تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ضرورت و اهمیت پرداختن به زیست‏پذیری شهری در ارتباط با وظایف جدید برنامه‏ریزی و مدیریت در پاسخ‏دهی به نیازهای جامعه پس از صنعتی‏شدن‏ـ که شدیداً در جست‏وجوی امکانات و تسهیلات و کیفیت زندگی است‏ـ به‏شدت افزایش‏یافته است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش مدیریت شهری در زیست‏پذیری شهرکرد است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) کاربردی و از نظر روش توصیفی‏- تحلیلی است. جامعة آماری مورد پژوهش شامل ساکنان شهرکرد است و محدودة آماری کل منطقه دربردارندة شهرکرد است. تعداد جامعة آماری پژوهش برابر با 160000 و تعداد نمونه برابر 383 نفر است که براساس فرمول کوکران و به شیوة تصادفی در دسترس تعیین شده‏اند. داده‏های گردآوری‏شده براساس مدل رگرسیون در محیط نرم‏افزار spssتجزیه و تحلیل شده‏اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، در کل، مدیریت شهری اقدام متناسبی در زمینۀ زیست‏پذیری شهری در شهرکرد انجام نداده است. در سایر ابعاد زیست‏پذیری مشاهده شد که مدیریت شهری بر شاخص اقتصادی تأثیرگذار بوده است که به نسبت خوب است و نشان‏دهندة اقدام مدیریت در بهبود وضعیت اقتصادی است. از طرفی، مدیریت شهری بر شاخص اجتماعی نیز با میزان معناداری پایین تأثیرگذار بوده است و نشان‏دهندة اقدامات نه‏چندان چشم‏گیر مدیریت شهری شهرکرد در بهبود وضعیت اجتماعی شهر است که البته باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام گیرد. از طرفی، مدیریت شهری بر شاخص زیست‏محیطی تأثیرگذار نبوده است و این نشان از این دارد که مدیریت شهری در راستای بهبود وضعیت زیست‏محیطی شهر اقدامات متناسبی انجام نداده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of urban management in Shahrekord's Livability

نویسندگان [English]

