دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 407-602 
12. تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقۀ شاخ آفریقا

صفحه 577-590

10.22059/jhgr.2016.57334

کیومرث یزدان پناه درو؛ سید مصطفی هاشمی؛ سجاد کریمی پاشاکی