بخش‌بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و عضو قطب برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ جغرافیای دانشگاه تهران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران

3 دانشجوی دورۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت‌مدرس

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان

5 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به شناخت و بخش‌بندی گردشگران روستایی به‌عنوان نقش‌آفرینان اصلی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی کمتر توجه شده است. بخش‌بندی گردشگران براساس ویژگی‌های مختلف، از جمله متغیرهای انگیزشی است که برای سیاستگذاری‌های هدفمند و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های بازار گردشگری، اهمیت بسزایی دارد. همچنین اطلاعات ارزشمندی دربارة سلیقه‌های مختلف فراهم می‌آورد و از این راه، زمینة پاسخگویی مطلوب به نیازهای متنوع گردشگران، دستیابی به وضعیت بهتر در بازار گردشگری و بهبود سطح رقابت‌پذیری در بخش‌گردشگری را امکان‌پذیر می‌سازد. بررسی ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که در ایران نیز تاکنون پژوهشی در زمینۀ بخش‌بندی گردشگران روستایی انجام نشده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از پرسشنامۀ محقق‌ساخته، به بخش‌بندی گردشگران روستایی در محدودة دهستان سروستان از توابع بخش مزایجان شهرستان بوانات در استان فارس می‌پردازد. این دهستان با محوریت روستای بزم طی سال‌های گذشته، به یکی از برجسته‌ترین مقصدهای گردشگری روستایی در منطقه تبدیل شده است. یافته‌های تحلیل داده‌های 246 نمونه، با استفاده از روش‌های تحلیل­ عاملی و تحلیل خوشه‌ای، بیانگر پنج بخش در بازار تقاضای گردشگری روستایی منطقه است که عبارت­اند از: طبیعت‌گردی و بازدید از آثار تاریخی (6/14 درصد)، گروه منفعل (9/4 درصد)، روستاگرایی و آرامش و استراحت (7/42 درصد)، آرامش و استراحت (7/20 درصد)، طبیعت‌گردی و تعلق مکانی (1/17 درصد). نتایج پژوهش، اطلاعات ارزشمندی در زمینۀ ساختار حاکم بر وضعیت تقاضای گردشگری روستایی برای نهادهای دولتی، فعالان کسب‌وکار گردشگری و جامعۀ محلی فراهم می‌آورد؛ به‌طوری‌که مطابق نیازهای بخش‌های مختلف بازار گردشگری می‌توان به راهبردهای مدیریتی، توسعه‌ای و بازاریابی مناسب دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Segmentation of rural tourists by tourism motivations (Case study: Sarvestan, Bavanat Township)

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Badri 1
 • Naser Bayat 2
 • Ahadollah Fatahi 3
 • Naser Abdi 4
 • Fatemeh Bagheri 5
1 Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran and Member of CERP, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
3 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, University of Tarbiat Modares, Iran
4 MA Student in Geography and Tourism Planning, University of Sistan and Bluchestan, Iran
5 PhD Candidate in Tourism Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Increasing growth in different forms of tourism and leisure in rural areas has drawn the attention of researchers as a new opportunity to overcome the problems of rural development, particularly in the economic dimension. In Iran, rural tourism received considerable attention in the research community from the early 2000s. Despite the widespread development of rural tourism in the recent decades, few studies have investigated on the identification and classification of rural tourism as demand factors and key players in the development of tourism in rural areas. Recently, most rural tourism studies have been destination-oriented, and researchers have mainly focused on the issues related to the development of tourism, the characteristics of tourism destinations, and perceptions of local residents. Thus, development of tourism and rural tourism as the main actors in rural areas has received little attention. A review of literature indicates that in Iran there has been a paucity of research on the segmentation of rural tourism. As a result, the present study seeks to segment rural tourism in Sarvestan Rural District (Dehestan) in Fars Province. Tourist market segmentation is important to understand the decision making processes and motivational factors involved in rural tourism. This Rural District (Dehestan), centered on Bazm County, has turned into one of the leading destinations of tourism in the region. Kotler (1988) defines segmentation as "dividing a market into homogeneous subsets of customers, so that each subset can be considered as a target market." This is one of the most popular and most widely used definitions of tourism market segmentation. Generally, market segmentation is leading to an increasingly professional attitude to tourism in rural areas. Different techniques are employed for market segmentation. Meanwhile, the use of geographic, demographic, socio-economic, psychological and behavioral variables is the most common technique known in the tourism market segmentation.
 
