غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطزیست ابزاری قدرتمند برای جریان‏سازی ملاحظات زیست‏محیطی در کنار مسائل اجتماعی و اقتصادی به‏شمار می‏روند. در فرایند تدوین، اقدامات استراتژیک اولویت اساسی نظام‏های برنامه‏ریزی توسعه درنظر گرفته می‏شوند. پژوهش حاضر، با هدف غربالگری زیست‏محیطی اقدامات استراتژیک توسعة روستایی، با تأکید بر سند راهبردی توسعة اقتصادی استان خوزستان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر شیوة توصیفی‏- پیمایشی است. فرایند غربالگری با استفاده از چک‏لیست و ماتریس و در چارچوب فن دلفی و نظرسنجی از 26 نفر از خبرگان و کارشناسان مسئول در حوزه‏های مختلف برنامه‏ریزی انجام گرفته است. نتایج غربالگری نشان داد اقدام استراتژیک مذکور از نظر سازه‏های کلیدی از جمله ویژگی‏های محتوایی، پیامدهای زیست‏محیطی، و محدوده‏های جغرافیایی تحت پوشش از اهمیت زیست‏محیطی قابل‏توجهی برخوردار است و اجرای آن اثرهای بالقوة قابل‏توجهی در محیط‏زیست نواحی روستایی خواهد داشت. براساس اجماع خبرگان، میزان توجه اقدام استراتژیک نسبت به یک‏پارچگی و درنظرگرفتن مسائل و ملاحظات زیست‏محیطی کمتر از حد آستانه (7/0) است. مقدار قطعی درجة ریسک پیامدهای زیست‏محیطی بر معیشت و رفاه روستائیان برابر با 79/0 و بر سلامت محیط‏زیست و منابع طبیعی برابر با 78/0 و بیشتر از حد آستانه قابل‏توجه است. افزون بر این، اهمیت زیست‏محیطی سند راهبردی مذکور از نظر میزان اثرگذاری در محدوده‏های تحت پوشش از جمله مناطق پُرجمعیت و با تراکم بالا، مناطق و چشم‏اندازهای طبیعی، مناطق با کاربری فشرده، و مناطق درگیر مشکلات و مسائل زیست‏محیطی فعلی به‏صورت بالاتر از حد «قابل‏توجه» ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Screening of Strategic Actions of Rural Developmentn With Emphasis on Strategic Plan For Economic Development In Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • hadi yaghoot hardani 1
 • Seyed Hasan Motiee Langroodi 2
 • Fazileh Khani 2
 • Mojtaba Ghadiri Masoum 2
1 Ph.D. student in geography and rural planning, faculty of geography, university of tehran, tehran,iran.
2 full professor in geography and rural planning, faculty of geography, university of Tehran, Tehran,iran;
چکیده [English]

Introduction: Today, efforts to integrate the principles and objectives of sustainability and the combination of environmental along with economic and social considerations as the main target of planners and policy makers in the field of rural development. In this context, strategic approaches to environmental assessment can be available as a powerful tool for reaching the above goal for decision-makers of rural development. Based on several decades of development planning experience in Iran, efforts to achieve rapid economic growth have caused that the integrity of environmental, economic and social considerations not considered in many national and regional and local development initiatives and as a result, have significant damage to the human and natural environment in many parts of the country. Especially, it is very important for rural areas of khuzestan province which have a direct dependence on natural resources and environmental resources for meet your livelihood needs. The purpose of this study is to use environmental screening in relation to the strategic actions of rural development and with emphasizing on the strategic document of economic development in khuzestan province as one of the most important of strategic measures in the urban and rural development of khuzestan province.
Methodology
The present study was an applied research based on the objective and type, while it was classified in the descriptive and analytical studies group in terms of nature and methodology. The screening process has been conducted by using checklists and matrices in the Fuzzy Delphi framework. In this research, 26 of environmental experts and intellectualin planning areas have been asked to participate in various levels of data collection. According to the methodology framework, the screening process has been carried out based on three key structures and components A: the characteristics of strategic action, B: characteristics of the environmental effects and C: the area likely to be covered and affected and also 27 environmental screening criteria. In addition, in order to make a final decision, three essential conditions were identified as a prerequisite for deciding whether to accept or reject the environmental significance of strategic action. Among the three conditions, the first condition of the structural distances is less than the threshold of 0.2 in relation to acceptance or rejection of the structures, and the second condition is the percentage of the consensus of the experts and the decision group higher than the threshold of 0.75 and the third condition The criterion rating in the structure is based on the definite values of significance above the threshold of 0.7 in relation to the screening criteria.
Results and discussion
Screening results showed that the strategic action has significant environmental impactin in terms of key structures such as content characteristics, environmental impacts, and geographic coverage and its implementation will have a significant potential impact on the environment of rural areas. The results showed that according to first prerequisite, the specific value of threshold value,d-construct (Tvd-c) estimated for three key structures and components such as A: the characteristics of strategic action, B: characteristics of the environmental effects and c: the area likely to be covered and affected respectively was 0.005, 0.007, and 0.01 and lower the threshold value of 0.2. So, represents a high level of decision-making agreement about the environmental significance of "strategic document for economic development of khuzestan province". According to the data collected from consensus of experts, estimated values for environmental screening criteria including (A1) the degree to which the strategic action sets a framework for projects and other activities; (A2) the degree to which the strategic action influences other PPS including those in a hierarchy; and (A4) environmental problems relevant to the strategic action is above the threshold (0.7) and the estimated values for (A3) the relevance of the strategic action for the integration of environmental considerations in particular with a view to promoting sustainable development and (A5) the relevance of the strategic action for the implementation of community legislation on the environment is below the threshold (0.7). Furthermore, the results showed that based on second prerequisite (consensus of experts (above 75%)) and third prerequisite (Crisp values (above 0.7)), the definite amount of risk of environmental outcomes on livelihoods and welfare of rural communities is equal to (0.79) and on environmental health and natural resources equal to (0.78) and for (a) the probability, duration, frequency and reversibility of the effects, transboundary nature of the effects is above the threshold (0.7) and which is significant. In addition, the environmental significance of the above-mentioned strategic document, from the aspect of the geographical area and size of the population likely to be affected including populated and high-density areas, habitats with natural landscape, intensive land used areas and areas affected by current environmental problemshave been evaluated higher than "remarkable''.

Conclusion
According to the principles of sustainable development theory, attention to the environment and the goals of sustainability and the integration of environmental considerations must be made at all levels of strategic decision-making. In rural development planning system, strategic approaches to environmental assessment including Strategic Environmental Screening Process (SES), can be used as a powerful tool for achieving the above goal and for Mainstreaming environmental considerations alongside socioeconomic issues. In this research, based on the results of the strategic environmental screening, the "strategic document for economic development of khuzestan province" in relation to the key structures and components such as A: the characteristics of strategic action, B: characteristics of the environmental effects and c: the area likely to be covered and affected and as well as many of the screening criteria including environmental impacts on livelihoods and welfare of villagers, impact on environmental health and natural resources has significant environmental impactin and its implementation will have a significant potential impact on the human and natural environment of rural areas in khuzestan province. Therefore, it is suggested that in order to change and modify the policies and development strategies the strategic action to be reviewed and or subject to strategic environmental assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Development
 • Strategic Actions
 • Strategic Environmental Screening (SES)
 • Khuzestan
 • Iran
 1. آل‏محمد، سیده؛ یاوری، احمدرضا؛ صالحی، اسماعیل، و زبردست، لعبت (1393). به‏کارگیری ارزیابی راهبردی محیط زیست به‏منظور تدوین سیاست‏های برنامة ‏توسعة پایدار دریاچة ارومیه، محیطشناسی، 3: 645-667.
 2. احتشامی، مجید و اکرامی، عطیه (1390). به‏کارگیری ابزار مدیریتی «ارزیابی راهبردی محیط زیست» در مسیر توسعة پایدار، فصل‏نامة راهبرد، 62: 195-218.
 3. خوش‏منش‏زاده، بهنوش؛ منوری، سیدمسعود و دبیری، فرهاد (1386). بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست‏محیطی راهبردی در کشورهای مختلف جهان و مقایسة آن با ایران، فصل‏نامة علوم و تکنولوژی محیط زیست، ۱۴(۲): ۱۱۵-۱۲۲.
 4. عالم رجبی، هدی و مکنون، رضا (1393). ارزیابی راهبردی زیست‏محیطی و نقش آن در تحقق توسعة پایدار، اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، سال 1393.
 5. مریدالسادات، پگاه و ساعی‏نیا، محدثه (1395). جایگاه گردشگری در توسعة پایدار روستایی، مطالعة موردی: روستای مصر، شهرستان خور و بیابانک، فصل‏نامة توسعة پایدار محیط جغرافیایی، 2: 83-95.
  1. Agamuthu, P. and Dennis, V. (2014). Review Policy trends of strategic environmental assessment in Asia, Journal of environmental science & policy, 41: 63-76.
  2. Ahmad, K. and Sanchez-Triana, E. (2008). Strategic Environmental Assessment for Policies An Instrument for Good Governance, Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
  3. Alam-Rajabi, H. and Momen, R. (2015). Strategic Environmental Assessment and its Role in Realizing Sustainable Development, The First National Conference of Environmental assessment, Management Planning in IRA.
  4. Al-Mohammad, S.; Yavari, A.R.; Salehi, I. and Zbrdast, L. (2015). Using Strategic Environmental Assessment to Develop Policy of Sustainable Development Program for Urmia Lake, Journal of Ecology, 3: 645-667.

10. Alshuwaikhat, H.M. (2005). Strategic environmental assessment can help solve environmental impact assessment failures in developing countries, Journal of Environmental Impact Assessment Reviw, 25: 307-317.

11. Arce, R. and Gullon, N. (2000). The application of Strategic Environmental Assessment to sustainability assessment of infrastructure development, Journal of Environmental Impact Assessment Reviw, 20: 393-402.

