تدوین اولویت مؤلفه ‏های تعاملات اجتماعی در مراکز سالمندان (مطالعۀ موردی: مراکز سالمندان ‏هاتف و آرام در قزوین)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکدة معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 کارشناس ‏ارشد معماری، گروه معماری، دانشکدة معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با شناخت مؤلفه ‏های تأثیرگذار در میزان افزایش تعاملات اجتماعی از دیدگاه صاحب‏نظران و به‏کارگیری آن در فضاهای معماری و شهرسازی می‌توان به دستاوردهای اجتماعی مهمی دست یافت؛ به‏ویژه در حوزة سالمندان که به بازگشت دوباره در عرصة حضور در جامعه نیاز دارند. ضرورت این پژوهش تدوین مؤلفه‏ها در هر یک ازآیتم‏های فعالیت، کالبد، و معنا براساس مدل حس مکان رلف‏- کانتر است و هدف پژوهش طبقه‏بندی مؤلفه‏های کیفی از دیدگاه سالمندان و شناخت تأثیرگذارترین مؤلفه است. نوآوری پژوهش در جمع‏آوری کلی مؤلفه‏ها و بررسی میدانی و تدوین اولویت مؤلفه‏ها از نظر سالمندان است. روش تحقیق پیمایشی و روش استدلال استقرایی است. جمع‏آوری اطلاعات به‏صورت میدانی و تکمیل 28پرسش‏نامه از مراکز روزانة سالمندان بوده است و ابزار تحلیل نرم‏افزار اسپیاساس است. در پژوهش به این نتیجه می‏رسیم که در آیتم فعالیت تنوع فعالیتی و گروه‏های سنی بیشترین ارزش را برای سالمندان دارد و باید در یک زمان تنوع فعالیتی متفاوتی را در فضا داشته باشیم تا سالمند باتوجه‏به سلیقة خود به انتخاب فعالیت بپردازد. در آیتم کالبد عدم حضور در فضای بسته اشاره شده که باید سعی شود تا در طراحی فضا فضاهای باز به‏صورت بصری و کالبدی برای سالمندان درنظر گرفته شود. در آیتم معنا انعطاف‏پذیری فضا از اهمیت بیشتری برای سالمندان برخوردار است که به لحاظ شناخت از فضا بهتر است از فضاهای منعطف و چندمنظوره برای سالمندان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elaboration of the Priority of Components of Social Interactions in the centers seniors (Case Study Hatef and Gentle Centers in Qazvin)

نویسندگان [English]

 • jamaleddin soheili 1
 • sima samieifard 2
1 Faculty Member of university of Architecture and Urban Development
2 Department of architecture,faculty of architecture and urban planning,qazvin branch,islamic azad university,qazvin,iran
چکیده [English]

