دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 193-410 
11. تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران

صفحه 351-366

10.22059/jhgr.2015.51433

حسنعلی فرجی سبکبار؛ منصور رضاعلی؛ محمد علی صادقی؛ مهرانگیز رضایی


13. ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدودۀ دهستان کن- سولقان

صفحه 391-410

10.22059/jhgr.2015.52628

فضیله دادور (خانی)؛ سمیه السادات موسوی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده