چکیده های انگلیسی

10.22059/jhgr.2015.54391

عنوان مقاله [English]

English Abstracts