شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی، دانشیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ‏ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری دانشگاه تهران

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

چکیده

بررسی و مطالعة نقاط حادثه‏خیز در ایران، به‏سبب فقدان برنامه‏ریزی مدون در شناسایی و اولویت‏بندی این نقاط و فقدان بانک اطلاعاتی مناسبی که شناس‏نامة نقاط حادثه‏خیز کشور در آن ثبت شده باشد و پس از تأمین اعتبار و اجرای اقدامات اصلاحی داده‏های آن بهنگام شود، در سطحی پایین و ناکافی قرار دارد؛ در حالی ‏که برای شناسایی و اولویت‏بندی آن‏ها نه از  روش‏های علمی معتبر استفاده می‏شود نه پس از صرف هزینه و ایمن‏کردن آن‏ها میزان اثربخشی و کاهش سوانح در این نقاط ارزیابی می‏شود. استان البرز با داشتن حدود 407 کیلومتر راه بین شهری از لحاظ طول راه‏ها دارای کمترین در سطح کشور است و در عین حال به‏سبب موقعیت استان در شاهراه مواصلاتی غرب، شمال غرب، و شمال کشور مقام اول در ترافیک بین‏شهری کشور را دارد. بیشترین تعداد متوفیان ناشی از تصادف برون‏شهری با 58 نفر کشته در هر 100 کیلومتر مربوط به استان البرز است که‏ به‏رغم دارابودن بیشترین شاخص‏های سیستم حمل‏و‏نقل هوشمند و تعداد نسبی راهدارخانه‏ها در سطح کشور مقام اول کشته‏ها در جاده‏های کشور را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق از روش تخمین کرنل از مجموع آنالیزهای فضایی نرم‏افزار Arc GISاستفاده شده است که از روش‏های قابل بهره‏برداری در شناخت مناطق پُرتراکم به‏شمار می‏رود. نتایج به‏دست‏آمده نشان می‏دهد محدودة بسیار حادثه‏خیز استان البرز با طول 3/2کیلومتر در محور چالوس و اتوبان قزوین قرار گرفته است. از مجموع راه‏های استان 85/11 کیلومتر از راه‏ها در شرایط حادثه‏خیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Eventful points of the axes of Alborz province using the kernel density method

نویسندگان [English]

 • seyed eskandar seydai 1
 • ebrahim jahangir 2
 • rasool darabkhani 3
 • Ali panahi 4
1 University of Isfahan
2 MS geographical sources RARO
3 کارشناس ارشد جغرافیای و برنامه ریزی شهری
4 Islamic Azad University of Tabriz
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Road accidents around the world annually take many human lives or even amputation. Therefore, in order to reduce the indirect economic and social effects of such incidents, urgent action is required in various social, technical and engineering fields. General education, automobile standardization, and technical and geometric correction of roads are among the main measures. In the meantime, the identification of the causes of an accident is more preferable, because the method and the volume of the actions can vary due to a variety of causes. Therefore, in order to reduce the number and severity of road accidents, identifying accident points is one of the first steps. The most probable accident points are points where the number of accidents, including death, injury and damage were high, which should be reduced by taking immunization measures (Road Maintenance & Transportation Organization, 2007:1)
Investigation of accidental points in Iran due to the lack of a systematic planning in identifying and prioritizing these points and lack of proper database which includes history of accidents from all over the country is in poor and inadequate status. Therefore, no valid scientific method is used to identify and prioritize them, and the effectiveness and reduction of disasters in these areas are not evaluated even after allocating money and securing them. This research is an attempt to identify and prioritize the accidental points along the roads of Alborz province, to increase the effectiveness of executive measures and reduce the vulnerability of citizens and passengers of the province.
Research methodology
Alborz province has about 407 km of inter-urban road with the least length of the road in the country, while at the same time, due to the location of the province in the west, northwest and north of the country, it has the first place in the interurban traffic of the country. According to the data released by the Iran road maintenance and transportation Organization between the 16.03.2015 and 04.04.2015, more than 27 million traffic has been registered at the provincial level.The highest number of deceased was due to out-of-town accident with 58 people killed per 100 km in the province of Alborz. Despite having intelligent transportation system and the relatively high number of transportation facilities in the country, this road allocates the first place of road accidents to itself. The study of the above indicators shows that in recent years, along with increasing traffic volume in Alborz province, the number of accidents and consequently injured and killed road accidents has also been increased.Therefore, in order to minimize these accidents, it is necessary to identify the high-risk areas and geographical features of the location of these accidents and identify the quantitative and qualitative aspects of the roads of Alborz province. In this regard, the study of accident rate as well as the analysis of spatial patterns of accident distribution in Alborz is another necessity of this study.
In this research, a reaction-based approach based on accidents recorded in the Disaster Information Management System of Red Crescent during the second half of 1391 (2013) and the first half of 1394 (2015), in addition to an estimation method for dispersion of accident points by GIS spatial analysis have been used to identify and categorize in the under study period. To determine the road accidental points in Alborz province, the kernel density estimation model was used. The kernel density estimation model, includes spatial analyzes in the Arc GIS software, to estimate the density for linear and point effects. This analysis is one of the best ways to identify hot spots, which can be used to identify accident points.
Discussions and Findings
The indicators of the number and severity of the accidents, were determined by the use of presented models. In this research, a total of 617 accidents recorded in the studied time period using spatial information system. Of the total number of reported incidents, there have been 2724 accidents, 48 of which have caused death. The distribution pattern of recorded events indicates the spatial distribution of accidents in the three main roads of the province, including the Karaj-Chalous road (294 accidents), Karaj-Qazvin highways (282 accidents) and Mahdasht-Eshtehard (25 accidents).
Using the kernel density estimation method in the Arc GIS environment, the density of accident points in the province has been studied and the results indicated that in the Karaj-Chalous road and the Karaj-Qazvin highways, the areas are the most accidental ones and the probability of accident is clearly high. The length of the route is 2.5 km in the high accident area of the province and 11.85 km belongs to the accident prone area.
Results
Based on the obtained results from the kernel method, areas were divided into four categories of low accident-prone, relatively accident-prone, accident-prone and high accident-prone then were categorized separately into two main roads of the province based on same four categories:
Karaj – Chalous Road
1. Highly incidental area: This area is in line with Amir Kabir dam and tunnel number four of this road, which was identified with a length of 1.3 km, as one of the high accident-prone roads.
2. Incident area: Includes three distinct districts with a total length of 3.3 km, which is identifiable at the beginning of the dam of Amir Kabir, the length of the dam lake and, finally, a three-way road at 50 km on the Chalous road.
Karaj-Qazvin Highway:
1. Highly incidental area: high accident-prone area of this road is located at the exit of Fakhr Iran Township in 33 km of the highway, which is approximately one kilometer.
2. Incident area: 8.5 km from the Karaj highway to Qazvin, based on the obtained results, consists of six separate zones that can be categorized as the accidental areas of the province. These areas are Bridge of Nazarabad, the area beyond Hashtgerd up to the Bridge of Nazarabad, Hashtgerd Exit, Mamot Industrial Area and Kordan Bridge.


