دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 411-588 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی نحوۀ گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی

صفحه 411-422

10.22059/jhgr.2015.51278

اصغر عابدینی؛ علی مصیب زاده؛ مهسا شکرانی


بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد)

صفحه 463-476

10.22059/jhgr.2015.51256

سیدموسی پورموسوی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ سید دانا علی زاده؛ مریم بیرانوندزاده؛ مصطفی شاهینی فر


عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی

صفحه 577-588

10.22059/jhgr.2015.53345

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ وحید کیانی