تحلیل موانع مشارکت مردم محلی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان بیشه ‏سر بخش مرکزی شهرستان قائم‏شهر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

توجه به مشارکت و تأکید بر نقش آن یکی از عوامل مؤثر در توسعة روستایی شناخته شده است، زیرا مشارکت زمینه را برای افزایش کارایی برنامه‏هـای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و کیفیت تصمیم‏گیری برای مناطق روستایی فراهم می‏کند. بنابراین، برای دست‏یابی به توسعة روستایی نیازمند مشارکت مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی هستیم. هدف از این پژوهش تحلیل موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی در دهستان بیشه‏سر بخش مرکزی شهرستان قائم‏شهر است. نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی‏- تحلیلی است. برای گردآوری داده‏ها از روش‏های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش‏های آماری و مدل واس پاس بهره گرفته شد. نتایج آزمون ‏tتک‏نمونه‏ای نشان داد میانگین معیارهای موانع اقتصادی- مالی، فردی و شخصیتی، نهادی و سازمانی و اطلاعاتی در توسعة روستایی بیشتر از مقدار میانگین نظری مطلوب است. مقادیر میانگین موانع مشارکت محلی (محیط اجتماعی، اقتصادی، فردی، نهادی، و اطلاعاتی و ارتباطی) در خوشة دوم بیشتر از خوشة اول است. بنابراین، جدول ANOVAنشان داد که براساس میزان معناداری، موانع محیط اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، فردی و شخصیتی، نهادی و اطلاعاتی و ارتباطی با سطح خطای کوچک‏‏تر از 01/0 بیشترین نقش را در جداسازی خوشه‏ها دارد. همچنین، نتایج خروجی مدل WASPAS نشان داد که موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی در ‏روستای بالافراکتی نسبت به سایر روستاها شدیدتر و در روستای پاشاکلافراکتی نیز موانع ذکرشده از شدت کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the causes of barriers to local people's participation in rural development Case: Bisheh village in central part of Ghaemshahr district

نویسنده [English]

 • Zahra Sharifinia
عضو هیات علمی
چکیده [English]

Introduction
Today, most theorists on the development and reduction of deprivation, especially rural development, believe that sustainable development cannot be achieved without people's participation, and that the transition period has been made easier, faster and less costly with people's participation. Rural civil society with a participatory approach has played a fundamental and fundamental role in the comprehensive development of rural communities. This role will be fulfilled by providing public facilities such as drinking water, baths and schools to improve the living conditions of the villagers and their participation (Roumani et al., 1977: 64).

Theoretical
There has been much debate about the word participation and its literal meaning, but overall its meaning can be described as involvement, activity, and effectiveness (Alavi Tabar, 2000: 15). People's participation means voluntary cooperation and their freedom in the development process (Ibrahimzadeh, 1998: 2). Social participation is in particular the concept of conscious, spontaneous, voluntary and purposeful participation of individuals and groups in social affairs of the community and to facilitate work, expedite and facilitate the conduct of community affairs and contribute to social development goals (Ennorouzi et al., 1386: 95). People's participation in the development process is so credible that they see development as equal to participation. Participation is a process of decision-making and problem-solving, and is applied to individuals and groups who have different interests, interests, expertise, and perspectives and work to benefit those whose decisions and actions will affect them (Tiamsoon). Sirisirisak, 2009: 406).

Research Methodology
In order to achieve the goals of the research, careful selection of appropriate research methods and tools is essential. The method of this research is descriptive-analytical and its data are obtained by library method (for formulating theoretical principles of the subject) and field method (questionnaire). In order to collect field data, after trying to identify the research variables, a questionnaire was used to collect the required data in the study area. For data collection, the sample was distributed and distributed among the local population. Therefore, the statistical population of this study consisted of 8 villages in Bisheh suburb in the central part of Ghaemshahr city. 188 specimens were identified based on Cochran soft formula and Census formula of 1395 and error of 0.07%. The validity and reliability of the questionnaire was assessed by the faculty of geography at Sari Branch of Azad University. Reliability of the research instrument was calculated by Cronbach's alpha at acceptable level (0.756%) indicating that the research instrument was appropriate. The collected data were analyzed according to the type of research question by appropriate statistical methods such as (one-sample t-test, cluster analysis, independent sample t-test and by-pass model).

