سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکتری جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه، گسترش و توسعة سریع شهرنشینی همراه افزایش انواع آلودگی‏های محیطی، تخریب چرخه‏های زیستی، استفادة نادرست از زمین و ایجاد ساختارهای نامناسب در عرصه‏های مختلف زندگی موجب شده است تا توجه به شهر هوشمند به‏عنوان راهکاری بی‏بدیل در جهت حل معضلات شهری مورد توجه ویژة مدیران و برنامه‏ریزان قرار گیرد. لذا، در این پژوهش به سنجش و ارزیابی وضعیت شاخص‏های شهر هوشمند در شهر اهواز، که یکی از کلان‏شهرهای ایران است، پرداخته شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن نیز توصیفی‏ـ تحلیلی است و جامعة آماری آن 1095389 نفر ساکن در شهر اهواز و تعداد 384 نمونه است که با استفاده از فرمول کوکران برآورد شده است. شاخص‏‏های مورد مطالعه ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‏ای شناسایی و تعریف عملیاتی شد. سپس، از طریق روش میدانی و ابزار پرسش‏نامه اطلاعات مورد نیاز از محدودةمورد مطالعه به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده جمع‏آوری شد. در مرحلة بعد، با استفاده از مدل تصمیم‏گیری چندمعیاره(PROMETHEE-GIGA) و نرم‏افزار PROMETHEE مناطق هفتگانة کلان‏شهر اهواز از نظر شاخص‏های شهر هوشمند اولویت‏بندی شد. سپس، با استفاده از روش تحلیل خوشه‏ای در نرم‏افزار SPSS مناطق مورد مطالعه از نظر برخورداری از شاخص‏های شهر هوشمند در سه سطح سطح‏بندی شد. یافته‏ها نشان می‏دهد شاخص تحرک و پویایی هوشمند با وزن 346/0 بیشترین اهمیت و شاخص شهروند هوشمند با وزن 0108/0کمترین اهمیت را در بین شاخص‏های شهر هوشمند دارد. همچنین، نتایج نشان داد مناطق سه و دو مطلوب‏ترین شرایط و منطقة یک و پنج نامطلوب‏ترین شرایط را از نظر شاخص‏های شهر هوشمند دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring and assessment of smart city criteria in Metropolis Ahvaz