 • pezhman mohamadi 1
 • Yusefali Ziyari 2
 • Ali Tavakolan 3
1 Ph.D. Student, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran Mohammadi P. MA.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Today, urban issues and citizenship have become the most important issues affecting quantitative and qualitative dimensions of human life. In the pre-era period, the city was also important in the general sense of the word, but in contemporary times this significance was perceived by a wider range of people and a spectrum of perceived professionals. Therefore, addressing the new theories of the city, each of which is aimed at solving urban problems, improving the quality of life of citizens in cities, improving the quality of the city environment, managing the city, advancing the city to the desirability, etc., is more important than ever. Based on this, habitability is one of the recent debates and theories in urban planning, which, like other modern theories such as the mighty city, the creative city, the sustainable city, the resilient city, leads us to a more desirable city for sustainable living and development. The purpose of the present study is to analyze the Livability of Shahrekord, with emphasis on urban management. The purpose of this study, in terms of purpose (type of use), is an applied research.
Methodology
The method used in this research is a descriptive-analytical method. The statistical population of this research includes residents of Shahrekord city, and the statistical area of the whole area is located in Shahrekord. The number of statistical societies (160,000) is considered. The sample size was 383 people based on the Cochran formula, and were randomly available. The collected data were analyzed using SPSS regression.
Results and discussion
The results indicate that urban management in general has not done a decent job in the city of urban habitat, in the city of Kurdistan. On the other hand, in the context of the Livability, this is such that urban management has had an impact on the economic index, which is relatively good, indicating management action in improving the status and economic variables, and, on the other hand, management Urban social indicators have also been affected by low significance, indicating that Shahrekord urban management is not very impressive in improving the social status of the city, which, of course, should be taken further. The cultural and social, economic, and environmental patterns existing in the cities of the country are very different to achieving the pattern of sustainable development and Livability. Without considering the social issues, the passivity of the institutions and social organizations of the country in confronting the cultural outcry of foreigners, the lack of comprehensive cultural, social, economic, and environmental planning, the fundamental difference between the views of different generations of the country as well as the difference between the views Government and parts of society and in the transition of the culture of society is one of the most important reasons for this issue. It also seems that in order to achieve sustainable development in the field of habitability and the role of urban management in this regard, a new and important focus on public management and policy in the city of Shahrekord in the cultural, social, economic and Environmental issues and try to better understand the future outcomes of current cultural and social behaviors in order to improve the status of the cultural, social, economic and environmental environment and to achieve a developed and sustainable cultural and social model. Determine the future of the cities of the country. Failure to pay attention to this will not only not result in sustainable cultural, social, economic and environmental development, but will further change the standard of cultural, social, economic and environmental life in the cities of the country.
Conclusion
Generally, urban management has no effect on urban Livability, indicating that urban management generally has not done a decent job in urban housing Livability. On the other hand, according to the dimensions of the habitability, this is such that urban management has an impact on the economic index, which is relatively good and shows the management's action in improving the status and economic variables, and also urban management on the social index with a significant low It has been impressive and shows that Shahr-e-Kord's urban management is notorious for improving the city's social situation, but more action is needed in this area. On the other hand, urban management has not had an impact on the environmental index, which indicates that urban management has not done the appropriate measures to improve the environmental status of the city. Also, based on Pearson's test, 95% confidence level was observed. In general, there is no relation between city management and city life-sustainability. On the other hand, there is a significant relationship between urban management and socio-economic index, and we have a relation between urban management and environmental index The results are not meaningful in accordance with regression results
Generally, urban management has no effect on urban Livability, indicating that urban management generally has not done a decent job in urban housing Livability. On the other hand, according to the dimensions of the habitability, this is such that urban management has an impact on the economic index, which is relatively good and shows the management's action in improving the status and economic variables, and also urban management on the social index with a significant low It has been impressive and shows that Shahr-e-Kord's urban management is notorious for improving the city's social situation, but more action is needed in this area. On the other hand, urban management has not had an impact on the environmental index, which indicates that urban management has not done the appropriate measures to improve the environmental status of the city. Also, based on Pearson's test, 95% confidence level was observed. In general, there is no relation between city management and city life-sustainability. On the other hand, there is a significant relationship between urban management and socio-economic index, and we have a relation between urban management and environmental index The results are not meaningful in accordance with regression results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Livability
 • City
 • Urban Management
 • Shahrekord
 • kokran
 1. امین‏زاده گوهرریزی، بهرام و روشن، مینا، 1392، ارائة روش سنجش تطبیقی زیست‏پذیری در محلات شهری با تأکید بر معیارهای برنامه‏ریزی کاربری زمین (نمونة موردی: شهر قزوین)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان.
 2. بندرآباد، علیرضا، 1390، شهر زیست‏پذیر از مبانی تا معانی، تهران: انتشارات آذرخش.
 3. پری‏خواه زرمهر، ساره، 1393، سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی مبتنی بر اصول زیست‏پذیری شهری نمونة موردی: منطقة 8 شهرداری شیراز- محلة موردستان، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا.
 4. جعفری اسدآبادی، حمزه و عزیزی، اصغر، 1393، زیست‏پذیری و توسعة پایدار ضرورتی برای شهرهای امروزی، مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
 5. جیکوبز، جین، 1386، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی، ترجمة حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 6. حبیبی، داود، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر افول حس سرزندگی و زیست‏پذیری در بافت‏های تاریخی و فرسوده، مطالعة موردی: محلۀ سنگ سیاه شیراز، فصل‏نامة علمی‏- پژوهشی شهر ایرانی- اسلامی، ش ۱۴، صص 12-36.
 7. دیزخلیلی، نسرین، 1385، ارتقای کیفیت محیط شهری در مرکز تاریخی شهرها با استفاده از رویکرد برنامه‏ریزی طراحی محور (نمونة موردی: شهر تهران)، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 8. ساسان پور، فرزانه، تولایی، سیمین و جعفری اسدآبادی حمزه، 1393، قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)، نشریه جغرافیا، دوره 12، شماره 42، صص 157-129.
 9. صادقلو، طاهره و سجاسی قیداری، حمداله، 1392، تبیین الگوی نظری نقش توسعة خدمات فضای سبز در زیست‏پذیری شهری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست.
 10. عیسی‏لو، علی‏اصغر، 1390، گوناگونی کاربری‏ها و جایگاه آن در پایداری محلات، پایان‏نامة کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه کردستان.
 11. محمدی، محمد و بهرامی، صدیقه، 1393، ارائة الگوی فضایی توسعة شهری بر مبنای اصول شهر زیست‏پذیر (نمونة موردی: منطقة 22 تهران)، مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
 12. مرکز آمار ایران، 1390، www.amar.org.ir.
 13. مهدی‏زاده، جواد، 1385، برنامه‏ریزی راهبردی توسعة شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، تهران: معاونت معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی.

