation of Mixed Data Methods, Materials & Design, Vol. 32, No. 2, PP. 851-860.
 7. Chatterjee, P., Chakraborty, Sh., 2012, Material Selection Using Preferential Ranking Methods, Materials and Design, Vol. 35, PP. 384–393.
 8. Chun Man, Ch., 2003, Study on Effects of resident-perceived Neighborhood Boundaries on Public Services: Accessibility & Its Relation to Utilization: Using Geographic Information System Focusing on the Case of Public Parks in Austin, Texas, Texas A&M University, Available electronically from http ://hdl. handle.net /1969 .1/59.
 9. Council of Europe, 1994, Cultural Routes of the Council of Europe: Revitalization of the Santiago de Compostela Pilgrim Ways, ICCE Resolution, Vol. 94, No. 9, Council of Europe, Strasbourg.
 10. Cuhls, K., 2001, Delphi Method, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Germany.
 11. Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, 2005, Comprehensive Plan of Tourism Development in Tehran. (in Persian)
 12. Das, M.C.,  Sarkar, B., Ray, S., 2012, A Framework to Measure Relative Performance of Indian Technical Institutions Using Integrated Fuzzy AHP and COPRAS Methodology, Socio-Economic Planning Sciences Vol. 46, No. 3, PP. 230–241.
 13. Diamantis , D. 2007. Ecotourism: Management and Assessment. London: Thomson Learning.
 14. Dreage, D., 1999, Destination Place Planning and Design. Annals of Tourism Research, Vol. 26, No. 4, PP.772-791.
 15. Dufaux, F., 2008, Birth Announcement, Justice Spatial/Spatial Justice, Available in: www.jssj.org.
 16. ECI Africa, 2006, Community-based Tourism, Unpublished Report for FRIDGE, Johannesburg.
 17. Fathi, A. and Ajaregah, C., 2002, Assessment of Educational Needs, Patterns and Techniques, Aezh, Tehran. (in Persian)
 18. Forman, E.H., 1985. Decision Support for Executive Decision Makers. Information Strategy: The Executive.s Journal, Vol. 1, No. 4, PP. 4-14.
 19. Fourie, J. & Santana-Gallego, M., 2011, The Impact of Mega-sport Events on Tourist Arrivals, Tourism Management, Vol. 32, No. 6, PP. 1364–1370.
 20. Franklin, A., 2007, The Problem with Tourism Theory, in A. Morgan, & A. Pritchard, the Critical Turn in Tourism Studies: Innovative Research Methodologies. PP. 131-148.
 21. Ghafari, R., Moradi, M., Nikbakht, D., 2011, Spatial Planning of Villages Tourism the Central Zone of Boyerahmad Town, Urban and Regional Studies, No. 11, PP. 97-118. (in Persian)
 22. Ghaffari, S. R. 2009, Study- Research Plan of investment and tourism facilities located in tourist centers of Bakhtiari Province, Administration of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Shahre Kord.
  (in Persian)
 23. Ginevičius, R., Podvezko, V., 2008, Multi-criteria Graphical–analytical Evaluation of the Financial State of Construction Enterprises, Baltic Journal on Sustainability, Vol. 14, No. 4, PP. 452–461.
 24. Gunn Glare, A., 1979, Tourism Planning, Crane Russak, New York.
 25. Gunn Glare, A., 1980a, Ammendment to Leiper. The Framework of Tourism, Annals of Tourism Research. Vol.7, No. 2, PP. 253-255.
 26. Gunn, Glare A., 1972, Vacationscape: Designing Tourist Regions, Bureau of Business Research, University of Texas, Austin, Texas.
 27. Hadar, M. and Hader, S., 1995, Delphi und Kognitions Psychologie: Ein Zugang Zur Theoretischen Fundierung Der Delphi-Methode, in: ZUMA-Nachrichten, Vol. 37, No.19, PP. 28-36
 28. Jansson, B., 1991, Tourism Travel Patterns in Sweden, in D. Pumain, Spatial Analysis and Population Dynamics, John Libbey & Co. PP. 383-396.
 29. Judd, R. S and Fainstein, S.S, 1999, the Tourist City, Yale University Press.
 30. Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., Raslanas, S., Ginevicius, R., Komka, A., Malinauskas, P., 2006, Selection of Low-e Windows in Retrofit of Public Buildings by Applying Multiple Criteria Method COPRAS: A Lithuanian Case, Energy and Buildings, Vol. 38, No. 5, PP. 454-462.
 31. Kanapeckiene, L., Kaklauskas, A., Zavadskas, E.K., Seniut, M, 2010, Integrated Knowledge Management Model and System for Construction Projects, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 23, No. 7, PP. 1200–1215.
 32. Kulak, O., Kahraman, C., 2005, Fuzzy Multi-attribute Selection among Transportation Companies Using Axiomatic Design and Analytic Hierarchy Process, Information Sciences, Vol. 170, No. 2–4, PP.191–210.
 33. Law Christopher, M., 2000, the Tourist City Review, Urban Studies, Vol 37, No 7.
 34. Lew, A.A., 1987, A Framework of Tourist Attraction Research, Annals of Tourism Research, Vol. 14, No.4, PP. 553-575.
 35. Lourens, M., 2007, The Underpinnings for Successful Route Tourism Development in South Africa. Dissertation Submitted to the University of the Witwatersrand, School of Geography, Archaeology and Environmental Studies in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Masters of Tourism, Johannesburg.