Expanded Abstract: Some research on social interactions has achieved the results that objective metrics such as the quality of performance and activity, permeability and access are directly related to social interactions, but subjecti Some research on social interactions has achieved the results that objective metrics such as the quality of performance and activity, permeability and access are directly related to social interactions, but subjective perceptual criteria such as (safety and legibility) communication Weakly have social interactions. Or how space design and furniture layout. The face-to-face communication of people alongside the space that allows them to meet each other increases social interactions.ve perceptual criteria such as (safety and legibility) communication Weakly have social interactions.
Introduction : Respect for the elderly and their presence in the Iranian tradition has been, but many social and economic constraints and problems have caused the elderly to get away from their family environment, These problems and the lack of experience in designing the spaces for the elderly have caused the social interactions of the elderly to be routinely diminished in urban spaces, so that the elderly does not have a satisfactory view of the community.Major attitudes toward old age can be categorized into two broad categories. The first view emphasizes the importance of the age of living and the value of knowing this period of life. In the opposite view, the indifference or neglect of the role of the elderly in social life And even preferring the removal of the elderly from being present in the community and only maintaining them as an ineffective social class.
Methodology : The research method of the first stage was a descriptive-analytic study in which the objective description of the components of social interactions from the viewpoint of the experts and the recognition of the components was studied and each of the identified indicators was analyzed and evaluated. In this research, resources related to the topic of social interactions in urban space were first studied and collected in a library of subject records. Then, the effective components of social interactions from the viewpoint of the experts in urban space were analyzed and analyzed. In the second part, the research method was survey, which we obtained through the survey (questionnaire) the necessary information. The following cases have been considered in the selection of the case studies: being in city centers, having access to the arches and pedestrians, attending the elderly on a daily basis, having at least space for the activities that the center has been considering for them. The equalization of spatial conditions and activities that can be carried out in the complex, having the condition of the elderly in terms of being able to answer the questions correctly and not having Alzheimer's, have a proper understanding of the way in which they are located and where they are engaged. With regard to the proposed features, the following two sites were selected to answer the questionnaires as follows. Two hatef and aram centers used by the elderly with similar and similar conditions were chosen. These centers are used by women's cultural activities. The statistical population was selected based on Morgan's table. The number of users of the designated centers is 30, according to Morgan's table, 28 questionnaires completed in two elderly centers.
Results and discussion: The findings of the research in the first phase of the components were identified from the point of view of experts and classified according to the model of the sense of place of the Rolf-Panter. In the item of activity: Continued use, pedestrian activity, activities, variety and variety, sociality, vitality, uses In the body item, the components of proximity and proximity, invitations, potential capabilities of the environment, access and interconnection, permeability, waiting and pause, multi-unit groups, fields, pavements, symbol of the environment and symbols, Visual beauty, meeting space, closed space (deadlock alley), Form and In the meaning of the item, the components of experience, sense (sensory richness), adaptability, control and supervision, efficiency, justice, readability, flexibility, visual proportions, color, belonging, comfort and mental image, identity, residence time, individual characteristics, protection, Attachment to place, comfort and enjoyment are classified. In the second stage, after the preparation of the questionnaires, the value of each component was evaluated for the elderly.
Emphasis on the presence of the elderly in the community and the use of their experiences of the needs of a community can be considered, and in some way, their return to society as a beneficial person, can make the elderly feel useful and efficient.
Conclusion: The most striking results from the analysis of the results obtained from Friedman's ranking is that in the activity index, the highest rank refers to the diversity of activities and age groups that elderly say they have a strong interest in engaging in artistic activities and In the second phase, there is a continuing use of the cultural environment of the elderly because they are separated from the daily concerns by their constant use and enjoyment. In the third stage, they are referring to the living environment of the elderly and are interested in engaging and entertaining activities. In the body index, the absence of placement of communicative spaces and social interactions in closed spaces is of more importance among the components of the body, and the presence of outdoor and green is most important to them, and in the second degree, the lack of use of the form Broken and teaspoons are important to the use of physical and curvilinear thermal environments. Thirdly, potential environmental capabilities are more important for the elderly, referring to environmental characteristics (building, access, and green space). In the item of meaning, we also conclude that, in the first place, there are even flexible and flexible spaces to meet their needs in priority. Secondly, having the color of belonging to the elderly, having a place of personal belonging to the individual is given priority and, thirdly, control and supervision are of greater importance to the elderly and they have a sense of security for them, and they also like the relevant factors Manage themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Interactions
 • body
 • Meaning
 • Activity
 • seniors
 1. اسماعیلی شیرازی، مرضیه (1379). روانشناسی اجتماعی سالمندی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
 2. اینانلو چولاخلو، رؤیا و سهیلی، جمال‏الدین (1395). بررسی میزان مشارکت‏های عمومی در رسیدن به ارتقای کیفی فضاهای گمشدة شهری (نمونة موردی: بوستان جوانمردان، زیر پل آیت‏الله کاشانی)، نشریة پژوهش و برنامهریزی شهری، ۷(۲۴).
 3. بنتلی، ای ین و همکاران (1390). محیط‏های پاسخ‏ده، ترجمة مصطفی بهزادفر، دانشگاه علم و صنعت.
 4. پوردیهیمی، شهرام و نورتقانی، عبدالمجید (1393). هویت و مسکن، بررسی سازوکار تعامل هویت ساکنین و محیط مسکونی، مسکن و محیط روستا، ۱۴۱: ۳-۱۸.
 5. دباغ، امیرمسعود و الفت، میلاد (1394). اصول طراحی مسکن سالمندی با رویکرد روانشناسی محیط، تهران: طحان.
 6. رضایی، محمود (1383). شهرسازی شهروندگرا، ارتقای عرصه‏های همگانی در شهرها و محیط‏های شهری، ترجمة محمود احمدی‏نژاد، اصفهان: نشر خاک.
 7. فروغمند اعرابی، هوشنگ و کریمی‏ فرد، لیلا (1394). شهر دوستدار سالمند و معیارهای طراحی مراکز تعاملات اجتماعی سالمندی با رویکرد سلامت روان، مدیریت شهری، ۳۹: ۷-۳۴.
 8. عامری سیاهوئی، حمیدرضا؛ احمدی سرخونی، فاطمه و تیموری‏نژاد، فاطمه (1394). بررسی نقش طراحی معماری در ارتقای تعاملات اجتماعی سالمندان در فضاهای شهری، همایش بینالمللی معماری، عمران و شهرسازی در هزارة سوم.
 9. گل، یان (1387). زندگی در میان ساختمان‏ها، ترجمة شیما شصتی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 10. مدنی‏پور، علی (1387). فضاهای عمومی‏و خصوصی شهر، تهران: شرکت پردازش و برنامه‏ریزی شهری شهرداری تهران.

