دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 385-550