سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

3 پژوهشگر جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری

چکیده

درحال حاضر بخش قابل توجهی از دل‏مشغولی‏های مدیران اغلب جوامع انسانی را مدیریت مجموعه‏های شهری و ارائة خدمات به ساکنان این مناطق تشکیل می‏دهد.به همین دلیل، توجه بسیاری از دانشمندان و صاحب‏نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاش‏هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبودبخشیدن به بُعد کیفی زندگی بشر انجام گیرد.امروزه، در برنامه‏ریزی شهری از جمله عوامل مؤثر، که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه عدالت فضایی رعایت کرد، توزیع مناسب خدمات شهری و استفادة صحیح از فضاهاست. مفهوم کیفیت زندگی در سال‏های اخیر با گسترش شهر و جمعیت شهری و به‏تبع آن افزایش مشکلات متعدد در شهرها بسیار موردتوجه بوده است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا کیفیت زندگی شهری با نگاهی به عدالت اجتماعی و مفهوم شهروندی بررسی شود. این تحقیق به‏صورت تطبیقی بین دو منطقة 2 و 16 شهر تهران انجام پذیرفته است. نوع تحقیق کاربردی-‏توسعه‏ای و روش بررسی آن توصیفی‏-تحلیلی است و شیوۀ گردآوری، اطلاعات و داده‏های کتابخانه‏ای و میدانی است. همچنین، با استفاده از روش پیمایشی از طریق پرسش‏نامه(براساس طیف لیکرت) به گردآوری اطلاعات دربارة کیفیت زندگی از دیدگاه و منظر مردم اقدام شده است. در این پژوهش تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران به‏دست آمد.نتایج پژوهش، نمایانگر توزیع نامتعادل فرصت‏ها و امکانات شهری در این دو منطقه است. ازاین‏رو، در کنار شمال و جنوب جغرافیایی باعث ایجاد شمال و جنوب اجتماعی نیز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of quality of life from the perspective of social justice Case study: Tehran urban districts 2 and 16

نویسندگان [English]

 • Keramatollah zyari 1
 • hossein rafiee mehr 2
 • Javad Zareie 3
چکیده [English]

Introduction:
The evaluation of the urban quality of life (QoL) is an issue with growing importance in the scientific literature. Several authors, from different academic backgrounds, have approached this theme. Contributions from diverse disciplines illustrate the complexity of this phenomenon: sociology, geography, economy, public health, transport or environment engineering are only some of the possible references that show the interest this issue raises in different areas of knowledge. The multidisciplinary views show, on one hand, the scientific wealth of this issue, but it raises, on the other hand, research constrains as it is difficult to reach a consensual concept of quality of life, as well as the underlying dimensions that should be used for its assessment. In the scientific literature that addresses this theme, the lack of agreement is well shown. The concern of administrative authorities raised by the growth of people living in urban contexts has been followed by the scientific literature. Defining the indexes of life quality, Vienna, Zurich, and Oakland were reported as the best places to live in the world in 2012 and Singapore, Tokyo, and Kobe in Japan as the best cities in Asia and Dubai in the Middle East. The most important goal of urban planning and development is to improve the quality of life and bring happiness to citizens; but the quality of life is a multidimensional concept which deals with different factors. One of the most important goals of urban planning is to analyze the factors of inequality and attempt to improve the quality of life and create equal conditions for all the citizens. By defining objective and subjective indexes, this research tries to make a comparative analysis of life quality and its factors concerning two cases, i.e. Nazi-Abad and Shahrake Gharb.

