دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 407-602 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

صفحه 407-427

10.22059/jhgr.2016.51742

سیدمحمد زارع اشکذری؛ محسن سقایی؛ میرنجف موسوی؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقۀ شاخ آفریقا

صفحه 577-590

10.22059/jhgr.2016.57334

کیومرث یزدان پناه درو؛ سید مصطفی هاشمی؛ سجاد کریمی پاشاکی