Methodology
The main instrument of data gathering was self-administered questionnaire with 258 random samples. The collected data were analyzed in three stages. First, descriptive-statistics analysis was applied to the collected data to explore the overall sample profile. Principal Component Analysis (PCA) with varimax rotation, during the second stage hierarchy cluster analysis was used to identify the number of clusters by an agglomeration schedule on the cluster analysis. Then, K-means cluster analysis was used to classify the samples according to their travel experience parameters that best discriminated them. During the third stage, segment characteristics were delineated by various univariate and multivariate statistical procedures. Specifically, the differences among clusters in demographics, travel behavior, and the various personality and interest dimensions were assessed by suitable analyses including ANOVA and chi-square. ANOVA was used to identify whether there were any differences among the clusters, as measured by a comparison of mean ratings (for metric variables). Discriminant analysis was used to provide information. Travel motivational items were driving the differences to assess the accuracy level of classification of segment membership. Finally, chi-square analysis was used to explore the differences between clusters in terms of categorical variables, such as demographics and travel behavior.
 
Results and Discussion
Rural tourism is an effective way to revitalize the rural economy in Sarvestan area. In this study, factor analysis yielded six motivational factors, as: "ecotourism, physical activity and adventure", "rural life", "relaxation and recreation and rest", "belonging and place attachment ", and "restaurants and historical monuments". The findings suggest that rural tourism market based on tourist incentives can be divided into four parts in Sarvestan Rural District (Dehestan): "ecotourism and visiting historical monuments" (14.6%), "passive group" (4.9%), "ruralism, relaxation and rest" (42.7%), "relaxation and rest" (20.7%), "belonging and place attachment" (17.1%). Discriminant analysis of segmentation of the samples based on tourism motivations show that total, 96.3% of all samples were correctly segmented. The unilateral variance analysis indicates a significant difference between tourists based on various tourist motivations. The results provide valuable information about the structure of the demand for rural tourism that can be useful for government agencies, tourism entrepreneurs and local community. The results showed that among the tourists’ explanatory variables, there was a significant relationship between only three variables, including employment status, household income, and education level of the sample.
 
Conclusion
The segmentation of rural tourism based on travel motivations is highly important in identifying target groups in rural tourism market and opening new ways of achieving efficient developmental and marketing strategies based on proper and rational plans. Results suggest this key point that the majority of rural tourism has combinative incentives. With the exception of the passive group that constitutes a small percentage of tourists; other four groups have combinative motivations. According to the results, the combination of ruralism incentives with relaxation and rest in the third group as the largest section of tourists is the obvious example of motivation combination. Thus, it can be said that the rural area is a various and complex tourist destination that meet heterogeneous demands. The results suggest that socio-economic variables, occupational status, income level, and education level are related to the motivation of rural tourism among the descriptive features of tourists. For example, the third group "ruralism, relaxation and rest" as the biggest section has a higher level of education and income compared to other groups. Rural tourism development in Sarvestan area, like most regions of Iran, is still at its primary stage.  As observed in this research, tourism segmentation indicates that rural tourism should not be treated as a homogeneous market, just because rural tourists encompass groups of people with diverse characteristics, needs, attitudes, preferences, expectations, and behaviors. The results of this research and similar case studies provide valuable information about the structure and features governing the status of rural tourism for governmental entities, rural tourism business, and the local society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bavanat Township
 • Rural tourism
 • segmentation tourism
 • Sarvestan
 • tourist motivations
 1. بیات، ناصر، بدری، سیدعلی، رضوانی، محمدرضا و حسنعلی فرجی سبکبار، 1392، مطالعات گردشگری روستایی در ایران: ارائۀ تحلیلی اسنادی از مقالات انتشاریافتۀ فارسی، مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال دوم، شمارۀ 6، صص 109- 128.
 2. رضوانی، محمدرضا و ناصر بیات، 1393، تحلیلجایگاهگردشگریروستاییدربرنامه‌هایکلانتوسعۀکشور (باتأکیدبربرنامه‌هایپنج­سالۀ توسعةملی)، مجلۀ برنامه‌ریزیوتوسعۀگردشگری، سال سوم، شمارۀ 9، صص 11- 30.

