تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، دانشگاه تبریز

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی آنگاه می‏تواند موفقیت‏آمیز باشد که با مشارکت همة گروه‏های اجتماعی و برای همةآن‏ها از جمله زنان انجام پذیرد. یکی از اساسی‏ترین موانع توانمندسازی زنان در اسکان غیررسمی که مانع نقش‏آفرینی آنان در فرایند مشارکت در سامان‏دهی محلات مسکونی خویش می‏شود سطح بسیار پایین وضعیت اقتصادی آن‏هاست. سازمان ملل نیز توانمندسازی زنان در سطح گسترده را به‏عنوان یکی از اهداف کلیدی اعلامیة هزارة سوم اعلام کرده است.هدف از این مقاله تحلیل و بررسی رابطة بین عوامل اقتصادی و توانمندسازی زنان در سکونتگاه‏های غیررسمی است. تحقیق حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی است و برای گردآوری داده‏ها از پرسش‏نامة محقق‏ساخته استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق زنان 18سال به بالای ساکن در سکونتگاه‏های غیررسمی شهر ایلام است که با شیوة نمونه‏گیری تصادفی طبقاتی متناسب با حجم و براساس فرمول نمونه‏گیری کوکران 377 نفر انتخاب شدند. روایی پرسش‏نامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (89/0) به‏دست آمد. برای تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSS از آزمون‏های تحلیل واریانس(F)، پس‏آزمون توکی، همبستگی پیرسون، دونمونه‏ای مستقل(T)، و تحلیل رگرسیونی بهره گرفته شد. به‏علاوه از نرم‏افزار AMOS برای مدل‏سازی معادلات ساختاری(SEM) استفاده شد. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد بین توانمندسازی زنان و عوامل اقتصادی چون دسترسی به شغل دارای درآمد، نوع شغل، میزان درآمد، دسترسی به تسهیلات بانکی، تحت پوشش نهاد حمایتی بودن، قدرت پس‏انداز، و برخورداری از حق مالکیت قانونی رابطة معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of economic factors affecting the empowerment of women in urban suburbs (Case Study: Ilam City Informal Settlements)

نویسندگان [English]

 • Reza Jahanbin 1
 • Freydoun Babaei Agdam 2
 • Shahrivar Roostaei 2
 • Akbar Asghari Zamani 2
1 university if Tabriz, Tabriz,iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In recent decades, cities in developing countries have witnessed the formation of a disrupted urbanization in developing countries, which, according to Charles Abrams, are marginalized, and in the urban cycle of " Social Gate Keepers". Informal settlements, as a striking feature of urban poverty and spatial inequality, have created a critical focus on sustainable human development, and it seems that all human groups in it are in multi-faceted poverty conditions, but Complications and injuries caused by informal settlements are more noticeable in children and women. Concerns about the inclusion of a group of women in the "poorest poor" group have led to the development of different approaches, including "empowering women." This theory seeks to empower women through the redistribution of power within the family and society. Studies in Ilam's informal settlements indicate the rule of poverty, especially in the women's group. Accordingly, The present paper aims to analyze the relationship between economic factors and empowerment of women in informal settlements of Ilam city. So there are some questions: What are the most important economic factors and how is each of them related to the empowerment of women?
Methodology
The present research is an applied nature and has used survey as a method. To collect the data, a researcher-made questionnaire was utilized. The research population is women, 18 years of age and older, residing in informal settlements in Ilam selected through random sampling. Based on the Cochran's formula 377 women were selected. The validity of the questionnaire was determined through content validity and its reliability was determined through Cronbach's alpha (0.89). Data were analyzed using SPSS and running Analysis of Variance (F), Pearson correlation test, T-test, and regression analysis. AMOS was used also for the structural equation modeling(SEM).
Results and discussion .
In this research, the impact of economic factors such as access to a job with income, type of job (free, state), income, access to banking facilities such as loans, legal ownership (home, land, cars, bank deposits, gold and jewelry), The power of savings, covered by the supportive institution of empowerment of women. The research data showed that women in terms of ownership of property and assets are at a low level and there is a significant and indirect relationship between the enjoyment of legal ownership rights and the empowerment of women. That is, the higher the level of legal ownership of women, the less women's empowerment and vice versa. In terms of employment, 90% of women in the marginalized areas of Ilam are unemployed and women without employment are very poorly trained. The accountable women who are employed, 8 percent are employed in free and 3.4 percent in government jobs. The empowerment of women employed in the public sector with unemployed and unemployed women has a significant difference, and women working in the public sector have a higher level of ability than unemployed and self-employed women. There is also a direct relationship between women's income and empowerment. Whatever the income of women, their empowerment will increase. There is a direct relationship between access to banking facilities and women's empowerment. The less the access of women to the bank facilities, the less they are empowered. Research data also indicate that 15% of female respondents are covered by a supportive institution. Empowering women who are protected by the institution is more. And in the end, 85% of women have a low back-up power. Women with lower retention power are less likely to empower them. Regarding the regression coefficients of the research variables, among the independent variables, the variable having the legal ownership right with the -0.978 = has the most effect on the women's empowerment variable, after which access to the bank facilities (= 409), the income = 226/0, retention power with = 155/0, protected by the institution with 0.071 =, job type with 0.057 =, and finally, access to a job with income = 0.30 = 0 in the explanation The dependent variable has been affected. In this research, after the data extraction and analysis of their results, a structural equation model was drawn.
.
Conclusion
Following the revision of the concept of sustainable development, developing countries are now struggling to foster women's participation in the development process, but in suburban neighborhoods, a very low level of women's economic status hinders their social activity and their effective participation. Studies in the informal settlements of Ilam city all indicate the domination of economic deterrent structures for women's groups. The findings of this study showed that economic factors such as access to a job with income, type of job, income, bank facilities, protection of the supporting institution, saving power, and legal ownership of women empowerment have a role. Among these variables, the enjoyment of legal property rights has the greatest impact on the empowerment of women. In terms of ownership of property and property, women are at a low level, and at the time of their enjoyment, they will not increase their decision-making in the individual and family.In terms of employment status, 90% of accountable women are unemployed in the informal settlements of Ilam and 83% are unemployed. 86% of them have limited access to bank facilities. Research data also suggest that only 15% of women are covered by supporting institutions, and, finally, 85% of women have a low retention power. In this paper, structural equation modeling method, one of the new methods for studying causal relationships between variables, was used using AMOS software. In this paper, structural equation analysis of the proposed model was performed. according to the indicators of goodness and fit of the model, the research model has a relatively suitable fit.
Key words: empowerment of women, Economic factors, informal settlements, women in development, Ilam city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • empowerment of women
 • economic factors
 • Informal Settlements
 • women in development
 • Ilam City
 1. ابوالفتح‏زاده، زهرا؛ یوسفی، علی و  امینی، امیرمظفر (1395). ارزیابی عوامل مؤثر در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان اصفهان، فصل‏نامة پژوهشنامة زنان، ۷(۱): 1-27.
 2. اسدالهی، عبدالرحیم؛ حسین‏زاده، علی‏حسین و نواح، عبدالرضا (1393). نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه‏نشینی: شاخص توسعة انسانی در مناطق حاشیه‏نشین شهر ایلام، فصل‏نامة جامعه‏شناسی نهادهای اجتماعی، ۱(۲): 109- 132.
 3. جهان‏بین، رضا (1387). سیاستها و راهبردهای توانمندسازی محلات اسکان غیررسمی(مطالعة موردی: شهر تبریز)، پایان‏نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.
 4. خالوباقری، مهدیه و قریشی، محمد‏شایا (1390). نابرابری اقتصادی و شکل‏گیری و رشد سکونتگاه‏های غیررسمی در شهرا با تأکید بر ایران، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
 5. خانی، فضیله و مردانی، مریم (1387). توسعه‏یافتگی و شاخص‏های فقر انسانی و جنسیتی، مناطق شهری و روستایی ایران- سال‏های 1375و 1385، مجلة پژوهش زنان، 6(۴): 75-108.
 6. شادی‏طلب، ژاله، وهابی، معصومه و ورمزیار، حسن (1384). فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار، فصل‏نامة رفاه اجتماعی، ۴(۱۷): 227-248.
 7. شکوری، علی؛ رفعت‏جاه، مریم و جعفری، معصومه (1386). مؤلفه‏های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آن‏ها، مجلة پژوهش زنان، 5(۱): 1-26.
 8. فنی، زهره و فرج‏زاده، مژگان (1393). توانمندسازی شغلی زنان و توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: زنان شاغل منطقة 18 شهر تهران)، مجلة جغرافیا و توسعة فضای شهری، ۱(۱): 91-102.
 9. کبیر، نایلا (1389). تأملی در سنجش قدرتمندشدن زنان: منابع، عاملیت، دستاوردها، ترجمة فاطمه صادقی، در: مجموعه مقالات توانمندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه، تهران: نشر آگه.
 10. کتابی، محمود؛ یزدخواستی، بهجت و فرخی‏راستایی، زهرا  (1388). توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، مجلة پژوهش زنان، 2(۷): 5-30.
 11. مالوتره، آنجو؛ بوندر، کارول و شولر، سیدنی روث (1389). سنجش توانمندی زنان به‏عنوان یک متغیر در توسعة بین‏المللی، ترجمة هما مداح و فاطمه محمدی، در: مجموعه مقالات توانمندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه، تهران: نشر آگه.
 12. مرکز آمار ایران (1390). سالنامة آماری استان ایلام در سال 1390.
 13. مرکز آمار ایران (1395). سالنامة آماری استان ایلام در سال 1395.
 14. مهندسین مشاور تدبیر شهر (1386). مطالعات امکان‏سنجی بهسازی و توانمندسازی محلات فقیرنشین شهر ایلام، سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام.
 15. نقدی، اسداله و رضایی، طوبی (1393). مطالعة نگرش‏ها و رفتارهای اجتماعی زنان حاشیه‏نشین شهر ایلام، فصل‏نامة فرهنگ ایلام، ۱۵(42-43): ۱۰۳-119.

