تحلیل و تبیین پایداری توسعه گردشگری در منـاطق روستـایی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستـان دماوند)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

2 استاد دانشکدة جغرافیا و عضو قطب علمی برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

پارادایم توسعة پایدار به­عنوان رویکردی بنیادین برای توسعة فعالیت­های گردشگری از جمله گردشگری­ روستایی، توجه محققان و برنامه­­ریزان این حوزه را به­خود جلب کرده است. توسعة پایداری گردشگری حاصل تلاش در دستیابی به توسعة پایدار در تمام زمینه­هاست. در این حوزه، موضوع شایان توجه، تبیین و تحلیل پایداری توسعة این فعالیت است؛ چراکه از این طریق می­­توان عوامل و شاخص­­های مؤثر در پایداری را شناسایی کرد و در راستای برنامه­­ریزی مناسب، برای تقویت و کاهش این عوامل گام برداشت. برهمین­اساس، در این مقاله به ارزیابی پایداری توسعة­ گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند استان تهران اقدام شده­ است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز بر مبنای دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع­آوری شد. در روش پرسشنامه­ای­، داده­های مورد نیاز در قالب سه نوع پرسشنامة سرپرست خانوار، مدیران محلی و گردشگران، در سطح شش روستای نمونه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­­ها، روش­های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه) و روش­های غیر آماری (بارومتر و رادار پایداری) به­کار گرفته شده است. نتایج نشان از آن دارد که توسعة گردشگری روستایی در ناحیة مورد مطالعه در سطح پایداری ضعیف قرار دارد که البته در بین روستاهای نمونه، از لحاظ وضعیت پایداری گردشگری، تفاوت معنادار آماری دیده می­شود. همچنین نتایج بیانگر آن است که بین میزان پایداری گردشگری روستاها با معیارهای فاصله از کلان­شهر تهران، میزان جمعیت و تعداد گردشگران، رابطة مستقیم معنادار آماری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Sustainability of Tourism Development in Rural Areas (Case Study: Central District of Damavand County)

نویسندگان [English]

  • Saeed Reza Akbarian Ronizi 1
  • Mohammad Reza Rezvani 2
1 Assistant professor of geography, Faculty of Humanities, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Professor of geography, Faculty of Geography; and Member of Center of Excellence in Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
The sustainability approach to development issues and its application to rural tourism have been adopted by many scholars concerning conservation of economy and environment. It is believed that tourism and recreation industry is increasingly becoming as an important component of the structure of rural communities and it thus indirectly considers rural sustainability. Tourism development in rural areas has implications and its undesirable impacts can lead to unsustainable natural and human ecosystems in these areas. Thus, it is impossible to develop tourism activities disregarding sustainability issues. In this respect, it is noteworthy that tourism development requires assessment of sustainability level and analysis of the factors effective on sustainability and unsustainability of tourism and, in turn, requires a holistic and comprehensive approach. Hence, sustainable development of tourism is a holistic and integrated strategy arising in response to ineffectiveness of previous strategies and it is nowadays admitted as a fundamental approach to tourism development. In this paper, we, accordingly, suppose that sustainable development of tourism as our basic approach, consider assessment of sustainability of tourism in rural areas of the central district of Damavand county in a mountainous area in north of Iran.
 
Methodology
This research is practical in scope and is descriptive and analytical in its method. The required data has been gathered by using library and field study methods with questionnaires as its basic tool. In this survey, we selected 6 villages as study sample and measures in this selection were villages with at least 50 households, numbers of populations, local administrations and spatial locations of villages. Statistical population is including local residents, local managers and tourists. In questionnaire method, we selected 180 householders (10 percent of total household population), 18 local managers (3 local managers or members of village council in every village) and 180 tourists as our sample size. We selected the indices and indicators of tourism sustainability using Delphi method and according to view points of scholars and specialists. In order to analyze the data, we also used both statistical methods (descriptive and inferential statistics) and non-statistical methods including sustainability barometer and sustainability radar.
 
