دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-209 
12. دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی

صفحه 177-196

10.22059/jhgr.2016.54288

دره میرحیدر؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ فاطمه سادات میراحمدی