چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2014.52736

عنوان مقاله [English]

English Abstract