دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 385-550 

مقاله علمی پژوهشی

1. تبیین سطوح خلاقیت شهری در نظام شهری کلان شهرها (مطالعه موردی : کلان شهر کرج)

صفحه 385-400

10.22059/jhgr.2017.62460

ابوالفضل مشکینی؛ سمیه علی پور؛ مریم حاجی زاده