دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 385-550