تحلیل نقش مدیریت شهری در زیست‌پذیری شهرکرد

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیاررشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ضرورت و اهمیت پرداختن به زیست پذیری شهری در ارتباط با وظایف جدید برنامه‌ریزی و مدیریت در پاسخ‌دهی به نیازهای جامعه پس از صنعتی شدن که شدیداً در جستجوی امکانات تسهیلات و کیفیت زندگی است به‌شدت افزایش‌یافته است. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش مدیریت شهری در زیست‌پذیری شهرکرد می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده)، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل ساکنان شهرکرد می‌باشد و محدوده آماری کل منطقه در بردارنده شهرکرد می‌باشد. تعداد جامعه آماری پژوهش برابر با ،160000 و تعداد نمونه برابر 383 نفر است که بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی در دسترس تعیین شده‌اند. داده‌های گردآوری شده بر اساس مدل رگرسیون در محیط نرم‌افزار spss، تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در کل، مدیریت شهری اقدام متناسبی در زمینۀ زیست‌پذیری شهری در شهر کرد انجام نداده است. در سایر ابعاد زیست پذیری مشاهده شد که مدیریت شهری بر شاخص اقتصادی تاثیرگذار بوده است که به نسبت خوب می‌باشد و نشان از اقدام مدیریت در بهبود وضعیت اقتصادی می‌باشد. از طرفی مدیریت شهری بر شاخص اجتماعی نیز با میزان معناداری پایین تاثیرگذار بوده است و نشان از اقدامات نه چندان چشمگیر مدیریت شهری شهرکرد در بهبود وضعیت اجتماعی شهر می‌باشد که البته باید در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد. از طرفی مدیریت شهری بر شاخص زیست محیطی تاثیرگذار نبوده است و این نشان از این دارد که مدیریت شهری در راستای بهبود وضعیت زیست محیطی شهر، اقدامات متناسبی را انجام نداده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of urban management in Shahrekord's Livability

نویسندگان [English]

  • pezhman mohamadi 1
  • Yusefali Ziyari 2
  • Ali Tavakolan 3
1 Ph.D. Student, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran Mohammadi P. MA.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Today, urban issues and citizenship have become the most important issues affecting quantitative and qualitative dimensions of human life. In the pre-era period, the city was also important in the general sense of the word, but in contemporary times this significance was perceived by a wider range of people and a spectrum of perceived professionals. Therefore, addressing the new theories of the city, each of which is aimed at solving urban problems, improving the quality of life of citizens in cities, improving the quality of the city environment, managing the city, advancing the city to the desirability, etc., is more important than ever. Based on this, habitability is one of the recent debates and theories in urban planning, which, like other modern theories such as the mighty city, the creative city, the sustainable city, the resilient city, leads us to a more desirable city for sustainable living and development. The purpose of the present study is to analyze the Livability of Shahrekord, with emphasis on urban management. The purpose of this study, in terms of purpose (type of use), is an applied research.
Methodology
The method used in this research is a descriptive-analytical method. The statistical population of this research includes residents of Shahrekord city, and the statistical area of the whole area is located in Shahrekord. The number of statistical societies (160,000) is considered. The sample size was 383 people based on the Cochran formula, and were randomly available. The collected data were analyzed using SPSS regression.
Results and discussion
The results indicate that urban management in general has not done a decent job in the city of urban habitat, in the city of Kurdistan. On the other hand, in the context of the Livability, this is such that urban management has had an impact on the economic index, which is relatively good, indicating management action in improving the status and economic variables, and, on the other hand, management Urban social indicators have also been affected by low significance, indicating that Shahrekord urban management is not very impressive in improving the social status of the city, which, of course, should be taken further. The cultural and social, economic, and environmental patterns existing in the cities of the country are very different to achieving the pattern of sustainable development and Livability. Without considering the social issues, the passivity of the institutions and social organizations of the country in confronting the cultural outcry of foreigners, the lack of comprehensive cultural, social, economic, and environmental planning, the fundamental difference between the views of different generations of the country as well as the difference between the views Government and parts of society and in the transition of the culture of society is one of the most important reasons for this issue. It also seems that in order to achieve sustainable development in the field of habitability and the role of urban management in this regard, a new and important focus on public management and policy in the city of Shahrekord in the cultural, social, economic and Environmental issues and try to better understand the future outcomes of current cultural and social behaviors in order to improve the status of the cultural, social, economic and environmental environment and to achieve a developed and sustainable cultural and social model. Determine the future of the cities of the country. Failure to pay attention to this will not only not result in sustainable cultural, social, economic and environmental development, but will further change the standard of cultural, social, economic and environmental life in the cities of the country.
Conclusion
Generally, urban management has no effect on urban Livability, indicating that urban management generally has not done a decent job in urban housing Livability. On the other hand, according to the dimensions of the habitability, this is such that urban management has an impact on the economic index, which is relatively good and shows the management's action in improving the status and economic variables, and also urban management on the social index with a significant low It has been impressive and shows that Shahr-e-Kord's urban management is notorious for improving the city's social situation, but more action is needed in this area. On the other hand, urban management has not had an impact on the environmental index, which indicates that urban management has not done the appropriate measures to improve the environmental status of the city. Also, based on Pearson's test, 95% confidence level was observed. In general, there is no relation between city management and city life-sustainability. On the other hand, there is a significant relationship between urban management and socio-economic index, and we have a relation between urban management and environmental index The results are not meaningful in accordance with regression results
Generally, urban management has no effect on urban Livability, indicating that urban management generally has not done a decent job in urban housing Livability. On the other hand, according to the dimensions of the habitability, this is such that urban management has an impact on the economic index, which is relatively good and shows the management's action in improving the status and economic variables, and also urban management on the social index with a significant low It has been impressive and shows that Shahr-e-Kord's urban management is notorious for improving the city's social situation, but more action is needed in this area. On the other hand, urban management has not had an impact on the environmental index, which indicates that urban management has not done the appropriate measures to improve the environmental status of the city. Also, based on Pearson's test, 95% confidence level was observed. In general, there is no relation between city management and city life-sustainability. On the other hand, there is a significant relationship between urban management and socio-economic index, and we have a relation between urban management and environmental index The results are not meaningful in accordance with regression results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability , City , Urban Management
  • Shahrekord
  • kokran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 مرداد 1398