Conclusion
The results of the one-sample t-test of the average calculated barriers of local people's participation in rural development were compared with the hypothetical average (3) and showed that the true mean of total respondents' perceptions of economic-financial, personal and personality barriers, institutional and information, and The correlation is larger than 3 and is moderately high, and is significant and generalizable to the whole population, given the significance of these barriers, which is less than 0.05. According to the final centers of the clusters, the mean values of the variables in the second cluster are relatively higher than the other clusters. This indicates that in the second cluster, given the sample size, the barriers to local people's participation in rural development are greater than in the first cluster. The results of ANOVA table show which variables have the most role in clustering. Therefore, the significance of social, cultural, economic, financial, individual and personality, institutional and organizational barriers and information and communication barriers of error smaller than 0.01 have the greatest role in separating clusters. Therefore, respondents' opinion was divided into two groups. The results of WASPAS model showed that the highest Qi was observed in the village of Pashaklafrakti and the lowest Qi was observed in Pashaklafaraki village. This means that the villages with higher Qi have more severe barriers to local people's participation in rural development. And less Qi villages have less barriers to local people's participation in rural development.

References
persian
Ebrahimzadeh, I. (1998), Participatory Management of Islamic Councils and Rural Management System in Iran, Humanities Research, Vol. 30, No. 2, pp. 18-1.
2. Arjmandnia, A. (2001), NGO, Organized Partnership Strategy, Urban Management Quarterly, Second Year, No. 5, 28-28.
3. Azkia, M and Ghafari, Gh. (2001), Investigating the Relationship between Trust and Social Participation in Rural Areas of Kerman, Journal of Social Sciences, No. 17. pp. 82-61.
4. Asadi, Z, Pour Ramadan, I and Mawlai Hashjin, N. (2016), The Role of Participation in Rural Development in the Dry Section of Rasht City, Journal of Space Economics and Rural Development, Fifth Year, Number 1, 15, pp. 82-61.
5. Ansari, H. (2004), Participation Theories, Senior Classroom Leaflet, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
6. Aftab, A, Mafrah, M and Majnouni, A (2016), Investigating the Role of Social Vitality on Rural Participation in Rural Development Plans, Case Study: Banjavi East Village of Bonab County), Journal of Regional Planning Geography, Year 7, No. 1, pp. 175-161.
7. Barghi, H & Ghanbari, Y & Saeedi, M. (2013), Investigation of Rural Islamic Council Performance and Participation Rate in Rural Development, Case Study: Hossein Abad Najafabad Township), Journal of Space Economics and Rural Development, Second Year , No. 4, pp. 138-119.
8. Papeli Yazdi, M. H & Ebrahimi, M. A. (2002), Rural Development Theories, Publisher of Humanities Textbooks, University of Tehran, Tehran.
9. Office of Statistics and Information of the Governor of Mazandaran Province, (2016).
10. Roumiani, A, Anabestani, A. A. and Hadi Pour, M. (1979), Survey of Villagers' Attitude Toward Rural Participation with the Purpose of Reducing Deprivation in Romshegan City, Journal of Geography and Urban-Regional Planning, No. 26, pp. 90-63.
11. Zare, B & Rohandeh, M. (2015), Investigating Social Factors Affecting Social-Political Participation, A Study on Citizens Over 18 Years of Karaj, Iranian Journal of Social Studies, Volume 9, Number 2, pp. 78-64.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural
 • Development
 • Participation
 • Ghaemshahr
 • County
 1. آفتاب، احمد؛ مفرح، مجتبی و مجنونی، علی، 1395، بررسی نقش نشاط اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان در طرح‏های توسعة روستایی؛ مطالعة موردی: دهستان بناجوی شرقی شهرستان بناب، فصل‏نامة جغرافیا(برنامهریزی منطقهای)، س 7، ش 1، صص 161-175.
 2. اسدی، زینب؛ پوررمضان، عیسی و مولایی هشجین، نصرالله، 1395، نقش مشارکت در توسعة روستایی بخش خشکبیجار شهرستان رشت، فصل‏نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س5، ش 15، صص 61-82.
 3. ابراهیم‏زاده، عیسی، 1377، مدیریت مشارکتی شوراهای اسلامی و نظام مدیریت روستایی در ایران، مجلة پژوهش علوم انسانی، س 30، ش 2، صص 1-18.
 4. برقی، حمید؛ قنبری، یوسف و سعیدی، محمد، 1392، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی؛ مطالعة موردی: دهستان حسین‏آباد شهرستان نجف‏آباد، فصل‏نامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، س 2، ش 2، صص 119-138.
 5. حبیب‏پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا، 1394، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده‏های کمی)، تهران: لویه.
 6. دفتر آمار و اطلاعات استانداری استان مازندران، 1398.
 7. رومیانی، احمد؛ عنابستانی، علی‏اکبر و هادی‏پور، مرضیه، 1397، بررسی نگرش روستاییان به مقولة مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان، فصل‏نامة جغرافیا و آمایش شهری- منطقهای، س 8، ش 26، صص 63-90.
 8. سرور، رحیم؛ موسوی، میرنجف و دانیالی، تهمیه، 1390، رابطة مشارکت محلی و توسعة روستایی در شهرستان میاندواب؛ مطالعة موردی: بخش مرحمت‏آباد، فصل‏نامة روستا و توسعه، س 14، ش 2، صص 117-137.
 9. سروستانی، مسلم؛ پروین، ابراهیم؛ بقایی، حمید و کردانی، محمد، 1391، بررسی نقش و اهمیت مشارکت جوامع روستایی در طرح‏های توسعة نواحی روستایی؛ مطالعة موردی: پروژة آبیاری میاناب شوشتر، مجموعه مقالات همایش ملی توسعة روستایی، صص 1-8.
 10. شایان، حمید؛ تقی‏لو، علی‏اکبر و عنابستانی، علی‏اکبر، 1390، بررسی و تحلیل عوامل بازدارندة مشارکت مردم در توسعة روستایی با تأکید بر روش تفکر عقلائی؛ نمونة موردی: دهستان سنبل‏آباد، نشریة جغرافیا و برنامهریزی، س 16، ش 38، صص 75-100.
 11. علوی‏تبار، علیرضا، 1382، مشارکت در ادارة امور شهرها: بررسی الگوی مشارکت شهروندان در ادارة امور شهرها (تجارب جهانی و ایران)، ج 1، انتشارات وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه‏ریزی شهری.
 12. علی‏بیگی، جواد و خانی، فضیله، 1394، بررسی رابطة مشارکت مردمی و توسعه‏یافتگی روستایی؛ نمونة موردی: شهرستان‏های سیروان و چرداول، فصل‏نامة فرهنگ ایلام، دورة 16، ش 48 و 49، صص 28-48.
 13. عنابستانی، علی‏اکبر، 1392، بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستائیان در فرایند اجرای طرح‏های هادی روستایی؛ مطالعة موردی: شهرستان خواف، مجلة جغرافیا و توسعة ناحیهای، س 11، ش 21، صص 197-222.
 14. لاهیجانیان، اکرم‏الملوک و شیعه‏بیکی، شادی، 1394، بررسی موانع مشارکت اجتماعی شهروندان در محیط زیست شهری با استفاده از روش SWOT و ارائة راهکارهای مناسب جهت ارتقای پایدار محیط زیست، مجلة علوم و تکنولوژی محیط زیست، س 17، ش 4، صص 145-164.
 15. میرک‏زاده، علی‏اصغر، علی‏آبادی، وحید و شمس، علی، 1389، واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‏های آموزشی و ترویجی، فصل‏نامة روستا و توسعه، س 13، ش 2، صص 147-165.
 16. نوروزی، نادر؛ صارمی، امین و صالحی تویسرکانی، فضل‏الله، 1387، موانع و مشکلات جلب مشارکت‏های مردمی در کلانتری‏های شمال شرق تهران، فصل‏نامة مطالعات مدیریت انتظامی، س 3، ش 1، صص 94-102.
 17. یزادن‏پناه، لیلا، 1386، موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی، فصل‏نامة رفاه اجتماعی، س 7، ش 26، صص 105-130.

18. Aftab, A.; Mofareh, M. and Majnoony, A., 2017, Survey the role of soc ial vitality of rural participation in rural development projects, Case Study: Bonab county- Northen Bonajoee, Quarterly of Geography(Regional Planning), Vol. 7, No. 1, PP. 161-175.