16. Abolfathizadeh, Z.; Yousefi, A. and Amini, A.M. (2016). Evaluation of the Effective Factors on Empowerment of Rural Women in Isfahan City, Women's Studies Journal, 7(1): 1-27 (In Persian).

17. Asadollahi, A.R.; Hosseinzadeh, A.H. and Navah, A.R. (2014). The role of the institution of economics and culture in development and marginalization: Human development index in the marginal areas of Ilam City, Journal of Sociology of Social Institutions, 1(2): 109-132 (In Persian).

18. Bushra, A. and Wajiha, N. (2015). Assessing the Socio-Economic Determinants of Women Empowerment in Pakistan, Global Conference on Contemporary Issues in Education, GLOBE-EDU 2014, 12-14 July 2014, Las Vegas, USA, pp.3-8.

19. Fanni, Z. and Farajzadeh, M. (2014). Women's Job Empowerment and Sustainable Urban Development (Case Study: Women Workers in District 18 of Tehran), Journal of Geography and Urban Space Development, 1(1): 91-102 (In Persian).

20. Hashemi, S..M.; Schuler, S.R.,Riley, A.p, (1996). Rural credit programs and women´sempowerment in Bangladesh, World Development, 24(4): 635-653.

21. Jahanbin, R. (2008). Policies and strategies for empowerment of informal settlements (Case study: Tabriz city), Master of science Geography and Urban Planning, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Tabriz University (In Persian).

22. Kabeer, N. (1999). The conditions and consequences of choice: Reflections on the measurement of womens empowerment, united nations, Research institute for social development, 108. Switzerland

23. Kabeer, N. (2000). The Power to Choose: Bangladeshi women and labour market decisions in London and Dhaka, Verso, London and New York, 56(1): 217-219.

