دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-192 
4. مکان‌یابی فضایی سبز شهری در شهرداری منطقه ١٥ کلان شهر تهران در محیط GIS

صفحه 33-46

10.22059/jhgr.2015.51259

احمد پور احمد؛ مجید شادمان رودپشتی؛ سیروس حسن پور؛ امیر شهرابی فراهانی؛ خدر فرجی راد


5. ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان

صفحه 47-62

10.22059/jhgr.2015.53387

براتعلی خاکپور؛ ایوب معروفی؛ بایزید شریفی؛ واحد احمدتوزه؛ هادی سلیمانی


12. جایگاه محله در توسعة پایدار شهر (مورد مطالعه: محله های منطقة 10 شهرداری تهران)

صفحه 159-176

10.22059/jhgr.2015.51280

فرزانه ساسان پور؛ محمد سلیمانی؛ پرویز ضیائیان؛ زهرا دلفان آذری