دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 775-1151 

مقاله علمی پژوهشی

سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران

صفحه 775-792

10.22059/jhgr.2020.45151.1006671

کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ نعیمه ترکمن نیا


تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک

صفحه 833-849

10.22059/jhgr.2019.263085.1007753

حسین ربیعی؛ محمدرضا محمدهیودی؛ افشین متقی دستنایی؛ بهرام امیراحمدیان


بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل

صفحه 889-902

10.22059/jhgr.2019.260197.1007724

موسی کمانرودی کجوری؛ احمد زنگانه؛ تاج ‏الدین کرمی؛ صادق قلی نیا


تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

صفحه 953-969

10.22059/jhgr.2019.260566.1007728

هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیز پور؛ حمید جلالیان


مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی

صفحه 1083-1102

10.22059/jhgr.2019.260342.1007726

مجتبی قدیری معصوم؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ محمد رضا زالی؛ علی غلامی