دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 589-787 
5. تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری

صفحه 645-655

محمد علی فیض پور؛ عزت الله لطفی؛ ملیحه رئوفی


8. ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP)

صفحه 689-707

حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا رحمتی؛ اسماعیل تازیک؛ عبداله خرم بخت؛ محسن احدنژاد روشتی


11. منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 743-758

بهادر زارعی؛ جلیل دلشاد زاد؛ سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید محمود علوی