کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری، مورد پژوهی: شهر خرم آباد

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دکترای جغرافیای شهری

2 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

3 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط علی میان مولفه های بازافرینی پایدار شهری در بافت ناکارآمد شهر خرم اباد با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی تدوین شده است. شهر خرم آباد، با مساحت قانونی 3475 هکتار، دارای 28 محله و نقطه ناکارآمد( فرسوده) با مساحتی نزدیک به 260 هکتار است که نسبت بافت ناکارآمد به کل مساحت شهر نزدیک 7 درصد است. شایان ذکر است بخشی از بافت ناکارآمد شهر خرم آباد چیزی در حدود 150هکتار را بافت تاریخی شهر شکل می دهد،

جامعه آماری شامل شهروندان ساکن بافت و کارشناسان حوزه مورد مطالعه می باشد. حجم نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران 382نفر برآورد شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته 49 سؤالی در طیف پنج گزینه‌ای لیکرت بود. در این پرسشنامه پنج عامل از عوامل مؤثر بر بازآفرینی پایدار شهری بافت ناکارآمد شهر خرم آباد، به همراه مؤلفه‌های آنها مورد بررسی قرار گرفتند که شامل بعد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، کالبدی و مدیریتی می‌باشد. برای تعیین روایی این پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان و استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ کلیه شاخص های مورد مطالعه، 0.794که به لحاظ پایایی قابل قبول می باشد. به منظور سنجش عوامل اثرگذار بر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرم آباد از مدل معادلات ساختاری در قالب نرم افزار AMOS.24 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد؛ توجه و بهره گیری از شاخص های اجتماعی، مدیریتی، کالبدی از عوامل اثرگذار بر بازآفرینی پایدار بافت مورد مطالعه می باشند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد، عامل مدیریتی دارای بالاترین امتیاز و عامل زیست محیطی دارای کمترین امتیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical-structural application of sustainable urban regeneration, Case study: Khorramabad city

نویسندگان [English]

 • zohreh Fanni 1
 • Jamileh Tavakoiniya 2
 • Mohammad Taghi Razavian 3
1 Shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti university
3 Professor, Department of Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
After about three decades of focusing on unidirectional economic growth, the emergence of the unpleasant consequences of this method of development in the natural arenas and the threat of many non-renewable resources since the 1970s onwards, environmental considerations are a decisive factor in the urbanization debate Became the This section should be considered as the beginning of serious attention to environmental affairs, so that by designing the concept of sustainability and the term sustainable development in the 1980s and publishing the Brundtland Report in 1987, the environment was presented as an integrated and integrated look at urban regeneration Brundtland Income, 1987))
The translation of this attention in the context of the city includes the following and many considerations related to these matters, So, we can say that economic, social and environmental analyzes are taking place in the process of urban regeneration. In this process, the data includes the internal stimuli of change, such as existing strategies, availability of resources, resident preferences, participation status, leaders and guides, and specific regional urban features including urban scale analyzes, neighborhood features Existing policies and programs, goals and goals, and future needs and requirements. Foreign stimuli of change, such as: macroeconomic flows in the economy, national and transnational policies, are rival cities' strategies. The output of the process is in various dimensions, including physical dimensions, neighborhood policies, economic development, environmental measures and neighborhood policy. Khorram Abad, with a legal area of 3475 hectares, has 28 neighborhoods and an inefficient (eroded) point with an area of nearly 260 hectares, with a ratio of inefficient tissue to the total area of the city near 7 percent. It is worth noting that part of the inefficient texture of the city of Khorramabad forms about 150 hectares of the historical city texture, which is located in the geometric center of gravity of the physical structure and spatial organization of the city and has a role and function of economic and cultural resources and positions Different from the newly developed regions and consequently in relation to the overall character of the city. The powerful and influential presence of the Falklat Castle in the historical context has given the distinctive cultural influence to the textures. The fitting of the Old Town's market has had a dramatic effect on the city's potential and economic functions in its historical context. In general, this texture is still the center of service, administration, and culture of the city (Omidvar & Biranondzadeh, 2011, p. 95). According to the mentioned cases, the present study aims to investigate the causal relationships between the components affecting sustainable urban regeneration in Khorramabad city inefficient tissue.
Methodology,
The research type is descriptive-survey, the study area is inefficient tissue of Khorramabad city. The statistical population consisted of 30 experts and 382 inhabitants of the tissue. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire, which has been reviewed by the researchers. Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the questionnaire, and the Cronbach's alpha coefficient for all the studied indices was 0.794, which is acceptable in terms of reliability. For data analysis, quantitative models such as Swat Demattel multi-criteria decision making models have been used. Structural equation model was used to measure the effective factors on inefficient tissue regeneration in Khorramabad city. . Friedman test was used to prioritize and rank the effective variables on inefficient tissue regeneration in Khorramabad city.
The main assumption of this research is that sustainable urban regeneration is affected by social, economic, physical, managerial and environmental factors.
Results and discussion
Structural modalities were used to measure the effective factors on inefficient tissue regeneration in Khorramabad city. Before normal fitting of the model, it is necessary to study the normality of the data for analysis. Therefore, for calculating the normality of the data, the values of skidding and elongation The data is used in this regard, if the values of skewness and elongation of data are outside the range of -3 and +3 (skewness), and -10 and +10, then the assumption of normalization does not exist in this default analysis,Data analysis indicates that if the critical factor is greater than 1.96, the relationship between the two variables is significant with 95% confidence. Also, for the meaning of the relationship, instead of the critical factor, we can use p-value if p -value test is smaller than 0.05. The relationship between these two variables is significant. Considering these cases, other hypotheses have been approved except for the economic impact on urban regeneration. The results of the calculations obtained from Friedman test show that the value of k square statistic with 4 degrees of freedom, as well as the significance level of the P-Value test, was zero. Regarding the above outcomes, the final result is that the influence of the various factors on the sustainable regeneration of the studied tissue is different from the respondents' point of view. Accordingly, the management factor has the highest rating and the environmental factor with the lowest score.
Conclusion
Sustainable urban regeneration is the process of comprehensive development in the social, economic, environmental and physical areas in order to improve the quality of life in target areas and neighborhoods in relation to the whole city. The results of this study, which focused on investigating the factors affecting sustainable urban regeneration in the inefficient tissue of Khorramabad city, showed that, regardless of the potential in the tissue, it would not achieve sustainable regeneration in terms of physical, social, economic and environmental conditions. Due to the fact that more than half of Khorramabad's inefficient texture is located in the historical context of the city, the emphasis on tissue recreation is essential. Historical values in the context can be considered as the identity document of the city and urban economic development despite being Historical, religious and natural tourism capabilities are used by D Among the suggestions of this research in order to achieve sustainable regeneration in Khorramabad, we can mention the following:
- Promoting social capital within the scope of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural analysis
 • Regeneration
 • Sustainable Development
 • sustainable regeneration
 • Khorramabad

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1397
 • تاریخ دریافت: 10 مهر 1396
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1397
 • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1397