بررسی تأثیر جدایی‌گزینی اکولوژیکی بر رفتارهای انتخاباتی شهروندان (مطالعۀ موردی: شورای شهر خرم‏ آباد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

2 دکترای جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری و مدرس گروه جغرافیا و شهرسازی، دانشگاه لرستان

3 دکترای جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری

چکیده

در جدایی‏گزینی اکولوژیکی بافت اجتماعیمحله‏های شهری با سایر محلات متفاوت است. جدایی‏گزینی بر زندگی و رفتارهای عموم شهروندان (همچون رفتار انتخاباتی شهروندان) مؤثر است. محلات طایفه‏ای شکلی از جدایی‏گزینی اکولوژیکی محسوب می‏شود و یکی از مهم‏ترین مشخصات شهری خرم‏آباد است. هدف از این پژوهش ارزیابی نقش جدایی‏گزینی اکولوژیکی (محلات قومی- طایفه‏ای) بر رفتارهای انتخاباتی شهروندان در شهر خرم‏آباد است. نوع تحقیق کاربردی، روش بررسی توصیفی- تحلیلی، و جمع‏آوری داده‏ها پیمایشی‏- کتابخانه‏ای است. تحلیل داده‏ها از طریق آزمون‏های T تک‏نمونه‏ای، دونمونه‏ای مستقل، و رگرسیون چند‏گانه انجام شده است. رفتارهای انتخاباتی در چهار محله مطالعه شده است؛ دو محله از نوع محلات قومی و دو محلة دیگر فاقد وابستگی‏های قومی بودند. چهار بُعد وابستگی‏های حزبی، تبلیغات، تخصص کاندیداها، و تأثیرات جدایی‏گزینی اکولوژیک در محلات طایفه‏ای (با زیرمؤلفه‏های منافع محله‏ای مشترک، انتخاب محله‏ای، متابعت محله‏ای، تبلیغات طایفه‏ای بیشتر، و تعاملات اجتماعی) ارزیابی شد. نتایج نشان می‏دهد بیش از 80درصد ساکنان دو محلة دره گرم و پشته حسین‏آباد دارای پیوندهای طایفه‏ای نسبتاً یکسان‏اند. نتایج آزمون T دونمونه‏ای مستقل برای دو گروه‏ـ محلة طایفه‏ای و غیرطایفه‏ای‏ـ بیانگر تفاوت در شاخص‏های اثرگذار بر رفتارهای انتخاباتی است. نتایج آنالیز واریانس یک‏طرفه بیانگر اهمیت دو شاخص تعلقات حزبی و تخصص در نمونه‏های فاقد جدایی‏گزینی است. انتخاب طایفه‏ای در محله‏هایی با جدایی‏گزینی بالا بیش از گروه دیگر است. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، تبلیغات طایفه‏ای، متابعت محله‏ای، انتخاب محله‏ای، و تعاملات اجتماعی به‏ترتیب طی چهار گام قادر به پیش‏بینی انتخاب طایفه‏ای بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Ecological segregation on Electoral Behaviors of Citizens (Case Study: Khorramabad City Council)

نویسندگان [English]