 

 1. Albaladejo, I. P. and Diaz, M. T., 2005, Rural Tourism Demand by Type of Accommodation, Tourism Management, V. 26, N. 6, PP. 951–959.
 2. Bigné, E., Gnoth, J. and Andreu, L., 2008, Advanced Topics in Tourism Market Segmentation, In Arch, G. Woodside, Drew Martin (Eds), Tourism Management: Analysis, Behavior and Strategy, CAB International, PP. 151-174.
 3. Bramwell, B., 1991, Sustainability and Rural Tourism Policy in Britain, Tourism Recreation Research, Vol. 16, No. 2, PP. 49–51.
 4. Butler, R. W. and Clark, G., 1992, Tourism in Rural Areas: Canada and the UK, in I. Bowler, Butler, R. W., Hall, C. M. and Jenkins, J. (Eds), Tourism and Recreation in Rural Areas, Wiley, Chichester.
 5. Bayat N., Badri S. A., Rezvani, M. and Sabokbar H., 2013, Studies of Rural Tourism in Iran: Analytical-Documentary Presentation of Persian Publicized Papers, Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 2, No. 6, PP. 109-128. (In Persian)
 6. Cai, L. A. and Li, M., 2009, Distance Segmented Rural Tourist, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 26, No. 8, PP.751-761.
 7. Cooper, C. P., et al., 1998, Tourism Principles and Practice, 2nd Edition, Longman, New York.
 8. Costa, C. A. and Chalip, L., 2005, Adventure Sport Tourism in Rural Revitalization- An Ethnographic Evaluation, European Sport Management Quarterly, Vol. 5, No. 3, Vol. 5, No. 3, PP. 257-279.
 9. Crompton, J. L., 1979, Motivations for Pleasure Vacation, Annals of Tourism Research, Vol. 6, No. 4, PP. 408-424.
 10. DannG. M. S., 1977, Anomie,Ego-Enhancement and Tourism, Annals of TourismResearch, Vol. 4, No. 4, PP. 184-194. 
 11. DannG. M. S., 1981, Tourist Motivation: An Appraisal, Annals of Tourism Research, Vol. 8, No. 2, PP. 187-219.
 12. Devesa, M., Laguna, M. and Palacios, A., 2010, The Role of Motivation in Visitor Satisfaction: Empirical Evidence in Rural Tourism,Tourism Management, Vol. 31, No. 4, PP. 547–552.
 13. Dong, E., Wang, Y., Morais, D. and Brooks, D., 2013, Segmenting the Rural Tourism Market: The Case of Potter County, Pennsylvania, USA, Journal of Vacation Marketing, Vol. 19, No. 2, PP. 181–193.
 14. Farmaki, A., 2012, An Exploration of Tourist Motivation in Rural Settings: The Case of Troodos, Cyprus, Tourism Management Perspectives, Vol. 2, No. 3, PP.72–78.
 15. Fisher, D. G., 2006, The Potential for Rural Heritage Tourism in the Clarence Valley of Northern New South Wales, Australian Geographer, Vol. 37, No. 3, PP. 411-424.
 16. Frochot, I., 2005, A Benefit Segmentation of Tourists in Rural Areas: A Scottish Perspective, Tourism Management, Vol. 26, No. 3, PP. 335–346.

17. Gilbert, D., 1989, Rural Tourism and Marketing, Tourism Management, Vol. 10, No. 1, PP. 39-50.

 1. Goeldner C. R. and Ritchie, J. R., 2003, Tourism: Principles, Practice, Philosophies, John Wiley and Sons, Hoboken.

19. Gunn, C. A. and Var, T., 2002, Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 4th Edition, Routledge, New York.

 1. Hsu, C. and Huang, S., 2008, Travel Motivation: A Critical Review of the Concept’s Development, Tourism Management: Analysis, Behavior and Strategy, Woodside, A. and Martin D. (Eds), CAB International, Wallingford.

21. Ilbery, B., 1991, Farm Diversification as an Adjustment Strategy on the Urban Fringe of the West Midlands, Journal of Rural Studies, Vol. 7, No. 3, PP. 2–18.

22. Iso-Ahola, S., 1980, The Social Psychology of Leisure and Recreation, WC Brown, Dubuque.

23. Iso-Ahola, S., 1982, Toward a Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder, Annals of Tourism Research, Vol. 9, No. 2, PP. 256–262.