12. Bao, C-K.; Lu, Y-S. and Shang, J. (2003). Framework and operational procedure for implementing strategic environmental assessment in china, Journal of Environmental Impact Assessment Review, 24: 27-46.

13. Bebbington, A. (2001).  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Chapter: Developmet: Rural Development Strategies, Publisher: Elsevier, PP. 3578-3583.

14. Bodjanova, S. (2006). Median Alpha-Levels Of A Fuzzy Number, Journal of Fuzzy Sets And Systems, 157(7): 879-891.

15. Brown, A.L. and Tomerini, D. (2009). Environmental Mainstreaming in Developing Countries. Proceedings of the International Association of Impact Assessment Meeting, Accra, Ghana (available at www.iaia.org

 1. 16.  Browne, D., and Ryan, L. (2011). Comparative analysis of evaluation techniques for transport policies, Journal of  Environmental Impact Assessment Review, 31 (3): 226-233.

17. Caratti, P.; Dalkmann, H. and Jiliberto, R. (2004). Analytical Strategic Environmental Assessment: towards better decision-making, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

18. Chaker, A.; El-Fadl, K.; Chamas, L. and Hatjian, B. (2006). A review of strategic environmental assessment in12 selected countries, Journal of Environmental Impact Assessment Review, 26: 15-56.

19. Cheng, C.H. and Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European Journal of Operational Research, 142(1): 174-186.

20. Cheng, J.H.; Lee, C.M. and Tang, C.H. (2009). An Application of Fuzzy Delphi and Fuzzy AHP on Evaluating Wafer Supplier in Semiconductor Industry, Journal of wseas transactions on information science and applications, 6: 756-767.

21. Chu, H.C. and Hwang, G.J. (2008). A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts, Journal of Expert systems with applications, 34(4): 2826-2840.

22. Connor, R. and Dovers, S. (2004). Institutional Change for Sustainable Development, published by Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar.

23. Dalal-Clayton, B. and Sadle, R.B. (2005). Strategic environmental assessment: a sourcebook and reference guide to international experience, Publisher: Earthscan, London.UK.

24. DFID (Department for International Development) (2003). DFID Environmental Guied: A guied to environmental screening, from: www.dfid.gov.uk.

25. Ehteshami, M. and Ekrami, A. (2011). Using the Strategic Environmental Assessment Tool in Sustainable Development, Journal of Strategic, 62: 195-218.

26. Fischer, B.T. (2007). Theory and practice of strategic environmental assessment, towards a more systematic approach, Publisher: Earthscan, London, UK.

27. Hsu, Y-L.; Lee, C-H. and Kreng, VB. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection, Journal of Expert Systems with Applications, 37: 419-425.

28. Khosh Maneshzadeh, B.; Monavri, S.M. and Debiiri, F. (2007). Adaptive Study of Strategic Environmental Assessment in different countries of the world and comparison it with Iran, Journal of Environmental Science and Technology, 14(2): 115-122.

29. Morid-al Sadat, P. and Saeinia, M. (2016). Tourism position in sustainable rural development, Case study: Mesr village, Khour and Biabanak, Journal of sustainable development of geographic environment, 2: 83-95.

30. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2006). Applying Strategic Environmental Assessment (SEA): Good Practice Guidance for Development Co-operation, DAC Guidelines and Reference Series, Publisher: OECD, Paris.

31. Partidário, M.R. (2015). A strategic advocacy role in SEA for sustainability. Journal of Environ AssessPolicy Manag. 17 (1): 1–8..

32. Partidario, MR. (2012). Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide- methodological guidance for strategic thinking in SEA, Publisher: Portuguese Environment Agency and Redes Energéticas Nacionais (REN): Lisbon.

33. Polido, A.; João, E., and Ramos, T.B. (2014). Sustainability approaches and strategic environmental assessment in small islands: an integrative review, Journal of  Ocean Coast, 96: 138–148.

34. Sadler, B. (2005). Recent Strategic Environmental Assessment at the Policy Level: Recent Progress, Current Status and Future Prospects, Publisher: Ministry of the Environment, Czech Republic.

35. Sizo, A. (2015). Strategic Environmental Environmental Assessment Design for Wetland Assessment and Conservation Policy Development an Urban Planning Context, (A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor), Saskatchewan Saskatoon University, Department of Geography and Planning.

36. Tang, C.W. and Wu, C.T. (2010). Obtaining a Picture Of Undergraduate Education Quality: A Voice From Inside The University, Springer, Journal of Higher Education, 60: 269-286.

37. Therivel, R. (2010). Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan, London and Sterling.

38. Wu, C. H., and Fang, W. C, (2011), Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing crit-ical competences of electronic commerce professional managers. Qual Quant, 45(7): 751–768.

39. Weibing Zhao, J.R., Brent, R. and Charlotte M.E. (2011). Social capital and tourism entrepreneurship, Jornal of Tourism Research, 38(4): 1570-1593.