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahim Rahnama 1
 • Seyed Mostafa Hosseini 2
 • somayeh mohammadi hamidi 3
3 phd student
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Urbanization in Iran as a developing country from 1962 took new dimensions and rapid development of real city life started. From this time the population of cities increased because of natural development and rural to urban migration. City of Ahvaz like other cities of Iran has had rapid and uncontrolled development and underwent texture and population transitions because of natural development, migration, service development, different civil engineering plans ad etc. the population of this city increased from 120098 in 1957 to 1095389 in the last census. Smart city is a reality which has been emerged because of ICT development in cities and meeting citizens' needs that can solve many problems of third world countries. Therefore, the current research using quantitative techniques identifies smart city criteria in Ahvaz and assesses the smart city criteria in different parts of this city and tries to answer this question that what is the status of different parts in Ahvaz from the perspective of smart city criteria?
Methodology
This research is practical performed with descriptive-analytical method. In this method through studies and library sources six criteria smart environment, smart citizens, smart government, smart life ,smart economic and smart dynamism were identified for v city (table1), the smart economy was removed because lack of access to its representations and the other five criterion were researched. The 44 variations were detected for other five criteria that data of 18 representations were made through questionnaire 16 presentations were gathered through statistical annuals, previous studies (dissertations, papers) and internet databases. Field data were gathered through random sampling method among residents of eight districts in Ahvaz after designing questionnaire and confirming its validity using content method. In the next step data entered SPSS software and validity of measure tool estimated as 0.805 using alpha Kornbach that indicates high validity. Then weights and importance of each studied criterion was detected through Shanon anthrop method. In the next step using multi-criteria method of PROMETHEE-GIGA, eight districts were prioritized. Finally using cluster method in SPSS software, the studied districts were categorized in three groups of satisfactory, semi satisfactory and dissatisfactory about having smart city criteria.
Results and discussion
Generally speaking if the is higher, district has higher smart city indexes. Fofure 5 indicates results of net ranking calculations. The results indicated tha district 3 with and district 5 with respectively has the best and worst smart city indexes also the results of GAIA indicates the positions of options to other options and influencing indexes in decision making matrix indicates that district 3 of Ahvaz in relation to the districts of this city is nearer to decision basis in GAIA matrix that this issue indicates better conditions of district 3 of Ahvaz in relation to other districts from the perspectives of smart city indexes. In this research, the studied districts were categorized in three groups of satisfactory, semi satisfactory and dissatisfactory about having smart city criteria using cluster method in SPSS software. According to the clustering results, districts 3, 4, 2 were satisfactory, 4 and2 semi satisfactory, and 1, 5, 7 ere dissatisfactory with respect to smart city indexes.
Conclusion
These days with respect to organizing urban sustainable development strategies, the notion of smart city has attracted the attention of urban experts and theoreticians for resolving increased problems emaninf from rise of urbanization, increase in volume, number of city travels and bringing about environmental issues as an important tecnique fro organizing and facilitating the trend of urban sustainvle development. Optimal use of urban space, development of public transportation, designing sidewalks and bike lanes, improving gerneral culture for reducing fuel consumption and using public transportation vehicles are among the basic strategies for attaining smart city patterns. In this research smart city creteia in metropolis Ahvaz have ben discussed and measured. The results of the research indicated that the criterion of smart mobility and with weight of 0.346 Was highly significant and criterion of smart citizen with weight of 0.0108 had the least importance among smart city criterion (table 5), districts two and three respectively with and have the highest conditions and district five with has the most dissatisfactory condition based on smart city indexes (figure 6). According to the clustering results, districts 3, 4, 2 were satisfactory, 4 and 2 semi satisfactory, and 1, 5,7 are dissatisfactory with respect to smart city indexes. According to the new concept of smart cityin the scientific spheres of geography, specially in city planning of Iranso far the performed resraeches in Iran about smart city have focused on study of its dimensions and concepts in theoreticla model. For example Kiani (2012) studied smart city as thrid millenium necessity in unanimous electronic interactions of municipality (providing conceptual-adminstrative model based on cities of Iran) and Behzadfar (2004) studied necessities and bottlenecks of biulding smart cities in Iran. Rudolf Giffinger in a project with cooperation of experts from Vienna university, Ljubljana, Van Delft studied smart city (ranking average cities-in Europe context) pointing to middle context cities, ranked 50 European middle context cities using 74 indexes and z-transformation. In this research using prompty method as one of main methods of multi-criteria decision making, Ahvaz districts have been ranked. As development of tecnologies brings about smart city and promotes texture of city, in this research considering proposed method and current situation of Ahvaz have been discussed from viwepoint of smart city criteria and providing communicative and technological infrastructures is the first main principal in stepping toward smart city. Therefore in all districts of Ahvaz infrastructure areas should be provided for developing communicative and technological networks that among this special attention have been paid on smart transportation and green house along with teaching citizens with principles of technology that can contribute to get smart city.

Key words: Smart city, Multi-criterion decision making, PROMETHEE-GIGA, Cluster Analysis, Iran, Ahvaz City.

کلیدواژه‌ها [English]