 • Ali Amiri 1
 • mandana masoudirad 2
 • maryam rezaee 3
1 geography, humans sciences, lorestan university, khorramabad
2 geography, lorestan university
3 shhrekord university
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Elections as a political act reflect a degree of political participation that every society and everyone in the society participates on the basis of their political understanding of the geographic environment to support, reform and change. Citizens' criteria for choosing are effective in the election results. Meanwhile, geographically effective factors in elections, such as place and neighborhood characteristics, are largely overlooked. Some researchers believe that one of the most important predictive factors in the election, especially in tribal cities, is the place and neighborhood characteristics; because these place features, over time, have strengthened segregation and selective behaviors in elections. Thus, urban geography can represent a new interpretation of the social and spatial divisions of the election; for this reason, in this study, the spatial factors that affect the electoral behaviors of citizens are evaluated and analyzed comprehensively, because this method can more clearly reflect the nature of spatial inequality of election participation. The city of Khorramabad faces the issue of the impact of tribal relations in the elections, which has brought about a kind of segregation in the city, dominated by "tribal neighborhoods". This spatial separation has influenced many of the political, economic, social and cultural affairs of the city. The effect of electing based on the emotions and traditions of the society, and tribalism in different periods, on urban management, decisions concerning development and future of Khorramabad is a matter of concern. In this research, we have compared two groups of neighborhoods through taking into account factors such as the effect of tribal neighborhoods and segregation, speciality and education level, campaign and eventually political party in Khorramabad. For this reason, two neighborhoods with tribal interests and tangible segregation were selected and compared with two neighborhoods lacking such a characteristic; to investigate whether the problem of ecological segregation (in the form of tribal neighborhoods) has strengthened the tribalism behavior in Khorramabad council elections? Another question is how the ecological segregation can affect the election issue (especially the election of the Khorramabad city council)?
Methodology
The present study is an applied and descriptive-analytical research. Two methods of library and field studies have been used to collect data. Data collection tools include: questionnaire, general population and housing census results, related journals and articles. In this regard, after studying theoretical literature, the spatial and non-spatial indices affecting election behavior were extracted and a questionnaire was prepared for the residents of the above_mentioned neighborhoods; the statistical population of the study included all households in Khorramabad. The sample size via Cochran model was determined 383, and the questionnaires, in order to better compare the results, were distributed in at least four samples. Of these four samples, two samples came with stronger tribalism affiliations while two others had less stronger affiliations. In this research, the sampling unit is family. The sample was selected in a multi-stage cluster method. Meanwhile, division method (relative to population) was used in the sampling method. In order to analyze the data by using SPSS software, methods such as multivariate regression, one way ANOVA and T- test independent samples were used.

Results and discussion
The results showed that more than 80% of residents of the two neighborhoods of Poshteh Hussein Abad and Dareh Garm have relatively similar tribal relations. These conditions have identified these neighborhoods as distinct neighborhoods with a degree of segregation. The results of the T-test indicated that the neighborhoods with high segregation (tribal) and non-tribal neighborhoods in most of the studied indicators (party and factional leaning of candidates, the degree of candidate's expertise, ecological segregation (Ethnic-neighborhood affiliation and tribal selection)) were different at 95% confidence level and the pattern of selection of these two groups of neighborhoods' residents was different. Only when it comes to the indicator of the impact of the candidate's campaign in the city, there is no difference between the surveyed neighborhoods. In the sample, the difference in the patterns of elections based on the place of residence is significant in Khorramabad.