19. Arnstein SR (1969). A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35(4): 216-224

20. Alavi Tabar, A.R., 2003, Participate in the administration of urban affairs: Investigating the pattern of citizen participation in managing cities (World and Iranian experiences(, Vol. 1, Municipalities Organization, Urban Planning Studies Center Publications.

21. Alibeygi, A. and Khani, F., 2016, Explore the relationship between public participation and rural development, Case Study: Sirvan and Chardavol counties, Ilam Culture, Vol. 16, No. 48, 49, PP. 28-48.

22. Allahdadi, F., 2011, The level of local participation in rural cooperatives in rural areas of Marvdasht, Iran, Life Science Journal, Vol. 8, No. 3, PP. 59-62.

23. Anabestani, A.A., 2013, Personal personal factors affecting rural settlers' participation in rural guidance plans, A Case Study: Khaf county, Journal of Geography and Regional Development, Vol. 11, No. 21, PP. 197-222.

24. Asadi, Z.; Pour Ramazan, I. and Mawlai Hashjin, N., 2016, The role of rarticipation in rural revelopment in Khoshk-e Bijar district, Rasht county, Journal Space Economy & Rural Development, Vol. 5, No. 15, PP. 61-82.

25. Bahuguna, R. and Pandey, A.C., 2016, Community participation in management of rural development programmes in Uttarakhand-India a case of Mmnrega, International Journal of Management and Social Science Research Review, Vol. 1, No. 26, PP. 10-14.

26. Barghi, H.; Ghanbari, Y. and Saeedi, M., 2013, Investigation of Islamic rural council’s and degree of community participation in rural development, Case: Hossainabad in Najafabad, Journal Space Economy & Rural Development, Vol. 2, No. 2, PP. 119-138.

27. Brown, L and Chikagbum, W., 2017, Community participation: Panacea for rural development programmes in Rivers State, Nigeria, Asian Journal of Environment & Ecology, Vol. 3, No. 1, PP. 1-13.

28. Chetri, D.P., 2013, People’s participation in development: Sikkim in perspective, International Journal of Innovative Research and Development, Vol. 2, No. 5, PP. 1447-1797.

29. Chifamba, E., 2013, Confronting the challenges and barriers to community participation in rural development initiatives in Duhera district, ward 12 Zimbabwe, International, Journal Current Research and Academic Review, Vol. 1, No. 2, PP. 1-19 .

30. Dary, S.K. and Kuunibe, N., 2012, Participation in rural Non- Farm economic activities in Ghana, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 2, No. 8, PP. 154-161.

31. Ebrahimzadeh, I., 1998, Participatory management of Islamic councils and cural management system in Iran, Research Journal in Humanities, Vol. 30, No. 2, PP. 1-18.

32. Fageha, M.K. and Aibinu, A.A., 2013, Managing project scope definition to improve stakeholders’ participation and enhance project outcome, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 74, No. 29, PP. 154-164.

33. Fariborz, A., & Redzuan, M. R. (2009). Community leaders’ perceptions toward tourism impacts and level of community capacity building in tourism development. Journal of Sustainable Development, 2(3), 208-213.

34. Habibpour Gatabi, K. and Safari Shali, R., 2015, Comprehensive Manual for Using SPSS in Survey Researches, Tehran: Loya Publications.

35. Hillery, G.A., 1955, Definitions of community: Areas of agreement, Rural Sociology, Vol. 20, No. 3, PP. 111-123.

36. Juma, P., 2005, The role of community participation in the district focus for rural development planning strategy: A case study of Busia district kenya, Master of Arts Thesis, Deptment of Geography, University of Nairobi.

37. Kakumba, U., 2010, Local government citizen participation and rural development: reflections on Uganda’s decentralization system. International Review of Administrative Sciences, Vol. 76, No. 1, PP. 171-186.

38. Kilewo, E.G. and Frumence, G., 2015, Factors that hinder community participation in developing and implementing comprehensive council health plans in Manyoni District, Tanzania. Global Health Action, Vol. 8, No. 1, PP. 2-10.

39. Lahijanian, A. and Shiehbeiki, Sh., 2016, Barriers of social participation of citizens in urban environment using the SWOT method and approaches for improving environmental sustainability, Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 17, No. 4, PP.145-164.