Keywords
traffic accidents ، accident full range ، Alborz Province ، Suburban roads ، Kernel density estimation method

کلیدواژه‌ها [English]

 • traffic accidents
 • accident full range
 • Alborz Province
 • Suburban roads
 • Kernel density estimation method
 1. ابراهیمی، نسرین؛ علیرضایی، ندا؛ خدادادی، احمد و بشارت‏نیا، مهدی، 1394، مروری بر روش‏های آماری تحلیل داده‏های جرم مبتنی بر مکان، توسعةسازمانیپلیس، دورة 53، ش 2، صص 89-112.
 2. اذانی، مهری؛ مرادی‏پور، ‏مرتضی و جهانگیر، ابراهیم، 1394، میزان برخورداری پایگاه‏های جاده‏ای جمعیت هلال‏احمر از امکانات و تجهیزات تخصصی و الزامی امداد و نجات، فصل‏نامة علمی- پژوهشی امداد و نجات، دورة 7، ش 1، صص 61-69.
 3. احدی، محمدرضا و اعتمادزاده، سیدرامین، 1392، تأثیر پارامترهای طرح هندسی بر افزایش ایمنی وکاهش تصادفات جاده‏ای، مجلة ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها، دورة 1، ش 3، صص 102-115.
 4. زاهد، فاطمه، 1385، برآورد هزینة خارجی بخش جاده‏ای بر محیط زیست اجتماعی (با تأکید بر تصادفات جاده)، فصل‏نامة علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورة 8، ش 3، صص 35-42.
 5. روابط ‏عمومی ادارة کل حمل و نقل و پایانه‏های استان البرز، 1394.
 6. سازمان امداد و نجات، 1394، مدیریت کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)
 7. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای، 1393، خلاصةآمارهای راهداریوحملو نقلجادهایکشور درنگاهمدیریتی.
 8. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای، 1386، دستورالعملآشکارسازینقاطپُرحادثه.
 9. شرافتی، ایوب، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تصادفات جاده‏ای استان لرستان، فصل‏نامة راهور، س 10، ش 22، صص 31-53.
 10. کاظمی، امین و ذوقی، حسن، 1390، شناسایی و اولویت‏بندی نقاط حادثه‏خیز در جاده‏های برون‏شهری و ارائة نرم‏افزار، یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
 11. کرمی، شهرام، 1381، تحلیلتصادفهایجادهایبارویکرداقلیمیبااستفادهاز GIS مطالعةموردی: جادةفیروزکوه-ساری، دانشگاه تربیت مدرس.
 12. کلانتری، محسن و مرادی مفرد، سمیرا، 1392، تحلیل فضایی نقاط حادثه‏خیز سوانح رانندگی شهر زنجان، مطالعات پژوهشی راهور، دورة 2، ش 4، صص 93-120.
 13. گیوه‏چی، سعید، 1388، سوانح ناشی از حمل و نقل و ترافیک (زمینی، هوایی، دریایی)، تهران: مؤسسة آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران.
 14. نیک‏زاد، میرفاضل، 1386، سوانحترافیکیکشور،عللوعوامل،راههایبرونرفتوخسارات ناشیازآن، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس راهنمایی و رانندگی دفتر تحقیقات کاربردی، تهران.

