تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور اصفهان

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه

چکیده

گردشگری فرهنگی یا میراثی، ابزاری از توسعة اقتصادی است که از طریق جذب بازدیدکنندگان از خارج از جامعۀ میزبان به­سمت جاذبه‌های تاریخی و میراثی مقصد، به رشد اقتصادی منجر می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی نقش جاذبه‌های فرهنگی در توسعة گردشگری در شهر یزد است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری شامل 384 گردشگر داخلی در سال 1393 براساس نمونه‌گیری کوکران است. برایتجزیه و تحلیل میزان اثرگذاری شاخص‌های مختلف در توسعة گردشگری فرهنگی، از مدل تحلیل شبکه (ANP) و به­منظور تدوین برنامه‌ریزی راهبردی، از مدل برنامه‌ریزیSWOT استفاده شده است. مطابق بررسی‌های آماری، در سال 1390 در حدود 1,244,048 گردشگر وارد استان شده‌اند که 92 درصد از آن­ها، یعنی در حدود 1,144,524 گردشگر از آثار تاریخی- فرهنگی شهر یزد بازدید کرده‌اند. 1/43 درصد از این گردشگران، با اماکن تاریخی و گردشگری این شهر آشنایی کامل داشته‌اند که این امر، بیانگر تبلیغات مؤثر در این حوزه است. همچنین یافته‌های تحلیلی براساس مدل تحلیل شبکه نشان می‌دهد شاخص‌های ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی با مقدار 124/0 و رضایتمندی گردشگران با 116/0، عامل بسیار مهمی در افزایش رونق گردشگری فرهنگی در شهر یزد است. در این راستا، امضای تفاهم‌نامة همکاری بین استان‌های همجوار، سرمایه‌گذاری در بخش میراث مادی فرهنگی،بازسازی و احیای مراکز تاریخی وهمکاری با مراکز دانشگاهی، بیشترین تأثیر را در رونق جاذبه‌های گردشگری فرهنگی شهر یزد دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Cultural Heritage Attractions in Development of Urban Tourism in Central Iran )Case Study: Yazd City(

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Zare Ashkezari 1
 • Mohsen Saghaei 2
 • Mir Najaf Mousavi 3
 • Reza Mokhtari Malekabadi 2
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Introduction
Cultural or heritage tourism is a tool of economic development that leads to economic growth by attracting visitors from outside the host community through historic and heritage attractions of destinations. This is a human heritage as cultural traditions of each society and is considered as cultural tourist attractions. Hence, Yazd is an ancient city with archaic culture and also rich cultural heritage as cultural tourism products. These attractions, especially the urban attractions, are of great importance because of Iranian civilization identity and culture. They are considered as a component of development of Yazd city. The purpose of this study is to investigate the role of these culture attractions in the development of cultural tourism in Yazd City.
 
Methodology
Based on components of this study, this is an applied research and descriptive- analytical in methodology. Statistical population of this research is 384 internal tourism visitors of heritage- cultural attractions of Yazd city in 2014. This is calculated based on Cochrane sampling. To analyze the effects of degree of development, different indicators in cultural tourism have been used by analytic network model (ANP) and SWOT planning model in order to make strategic planning for cultural tourism development in the city of Yazd. Heritage- cultural attractions and capabilities of destinations are as independent variables and cultural and urban tourism development as dependent variables.
 
Results and Discussion
Reviewing the number of internal and external tourists in Yazd province during the spring and summer 2011 indicates that about 1,244,048 tourists were entered the province that 92 percent of this tourists namely around 1,144,524 are visitors that have visited the cultural- historical monuments of Yazd. Of this number of visitors, 404,389 visitors have most likely a day trip and 839,659 tourists had to stay overnight at the hotel in town. Investigation on the number of tourists who have visited the historical sites of Yazd city during the years 2007 to 2011 indicate that after 2009 the number has sharply decreased. Thus, this number of 40,360 foreign tourists in 2009 has declined to 17,271 tourists in 2011. Also the number of internal tourists has decreased from 422,293 visitors in 2009 to 344,418 in 2011. Today, tourism growth is becoming more competitive. This is undeniable necessity for the development and promotion of qualitative and quantitative functions and the infrastructure needed for tourists. Hence, there are a lot of historical places and tourism sites in Yazd city. Tourism facilities in Yazd city is significantly are considerable among other cities of Iran. There are 47 hotels located in the Yazd city. This represents the concentration of tourism facilities in Yazd city. Also there are 36 tourism offices in the province and 26 offices are located in Yazd city. The results of field surveys shows 43.1 percent of internal visitors are complete acquaintance with historical and tourism sites of the city. This represents an effective advertising in this field. Thus, 78.9 percent of the visitors believe that advertising of cultural attractions in the Yazd city can be effective to outline the true face of Islamic- Iranian culture and attract internal tourists. Analytical findings based on network analysis indicate that indicators of cultural tourism capacities with amount 0.124 and tourist satisfaction with 0.116 are a very important factor in increasing of development of cultural tourism in Yazd city.
 