40. Mansuri, G. and Rao, V., 2012, Can Participation be Induced? Some Evidence from Developing Countries, World Bank Publications.

41. Mawdsley, E., 2015, DFID, the private sector and the Re-centring of an economic growth Agenda in international development. Global Society, Vol. 29. No. 3, PP. 339-358.

42. Mirkazadeh, A.A.; Ali Abadi, V. and Shams, A., 2010, An examination of the barriers to female villagers participation in training and extension programs, Village and Development, Vol. 13, No. 2, PP. 147-165.

43. Misra, R.P., 2005, Development and parthership, Journal of Rural Development, Vol. 24, No. 4, PP. 19-32.

44. Mubita, A.; Libati, M. and Mulonda, M., 2017, The importance and limitations of participation in development projects and programmes, European Journal of Scientific Research, Vol. 13, No. 5, PP. 238-251.

45. Neumeier, S., 2012, Why do social innovations in rural development matter and should they be considered more seriously in rural development research? –Proposal for a stronger focus on social innovations in rural development research, Sociologia Ruralis, Vol. 52, No.1, PP. 48-69.

46. Njoh, A.J., 2001, Municipal councils, international NGOs and citizenparticipation in Public Infrastructure development in rural settlementsCameroon, Habitat International, Vol. 35, No. 1, PP. 101-110.

47. Norouzi, N.; Amin Saremi, A. and Salehi Toiserkani, F., 2008, Obstacles and problems of public participation in North East counties of Tehran, Police Management Studies Quarterly, Vol. 3, No. 1, PP. 94-102.

48. Nour, A.M., 2011, Challenges and advantages of community participation as an approach for sustainable urban development in Egypt. Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 1, PP. 23-36.

49. Office of Statistics and Information of the Governor of Mazandaran Province, 2019.

50. Ofuoku, A. U., 2011, Effect of community participation on sustainability of rural water projects in Delta central agricultural zone of Delta state, Nigeria. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, Vol. 3, No. 7, PP. 130-136.

51. Oni, S.S., 2015, Community participation in rural development: Catalyst for sustainable development efforts, Proceedings of 2nd International Conference on Education and Social Sciences, Istanbul, Turkey, PP. 1078-1086.

52. Preston, R.; Waugh, H.; Taylor, J. and Larkins, S., 2009, The benefits of community participation in rural health service development: where is the evidence?, Proceedings of 10th National Rural Health Conference, PP. 1-20.

53. Reed, M.S., 2008, Stakeholder participation for environmental management: A literature review, Biological Conservation, Vol. 141, No. 10, PP. 2417- 2431.

54. Roumiani, A.; Anabestani, A. A. and Hadi Pour, M., 2018, Surveying the villagers' attitudes toward participation in villages with the aim of reducing deprivation in Romeshgan township, Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol. 8, No.26, PP. 63-90.

55. Sarvestani, M.; Parvin, E.; Baqaei, H. and Kordani, M., 2012, Investigating the role and importance of rural community participation in rural development plans, Case Study: Mianab Shushtar irrigation Project, Proceedings of the National Conference Rural Development, PP. 1-8.

56. Shayan, H.; Taghilo, A.A. and Anabestani, A.A., 2012, Analysis of preventing factors of peoples' participation in rural development with an emphasis on rational thinking method, Case study: district of Sonbolabad, Journal of Geography and Planning, Vol. 16, No. 38, PP. 75-100.

57. Sirisrisak, T., 2009, Conservation of Bangkok old town, Habitat International, Vol. 33, No. 4, PP. 405-411.

58. Skinner, S., 1997, Building Community Strengths: A Resource Book on Capacity Building, Community Development Foundation Publications.

59. Sorour, R.; Mousavi, M. and Daniali, T., 2012, The relationship of local partnerships and rural development in Miandoab county, Case Study: Marhamatabad district, Village and Development, Vol. 14, No. 2, PP. 117-137.

60. Stefano, L.D., 2010, Facing the water framework directive challenges: A baseline of stakeholder participation in the European Union, Journal of Environmental Management, Vol. 91, No. 6, PP. 1332-1340.

61. Yazdanpanah, L., 2007, Obstacles to social participation of Tehran citizens, Sociai Welfare Quarterly, Vol. 7, No. 26, PP. 105-130.