تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلانشهر تهران)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاز جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در طول پیگیری های پایداری زیست محیطی، توجه به مسئولیت دولت ها برای کاهش تخریب محیط زیست به طور مداوم کاهش یافته و به جای آن بر رفتارهای محیط زیستی شهروندان تمرکز شده است. این توجه روزافزون به فرد بر نقش کلیدی که شهروندان در ایجاد و توسعه یک جامعه پایدار دارند تاکید دارد. تاکنون محققان اشکالی از شهروندی که نشان دهنده تلاش برای پایداری زیست محیطی است را ارائه داد ه اند. این پژوهش نیز با استفاده از شاخص های شهر بیوفیلیک به معرفی یک شیوه جدید از شهروندی زیست محیطی تحت عنوان شهروند بیوفیلیک می پردازد که در آن رفتارها و فعالیت های بیوفیلیکی شهروندان مناطق 9 و 10 کلانشهر تهران را به عنوان نمونه مورد تحقیق قرار می دهد. برای این منظور 350 نفر از ساکنین این دو منطقه را به عنوان نمونه جامعه آماری مورد بررسی قرار داده است. برای سنجش اعتبار محتوایی پرسشنامه، از اعتبار صوری (مراجعه به متخصصان) استفاده شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 824/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز علاوه بر آزمون های توصیفی از آزمون های استنباطی نظیر کولموگروف اسمیرنف، T تک نمونه ای و طیف نانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون اسمیرونف حاکی از نرمال بودن آزمون و نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که اگر چه هیچ یک از پاسخ دهندگان به گروه و موسسه خاصی تعلق ندارند اما رفتارها، نگرش های شناسایی شده نشان می دهند که رفتارهای شهروندان و میزان اهمیت محیط برای آنها در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و کمبود زیرساخت های بیوفیلیکی فعالیت ها و آگاهی های بیوفیلیکی شهروندان نامطلوب ارزیابی شده است. چراکه رفتار بیوفیلیکی شهروندان متاثر از محیط محل می باشد و توسعه هنجارها و زیرساخت ها با یک گرایش طرفدارانه زیست محیطی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Biosafety Citizen Pattern (Case Study: 9th and 10th District of Tehran Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Eshagh jalaliyan 1
  • zahra tardast 2
  • mohammad waysian 3
1 Assistant Professor at Payame Noor University of Alborz
2 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Master of Geography and Urban Planning, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Introduction,
During the pursuit of environmental sustainability, attention to the responsibility of governments to reduce environmental degradation has steadily declined, and has instead focused on citizen's environmental behaviors. This increasing attention to the individual emphasizes the key role citizens play in the development and development of a sustainable society. So far, researchers have presented forms of citizenship that demonstrate endeavors for environmental sustainability.
The purpose of this study was to identify and analyze the factors shaping the citizens' bio-behavioral behaviors and assess their knowledge and attitudes towards biofilm activities and behaviors in the 9th and 10th areas of Tehran. The 9th and 10th areas are among the 22 areas of Tehran, due to the high concentration of urban activities in them, the lack of open spaces and excessive transport of vehicles, high density of buildings and population, urban texture and ... There are a lot of environmental problems and problems. In this regard, in these areas, a solution is needed to mitigate the negative impacts of these issues, in which urban biofilming is a modern and appropriate solution proposed and proposed by urban planners. One of the key indicators and key elements of this plan is to have biofilm citizens. Therefore, the present study aims to investigate the level of commitment of the citizens in the 9th and 10th areas and its role in the feasibility of biophilic planning in these areas.
During the pursuit of environmental sustainability, attention to the responsibility of governments to reduce environmental degradation has steadily declined, and has instead focused on citizen's environmental behaviors. This increasing attention to the individual emphasizes the key role citizens play in the development and development of a sustainable society. So far, researchers have presented forms of citizenship that demonstrate endeavors for environmental sustainability.
The purpose of this study was to identify and analyze the factors shaping the citizens' bio-behavioral behaviors and assess their knowledge and attitudes towards biofilm activities and behaviors in the 9th and 10th areas of Tehran. The 9th and 10th areas are among the 22 areas of Tehran, due to the high concentration of urban activities in them, the lack of open spaces and excessive transport of vehicles, high density of buildings and population, urban texture and ... There are a lot of environmental problems and problems. In this regard, in these areas, a solution is needed to mitigate the negative impacts of these issues, in which urban biofilming is a modern and appropriate solution proposed and proposed by urban planners. One of the key indicators and key elements of this plan is to have biofilm citizens. Therefore,The research method is descriptive-survey and of applied type. The statistical population of the residents of these two regions and the statistical sample based on the Cochran formula is 350 inhabitants of these two regions. To assess the content validity of the questionnaire, the formal validity (referring to experts) was used and its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient of 0.824 the present study aims to investigate the level of commitment of the citizens in the 9th and 10th areas and its role in the feasibility of biophilic planning in these areas
Methodology,
The research method is descriptive-survey and of applied type. The statistical population of the residents of these two regions and the statistical sample based on the Cochran formula is 350 inhabitants of these two regions. To assess the content validity of the questionnaire, the formal validity (referring to experts) was used and its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient of 0.824. The research method is descriptive-survey and of applied type. The statistical population of the residents of these two regions and the statistical sample based on the Cochran formula is 350 inhabitants of these two regions. To assess the content validity of the questionnaire, the formal validity (referring to experts) was used and its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient of 0.824
Results and discussion,
In addition to descriptive tests, inferential tests such as Kolmogorov Smirnov, T-single sample and nanolayer were used to analyze the data. The results of the Smirnov test indicate that the test is normal and the results of a single-sample T test show that although none of the respondents belong to a particular group or institution, but the behaviors, attitudes identified, indicate that citizens' behaviors and rates The importance of the environment for them is in a desirable situation, but due to the lack of availability of conditions and the lack of biofilm infrastructure, the activities and biophysical awareness of undesirable citizens have been assessed. Because the biofilm behavior of citizens is affected by the local environment, the development of norms and infrastructure with a pro-environmental orientation will affect the multidimensional nature of citizenship.
Conclusion,
It can generally be concluded that citizens, if they are provided with the necessary conditions for the conduct of biofilm behavior, will act because evidence suggests that citizens in these areas are responsible for the conservation and development of nature in the area and are interested in doing Biofilm activities. Therefore, in order to create and develop a biophilic city with regard to its biofilm, while strengthening the infrastructure and providing an environment for the development and growth of citizens' bio-political activities and commitments, the curricula should be further focused on the aspect. Feelings and attitudes to the cognitive and knowledge side.It can generally be concluded that citizens, if they are provided with the necessary conditions for the conduct of biofilm behavior, will act because evidence suggests that citizens in these areas are responsible for the conservation and development of nature in the area and are interested in doing Biofilm activities. Therefore, in order to create and develop a biophilic city with regard to its biofilm, while strengthening the infrastructure and providing an environment for the development and growth of citizens' bio-political activities and commitments, the curricula should be further focused on the aspect. Feelings and attitudes to the cognitive and knowledge side.
Keywords.
Biophysical citizen, Biophylic city, Tehran city, 9th and 10th districts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophilic citizen
  • Environmental citizenship، Biophylic city
  • 9th and 10th district ، Tehran metropolis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1398