The research also seeks to answer the following questions:
1. What are the levels of life quality indexes of these two cases?
2. Concerning the social justice, how different are the life quality indexes of them?
3. Which indexes are in a better condition?
Methodology
The type of the research is practical-developmental and its method of analysis is descriptive-analytical. The method of data collecting is library studying and field research. It has also used the survey methodology by making questionnaires (based on Likert Spectrum) to get data about the attitude of people on their life quality. The results of the research show an unbalanced distribution of life chances and urban facilities. To examine the validity of questionnaire Cronbach's alpha coefficient was used and its reliability was defined based on expert’s comments. Sample size is based on calculated variance from 50 primary questionnaires with a confidence level of 95 per cent. The data from questionnaires were analyzed by SPSS software and the Hypotheses were tested using Pearson correlation test and t-test.
Results and discussion
21 main questions were involved into the questionnaire about the life quality in these two places and the effect of providing urban services on it. Table 1 shows the personal information of respondents; table 2 is the results of the average answers to the main questions; table 3 shows the qualitative results based on utility spectrum; and table 4 shows the result of t-test for comparing the average grades of factors with standard criterion. The level of education among the respondents of the first region is low while it is fair for the second group. There is also a wide gap between the two regions in terms of economic activities and job opportunities. Based on the opinions of the residents of these two regions, the difference between the indexes of life quality and provision of urban services in the two regions have caused a significant distinction of cultural, social and economic development and of social security in them. Of course, there are some differences in factors which among them the level of responsiveness and the level of general satisfaction of the residents are more important. On these factors, the results show a similarity between the indexes of the two regions which mostly is because of the level of participation and also the low expectations of the first region citizens.
Conclusion
In urban and human geography, the most important role has been given to the social justice and social welfare and human geography gained its place as a scientific field only in purpose of improving human life environment and providing social welfare to him. The purpose of improving life quality in urban area is to provide the services and facilities equally. Life Quality opens a way for local officials and the people to interact with each other so to have a better understanding of the key issues affecting people’s life. In today’s cities, the important factor which makes separations between the areas of a town is economy. Considering the level of incomes in the two regions in the above table, the difference in the economic index shows the gap between them. It should be noted that the level of expectations in the two regions affected their responses on their income level. For example, the respondents with higher level of education (mainly in Shahrake Gharb) were mostly dissatisfied with their income while gaining more incomes in comparison to others. Executing a variety of plans in which the form have priority over meaning, machine over human, body over soul, work over life, etc. have made the city much more important than what it is suppose to be helpful for, i.e. human being. The priorities in urban planning should be the needs of all groups of people in the society to protect the social and economic justice. This could be gain perfectly through the inclusion of all capacities of different social groups and their participation in every part of the planning.
Keywords: social justice, quality of life, urban life quality indices, the concept of citizenship, urban areas of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: social justice
 • quality of life
 • urban life quality indices
 • the concept of citizenship
 • urban areas of Tehran
 1. بازرگان، عباس، سرمد، زهرا، حجازی، الهه، 1386، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری‏، انتشارات آگه
 2. تقی زاده، محمد،1377، صفات شهر اسلامی  در متون اسلامی، مجله هنرهای زیبا، شماره 4و5،
 3. شکویی، حسین، 1373، دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران
 4. مرصوصی، نفیسه، 1383، توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره  14، صص 19-32 .
 5. هـاروی، دیویـد؛ (1379)عدالـت اجتماعـی و شـهر، ترجمة فرخ حسـامیان و محمدرضـا حائـری، چ دوم، تهـران: انتشـارات شـرکت پـردازش و برنامهریـزی شهری.
  1. Annual Conference, Wollongong, NSW, 28th September to 1 October- WHO. World Health Organization.1999, WHOQOL: annotated bibliography (October 1999 version). Geneva: WH; 1999.
  2. Barry, B., 1991, Theories of justice, Berkeley: University of California Press
  3. Bazargan, A., Sarmad, Z And Hejazi, E., 2007, Research Methods in Behavioral Sciences, Agah publishing, Tehran. (in Persian)
  4. Benzeval, m., judje, k and whitehead, m., 1995, tackling inequalities in health .king fund,London

10. Cabrera-Barona, P.  and Merschdorf, H., 2018, A Conceptual Urban Quality Space-Place Framework: Linking Geo-Information and Quality of Life. Urban Sci., 2, 73.

