بررسی عوامل موثربرکیفیت زندگی ساکنان مناطق غیررسمی (مطالعه موردی: محلۀ حصار همدان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حاشیه­نشینی همواره به­صورت یک معضل مطرح شده و برای رهایی از آن راهکارهای بسیاری تدارک دیده شده است. همدان هم مانند بسیاری از شهر­ها، درحال طی مسیر شهرنشینی است. یکی از محله­ها با اسکان غیر رسمی شهر همدان، محله یا منطقة حصار است. در این پژوهش، به بررسی کیفیت زندگی ساکنان این محله با رویکرد ذهنی پرداخته شده است تا نگاه ساکنان با رویکرد پایین به بالا بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی- توسعه­ای و از نظر شیوة انجام، توصیفی- تحلیلی بوده است و براساس مطالعة کتابخانه­ای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است. در این پژوهش، تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران به­دست آمد. در بخشمطالعه­­های میدانی، داده­‌ها به شیوه­‌های مختلف مشاهده شدند. پس از مراجعه به محل، پرسشنامه در طیف لیکرت پنج­مقیاسی طراحی شد. در این راستا و در جهت اهداف تحقیق، از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و تکنیک تحلیل مسیر، نوع و شدت روابط و تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم هریک از متغیر‌های مستقل بر متغیر وابستة نهایی و میانی تحلیل شد. براساس اطلاعات به­دست­آمده، بیشترین تأثیر کل، مربوط به متغیر‌های اقتصادی است. درنهایت، فرضیة اول پژوهش، مبنی بر غیر مستقیم­بودن اثر بعضی از مؤلفه­ها بر کیفیت زندگی محلة حصار و فرضیة دوم، مبنی بر اهمیت متغیر‌های اقتصادی به­عنوان مؤثرترین مؤلفة تأثیرگذار بر کیفیت زندگی تأیید شد و امکانات تفریحی و ورزشی، به­عنوان مهم­ترین نیاز ساکنان تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Factors Affecting Quality of Life in Informal Settlements, (Case Study: Hesar, Hamedan)

نویسندگان [English]

 • Keramatollah Ziari 1
 • Hossein Rafiee Mehr 2
1 Professor of geography and urban planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD candidate in geography and urban planning, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, almost all the cities as “first world” have a Third World city in their hearts that has been struggled with various problems. Due to this reason, many scientists and authorities have focused on the concept of quality of life and fallowed by promoting efforts for improvement of living conditions and quality of human life.Hamedan City same as most of the cities is in the path of urbanization. Especially majority of the population in the province reside in the center of province. As a result, the phenomenon of marginalization is expanding. Hence, vision and imagination of the residents to their life quality is an effective way to identify issues and planning to solve the problems of these areas. This is because it prevents the same prescription for different settlements and bottom-up planning to occur. Hesar Emam neighborhood of Hamedan as the study area is one of the most problematic area in the region.
 
Methodology
This is practical and development research with a descriptive analytical method. The data of this study is collected based on the literature study and a questionnaire. Questionnaire was designed in 5 likert scale. The study sample size was determined based on a Cochran formula. A subjective approach was taken in this study to assess quality of life. The study is based on 11 indicators derived of research experiences and studied in the 59 indices.
 
Results and discussion
In this section, we presented descriptive results obtained from the questionnaire by using descriptive statistics. Then, by using inferential statistics, we analyzed and tested the research hypotheses and relationships between variables. Understanding the mean and the mean value calculated for the population under study and also the value obtained for the perceived quality of life in our community, a significant amount has been calculated. Alpha is 0.05 times the area of 0.000 and indicates that there is a lower quality of life. To identify the most important predictors of quality of life in informal settlements, Hesar has been analysed through multiple regression analysis. The results of multiple regression analysis show that entertainment is the most pressing needs of the community from the resident viewpoint.
 
Conclusions
In urban and human geography, the most important role has been given to the social justice and social welfare and human geography gained its place as a scientific field only in purpose of improving human life environment and providing social welfare to him. The purpose of improving life quality in urban area is to provide equal services and facilities. Life Quality opens a way for local officials and the people to interact with each other for a better understanding of the key issues affecting people’s life. In today cities, economy is the important factor which makes distinction between the areas of a town. The results of multiple regression analysis and path analysis show that entertainment is the most pressing needs of the community from resident viewpoint. Further priorities are the security and safety condition, health condition, health care protection, housing, employment, economic conditions, educational status and transportation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hesar District
 • Informal Settlement
 • quality of life
 • Subjective Approach
 • urban quality of life indicators
 1. باری، نورمن، 1381، رفاه انسان، ترجمة اکبر میرحسینی و مرتضی نوربخش، چاپ اول، سمت، تهران.
 2. باسخا مهدی، عاقلی کهنه شهری لطفعلی، مسائلی ارشک. 1389 ، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور.112- مجله رفاه اجتماعی .; شماره 37 ، صص 95
 3. حبیب­پور، کرم و صفری، رضا، 1390، راهنمای کاربرد جامع SPSS در مطالعات میدانی، چاپ اول، لویه، تهران.
 4. ربانی، علی و کیانپور، مسعود، 1379، مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی، مطالعة موردی: اصفهان، مجلة دانشکدة علوم انسانی و ادبیات، 58- 59.
 5. کوکبی، افشین و پورجعفر، محمدرضا، 1382، برنامه­ریزی کیفیت زندگی در مراکز شهری، مطالعات شهری، شمارة 12.
 6. مرکز آمار ایران، 1383.
 7. معاونت بهسازی و بازسازی وزارت مسکن و شهرسازی، 1381، همدان.
 8. مهندسین مشاور تدبیرشهر، 1384، توانمندسازی مناطق حاشیه­نشین همدان، سازمان مسکن و شهرسازی همدان.
 9. نقدی، اسداله، 1383، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی شهری، انسان و شهر، نشر نوآوران، همدان.
 10. ADB, 2001, Urban Indicators for Managing Cities: Cities Data Book, Editors: Westfall, M. S. and De Villa, V. A., ADB, Manila.
 11. Auh, S., 2005, An Investigation of the Relationships between Quality of Life and Residential Environments among Rural Families, PhD Dissertation of philosophy.
 12. Barry, N., 2002, Human Wellbeing, Translated By: Mirhosseini, A. and Nourbakhsh, M., 1st Ed., Samt, Tehran. (In Persian)
 13. Baskha, M. and Aqeli, L., ???, Quality of Life Index Rating in the Provinces, Journal of Social Wellbeing, No. 97, PP. 37-98.
 14. Biderman, A. D., 1974, Social Indicator, Clewett, R. L. and Jerry, C. (Eds.), olson
 15. Construction and Remediation Company of Housing and Urban Development ministry, 2002, Housing and Urban Development Organization of Hamedan. (In Persian)
 16. Cummins, R. A., 1996, The Domains of Life Satisfaction: An Attempt to Order Chaos, Social Indicators Research.
 17. Delfim Sannots, L. and Isabel, M., 2006, Monitoring Urban Quality of Life Experience, Social Indicators Research.
 18. Diener, E. and Lucas, R., 2004, Explaining Differences in Societal Levels of Happiness: Relative Standards, Need Fulfillment, Culture, and Evaluation Theory, Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Periodical on Subjective Well-Being, No. 1, PP. 41-78.
 19. Habibpoor, K. and Safari, R., 2011, Comprehensive Manual for Using SPSS in Survey Researches, 1st Ed, Louye Press, Tehran. (In Persian)
 20. Kerlinger, F., 1994, Principles of Research in Behavioral Science, 1st Ed, Translated By: Pasha Sharifi, H. and Najafi Zand, J., Avayeno, Tehran. (In Persian)
 21. Kowkabi, A. and Poorjafar, M. R., 2003, Quality of Life Planning in Urban Centers, Urban researches, No. 12. (In Persian)
 22. Maslow, A., 1991, Motivation and Personality, Translated By: Rezvani, A., Astan Qods Razavi Press, Tehran. (In Persian)
 23. McCrea, R., Shyy, T. and Stimson, R., 2006, What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life, Applied Research in Quality of Life, No. 1, PP. 79–96.
 24. Mercer Human Resource Consulting, 2006, Quality of Living Survey 2006. http://www.mercer.com
 25. Naqdi, A., 2004, An Introduction to Urban Sociology, Man and City, No Avaran Press, Hamedan. (In Persian)
 26. Noormohammadzadeh, H., 2005, A Systematic Overview to the Urban Issues, Soffeh, No. 39, PP. 5-21.
 27. Rabani, A. and Kianpour, M., 1990, The Proposed Model for Quality of Life, Case Study: Isfahan, Journal of Human Science and Literature Faculty, No. 12 PP. 59-58. (In Persian)
 28. Rawls, J., 1985, Justice as Fairness: Polotical not Metaphysical, Philosophy and Public Affaris, عنوان مجله, Vol. 14, No. 3 PP. 223-251.
 29. Rogreson, R. J., 1995, Environmental and Health-Related Quality of Life: Conceptual and Methodological Similarities, Social Science and Medicine, Vol. 41, No. 10, PP. 1373-1382.
 30. Royuela, V. and Surinach, J., 2004, Constituents of Quality of Life and Urban Size, Social Indicators Research, Vol. 74, No. 3, PP. 549-572.
 31. Schmit, R., 2002, Considering Social Capital in Quality of life Assessment: Concept and Measurement, Social Indicators Research, No. 58, PP. 403-428.
 32. Skevington, S. M. and Wright, A., 2001, Changes in the Quality of Life of Patients Receiving Antidepressant Medication in Primary Care, Validation of the WHOQOL-100, British Journal of Psychiatry Smith, D, M., 2003, Quality of Life: Human Wellbeing and Social Justice,
 33. Statistical Center of Iran, 2004. (In Persian)
 34. Tadbir Shahr Consultant, 2005, Empowerment of Informal Settlements in Hamedan, Housing and Urban Development Organization of Hamedan. (In Persian)
 35. The Economist Intelligence Unit (EIU)
 36. Un-Habitat, 2003, The Challenge of Slums, Global Report on Human Settlement. Urbanaudit, 2004, Urban Audit Perception Survey. www.urbanaudit.org /UAPS%20leaflet.pd
 37. Van Kamp, I., Leidelmeijer, K. and Marsman, G., 2003, Urban Environmental Quality and Human Well-Being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; A Literature Study, Landscape and Urban Planning 65 (2003)5–18, Elsevier Science