14. Aminzadeh Goharrezi, B. and Roshan, R., 2013, Comparative Assessment of Habitatability in urban neighborhoods, with emphasis on land use planning criteria (Case study: Qazvin city), Proceedings of the first National Conference on Urbanism and Architecture over time.

15. Badland, H., 2019, Urban Liveability: Emerging Lesson From Australian for exploring the potential for indicators to measure the social determinants of health, Social Science and Medicine, No. 111, PP. 64-73.

16. Bandar Abad, A., 2011, The Living City of the Basis to Meanings, Azarakhsh Publishing House of Tehran.

17. Bonvan, B., 2015, Politics, markets and lifesatis faction: the Political economy of human happiness, American Political science Review.

18. Dizkhalili, N., 2006, Improving the quality of urban environment, at the historical center of cities, using a design-oriented planning approach (case study: Tehran city), Master thesis, University of Tehran.

19. Fadda, G. and Jiron, P., 1999, Quality of life and gender: a methodology for urban research, Environment and Urbanization, vol. 11, No. 2, PP. 31-95.

20. Habibi, D. 2013, Investigating factors affecting the decline of the sense of vitality and survival in historical and worn out tissues. Case study: Black Stone, Shiraz, Journal of Iranian-Islamic Iran, No. 14, PP. 12-36.

21. Iranian Statistics Center, 2011, www.amar.org.

22. Isalu, A., 2011, Variety of Uses, and Its Position in the Sustainability of the Localities, Master's Thesis for Urban Engineering, Faculty of Arts and Architecture, Kurdistan University.

23. Jacobs, J., 2007, Death and Life of American Major Cities, Translated by Hamid Reza Parsi and Arezoo Aflatuni, Tehran University Press.

24. Jafari Asadabadi, H. and Azizi, A., 2014, Sustainability and Sustainable Development, Necessity for Modern Cities, Proceedings of the National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape.

25. Jiron, P.; Skevington, S. and Hudson, J., 2003, Predicting young children's quality of life, Social science & Medicine, No. 57.

26. Mahdizadeh, J. 2006, Strategic Planning for Urban Development (Recent World Experiences and its Position in Iran), Department of Architecture and Urban Development, Ministry of Housing and Urban Development, Tehran.

27. Mohammadi, M. and Bahrami, S. 2014, The presentation of the spatial pattern of urban development, based on the principles of the habitable city (case study: Tehran 22nd area), Proceedings of the National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape.

28. Newton, P., 2018, Liveable and Sustainable?Socio-Tecchnical Challenges for Twenty-First-Cntury Cities, Journal of Urban Technology, Vol. 19, PP. 81-102.

29. Pacione, M., 2003, Urban environmental quality and human wellbeing – a social geographical perspective, Landscape and Urban Planning, Vol. 65, PP. 19-30.

30. Parikh Zarmahr, S., 2014, Measurement of Satisfaction with Quality of Life, Based on the Principles of Urban Housing. Case Study: District 8 of Shiraz Municipality - Murdestan Nearesh, Proceedings of the International Conference on Niaresh in Paya city.

31. Portouse, J., 1971, Design with people: The Quality of the Urban Environment, Environment and Behavior, No. 14.

32. Sadeghloo, T. and Sajasy Qidar, H., 2013, Explaining theoretical model of the role of development of green space services, in urban Livability, Proceedings of the first national conference on urban and environmental services.

33. Shamsedin., P., 2018, The influence of neighbourhood characteristics on geographical differences in house prices in the Netherlands. Paper presented at European Network for Housing Research (ENHR) International Housing Conference, 29 June–3 July 2005, Reykjavik, Iceland. http://www.borg.hi.is/enhr2005iceland/index.

34. UNEP/MAP/PAP, 1999, Conceptual Framework and Planning Guidelines for Integrated Coastal Area and River Basin Management, Split: Priority Actions Program.

35. Wheeler, 2001, Planning Sustainable and livability cities, Stephen.