Conclusion
The results of one-way ANOVA for comparing the indices affecting the citizens' electoral behaviors in all four neighborhoods showed that, at an error level of 0.05, the importance of two party and specialty indices in Motahari and Shirkhagah for residents is more than the two neighborhoods with high segregation level (Poshteh Hussein Abad and Dareh Garm). Tribal election and segregation with five indices (tribal affiliation, neighborhood maturity, neighborhood selection, social interactions, and neighborhood benefits) in neighborhoods with tribal interests is more than the two other neighborhoods. According to the step-by-step regression analysis, in neighborhoods with tribal affiliations, tribal campaign, neighborhood maturity, neighborhood selection and social interaction indicators were able to predict, in four steps, respectively, selection of tribe. So that these four factors could predict 51% of the tribal selectivity. In the meanwhile, only social interactions have not been able to predict tribal selectivity. It can be said that there is a relationship between the spatial dependencies of the place of residence and the voting pattern in the neighborhoods of Khorramabad. According to the results of this research, the effects of neighborhoods turns out to be effective in the model of elections in Khorramabad and they need to be dealt with more deeply, because these factors have created deep and permanent discrepancies in the election patterns of Khorramabad. However, so far, no previous study has analyzed the relationship between spatial and neighborhoods effects in Khorramabad elections. Based on the results of this study, electoral processes in geographical areas of Khorramabad due to social processes are different. However, the factor of place and the effects of neighborhoods in many neighborhoods of Khorramabad (especially neighborhoods with high segregation rates) have been effective on the formation and strengthening of electoral models of sustainability (in the form of tribal selection) and finally urban management through the effectiveness of the tribal electoral votes on city council elections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ecological segregation
 • electoral behaviors
 • tribal neighborhoods
 • tribalism
 • Khorramabad
 1. اسفندیاری خلوت، ظهراب و بابایی اقدم، فریدون، 1392، جدایی‏گزینی فضایی در شهرها، چالشی فراروی توسعة پایدار شهری، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان: انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.
 2. اعظم آزاده، منصوره، 1382، چگونگی جدایی‏گزینی سکونتی در شهر تهران، فصل‏نامة علوم انسانی، ش 44-45، صص ۲۵-۵۰.
 3. بایی لاشکی، مریم و پیشگاهی فرد، زهرا، 1388، تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان (مورد مطالعه: حوزة انتخابیة نوشهر و چالوس در انتخابات دورة هشتم مجلس شورای اسلامی)، فصل‏نامة پژوهشی جغرافیای انسانی، س ۱، ش ۳، صص 93-114.
 4. پیشگاهی فرد، زهرا؛ امیری، علی و انصاری‏زاده، سلمان، 1393، تحلیل مشارکت انتخاباتی مردم استان لرستان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلة چشم‏انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، دورة 2، ش 27، صص ۱۹-34.
 5. بابائی ­اقدم، فریدون؛ حسین­زاده دلیر، کریم و صدرموسوی، میرستار، 1386، اکولوژی ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز، جغرافیا و توسعه، ش 9، صص 161-180.
 6. بابائی­ اقدم، فریدون؛ عطار، محمدامین؛ روشن­رودی، سمیه و مطیع­دوست، ابوذر، 1393، سنجش جدایی­گزینی تکولوژیکی شهری با استفاده از شاخص­های اندازه­گیری تک­گروهی (مطالعة موردی: شهر تکاب)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دورة 47، ش 3، صص 477-491.
 7. نیکفر، جاسب و اکبری، سارا، 1394، بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان شهر نورآباد: در نهمین دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیریت شهری، ش 40، صص 337-350.
 8. عبداله، عبدالمطلب، 1388، سیری در نظریه­های رفتار رأی­دهی، رهیافت انقلاب اسلامی، ش 8، صص 87-104.
 9. گلی، علی و مهکویی، حجت، 1393، الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مطالعة موردی: دورة یازدهم ریاست جمهوری، ژئوپولیتیک، دورة 10، ش 34، صص 189-213.
 10. تولایی، نوین و یاری، جلیل، 1390، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت درون‏شهری در تهران با تأکید بر احساس نابرابری فضایی، مجلة تحلیل اجتماعی، ش 60، صص ۷۹-110.
 11. تیموری، ایرج؛ هادیلی، بهمن و صابری، حامد، 1396، مصرف‏گرایی نمادین و جدایی‏گزینی فضایی در شهر تبریز (مطالعة موردی: کوی فردوس و ولیعصر)، فصل‏نامة جغرافیا و توسعه، دورة 15، ش 47، صص ۱-16.
 12. حاجی‏نژاد، علی؛ یغفوری، حسین؛ پایدار، ابوذر و سنجری، امیرارسلان، 1394، بررسی تأثیرات جدایی‏گزینی اکولوژیک بر امنیت پایدار اجتماعی (مطالعة موردی: شهر عنبرآباد)، پژوهش‏نامة جغرافیای انتظامی، س ۳، ش ۱۰، صص 35-60.