 • smart city
 • multi-criterion Decision Making
 • PROMETHEE-GIGA
 • Cluster Analysis
 • Ahvaz City.‎
 1. بهزادفر، مصطفی، 1382، ضرورت‏ها و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران، نشریة هنرهای زیبا، ش 15، صص 14-27.
 2. جهانشاهی، هاجر، 1392، فرم شهری مطلوب، الگویی جهت نیل به توسعة پایدار، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان، شرکت سازة کویر.
 3. شهرداری مشهد، 1393، سی‏وششمین نشست هم‏اندیشی شهر هوشمند، معاونت برنامه‏ریزی و توسعة شهرداری مشهد.
 4. ضرابی، اصغر؛ صابری، حمید؛ محمدی، جمال و وارثی، حمیدرضا، 1390، تحلیل فضایی شاخص‏های رشد هوشمند شهری (مطالعة موردی، مناطق شهر اصفهان)، فصل‏نامة پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دورة 43، ش 3، صص 1-17.
 5. قرخلو، مهدی و حسینی، سیدهادی، 1386، شاخص‏های توسعة پایدار شهری، فصل‏نامة جغرافیا و توسعة ناحیه‏ای، دورة 4، ش 8، صص 157-178.
 6. قیسوندی، حمید؛ قیسوندی، آرمان و قیسوندی، کیهان، 1390، شهر هوشمند، تکوین انقلاب شهری نوین، شهر الکترونیک واقعیت شهرهای فردا، نشریة کتاب ماه و هنر، ش‏ 155، صص 36-45.
 7. کیانی، اکبر، 1390، شهر هوشمند ضرورت هزارة سوم در تعاملات یک‏پارچة شهرداری الکترونیک (ارائة مدل مفهومی- اجرایی با تأکید بر شهرهای ایران)، فصل‏نامة جغرافیایی آمایش محیط، دورة 4، ش 14، صص 39-64.
 8. مرکز آمار ایران، 1390، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 9. معاونت برنامه‏ریزی و توسعة شهرداری اهواز، 1392، آمارنامة سال 1392 شهر اهواز شهر اهواز، انتشارات روابط عمومی و امور بین‏الملل شهرداری اهواز.
 10. نژادابراهیمی، احد و فرشچیان، امیرحسین، 1390، تعاملات اجتماعی: رویکردی بنیادین به‏سوی هوشمندسازی شهر اسلامی، همایش ملی شهر هوشمند، مؤسسة آموزش عالی سپهر اصفهان.
 11. نظریان، اصغر، 1385، جغرافیای شهری ایران، چ ۷، انتشارات دانشگاه پیام نور.

12. Allwinkle, S. and Cruickshank, P., 2011, Creating Smart -er Cities: An Overview, Journal of Urban Technology, Vol. 18, PP. 1-16.

13. Babic, Z. and Plazibat, N., 1998, Ranking of enterprises based on multicriterial analysis, international Journal of Production Economics, Vol. 56-57, PP. 29-35.

14. Bakıcı, T.; Almirall, E. and Wareham, J., 2012, A Smart City Initiative: The Case of Barcelona, Journal of the Knowledge Economy, Vol. 2, No. 1, PP. 1-14.

15. Barrionuevo, J. M.; Berrone, P. and Ricart, J. E., 2012, Smart Cities, Sustainable Progress, IESE Insight, Vol. 14, PP. 50-57.

16. Brans, J. P.; Macharis, C.; Kunsch P.L.; Chevalier, A. and Schwaninger, M., 1998, Combining multicriterria decision aid and system dynamics for the control of socio-economic processes, An iterative real- time procedure; European Journal of operational research, Vol. 109, PP. 428-441.

17. Brans, J. P. and Mareschal, B., 1999, The PROMCALC-GAIA decision support system for multicriteria decision aid, Decision Support Systems, Vol. 12, No. 4/5, PP. 297-310.

18. Caragliu, A. and Nijkamp, P., 2011, Smart cities in Europe, Amsterdam: VU University of Amsterdam, Vol. 48, PP. 1-12.

19. Colldahl, C.; Frey, S. and Kelemen, J., 2013, Smart Cities: Strategic Sustainable Development for an Urban World, School of Engineering Blekinge Institute of Technology Karlskrona, Sweden 2013, Supervisor: Professor Karl- Henrik Robert.

20. Dameri, R. P. and Rosenthal-Sabroux, C., 2014, Smart City and Value Creation. In R. P. Dameri & C. Rosenthal-Sabroux (Eds.), Smart City. How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space, Switzerland: Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-06160-3_1 (2014).

21. Datta, A., 2015, New urban utopias of postcolonial India Entrepreneurial urbanization’ in Dholera smart city, Gujarat, School of Geography, Faculty of Environment, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT, UK.

22. Dawes, S. and Pardo, A., 2002, Building collaborative digital government systems. In Advances in Digital Government: Technology, Human Factors, and Policy, eds. W. J. McIver and A. K. Elmagarmid, Norwell, 110-138. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.