Results and discussion
The results obtained about sustainability of tourism using barometer method in terms of the two macro-systems of human welfare and ecosystem welfare show that the score for the index of human welfare is 0.404 and ecosystem welfare is 0.338. It is suggested that in this research, the economic and sociocultural indices are bigger than environmental ones due to inappropriate impacts of tourism on environmental resources and their incurred pollutions. The score of sustainability of tourism for each village show that for human welfare index, the most and the least scores are respectively corresponded to Mosha and Hesar-e-Paein villages and for ecosystem welfare index, the most and the least scores are respectively corresponded in Ainehvarzan and Hesar-e-Paein villages. In general, the sustainable tourism in villages of Mosha, Sarbandan and Ainehvarzan has an average level, Hesar-e-Paein has a low level and Meray and Hesar-e-Paein villages have an unstable level. The results show that in terms of sustainability status, there are significant differences between our case study villages. In this respect, it was known that distances of the villages from Tehran metropolis, their numbers of populations and the number of tourists are the factors influencing the levels of sustainability of tourism. In the conditions, the more the distance from Tehran, the more are the number of tourists and the more the sustainability of tourism in the villages.
 
Conclusion
Sustainable development of tourism is a new approach which introduced in the late 1980s in response to ineffectiveness of all previous approaches to tourism. It is nowadays one of the prominent approaches attracted related specialists and planners. In this respect, undesirable impacts of tourism in rural areas have led to arising sustainable approach to rural tourism and explaining sustainability level and effective factors of tourism sustainability.. Thus, in this paper, we aimed at assessing tourism sustainability status in rural areas of central district of Damavand County. The results of the research showed that sustainability of studied villages is in a weak level. Investigation of sustainability status by each of indices suggested that sustainability levels of all the indices are under the average level. The indices including income, investment and host community satisfaction have the most sustainability score and that the index of land resources has the least sustainability level. It can be concluded that tourism development has, to some extent, sacrificed natural landscapes, wildlife and natural resources for constructions, land use, excessive resources, and exploitation by residents and uncontrolled constructions. In general, this study showed that there is no due attention paid to sustainability of tourism and there is a long road before to the sustainable tourism. It is thus necessary to take concrete measures in order to achieve sustainable tourism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damavand County
  • Rural tourism
  • Sustainability Barometer
  • Sustainable Development
افتخاری، عبدالرضا رکنالدین، مهدوی، داوود و مهدی پورطاهری، 1390 ، فرایند بومیسازی شاخصهای توسعة پایدار
گردشگری، فصلنامة پژوهشهای روستایی، دورة یکم، شمارة 4 ، صص 1 - 14 .
.2 رضوانی، محمدرضا، 1387 ، توسعة گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،
تهران.
.3 رضوانی، محمدرضا، اکبریانرونیزی، سعیدرضا، افتخاری، عبدالرضارکنالدین و سیدعلی بدری، 1390 ، تحلیل مقایسهای آثار اقتصادی
گردشگری خانههای دوم و گردشگری روزانه در نواحی روستایی با رویکرد توسعة پایدار مورد شهرستان
شمیرانات، فصلنامة پژوهشهای روستایی، دورة 2 ، شمارة 4 ، صص 35 - 62 .
.4 شارپلیجولیا، ریچارد، 1380 ، گردشگری روستایی، ترجمة رحمتالله منشیزاده و فاطمه نصیرزاده، انتشارات منشی.