 13. چلبی، مسعود، 1375، جامعه‏شناسی نظم، تهران: نشر نی.
 14. حیدری، نصرت‏الله و آرایش، باقر، 1394، واکاوی رابطة فقر اقتصادی و رفتار انتخاباتی: مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه‏های آزاد اسلامی استان ایلام، مجلة علوم سیاسی، دورة 11، ش 30، صص ۱۶۵-184.
 15. رومینا، ابراهیم و صادقی، وحید، 1394، بررسی تأثیر طایفه‏گرایی بر الگوهای رأی‏دهی؛ مطالعة موردی شهرستان نورآباد ممسنی، فصل‏نامة ژئوپلتیک، س ۱۱، ش ۳، صص 84-116.
 16. سجاسی قیداری، حمدالله؛ پورطاهری، مهدی؛ صادقی، وحید و حسینی، سید محمدحسین، 1395، تحلیل رابطة طایفه‏گرایی اجتماعات محلی با توسعة سیاسی در شرایط انتخاباتی (مطالعة موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)، مجلة جغرافیا و توسعة ناحیه‏ای، س ۴، ش 1، صص 19-46.
 17. سوری قرلیوند، حسین، 1390، بررسی تأثیر رقابت‏های احزاب بر رفتار انتخاباتی گروه‏های قومی خرم‏آباد در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی، پایان‏نامة کارشناسی ارشد رشتة علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان.
 18. شکویی، حسین، 1382، دیدگاه‏های نو در جغرافیای شهری، تهران: سمت.
 19. شمس‏الدینی، علی، 1389، انتخابات و طایفه‏گرایی با تأکید بر روند انتخابات مجالس پنجم تا هشتم شورای اسلامی در حوزة انتخابیة ممسنی، دانشنامة حقوق و سیاست، ش 14، صص 11-40.
 20. شهرام‏نیا، امیرمسعود؛ ابراهیمی‏پور، حوا؛ محمود اوغلی، رضا و ملکان، مجید، 1396، سنجش تأثیر شبکه‏های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران، جامعهشناسی کاربردی، س ۲۸، ش ۱، صص 19-32.
 21. شهرام‏نیا، امیرمسعود؛ میلانی، جمیل و کرمی‏راد، جواد، 1395، عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی انتخابات دهم ریاست جمهوری: مطالعة موردی بخش جلگة اصفهان، فصل‏نامة پژوهشهای راهبردی سیاست، س ۵، ش 19، صص -102.
 22. صادقی جقه، سعید، 1394، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان، فصل‏نامة مطالعات راهبردی، دورة 18، ش 69، صص ۸۹-118.
 23. صالحی نجف‏آبادی، عباس، 1394، تجزیه و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران: علل ناکارآمدی روش‏های اثبات‏گرایانه، فصل‏نامة تخصصی علوم سیاسی، دورة 11، ش 32، صص ۸۳-115.
 24. طالبان، محمدرضا و میرزایی، مهدی، 1390، دین‏داری و رفتار انتخاباتی، دو فصل‏نامة علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، س ۸، ش 2، صص ۱۳۱-167.
 25. علمدار، اسماعیل؛ راستی، عمران و احمدی، سیدعباس، 1395، الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست‏ جمهوری (مطالعۀ موردی: دهمین و یازدهمین انتخابات ریاست‏جمهوری استان خراسان جنوبی)، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دورة 48، ش 4، صص ۸۱۵-829.
 26. فکوهی، ناصر، 1383، انسان‏شناسی شهری، تهران: نشر نی.
 27. قجری، حسین‏علی؛ آذین، احمد و ظفری، حیدر، 1390، عوامل مؤثر بر الگوی رأی‏دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصل‏نامة تحقیقات سیاسی و بینالمللی، دورة 3، ش 6، صص 135-173.
 28. قرنجیک، عبدالحنان، 1390، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سکونت در محلات قومی (گتوها) در شهر چندفرهنگی بندرترکمن، پایان‏نامة دورة کارشناسی ارشد در رشتة پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران.
 29. گرجی‏زاده، محسن و گل‏پرور، مجید، 1390، تأثیر ویژگی‏های محلی فرهنگ سیاسی بر رقابت‏های انتخاباتی در ایران (مطالعة موردی: شهرستان ممسنی)، فصل‏نامة تحقیقات سیاسی و بین‏المللی، دورة 3، ش ۹، صص 161-170.
 30. مافی، عزت‏الله؛ وطن‏پرست، مهدی و  رضوانی، محمدحسین، 1391، بررسی ساخت اکولوژیکی شهر مشهد، دو فصل‏نامة جغرافیا و توسعة ناحیه‏ای، ش 18، صص ۹۹-122.
 31. محمدی انایی، حسن، 1391، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی مردم شهرستان رابر، پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة علوم سیاسی، دانشگاه یزد.
 32. محمدی‏فر، نجات؛ یوسفی جویباری، محمد؛ سوری، حسین و محمدی، منصور، 1392، بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر رفتار انتخاباتی (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم؛ مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)، فصل‏نامة دانش سیاسی و بین‏الملل، س ۲، ش ۵، صص ۱۱۵-136.
 33. مرصوصی، نفیسه و صائبی، محمدحسین، 1388، تحلیل جغرافیایی تأثیر اکولوژی اجتماعی بر توسعة کالبدی شهر (مطالعة موردی: شهر مشهد)، فصل‏نامة جغرافیا و برنامه‏ریزی منطقه‏ای، شمارة پیش‏شماره، صص 73-93.
 34. مرکز آمار ایران، 1395، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان لرستان.
 35. مسعودنیا، حسین و مهدی‏پور، آسیه، 1390، فرهنگ سیاسی‏- قبیله‏ای و مشارکت سیاسی در استان ایلام، مجلة رهیافت‏های سیاسی و بین‏المللی، ش 26، صص 61-90.
 36. مهدوی، مسعود، 1392، مقدمه‏ای بر جغرافیای روستایی ایران، تهران: انتشارات سمت.
 37. مهندسان مشاوره بعد تکنیک، 1391، طرح جامع شهر خرم‏آباد.
 38. یزدانی، محمدحسن؛ سلطانی، علی؛ نظم‏فر، حسین و عطار، محمدامین، 1395، سنجش جدایی‏گزینی مسکونی پایگاه‏های اجتماعی- اقتصادی اندازة شهر شیراز با استفاده از شاخص‏گیری چندگروهی، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، س ۱۶، ش 42، صص ۱۹۷-222.

