تبیین سطوح خلاقیت شهری در نظام شهری کلان شهرها (مطالعه موردی : کلان شهر کرج)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه زنجان

3 دانشجو، دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده

شهر خلاق شهری است که جایگاهی برای خلاقیت‌های هنری، نوآوری علمی و فناورانه، صدای فرهنگ‌های رو به رشد و شهری با قابلیت استفاده از خلاقیت و تصور در عرصه های عمومی و خصوصی که بانک ایده های ممکن و راه حل‌های بالقوه را برای حل تمام مشکلات شهرهای پیچیده امروزی را به همراه دارد. از آنجایی که شهرها مکانی برای شکوفایی خلاقیت هستند، خلاقیت در شهرها معمولاً به اندیشه های مرتبط با فرهنگ و هنر و دانش و یادگیری اطلاق می‌شود. هدف از این بررسی، ارزیابی و سنجش وضعیت خلاقیت شهر و پراکنش این شاخص‌ها در سطح مناطق شهر کرج که از کلان شهرهای پیشرو است، می‌باشد. نوع تحقیق مورد نظر کاربردی و روش آن نیز توصیفی تحلیلی است. داده‌ها به صورت اسنادی و آماری بوده که گردآوری آن‌ها از اداره ها و سازمان‌های مرتبط صورت گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی 11 منطقه شهر کرج می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از فرآیند مدل Tapsis و ANP بوده و در نهایت با استفاده از انتقال اطلاعات به سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS نتایج به دست آمده در غالب نقشه و نمایش پراکندگی شاخص‌ها در سطح مناطق نشان داده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مناطق شهر در حال حرکت به سوی خلاقیت و شکوفایی می‌باشند البته با کمی تفاوت میان مناطق و در بین آن‌ها منطقه 5 با میزان 0.56 . رتبه 1 و منطقه 11 با میزان 011 پایین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند و از لحاظ برخورداری شاخص‌های خلاقیت نیز منطقه 5 برخوردار و منطقه 11 محروم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Levels of Urban Creativity in the Metropolitan Cities (Case study: Karaj metropolis)

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Meshkini 1
 • Somayeh Alipour 2
 • Maryam Hajizadeh 3
1 University of Tarbiat Modares
2 University of Zanjan
3 Student. University of Zanjan
چکیده [English]

Introduction
A creative city is one that utilizes from creative works, scientific and technological innovations and impact of growing culture and is able to use creativity and imagination in the public and private sector. Such a city is possible ideas and potential solutions to solve all the problems in today's complex cities. Since, cities are a place for flourishing of creativity, the creativity in cities usually refers to ideas related to culture, art, knowledge and learning.
Methodology
Present study is an applied research and the used method was descriptive-analytical method. Data were gathered by citations from books, documents, articles and using statistical data, censuses of population and housing, municipal reports and other related organizations. The under study statistical population included 11 districts of Karaj city. Measurements and data analysis were carried out using Excel Software, Urban Planning Model and TOPSIS Software and valuation was done using ANP model. In continue, the results obtained from these soft wares and process implementing were entered into the geographical information system (GIS) to complete the process of analysis and investigating the distribution and frequency of indexes on the statistical population.
Results and discussion
To assess a municipal property must always take into account a number of specific criteria and how close to the ideals and standards must be measured using related indexes. Hence, there are a number of indexes, by which development of creativity and city's creativity can be measured. Activity priorities of creative cities endorsed by UNESCO in 2004 and used to measure include: Literature, cinema, skills and ritual art, design, media arts and nutrition each of them with different components which the main and adapted of their components have been selected to measure Karaj City in the term of creative city. In this study, the indicators have been selected in the form of 26 components and at the level of Karaj's districts include literature and culture, scale, nutrition, higher education institutions, communal spaces, symbols, urban identity, art and so on. In present study, the indicator of the creative city have been analyzed through investigating the under study area as well as Richard Florida's viewpoint and adopting it with under study area. Among the effects that creativity can has on organization and urban management activities, one can refer to Increased production, increased service delivery, enhancing the quality and diversity of services, lower costs, reduce waste of resources, increase the level of mental health, reduce bureaucracy, increase activism among managers and so on.
Conclusion
The findings showed that the city's regions are moving towards creativity and prosperity and descript 5 is placed on the first rank with the value of 0.56 and descript 11 with the value of 0.11 is placed on the last rank. In terms of having creativity indicators, descript 5 is a richest region and descript 11 is a deprived region. The difference between the highest TOPSIS rank(descript 5) and the lowest TOPSIS rank (descript 11) is equal to 0.45 which indicates a significant difference in acceleration of progress of the regions toward creativity.
Introduction
A creative city is one that utilizes from creative works, scientific and technological innovations and impact of growing culture and is able to use creativity and imagination in the public and private sector. Such a city is possible ideas and potential solutions to solve all the problems in today's complex cities. Since, cities are a place for flourishing of creativity, the creativity in cities usually refers to ideas related to culture, art, knowledge and learning.
Methodology
Present study is an applied research and the used method was descriptive-analytical method. Data were gathered by citations from books, documents, articles and using statistical data, censuses of population and housing, municipal reports and other related organizations. The under study statistical population included 11 districts of Karaj city. Measurements and data analysis were carried out using Excel Software, Urban Planning Model and TOPSIS Software and valuation was done using ANP model. In continue, the results obtained from these soft wares and process implementing were entered into the geographical information system (GIS) to complete the process of analysis and investigating the distribution and frequency of indexes on the statistical population.
Results and discussion
To assess a municipal property must always take into account a number of specific criteria and how close to the ideals and standards must be measured using related indexes. Hence, there are a number of indexes, by which development of creativity and city's creativity can be measured. Activity priorities of creative cities endorsed by UNESCO in 2004 and used to measure include: Literature, cinema, skills and ritual art, design, media arts and nutrition each of them with different components which the main and adapted of their components have been selected to measure Karaj City in the term of creative city. In this study, the indicators have been selected in the form of 26 components and at the level of Karaj's districts include literature and culture, scale, nutrition, higher education institutions, communal spaces, symbols, urban identity, art and so on. In present study, the indicator of the creative city have been analyzed through investigating the under study area as well as Richard Florida's viewpoint and adopting it with under study area. Among the effects that creativity can has on organization and urban management activities, one can refer to Increased production, increased service delivery, enhancing the quality and diversity of services, lower costs, reduce waste of resources, increase the level of mental health, reduce bureaucracy, increase activism among managers and so on.
Conclusion
The findings showed that the city's regions are moving towards creativity and prosperity and descript 5 is placed on the first rank with the value of 0.56 and descript 11 with the value of 0.11 is placed on the last rank. In terms of having creativity indicators, descript 5 is a richest region and descript 11 is a deprived region. The difference between the highest TOPSIS rank(descript 5) and the lowest TOPSIS rank (descript 11) is equal to 0.45 which indicates a significant difference in acceleration of progress of the regions toward creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Creativity
 • creative city
 • Metropolises
 • Karaj City
 • TPSISA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1396
 • تاریخ دریافت: 17 آبان 1395
 • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1396