.5 قدیری معصوم، مجتبی، استعلاجی، علیرضا و معصومه پازوکی، 1389 ، گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
.6 کریمزاده، حسین، 1389 ، مدلسازی فضایی فرصتهای کارآفرینی با تأکید بر گردشگری در نواحی روستایی، مطالعة
موردی: نواحی روستایی شهرستان ورزقان، رسالة دکتری، دانشگاه تهران.
.7 کاظمی، مهدی، 1385 ، مدیریت گردشگری، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
8. Butler, R.W. and Hall, C. M., 1998, Tourism and Recreation in Rural Areas, John Wiley and Sons, Chichester.
9. Choi, H. C. and Sirakaya , E., 2006, Sustainability Indicators for Managing Community Tourism, Journal of Tourism Management, Vol. 27, PP. 1274-1289.
10. Eftekhari, A. R., Mahdavi, D. and Pourtaheri, M., 2011, Localization Process of Sustainable Development Indicators of rural Tourism in Iran, Journal of Rural Research, Vol. 1, No. 4, PP. 1-41. (In Persian)
11. Ghadiri, M., Estelaji, A. and Pazoki, M., 2010, Sustainable Tourism (Rural-Nomadic), University of Tehran Publication,Tehran. (In Persian)
12. Hardy, A. L. and Beeton, R. J. S., 2001, Sustainable Tourism or Maintainable Tourism: Managing Resources for More than Average Outcomes, Journal of sustainable tourism, Vol. 9, No. 3, PP. 168-192.
13. Horn, C. and Simmons, D., 2002, Community Adaptation to Tourism: Comparisons between Rotorua and Kaikoura, New Zealand, Tourism Management, 23, PP. 133-143.
14. Jr, E. T., 2003, An Analysis of Variables That Influence Stakeholder Participation and Support for Sustainable Tourism Development in Rural North Carolina, PhD Dissertation, North Carolina State University Of Central Florida.
15.
in Rural Areas (Case Study: Varzaqun County Rural Areas), PhD Dissertation, University of Tehran. (In Persian)
16. Kazemi, M., 2007, Tourism Management, SAMT Publication, Tehran. (In Persian)
17. King, B., Pizam, A. and Milman, A., 1992, Social Impacts of Tourism: Host Perceptions, Annals of Tourism Research, Vol. 20, No. 4, PP. 650-665.
18. Ko, T. G., 2001, Assessing Progress of Tourism Sustainability, Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 3, PP. 817-820.
19. Ko, T. G., 2005, Development of a Tourism Sustainability Assessment Procedure: A Conceptual Approach, Journal of Tourism Management 26, PP. 431-445.
20. Lindberg, K. and Johnson, R. L., 1997, Modeling Resident Attitudes towards Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 24, No. 2, PP. 402-424.
21.Mottiar, Z., 2006, Holiday Home Owners, A Route to Sustainable Tourism Development? An Economic Analysis of Tourist Expenditure Data, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 14, No. 6, PP. ????.
22. Rezvani, M. R., Akbarian Ronizi, S. R., Eftekhari, A. R. and Badri, S. A., 2012, A Comparative Study of Economic Effects of Second Homes Tourism and Same Day Visits in Rural with Sustainable Development Approach, Journal of Rural Research, Vol. 2, No. 4, PP. 35-62. (In Persian)
23. Rezvani, M. R., 2008, Rural Tourism Development (Sustainable Tourism Approach), University of Tehran Publication, Tehran. (In Persian)
24. Ross, S. and Wall, G., 1999, Evaluating Ecotourism: The Case of North Sulawasi, Indonesia, Tourism Management, Vol. 20, No. 6, PP. 673-682.
25. Sharpley, R., 2001, Rural Tourism, Translated by: Monshizadeh, R. & Nassiri, F., Vol. 1, Monshi Publication, Tehran.
26. Sharpley, R., 2002, Rural Tourism and the Challenged of Tourism Diversification: The Case of Cyprus, Tourism Management, Vol. 23, PP. 233-344.
27. Teyu, H., 2004, Rural Tourism in Taiwan: Motivation, Expectations, and Satisfaction, PhD Dissertation, School of Graduate of the university of the Incarnate Word in partial Fulfillment of the requirements.Karimzadeh, H., 2011, Spatial Modeling of Entrepreneurial Opportunities with Emphasis on Tourism