11. D’Acci, L., 2014,  Monetary, Subjective and Quantitative Approaches to Assess Urban Quality of Life and Pleasantness in Cities (Hedonic Price, Willingness-to-Pay, Positional Value, Life Satisfaction, Isobenefit Lines). Soc Indic Res 115, 531–559.

 1. 12.  Dajian, k. and Rogers, P. P. 2010, World Expo and Urban Life Quality in Shanghai in Terms of Sustainable Development Chinese Journal of Population, Resources and Environment, Vol. 4, No.1.
 2. 13.  Das, D., 2008, Urban Quality of Life: a case study of Guwahati, Social Indicators Research, 88.

14. Dasgupta, P And Martin, W., 1992, On Measuring the Quality of Life.” World Development 20(1):119–31.

 1. 15.  Delfim, s., luise, I., 2006, monitoring urban quality of life experience, social indicators research
 2. 16.  Epley, D and Menon, M. 2008, A method of assembling cross-sectional indicators into a community quality of life. Social Indicators Research, 88(2), 281–296.
 3. 17.  Foo, T. S., 2000, Subjective assessment of urban quality of life in Singapore (1997-1998), Habitat International, 24(1).

18. Harvey, D. 2000, Social Justice and the City. Translated by Farokh Hesamian And Mohamadreza haeri, Pardazesh va Barnamerizie Shahri Publishing, Tehran (in Persian)

 1. 19.  Hills, j., 1995, inquiry into income and wealth, vol. 2.joseph row tree foundation, York.
 2. 20.  Kamp, I. K., Van Leidelmeijer, K., Marsman, G and de Hollander, A., 2003, Urban environmental quality and human wellbeing: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study, Landscape and Urban Planning, 65(1-2);518

21. Lee, Y. J., 2008, Subjective quality 24 of Life Measurement in Taipei, Building and environment, 43(7).

 1. 22.  Lees, A., 1976, the urbanization and economic development n germany1815-1914,in: town in societies: essays in economic history press

23. Lora, E and Powell, A., 2011, A New Way of Monitoring the Quality of Urban Life. IDB Working Paper Series No. IDB-WP-272. Inter-American Development Bank, Washington, DC.

24. Marsosi, N., 2004, Development and social justice in Tehran, journal of Economic Research, No. 14, pp. 19-32. (in Persian)

25. McCrea, R., Shyy, T. K And stimson,R., 2006, what is the strength of  the link between objective and subjective indicators of urban quality of life?applied research in quality of life,1(1):79-96;

26. mercer HR institution., 2016, available at http://www.mercer.com/articles/quality-of-living-survey-EMEA- Updated on March 14, 2016.

27. Pacione, m., 1982, the use of objective and subjective measures of quality of life in human geography.prog.num.georg.6(4),495-514

 1. 28.  Pal, A. K. And Kumar, U. C., 2005, Quality of life concept for the evaluation of societal development of rural community in west bangal, India , Rural Development, vol.xv, no 2.
 2. 29.  Peier Moureh, J., 1994, Urban Spaces – Design and Management, Translated by Rezaei. H & Interior Ministry.
 3. 30.  Philips, D., 2006, Quality of life Concept, policy and Practice London Routledge
 4. 31.  Ramage, J.K  and Davies, A.H., 2003, Measurement of Quality of Life in Carcinoid/

32. Rogreson, R. J., 1995, environmental and health-related quality of life:conceptual and methodological similarities,social scienc and medicine41(10)1373-1382

 1. 33.  Rosen, s., 1979, wages-based indexes of urban quality of life,in:p.MIESZKOWSKI and m.straszheim (eds)current issues in urban economics,pp.74-104.baltimore:johns Hopkins university press

34. Shakoie,H.,1994, New Perspectives on Urban Geography, Samt publishing, Tehran(in Persian)

35. Taghizadeh, M.,1999, qualifications of Islamic city in Islamic texts.jurnal of fine art. (4,5), (in Persian)

36. Tiran, J., 2016, Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 56(1): 57–73. DOI: 10.3986/ags.828.

37. Węziak-Białowolska, D., 2016, Quality of life in cities – Empirical evidence in comparative European perspective. Cities, 58, 87–96.