39. Alamdar, S.; Rasti, O. and Ahmadi, S. A., 2017, Spatial Pattern Of Participation In Presidential (Case Study: Tenth And Eleventh Presidential Election In South Khorasan Province), Human Geography Research Quarterly, Vol. 48, No. 4, PP. 815-829.

40. Azam Azadeh, M., 2003, How Residential segregation in Tehran, Humanities sciences Quarterly, No. 44-45, PP. 25-50.

41. Baie Lakshaki, M. and Pishgahi Fard, Z., 2009, Analysis of Electoral Behavior of Iranians (Case Study: Noshahr and Chalus Electoral Areas in the 8th Islamic Consultative Assembly), Human Geography Quarterly, Vol. 1, No. 3, PP. 93-114.

42. Center for Statistics of Iran, 2016, Population and Housing Census of Lorestan Province.

43. Chalabi, M., 1996, Sociology of Order, First Edition, Tehran: Nashre Ney.

44. Engineers of Adviser technically, 2012, Comprehensive Plan of Khorramabad City.

45. Fakouei, N., 2004, Urban Anthropology, Tehran: Ney publication.

46. Feitosa, F.; Camara, G.; Monteiro, A. and  Koschitzki, T., 2007, Global and Local Spatial Indices of Urban Segregation, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 21, No. 3, PP. 299-323.

47. Firman, T., 2004, New town development in Jakarta Metropolitan Region: A perspective of spatial segregation, Habitat international, Vol. 28, No. 3, PP. 349-368.

48. Johnston, R. J.; Pattie, C. J.; Dorling, D. F. L.; MacAllister, I.; Tunstall, H.; Rossiter, D. J., 2001, Social location, spatial locations and voting at the 1997 British general election: evaluating the sources of Conservative support, Political Geography, Vol. 20, No. 1, PP. 85-111.

49. Johnston, R.; Kelvyn, J.; Sarker, R.; Propper, C.; Burgess, S. and Bolster, A., 2004, Party support and the neighbiurhood effect: spatial polarization of the british electorate, 1991-2001, Political Geography, Vol. 23, No. 4, PP. 367-402.

50. Haydukiewicz, L., 2011, Historical and geographic regionalization versus electoral geography, Procedia social and behavioral sciences, Vol. 19, PP. 98-111.

51. Kolev, K., 2014, The contingent effect of institutions: electoral formulas, ethnic polarization, and election quality, Electoral studies, Vol. 35, PP. 200-214.

52. Cutts, D.; Webber, D.; Widdop, P.; Johnston, R.  and Pattie Charles, 2014, With a little help from my neighbours: a spatial analysis of the impact of local campaigns at 2020 British, General election, Vol. 34, PP. 216- 231.

53. Charney, I. and Malkinson, D., 2015, Between electoral and urban geography: voting patterns and socio-spatial dynamics in Tel Aviv, Applied geography, Vol. 58, PP. 1-6.

54. Babaei Agdam, F.; Hossein-zadeh Dalir, K. and Sadr-mousavi, M., 2008, Ecology of urban crowding in the urban fringes of Tabriz, Geography and development Iranian journal, Vol. 5, No. 9, PP. 161-180.

55. Babaei Agdam, F.; Attar, M. A.; Roshan Roodi, S. and Motidoost, A., 2015, Measuring urban ecological segregation by one group measures (case study: Tkab city), Human geography research quarterly, Vol. 47, iss. 93, PP. 477-491.