Conclusion
The first step in analysis of strategic planning of cultural tourism in Yazd city is to identify the dimensions and variables affecting the growth of this type of tourism. Therefore, the first attempt is to extract strengths, weaknesses, opportunities and threats of this kind of tourism. With the investigations conducted in relation to cultural tourism in Yazd city, we have allocated weaknesses and threats in this type of tourism, with coefficients of 8.41 and 7.36 in the highest value and strengths and opportunities with coefficients 6.12 and 6.54 in lowest value. Status of cultural tourism in Yazd city is faced with numerous weaknesses. This means that with current planning process, greater emphasis was on the increase in the number of tourist arrivals. It has been neglected to consider the issues like investment and participation of private sector in the restoration and maintenance of heritage–cultural phenomena. Thus, this heritage and cultural attractions show that the culture of people of Yazd is very attractive for domestic and foreign visitors. Therefore, to provide strategic planning of cultural tourism for Yazd city, win strategy will be used because this strategy will completely disable the internal negative factors. Hence, to provide a coordinated program and integrated management in all sectors of cultural tourism, the most important factors on development of tourism are including event and cultural-religious rituals in historic places, investment in the material sector of cultural heritage, cooperation with universities, reconstruction and rehabilitation of historic centers as an attraction of cultural tourism, human resource management, maintenance and preservation of cultural heritage by establishing a heritage museum, use of glass shield or fences for historic homes and other historic sites. Attracting more visitors involves some factors including  creation of residential centers in the towns of Yard to increase durability of visitors staying, creation of vast green spaces in the center and historical attractions with maintaining non-interference and non-damaging in the historic attractions, commercial use of historic homes on the condition of invulnerability and destruction, cooperation in with the three provinces of Isfahan, Fars and Yazd in attraction of tourism, and creation of joint educational centers and training cultural heritage studies in Yazd.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central Iran
 • Cultural heritage
 • development
 • Historical sites
 • Tourism attractions
 • Yazd city
 1. Advisory Council on Historic Preservation, 2002, Heritage Tourism and the Federal Government, Federal Heritage Tourism Summit, Report of Proceedings. Washington DC, No. 14, 10-45.
 2. Afshar, I., 1992, Manifest Yazd Name, World Figure, Tehran. (In Persain). 18-37.
 3. Aliakbar, R., 2012, Reflections about Philosophy of Culture: Definition of Culture, Journal of Zamane, No. 27/28. (In Persain)
 4. Andersen V., Prentice, R. and Watanabe, K., 2000, Journeys for Experiences: Japanese Independent Traveler's in Scotland, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 9, No. 1/2.
 5. Anderson, V., Prentice, R. and Guerin, S. (1997), Imagery of Denmark among/visitors to Denish Time Arts Exhibitions in Scotland, Tourism Management, Vol. 18, No. 7, 453-464.
 6. Arzeni, S., 2009, The Impact of Culture on Tourism, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development.
 7. Bieger, T. and Laesser, C. M., 2002, Segmentation by Motivation: The Case of Switzerland, Journal of Travel Research, Vol. 41, No. 1, 68-76.
 8. Bounds, M., 2011, Urban Social Theory (City: Own and Community), Translated by: Seddiq Sarvestani, R., Tehran University Press, Tehran. (In Persian)
 9. Bourdieu, P., 1986, The Forms of Capital, In: Richardson, J. (ed), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York.
  1. Britannica, E., 1984, Culture, Vol. 8, Washington DC.
  2. Brumann, C., 1999, Writing for Culture: Why a Successful Concept Should not be Discarded, Current Anthropology 40 (supplement).
  3. Chang, J., 2006, Segmenting Tourists to Aboriginal Cultural Festivals: An Example in the Rukai Tribal Area, Taiwan, Tourism Management, Vol. 27, No. 6, 1224-1234.
  4. Fakouhi, N., 2004, Urban Anthropology, Ney Publication, Tehran. (In Persian)