15. Ahadi, M. R. and Etemadzadeh, S. R., 2013, The Effect of Geometric Design Parameters on Increasing Safety and Reduction of Road Accidents, Journal of Safety Improvement and Prevention of Injuries, Vol. 1, No. 3, PP. 102-115.

16. Azani, M.; Moradipour, M. and Jahangir, I., 2015, The extent to which the Colec's crowded roads are based on the specialized equipment and equipment necessary for rescue and rescue, Rescue and rescue scientific-rescue journal, Vol. 7, No. 1, PP. 61-69.

17. Chin Lai, P., Yee Chan W, Jun, 2004, GIS for road accident analysis in hong kong, JGIS, Vol. 10, No. 1.

18. Corry, A., 1999, Geographic Information Systems For SpatialAnalysis of Traffic Collision In LA CROSSEE, 55987, Winona, Minnesota.

19. Deepthi Jayan, K. and Ganeshkumar, B., 2010, Identification of Accident Hot Spots: A GIS Based Implementation for Kannur District, Kerala, International journal of geomentics & geo sciences, Vol. 1, No. 1, PP. 51-59.

20. Ebrahimi, N.; Alirezayi, N.; Khodadadi, A. and Besharat Nia, M., 2015, Review of statistical methods of location-based crime analysis, Police development, Vol. 53, No. 2, PP. 89-112.

21. Ghivechi, S., 2009, Traffic accidents (land, air, sea), Tehran: HELC Institute of Higher Education.

22. Kalantari, M. and Moradi Mofrad, S., 2013, Spatial Analysis of the Accidental Disaster Points in Zanjan City, Research Papers of Rouhvar, Vol. 2, No. 4, PP. 93-120.

23. Karami, S., 2002, Analysis of Road Accidents with Climatic Approach Using GIS Case Study: Firouzkooh-Sari Road, Tarbiat Modares University

24. Kazemi, A. and Zoghi, H., 2011, Identification and Prioritization of Accidental Points on the Outlying Roads and Providing Software, Eleventh International Conference on Transport and Traffic Engineering.

25. Kazemi, M. et al., 2015, Determing the main causes of road accedents of tourists and travelers by using geographical informetion system and multi – criterion diterion decision – making metod, International journal of modern management & foresight, Vol. 2, No. 2, PP. 82-93.

26. Jayan K.D., Ganeshkumar B, 2010.Identification of Accident Hot Spots: A GIS Based plementation for Kannur District, Kerala . International Journal of Geomatics and Geosciences, pp. 51-59

27. Lester, A.H.; Garber, N.J and Adel, W. S., 2010, Transportation InfrastructureEngineering. SI Edition, Virginia: Thomson Learning.

28. Long Tien, T., and Sekhar, V. C., 2011, Using GIS to Identify Pedestrian-Vehicle Crash Hot Spots and Unsafe Bus Stops, Journal of Public Transportation, Vol. 14, No 1, PP. 99-114.

29. Nikzad, M., 2007, Traffic accidents in the country, causes and factors, routes and damage caused by the law enforcement force of the Islamic Republic of Iran Traffic police, Tehran: Applied Research Office.             
Public Relations of the General Directorate of Transportation and Terminals of Alborz Province, 2015.

30. Railway and Road Transport Organization, 2014, Summary of Railways and Transportation Statistics in the Country's View of Management.

31. Relief and Relief Organization, 2015, Operations Control and Coordination (EOC).

32. Road and Road Organization, 2007, Instructions for detecting points of interest.

33. Samaila Saleh, J., 2014, Geographical Information System (GIS)-Based Analysis of Road Traffic Accident Blackspots in Federal Capital Territory (F.C.T), Journal of Traffic and Logistics Engineering, Vol. 2, No. 2, PP. 108-112.

34. Sharafati, A., 2013, Investigating the Factors Affecting the Accident Management of Roads in Lorestan Province, Journal of Railway, Vol. 10, No. 22, PP. 31-53.

35. World Health Organization, 2006, World Report on prevention of injuries caused by road accidents, Transport Institute.

36. Zahed, F., 2006, Estimation of the external cost of road section on the social environment (with emphasis on road accidents), Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 8, No. 3, PP. 35-42.

 

دوره 52، شماره 3
مهر 1399
صفحه 939-951
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1399