56. Nikfar, J. and Akbari, S., 2015, Nurabad electoral behavior of citizens in the ninth parliamentary elections, Urban management, No. 40, PP. 337-350.

57. Abdollah, A., 2009, a review in voting behavior theories, the Islamic revolution approach, No. 8, PP. 87-104

58. Goli, A. and Mahkooei, H., 2014, Spatial patterns of participation in presidential elections case study: the eleventh presidential, Geopolitics, Vol. 10, No. 34, PP. 189-213.

59. Shahramniya, A.; Milani, J. and Karamirad, J., 2017, Analysis of factors affecting electoral behavior with  emphasis on the theory of political economy and ideology domination in the tenth presidential election (case study: district of Jolgeh in Isfahan), Vol. 5, No. 19, PP. 75-102.

60. Mansley, E. and Demsar, U., 2015, Space matters: geographic variability of electoral turnout determinants in the 2012 London mayoral election, Electoral studies, Vol. 40, PP. 322-334.

61. Ghajari, H. A.; Azin, A. and Zafari, H., 2011, Factors Affecting the Model of Voting in Ardal County in the Parliamentary Elections, Quarterly Journal of Political and International Research, Vol. 3, No. 6, PP. 135- 173.

62. Gheranjik, A. H., 2011, The Study of Social Factors Affecting the Propensity to Reside in Ethnic Places (Ghettoes) in Bandar-Torkman Multicultural City, Master's Thesis in Social Sciences Research, Mazandaran University.

63. Gorgizzadeh, M. and Golparvar, M., 2011, The Impact of Local Political Culture on Electoral Competitions in Iran (Case Study, Mamasani County), Quarterly Journal of Political and International Studies, Vol. 3, No. 9, PP. 161-170.

64. Hajinejad, A.; Yaghfouri, H.; Paidar, A. and Sanjari, A.A., 2015, Investigating the Effects of Ecological segregation on Sustainable Social Security (Case Study: Anberabad City), Law Enforcement Geography, Vol. 3, No. 10, PP. 35-60.

65. Heidari, N.A. and  Araiesh, B., 2015, Analysis of Relationship between Economic Poverty and Electoral Behavior: Case Study of Islamic Azad University Students in Ilam Province, Political since quarterly, Vol. 11, No. 30, PP. 165-184.

66. Heywood, A., 2002, Politics, London: Pal grave Foundations.

67. Lee, J. Y. and  Kwan, M. P., 2011, Visualisation of Socio-Spatial Isolation Based on Human Activity Patterns and Social Networks in Space-Time, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 102, No. 4, PP. 468-485.

68. Mafi, E.;  Vatanperast, M. and Rezvani, M. H., 2012, Investigating ecological construction of Mashhad city, Two quarterly of geography and areal development, No. 18, PP. 99-122.

69. Mahdavi, M., 2013, Introduction to Rural Geography of Iran, Tehran: Samt Publication.

70. Marsousi, N. and Saebi, M. H., 2009, Geographical analysis of Impact of Social Ecology on City's Physical Development (Case study: Mashhad city), Geography and Regional Planning Quarterly, Vol. 1, Preview Number, PP. 73-93.

71. Masoudnia, H. and Mehdi Pour, A., 2010, Political- Tribal Culture and Political Participation in Ilam Province, Journal of Political and International Approaches, No. 26, PP. 61-90.

72. Mohammadi Anabi, H., 2012, Investigating the Factors Affecting the Electoral Behavior of People in Rabar City, Master's Degree in Political Science, Yazd University.

73. Mohammadifar, N.; Yousefi Jouibari, M.; Suri, H. and Mohammadi, M., 2013, Investigating the Socioeconomic Factors Affecting Electoral Behavior (With Emphasis on Ninth and Tenth Presidential Elections; Case Study of Kermanshah City), Political and International Knowledge, vol. 2, No. 5, PP. 115-136.

74. Pishgahi Fard, Z.; Amiri, A. and  Ansarizadeh, S., 2014, Analysis of electoral participation of the people of Lorestan Province in the presidential election, Quarterly Journal of the studies of Human settlements planning, Vol. 2, No. 27, PP. 19-34.