 36. Lundberg, D. E., 1980, the Tourist Business, (4th Ed.), CBI, Boston.
 37. Mashreghi, H, Nahavandi, N, Amin Nasseri. MR, 2011, prioritizing of Subdivision of Machinery Industry Manufacturing using TOPSIS and AHP To prepare action plan of joining Iran to the World Trade Organization(WTO). International Journal of Industrial Engineering and Management, No. 2, Vol 22, PP. 143-128. (in Persian)
 38. Meyer, D., 2004: Tourism Routes and Gateways: Key Issues for the Development of Tourism Routes and Gateways and Their Potential for Pro-Poor Tourism, London: Overseas Development Institute.
 39. Mozaffari, A and Dusti.M, 2012. Evaluation and locating of city park of Yazd region 1 using Boolean and the Delphi method in GIS, Journal of Research in Human Geography, Vol. 44, Number 4, PP. 78-65. (in Persian)
 40. Murray, M. and Graham, B., 1997: Exploring the dialectics of route-based tourism: the Camino de Santiago, Tourism Management, Vol. 18, No. 8, December 1997, PP. 513–524.
 41. Musa vand, J., Sasanpur,J, 2011, Assessment of Urban Infrastructure role for the tourism center by using TOPSIS and AHP(Case Study: State Mazandarn). Journal of Tourism Space, First Year, No. 1, PP. 82-63. (in Persian)
 42. Olsen, M., 2003: Tourism themed routes: a Queensland perspective, Journal of Vacation Marketing, Vo. 9, PP. 331-341.
 43. Ossadnik, Wolfgang; Lange Oliver; 1999, Theory and Methodology AHP-based evaluation of AHP-Software, European Journal of Operational Research; Vol. 118, No. 3, 1 November 1999, PP. 578–588.
 44. Patlitzianas, P, Pappa, A. Psarras, J; 2008; An information decision support system towards the formulation of a modern energy companies’ environment; Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 12, No. 3, April 2008, Pp. 790–806.
 45. Pearce, D, 1981, Tourism Development. New York: Longman.
 46. Pernecky, T. 2002. The Being of Tourism. The Journal of Tourism and Peace Research, vo. 1, PP. 1-15.
 47. Pohekar, S.D., Ramachandran, M., .Application of Multi-Criteria Decision Making to Sustainable Energy Planning-A Review., Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 8, No. 4, August 2004, Pp 365–381.
 48. Rogerson, C.M., 2007: Tourism routes as vehicles for local economic development in South Africa: The example of the Magaliesberg Meander, Urban Forum, Vol. 18, No. 2 , PP. 49-68.
 49. Rostami, F. 2010. The analyses of how distribution of city public services from spatial justice attributes. A thesis submitted for the degree of Master of Science in city planning. University of Tarbiyat Modares. (in Persian).
 50. Roy B & Bouyssou D. 1993. Aide Multicrit`Ere `A La D′Ecision: Methods ET CAS. Paris: Economica.
 51. Shahmhary Ardejany,R, 2012. Feasibility study of Asalem rout to khalkhal, Step for the development of tourism( Case study : catchment area Navroud), Journal of Physical Geography, Year V, No. 17, PP. 74-63. (in Persian)
 52. Shamaei, A., Mosivand, J., 2011, Classification of Cities of Isfahan Province in View Point of Tourism Infrastructure by Using TOPSIS and AHP Models, Urban - Regional Studies and Research Journal, Vol. 3, No. 10, PP. 23-40. (in Persian)
 53. Soja, E. 2006. The city and spatial justice, justice spatial/spatial justice, www.jssj.org.
 54. Soja, E.W. 2008. The city and spatial justice. Paper presented at the conference Spatial Justice, March 12–14, 2008, in Nanterre, France. Published on-line in Espace et Justice/ SpaceandJustice, no.1. March 12-14, 2008.
 55. Stohr, W, Todtling, F.  1977. Spatial equity Some anti-theses to current regional development doctrine, Regional Science Association, Vol. 38, , PP. 33-53
 56. Taghvai, M. and Ranjbrdastanayi, M, 2010. Analysis of facilities and services distribution of route Tourism of North East of charmahal and Bakhtiari province, Journal of Urban Planning, the first year , first number, Summer, vo.1, Pp. 48-21. (in Persian)
 57. Taleghani, M & Fatahi, S. 2005, the quality of tourism services and its importance in attracting the tourists’ satisfaction, management magazine, no 99- 100, p 56-63. (in Persian)
 58. Talen, E. 2002. The Social Goals of New Urbanism. Housing Policy Debate, Vol.13, No. 1, PP.165-188.
 59. Tolga, E; Demircan, M L; Kahraman, C, 2005 Operating system selection using fuzzy replacement analysis and analytic hierarchy process, Production Economics; No 97. PP. 89-117.
 60. Tsou. K W, Hung. T T, Chang. Y L. 2005. An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities, Cities, Vol.22, No. 6, PP.424–435.
 61. Valentinas. P, 2011, the Comparative Analysis of MCDA Methods SAW and COPRAS, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, no.22, vo.2, 134-146.
 62. www.wikipedia.org./ scenic route/.
 63. zangiAbadi.A و and Abolhassani, F. 2009. Spatial analysis, Classifying and planning of residential centers using s tourism development index (TDI) (Case Study: Isfahan), Journal of Tourism Studies, No. 8, PP. 42-25. (in Persian)
 64. Zavadskas EK, Kaklauskas A, Peldschus F, Turskis Z. 2008, Multi-attribute assessment of road design solutions by using the COPRAS method. Baltic Journal of Road Bridge Engineering. VO. 2, No. 4, PP.195-203.
 65. Ziai, M., Shojayi, M., 2010. Classification of Tourism Destination: Analysis of a New Concept in Tourism Spatial Planning, Journal of Tourism Studies, No. 13, PP. 46-25. (in Persian)