24. Jenkins, J., 1993, Tourism Policy in Rural New South Wales: Policy and Research Priorities, GeoJournal, Vol. 29, No. 3, PP. 281–290.

25. Kastenholz, E. and Paul, G., 1999, Segmenting Tourism in Rural Areas: The Case of North and Central Portugal, Journal of Travel Research, Vol. 37, No. 4, PP. 353-363.

26. KotlerPh., 1998, Marketing Management, Analysis Planning, Implementation and Control, 6th Edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice.

27. Kutzner, D. and Wright, P. A., 2010, An Investigation into Key Market Segments for Aboriginal Tourism in Northern British Columbia, Canada, Journal of Vacation Marketing, Vol. 16, No. 2, PP. 11–97.

28. Lane, B., 1990, Will Rural Tourism Succeed, In Hart, T., Hardy S. and Shaw, T. (Eds), The Role of Tourism in the Urban and Regional Economy, Regional Studies Association, London.

29. Lee, U-I. and Pearce, P., 2002, Travel Motivation and Travel Career Patterns, In Proceedings of First Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism, 22 May, Macao, Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University.

30. Mannell, R. C. and Iso-Ahola, S. E., 1987, Psychological Nature of Leisure and Tourism Experience, Annals of Tourism Research, Vol. 14, No. 3, PP. 314–331.

31. Maslow, A. H., 1943, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, Vol. 50, No. 2, PP. 370-396.

32. Mehmetoglu, M., 2007, Typologising Nature-Based Tourists by Activity- Theoretical and Practical Implications, Tourism Management, Vol. 28, No. 3, PP. 651–660.

33. Molera, L. and Albaladejo, I. P., 2007, Profiling Segments of Tourists in Rural Areas of South-Eastern Spain, Tourism Management, Vol. 28, No. 3, PP. 757–767.

34. Oh, J. Y. J. and Schuett M. A., 2010, Exploring Based Segmentation for Rural Tourism: Overnight Visitors Versus Excursions to Fishing Sites, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 27, No. 1, PP. 31-50.

35. Page, S. J. and Getz, D., 1997, The Business of Rural Tourism: International Perspectives, in Page, S. J. and Getz, D. (Eds), The Business of Rural TourismInternational Respectives, London Thomson Business Press.

36. Park, D. and Yoon, Y., 2009, Segmentation by Motivation in Rural Tourism: A Korean Case Study, Tourism Management, Vol. 30, No. 1, PP. 99–108.

 1. Pearce, P. L. and Caltabiano, M., 1983, Inferring Travel Motivation from Travelers’ Experiences,Journal of Travel Research, Vol. 22, No. 2, PP. 16-20.
 2. Pearce, P. L., 2005, Tourism Behavior: Themes and Conceptual Schemes, Channel View, Clevedon, UK.

39. Pesonen, J. A., 2012, Segmentation of Rural Tourists: Combining Push and Pull Motivation, Tourism and Hospitality Management, Vol. 18, No. 1, PP. 69-82.

 1. Plog, S. C., 1994, Developing and Using Psychographics in Tourism Research in Travel, Tourism and Hospitality Research: A Handbook for Managers and Researchers Ritchie, J.R.B, Goeldner, C.R. (Eds). 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York.

41. Rezvani, M. and Bayat N., 2013, Analyzing of Rural Tourism Place in the Country’s Macro Development Plans with Focus on the Five-year Plans of National Development, Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 3, No. 9, PP. 185-205. (In Persian)

42. Richard, Sh. 2002, Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: The Case of Cyprus, Tourism Management, Vol. 23, No. 3, PP. 233–244.

43. Rid, W., Ezeuduji, I. O. and Pröbstl. H, U., 2014, Segmentation by Motivation for Rural Tourism Activities in The Gambia, Tourism Management, Vol. 40, No. 1, PP. 102-116.

44. Roberts, L. and Hall, D. R., 2001, Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice, CABI.

45. Sharpley, R., 2004, Tourism and the Countryside, in Alan, A., Lew., C., Michael Hall, A. and Williams, M., (Eds), A Companion to Tourism, Blackwell Publishing Ltd, PP. 374-387.

46. Sharpley, R. and Sharpley, J., 1997, Rural Tourism: An Introduction, International Thomson Business Press, London.

47. Swarbrooke, J. and ‌Horner, S., 2007, Consumer Behavior in Tourism, 2nd edition, Elsevier.