75. Reardon, S. and O’Sullivan, D., 2004, Measures of Spatial Segregation. Sociological, Sociological Methodology, Vol. 34, No. 1, PP. 121-162.

76. Romania, I. anf Sadeghi, V., 2015, Investigating the Effect of tribalism on Voting Models; A Case Study of Noorabad Mamsani, Quarterly Journal of Geopolitics, Vol. 11, No. 3, PP. 84-116.

77. Sadeghi Jeghe, S., 2015, Investigating Social Factors Affecting Iranian Election Behavior, Journal of Strategic Studies, Vol. 18, No. 69, PP. 89-118.

78. Sajasi Gheidari, H.; Pourtaheri, M.; Sadeghi, V. and Hosseini, S. M. H., 2015, Analysis of the Relationship between Tribalism of Local Communities and Political Development in Electoral Conditions (Case Study: Noorabad Mamsani city), Geography and Development Magazine, Vol. 4, No. 1, PP. 19-46.

79. Salehi Najafabadi, A., 2015, Analysis of Presidential Elections in Iran: Causes of Ineffectiveness of Positivist Techniques, Political Sciences Quarterly, Vol. 11, No. 32, PP. 83-115.

80. Sfandyri khalvat, Z. and Babaie Aghdam, F., 2013, Special segregation in cities, a challenge to sustainable urban development, First National Conference on Architecture, Restoration, Urbanism and Sustainable Environment, Hamedan: Association of Hegmatane Environment Evaluators.

81. Shahram Nia, A. M.; Milani, J. and Karami Rad, J., 2016, Factors Affecting the Electoral Behavior of the 10th Presidential Election: A Case Study: the Isfahan jolgeh district, Strategic Policy Research Quarterly, Vol. 5, No. 19, PP. 75-102.

82. Shahramnia, A. M.; Ebrahimipour, H.; Mahmoud Oghli, R. and Malekan, M., 2017, Measurement of the Effect of Social Networks on Political Participation: A Case Study: Mazandaran University Students, Applied Sociology, Vol. 28, No. 1, PP. 19-32.

83. Shala, V. and Quainoo, R., 2007, Ethnic Dwelling Segregation In Rosengård, Malmö högskola Hälsa och samhälle, [on line]:http://dspace.mah.se/bitstream/handle

84. Shamsuddini, A., 2010, Elections and tribalism with emphasis on the election process of the fifth to eighth parliamentary elections in the Mamasani constituency, Ehe Law and Policy, No. 14, PP. 11-40.

85. Shokouhi, H., 2003, New Views in Urban Geography, Tehran: Samt Publications.

86. Sieberer, U., 2010, Behavioral consequences of mixed electoral systems: Deviating voting behavior of district and list MPs in the german bundestag , Electoral Studies, Vol. 29, No. 3, PP. 484-496.

87. Suri Qarlivand, H., 2011, The Effect of Parties' Competitions on Electoral Behavior of Ethnic Groups of Khorramabad in the 8th Majles of the Islamic Consultative Assembly, Master's Degree in Political Science, Islamic Azad University of Isfahan.

88. Taliban, M. R. and Mirzai, M., 2011, Religion and Electoral Behavior, Two quarterly of Social Sciences (Ferdowsi University of Mashhad), Vol. 8, No. 2, PP. 131-167.

89. Tavallayi, N. and  Yari, J., 2011, Investigating the Factors Affecting on Inclination to Intra Urban Migration in Tehran with Emphasis on Spatial Inequality Sensation, Journal of Social Analysis, No. 60, PP. 79-110.

90. Teymuri, I.;  Hadily, B. and Saberi, H., 2017, Symbolic Consumption and Spatial segregation in Tabriz City (Case Study: Koie of Ferdows and Vali Asr), Geography and Development Quarterly, Vol. 15, No. 47, PP. 1-16.

91. Watts, M., 2005, Conceptualising and measuring spatial segregation: the state of play, proceedings of the ARCRNSISS Methodology, tools and Techniques and spatial theory paradigm forums workshop, Australia: University of Newcastle.

92. Yazdani, M. H.; Soltani, A.; Nazm Far, H. and  Attar, M. A., 2015, Measurement of residential segregation of socio-economic bases of Shiraz city using multi-indexed indicators, Applied Research of Geography quarterly, Vol. 16, No. 42, PP. 197-222.