11. Abu Ghazzeh, T. (1994). Uman purposes and the spatial formation of open spaces sl alkhalaf,Saudi Arabia, Architecture and Behavior, 10(2):169.

12. Ameri Siahoii, H. et al. (2015). Investigating the Role of Architectural Design in Promoting Social Interactions of the Elderly in Urban Spaces, International Conference on Architecture, Civil and urban planning in the third millennium.

13. Barbara, B.; Brown, C. and Werner, M. (1985). Social cohesiveness, Territoriality, and holiday decorations: The influence of cul-de-sacs, Environment and behavior, 17(5).

14. Bentli, E. et al. (1985). Responsive environments, Translation by Mostafa Behzadfar, tehran, University of Science and Industry publication.

15. Carmona, M. et al. (2003). Places urban spaces, Architectural press, Amesterdam & others.

16. Dabbagh, A. and Olfat, M. (2015). Design principles of aging housing with an environmental psychology approach, Tehran: Tahan publication.

17. Foroghmand erabi, H. and Karimi fard, L. (2015). Elderly City and Design Criteria for Elderly Social Interaction Centers with a Mental Health Approach, Journal of Urban Management, 39: 7-34.

18. Gehie, J. and Lars, G. (2004). Public spaces life, Melbourne: the banish architectural press.

19. Gehl, J. (1936). Living Between Buildings (2008), Translation by Shima Shasti, Tehran: Jahad University publication.

20. Inanloo Cholakhalu, R. and Soheili, JD. (2016). Investigating the level of public participation in achieving quality improvement of lost spaces (Case study: Javanmardan Park, under Ayatollah Kashani Bridge), Journal of Urban Research, 7(24).

21. Ismaili shirazi, M. (2000). Old age Social Psychology, Shiraz, Shiraz University publication.

22. Jacobz, J. (1993). Tod und lebengrober amerikanischer stadte, Frankfurt: Verlage uhlstein gmbh.

23. Madanipor, A. (2008). Public and private spaces of the city, Tehran: Tehran Urban Planning and Processing Company publication.

24. Marcus, Clare Cooper (1975). Easter Hill Village: some social implication of design New York, free press, 193.

25. Marcus, Clare Cooper (2000).  Site planning bulding design and sense of community: an analysis of six cohousing in Denmark, Sweden and the Netherlands, Journal of architectural and planning research, 17(163).

26. Pordahili, Sh. And Nortaghani, A. (2014). Identity and Housing, Investigating the Mechanism for Interacting the Identity of Residents and the Living Environment, Journal of Housing and rural environment, 141: 3-18.

27. Punter, J. and Carmona, M. (1997). The design dimension of planninge & fn spon.

28. Rezaii, M. (2004). Citizen urbanism. Promoting public spaces in cities and urban environments, Translation by Mahmood Ahmadi nezhad, Esfehan Soil publication.

29. Stephani, R. and Lavraks, Paul J. (1981). Community Ties: patterns of attachment and social intraction in urban neighborhoods, American jornal of community psychology, 9(156).

30. William, L. and Yancey,  M. (1985). Architecture intraction and social control the case of larg scale public housing project, Environment and Behavior, 17(5): 560.

31. Zucker, P. (1970). Town and Square, form the agora to the village Green, The mit press, Massachusettts.

32. www.pps.org.