دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 385-550 
12. سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز

صفحه 589-611

محمد رحیم رهنما؛ سید مصطفی حسینی؛ سمیه محمدی حمیدی