دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-192 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی در ایران

صفحه 1-20

10.22059/jhgr.2015.51281

زهرا پیشگاهی فرد؛ سید محمد حسینی؛ سید علی حسینی


مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS

صفحه 33-46

10.22059/jhgr.2015.51259

احمد پور احمد؛ مجید شادمان رودپشتی؛ سیروس حسن پور؛ امیر شهرابی فراهانی؛ خدر فرجی راد


ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان

صفحه 47-62

10.22059/jhgr.2015.53387

براتعلی خاکپور؛ ایوب معروفی؛ بایزید شریفی؛ واحد احمدتوزه؛ هادی سلیمانی