23. Giffinger, R.; Fertner, C.; Kramar, H.; Kalasek, R.; Pichler-Milanović, N. and Meijers, E., 2007, Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF Vienna University of Technology).

24. Harrison, C. and Donnelly, I., 2011, A THEORY OF SMART CITIES, Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS - 2011, Hull, UK, Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS.

25. Hitachi Company, 2009, The Committee of Digital and Knowledge based Cities of UCLG.

26. Hollands, R. G., 2008, Will the real smart city please stand up? City, Vol, 12, No. 3, PP. 303-320.

27. Hong, Ye, 2015, Research on Emergency Resource Scheduling in Smart City based on HPSO Algorithm, International Journal of Smart Home, Vol. 9, No. 3, PP. 1-12. http://dx.doi.org/10.14257/ijsh.2015.9.3.01.

28. Hübner, D., 2009, Promoting sustainable urban development in Europe Achievements and Opportuities, European Commission, Directorate-General for Regional Policy Unit C2 – Urban development, territorial cohesion, © European Communities, April 2009.

29. Kalogeras, N.; Baourakis, G.; Zopounidis C. and Dijk, G., 2004, Evaluating the financial performance of agri- food firms: A multicriteria decision-aid approach, Journal of Food Engineering, Vol. 70, PP. 365-371.

30. Kardag, T., 2013, An evaluation of the smart city approach, a thesis submitted to the graduate school of natural and applied sciences of middle east technical university.

31. Komninos, N. and Sefertzi, Z., 2009, Intelligent cities: R&D offshoring, Web 2.0 product development and globalization of innovation systems, Paper presented at the Second Knowledge Cities Summit 2009. Available at http://www.urenio.org/wpcontent/uploads/2008/11/Intelligent-Cities-Shenzhen-2009-Komninos -Sefertzi.pdf.

32. Leeneer, De. I. and Pastijn, H., 2002, Selecting land mine detection strategies by means of outranking MCDM techniques, European Journal of Operational Research, Vol. 139, PP. 327-338.

33. Litman, T., 2005, Evaluating Criticism of Smart Growth, Victoria transport policy institute. (www.vtpi.org).

34. Marsal-Llacuna, M.L.; Colomer-Llina, J., and Mele´ndez-Frigola, J., 2014, Lessons in urban monitoring taken from sustainable and livable cities to better address the Smart Cities initiative, Technological Forecasting and Social Change.

35. Meijer, A., 2015, Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance, Published online before print April 29, 2015, doi: 10.1177/0020852314564308 International Review of Administrative Sciences April 29, (2015) 0020852314564308.

36. Miller, J. S. and Hole, L. A., 2002, Smart growth debate, Social-Economic planning sciences, No. 36.

37. Ming Koh, J.; Sak, M. and Hwee-Xian Hwee, T., 2015, Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP), 2015 IEEE Tenth International Conference on, INSPEC Accession Number: 15141977, 7-9 April (2015), Singapore.

38. Nam, T. and Pardo, A., 2011, Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions. Proceedings of the 12thAnnual International Conference on Digital Government Research.http://www.ctg.albany.edu/publications/journals/dgo_2011_smartcity/ dgo_2011_smartcity. Pdf (accessed on January 17, 2013).

39. Neirotti, P.; De Marco, A.; Cagliano, A. C.; Mangano, G. and Scorrano, F., 2014, Current trends in Smart City initiatives, Some stylized facts, Cities, Vol. 38, PP. 25-36.

40. Peiser, R., 2001, Decomposing Urban Sprawl, Town Planning Review, Vol. 72, No. 3.

41. Protic, D.; Nestorov, I. and Vucetic, I., 2014, 3D Urban Information Models in making a “smart city” the i-SCOPE project case Study. UDC: 007:528.9]:004; 007:912]:004; 004.92 DOI: 10.14438/gn.2014.17 Typology: 1.04 Professional Article Vol. 2, No. 3.

42. Puron Cid, G.; Gil-Garcia, J. R. and Zhang, J., 2015, Smart Cities, Smart Governments and Smart Citizens: A Brief Introduction, International Journal of E-Planning Research, Vol. 4, No. 2, iv-vii.