14. Ghadiri Masoum, M.,  KHorasani, M. A; Zeyanoshin, M.M And Veysi, F (2011), 2011, Cooperation and Integration Regional Limited; Strategy for the Development of Cultural Tourism, Journal of   National Studies, Vol. 12, No. 1, 117-140. (In Persain)

 1. Glasson, J., 1994, Oxford: A Heritage City under Pressure, Tourism Management, Vol. 15, No. 2.

16. Gnoth, J. and Zins, A., 2013, Tourism and the World of Culture and Heritage, Tourism Recreations Research, Vol. 25. No 6 , 9-17

 1. Gullestrup, H., 2006, Cultural Analysis - towards Cross-cultural Understanding, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg.
 2. Hayllar, B. and Griffin, T., 2008, A Tale of Two Precincts, In Tribe, J. and Airey, D. (Eds.). Developments in Tourism Research, Elsevier, Oxford.
 3. Hekmatnia, H. and Mirnajaf, M., 2013, Application of Models in Urban and Regional Planning, New Science Publications, Yazd.
 4. Huh, J., 2002, Tourist Satisfaction with Cultural/Heritage Sites: The Virginia Historic Triangle, Thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MS in Hospitality and Tourism Management, Blacksburg, Virginia.
 5. Janiskee, R. L., 1996, Historic Houses and Special Events, Annals of Tourism Research, Vol. 23, No. 2.
 6. Litvin, S. W., 2006, Streetscape Improvement in an Historic Tourist City a Second Visit to King Street, Charleston, South Carolina, Tourism Management, No. 27.
 7. McKercher, B. and Cros, H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management, Haworth Hospitality Press, New York.
 8. Moussavi, M. N. and Bagheri Kashkooli, A., 2013, Cultural Tourism (Nature and implications), Arad's Book Publisher, Tehran. (In Persain)
 9. Moussavi, M. N. and Kabiri, A., 2013, Check Role of Imamzadeh in Development of Pilgrimage Tourism, Case Study: Shrine of Ahmad Ben Moussa Kazem, First International Congress Imamzadeh, Isfahan. (In Persain)
 10. Moussavi, M. N., Ebrahimzadeh, I., Kazemizad, Sh. and Hakimeh, Gh., 2013, Analysis of Factors Affecting Satisfaction Foreign Tourists of Functions and Infrastructure Tourism (Case Study: City of Qom), Urban and Regional Studies and Research, Vol. 5, No. 18, 69-88. (In Persain)
 11. Moussavi, M. N., Jalalian, E. and Bagheri Kashkooli, A., 2014, The Role of Culturally Significant Artifacts in the Development of Urban Tourism in Cities of Persian Gulf with an Emphasis on Music (Case Study: Bushehr), Tenth Conference Scientific – Research of Persian Gulf, SID, Center for Scientific- Cultural Tourism - Iranian Students. (In Persain)
 12. Mulder, M., 2006, EU-level Competence Development Projects in Agri-food Environment: The Involvement of Sectored Social Partners, Journal of European Industrial Training, No. 31, 80-99.
  1. Newman, P. and Smith, I., 2000, Cultural Production, Place and Politics on the South Bank of the Thames, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 13, 9-24.
  2. Papoli Yazdi, M. H. and Saghaei, M., 2011, Tourism (Nature and Implications), Samt Publication, Tehran. (In Persain)
  3. Peleggi, M., 1996, National Heritage and Global Tourism in Thailand, Annals of Tourism Research, Vol. 23, No. 2.
  4. Philipp, S. F., 1993, Racial Differences in the Perceived Attractiveness of Tourism Destinations, Interests and Cultural Resources, Journal of Leisure Research, Vol. 25, No. 3, 290-304.
  5. Prentice, R., 1993, Tourism and Heritage Attractions, Routledge, London and New York.
  6. Richards, G., 1996), Cultural Tourism in Europe, CABI, Wallingford.
  7. Richards, G., 2009, Tourism Development Trajectories – From Culture to Creativity, Tourism Research and Marketing, Barcelona, Paper presented to the Asia-Pacific Creativity Forum on Culture and Tourism, Jeju Island, Republic of Korea, 3-5 June 2009. It’s available at: http://www.Tram-research.com/atlas/APC%20 Paper%20 Greg%20Richards
  8. Shamaei, A. and Pourahmad, A., 2005, Improvements and Renewal Urban from Perspective of Geography Science, Tehran University Press, Tehran. (In Persain)
  9. Sigala, M. and Leslie, D. (Eds), 2005, International Cultural Tourism: Management Implications and Cases, Butterworth-Heinemann, Oxford.
   1. Silberberg, T., 1995, Cultural Tourism and Business Opportunities for Museums and Heritage Sites, Tourism Management, Vol. 16, No. 5, 361-365.
  10. Singh, E., Milne, S. and Hull, J., 2001, Improving Tourism Yield on Niue: Relevant Lessons for Other South Pacific Nations, In: Prichard, J. (Ed), Proceedings of the ICW-CIF Fifth Asia-Pacific Regional Council Seminar and Training Workshop.
  11. Smith, K., 2003, Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge, London.
  12. Smith, K. and Robinson, M., 2006, Cultural Tourism in a Changing World: Politic, Participation and (Re)Presentation, British Library Cataloguing in Publication Data.
  13. Sofield, T. H. B. and Li, F. M. S., 1998, Tourism Development and Cultural Policies in China, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 2.

