دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-383