43. Raju, K. S. and Kumar, D. N., 1999, Multicriteria decision making in irrigation planning; Agricultural System, Vol. 62, PP. 117-129.

44. Roberts, F. and Tsoukiàs, A., 2011, Workshop Booklet: Smart Cities, Monday 26 September and Tuesday 27 September 2011, Université Paris Dauphine (room A709) (2011), Paris, France.

45. Scott, W. R., 2000, Institutions and Organizations, Thousand Oaks, CA: Safe Publications.

46. Singapore, 2011, Singapore Live Traffic, http://www.livetraffic.sg/mobileapp.

47. Stockholm, 2006, Stockholm for socket, Facts and Results from the Stockholm Trial, see http://www.stockholmsforsoket.se/upload/Hushall_eng.pdf.

48. The Committee of Digital and Knowledge based Cities of UCLG, 2009, SMART CITIES STUDY: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities.

49. Toh, M. H. and Low, L., 1993, The intelligent city: Singapore achieving the next lap: practitioner’s forum, Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 5, No. 2, PP. 187-202.

50. Tokmakoff, A. and Billington, J., 1990, Consumer services in smart city Adelaide. In Bjerg and Borreby (Eds.), Paper published at HOIT 94. Proceedings of an International Cross-disciplinary Conference on Home-Oriented Informatics, Telematics & Automation, University of Copenhagen.

51. Walmesley, A., 2006, Greenwas: multiplying and diversifying in the 21st sentury, Landscape and urban planning, Vol. 76.

52. Yoshikawa, Y.; Sato, A.; Hirasawa, S.; Takahashi, M. and Yamamoto, M., 2012, Hitachi’s Vision of the Smart City, Hitachi Review, Vol. 61, No. 3.

53. Zheng, R.; Yao, C.; Jin, H.; Zhu, L.; Zhang, Q. and Deng, W., 2015, Parallel Key Frame Extraction for Surveillance Video Service in a Smart City, Published: August 18, 2015, DOI: 10.1371/journal.pone.0135694, Copyright: © 2015 Zheng et al.

54. Behzad-Far, M.,2003, Necessities and obstacles to creating a smart city in Iran, Journal of Honahaye-ziba, Vol. 15, PP. 14-27.

55. Jahanshahi, H.,2013, Optimal urban form, a model for achieving sustainable development, National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Bukan, Sazeh Kavir Company.

56. Mashhad Municipality., 2014, 36th Smart City Symposium, Deputy of Planning and Development of Mashhad Municipality.

57. Zarabi, A., saberi, H., Mohammadi, J., Varesi, H. ,2011, Spatial Analysis of Smart Growth Indicators (The Case Study: Regions of Isfahan), Journal of Human Geography Research, Vol. 43, PP. 1-18.

58. Gharkhloo, M. and Hosseini, S. H., 2007, Urban Sustainable Development Indicators, Journal of Geography and Regional Development, Vol. 4, PP. 157-178.

59. Gheisvandi, H.; Gheisvandi, A. and Gheisvandi, K., 2011, Smart City: The Development of a New Urban Revolution-Electronic City- The Reality of Tomorrow's Cities, Journal of the moon book (Art), Vol. 155, PP. 36-45.

60. Kiani, A., 2011, The Smart City the Necessity of the Third Millennium in Integrated Electronic Municipality Interactions (Presenting a Conceptual-Executive Model with Emphasis on Iranian Cities), Journal of Environmental Based Territorial Planning, Vol. 4, PP. 39-64.

61. Statistics Center of Iran, 2011, General Census of Population and Housing. https://www.amar.org.ir/

62. Deputy of Planning and Development of Ahvaz Municipality, 2013, Ahvaz City Statistics of 2013, Relations and International Affairs Publications of Ahvaz Municipality.

63. Nejad-Ebrahimi, A. and Farshchian, A.H., 2011, Social Interactions: A Fundamental Approach to Smartening the Islamic City, National Smart City Conference, Sepehr Higher Education Institute, Isfahan.

64. Nazarian, A., 2006, Urban Geography of Iran, 7th Edition, University of Payame Noor Press.