24. Kabeer, N. (2010). A reflection on women's empowerment: resources, agency, achievements, translation by Fatemeh Sadeghi, Proceedings of Women's Empowerment: A Critique of Common Approaches to Development, First Edition, Agah Publishing, Tehran (In Persian).

25. Khalobagheri, M. and Qorishi, M.Sh. (2011). Economic Inequality and the Formation and Growth of Informal Settlements in Cities with Emphasis on Iran, First Conference on Urban Economics in Iran, Ferdowsi University of Mashhad (In Persian).

26. Khani, F. and Mardani, M. (2008). Development and Indices of Human and Gender Poverty, Urban and Rural Areas of Iran, Years 1375 and 1385, Women's Research, 6(4): 75-108 (In Persian).

27. Ketabi, M.; Yazdkhasti, B. and Farrokhirastaei, Z. (2009). Empowerment of Women for Participation in Development, Women Research, 2(7): 5-30 (In Persian).

28. Malhotra, A.; Boender, C. and Schuler, S.R. (2010). Measurement of women's empowerment as a variable in international development, translation of Homa Madad and Fatemeh Mohammadi, Proceedings of Women Empowerment: A Critique of the Common Approaches to Development, First Edition, Agah Publishing, Tehran (In Persian).

29. Naghdi, A.A. and Rezaei, T. (2014). Study of attitudes and social behaviors The marginal women of the city of Ilam, Ilam Culture, 15(42-43): 119- 103 (In Persian).

30. Navabakhsh, M. et al. (2015). An Assessment of Effective Factors on Economic Empowerment)Case Study: Vulnerable Women in Tehran), Journal of Urban Economics and Management, 3(12): 1-20.

31. Pitt, M. and Khandker, Sh. (1996). Household and intrahousehold impacts of the Grameen Bank and similar targetted credit programs in Bangladesh, World Bank, Discussion Papers, 1(1).

32. Rahman, R.I. (1986). Impact of Grameen Bank on the situation of poor rural women, BIDS Working Paper No. 1, Grameen Evaluation Project, Dhaka, Bangladesh Institute of Development Studies.

33. Rifkin, S. (2003). A framework linking community empowerment and health equity: it is a matter of Choice, Journal of Health Popul Nutr, 21(3): 168-180.

34. Shaditalab, J.; Vahabi, M. and Varmazyar, H. (2005). Income Poverty Only One Aspect of Poverty in Female Heads of Households, Quarterly Journal of Social Welfare, 4(17): 227-248 (In Persian).

35. Shakouri, A.; RafatJah, M. and Jafari, M. (2007). Women's Ability factors and Explaining Affective Factors for Women, Women's Research, 5(1): 1-26 (In Persian).

36. Statistical Center of Iran (2011). Statistical Yearbook of Ilam (In Persian).

37. Statistical Center of Iran (2016). Statistical Yearbook of Ilam (In Persian).

38. Tadbir Shahr Consulting Engineers (2007). Feasibility Studies for the Improvement and Empowerment of poor Neighborhoods in the City of Ilam, Housing and Urban Development Organization of Ilam Province (In Persian).

39. Ugbomeh, G. (2001). Empowerment Women in Agricultural Education for Sustainable rural Development, Community Development Journal, 36(4): 289-302.

40. UNFPA (2007). Women's Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, United Nations Population Fund 220 East 42nd Street New York, New York 10017.

41. UN-Habitat (2003). THE Challenges of Slums: global report on human settlements, 2003/Nairobi Kenya, United Nations Human Settlements Programme, First published in the UK and USA in 2003 by Earth scan Publications Ltd.

42. UN-Habitat (2003). Slums of the World: The face of urban poverty in the new millennium.available from: unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1124, HS Number  HS/692/03E, Updated on: 8.2013.

43. UN-Habitat (2010). Meeting the urban challenges, UN-Habitat Donors meeting, Seville, 15-16 October 2013, available from: unhabitat.org/download/docs/5883_42389_meeting the Urban Challenges.pdf. Updated on: 7.2013.