43. Soltani, N.; Mousavi, M. N,; Salami, H 2013, Strategies of Tourism Development from the Perspective of Service Providers Using Delphi and Analytical Network Process Models, Journal of Geographical Studies of Arid Zones, No. 12, 19-40

 1. Taghvai, M. and Akbari, M., 2009, Introduction to Planning and Management of Urban Tourism, Payam Alavi Publication, Tehran. (In Persain)
 2. United Nations World Tourism Organization, 2007, http://www. unwto.org/ aboutwto/ eng/menu.html
 3. WTO, 1993, Recommendations on Tourism Statistics, World Tourism Organization, Madrid, Spain.
 4. Zangi Abadi, A. and Bagheri Kashkooli, A., 2013, Analysis of Role of Holy Shrines in Development of Religious Tourism with Emphasis on Role of Performance of Indicators Development (Case Study: Martyr Holy), First International Congress of Imams descendants, Isfahan. (In Persain)
 5. Zeppel, H. and Hall, C., 1992, Arts and Heritage Tourism, In Weiler, B. and Hall, C. (Eds), Special Interest Tourism, Belhaven, London.
 6. افشار، ایرج (1371)، یزدنامه، نقش جهان، تهران.
 7. پاپلی یزدی، محمّد حسین و سقایی، مهدی (1390)، گردشگری ( ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت.
 8. پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی، (1386)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
 9. تقوایی، مسعود، اکبری، محمود(1388)، مقدمه ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری شهری، انتشارات پیام علوی.
 10. زنگی آبادی، علی و علی باقری کشکولی (1392)، تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی با تاکید بر نقش امامزاده‌ها بر عملکرد شاخص‌های توسعه (مطالعه موردی: امامزاده شهید)، اولین کنگره بین‌المللی امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خیریه.
 11. حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی (1392)، کاربرد مدل در برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، انتشارات علم نوین، یزد
 12. سلطانی، ناصر، میرنجف موسوی و هادی سلامی (1393)، راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائه‌کنندگان خدمات با استفاده از مدل دلفی و فرآیند تحلیل شبکه، نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره 12.
 13. شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1384)، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران.
 14. فکوهی، ناصر (1383)، انسان‌شناسی شهری، نشر نی.
 15. قدیری معصوم، مجتبی، محمدامین خراسانی، محمدمهدی ضیاء نوشین و فرزاد ویسی (1390)، همگرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعه گردشگری فرهنگی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره1.
 16. موسوی، میرنجف، عیسی ابراهیم زاده، شمس‌الله کاظمی زاد و حکیمه قنبری (1392)، تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی از کارکردها و زیرساخت‌های گردشگری (مطالعه موردی: شهر قم)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شماره 18.
 17. موسوی، میرنجف و افشار کبیری (1392)، بررسی نقش امامزادگان در توسعه گردشگری زیارتی (مطالعه موردی: حرم احمد بن موسی کاظم (ع)، اولین کنگره بین‌المللی امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خیریه.
 18. موسوی، میرنجف و علی باقری کشکولی (1392)، گردشگری فرهنگی (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات آراد کتاب، تهران.
 19. موسوی، میرنجف، اسحاق جلالیان و علی باقری کشکولی (1393)، نقش مصنوعات معنادار فرهنگی در توسعه گردشگری شهری در شهرهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر موسیقی (مطالعه موردی: بوشهر)، دهمین همایش علمی – پژوهشی خلیج فارس، جهاد دانشگاهی، مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران.