تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‌بیگلو، زنجان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

تحقق اهداف کشاورزی از جمله تأمین امنیت غذایی جامعه و ایفای نقش مؤثر آن در تقویت استقلال ملی، نیازمند گذر سریع و صحیح از مرحلة تولید معیشتی و سنتی به مرحلة تولید صنعتی و تجاری است. از طرفی امروزه کشاورزی پایدار، به‌مثابة رویکردی است که نیل بخش کشاورزی به مرحلة تولید صنعتی و تجاری و تأمین امنیت غذایی خانوارهای روستایی را امکان‌پذیر می‌سازد. در پژوهش حاضر، به تحلیل رابطۀ پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در هشت روستای دهستان غنی‌بیگلو از توابع شهرستان زنجان پرداخته می­شود. جامعة آماری این پژوهش، شامل کل بهره‌برداران خانوادگی در روستاهای مورد مطالعه است (1324N=) و براساس فرمول کوکران، 300 نفر برای تکمیل پرسشنامه محاسبه و به­روش تصادفی سادة دردسترس انتخاب شدند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تحلیلی- همبستگی است و به‌صورت پیمایشی-میدانی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‌ای (اسنادی) و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدة عمیق) است. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده با نرم‌افزار  SPSS 21و آزمون‌های آماری T تک­نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل خوشه‌ای و جدول توافقی کای دو انجام گرفته است. براساس یافته‌ها، روند کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه ناپایدار است و امنیت غذایی خانوارهای بهره‌برداران این روستاها وضعیت مطلوبی ندارد (52 درصد). همچنین براساس نتایج، بین امنیت غذایی با میانگین درآمد، وسعت قطعات اراضی کشاورزی و تنوع شغلی بهره‌برداران، رابطة معنادار مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stability Analysis of the Relationship between Family Farming Systems and Food Security in Ghani-Bigloo Rural Areas, Zanjan

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Motiee Langroudi 1
  • Farshad souri 2
  • Mehdi cheraghi 2
1 Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
To achieve the objectives of food security and sustainable agriculture, effective role in strengthening national independence requires fast and accurate transition from production stage of traditional livelihoods to the industrial production and trade stage. On the other hand, the pursuit of sustainable agriculture today as an approach to agriculture made it possible to begin commercial production and food security of rural households. Family uses, accounted for about 80% of total agriculture uses. Therefore, the relationship between their tersest is collected and food security in rural is of utmost importance. In this regard, this study also analyzes their relationship between the food security and sustainable agriculture. Generally, this study consisted of three parts: theoretical perspective, methodology and hypotheses testing.
 
Methodology
According to the order of study to identify the relationship between food security and family farming systems in Ghani-Bigloo district, we have used the functional approach. This study is a descriptive research that is carried out using the correlation-analysis method. This research has two documentary and survey parts. In documentary part library research is used to collect previous and theoretical research, and a small section to analyze the data. Basic data on the status of food security and sustainability of family farming system in the Ghani-Bigloo rural was measured by a questionnaire. The questionnaire is consisted of three parts: descriptive questions such as age, gender, education, food security status. Second part of questions is related to sustainability of family farming systems in sustainable agriculture and household food security operation. In the third part, it is concerning to check the status of household food security and requirements according to standard food basket of ministry of health. According to different studies, the authors of 10 social indicators, economic indicators and 9 environmental indicators to identify the factors affecting the economic, social, environmental and food security in the lives of  beneficiaries were selected in the district of Ghani-Bigloo. Since the total study population included 1324 family farmers in 8 rural areas, among them, 300 farmers were selected to complete the questionnaire using Cochran formula and table sample. The data necessary to navigate the desired 8 villages were selected in random and were carefully collected. SPSS.21 software was used for data analysis and one-sample t-test for analysis of the stability of family operation. Turkey’s test and Pearson's chi-square tables were also applied to examine the relation taking advantage of the family and the general index correlation test for the relationship between sustainability and social and economic characteristics of interest.
 
Results and Discussion
Descriptive findings indicated individual characteristics of the users of family farming systems, within average age of 44.6 years for men and just 5.2% of women. Average family size is 4.3 persons per household operation. In terms of education, about 19.6% were illiterate, about 29.9% had primary education, about 17.5% had secondary education, about 11.5% high school education, about 12.8% diploma, and about 8.7% of the remainder had a bachelor’s or higher graduated education. The findings in relation to food security status of households in the rural study area are demonstrated. Among commodity basket standard items, there was only a poor person's consumption and the highest level of poverty was among foods items such as meat, fish and vegetables. The findings demonstrated in statistical community show 20.13% with absolute poverty and 41.91% with relative poverty.
 
Conclusion
Analysis of hypothesis and the results demonstrated relation between food security and sustainable family farming systems in Ghani-Bigloo rural in Zanjan City. This is not a positive and significant correlation and is not acceptable condition for stable operation of this system. In addition, average family size in three dimensions of sustainability including economic, environmental and social requires assessment of desirability. In the second analysis, the results indicated statistically significant differences between the dependent variables of food security in rural households of farmers and sustainable agriculture is independent variable. The following results are based on sustainable agriculture. The rural farmers have no significant differences in household food security. Therefore, we can say that increase in the sustainability of agricultural systems exploit a rich family in Ghani-Bigloo district, food security at the household will increase proportionally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food security
  • Ghani-Bigloo district
  • Rural Development
  • sustainable agricultural
ابراهیمپور، محسن، 1391 ، تبیین رابطة بین اندازة واحدهای بهره برداری کشاورزی و شاخص عمقیشدن
کشت در ایران با تأکید بر جامعة روستایی، فصلنامة روستا و توسعه، سال 1391 ، شماره 3 ، صص 21 - 49 .
.2 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، 1390 ، گزارش سالانه از وضعیت اجرای طرح جامع مطالعات
الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و وضعیت تغذیه ای کشور، زمستان.
.3 قاسمی، حمید، 1386 ، تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی، مجموعهمقالات ویژة امنیت غذایی، فصلنامة اقتصاد
کشاورزی و توسعه، مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 117 - 131 .
.4 قاسمی، حمید، 1386 ، تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی، مجموعهمقالات ویژة امنیت غذایی، فصلنامة اقتصاد کشاورزی و توسعه، مؤسسة
پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 117 - 131 .
.5 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1388 ، بهره وری آب در بخش کشاورزی، دفتر مطالعات زیربنایی، تهران، ص 17 .
.6 مطیعی لنگرودی، سیدحسن و ابراهیم شمسایی، 1388 ، توسعه و کشاورزی پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
.7 مطیعی لنگرودی، سیدحسن و دیگران، 1389 ، تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونی های
تولید روستایی، فصلنامة تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، سال چهلویکم، شمارة 3، صص 232 - 347 .
.8 مطیعی لنگرودی، سیدحسن و دیگران، 1389 ، تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونی های تولید روستایی، فصلنامة
تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، سال چهلویکم، شمارة 3، صص 232 - 347 .
.9 مطیعی لنگرودی، سیدحسن و فرشاد سوری، 1392 ، تحلیلی بر میزان به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار در
بهره وری تولید برنج، فصلنامة نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال 1392 ، شمارة 22 ، صص 4 - 21 .
.10 مطیعی لنگرودی، سیدحسن، 1389 ، جغرافیای اقتصادی ایران )کشاورزی(، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
.11 وثوقی، منصور، 1366 ، جامعه شناسی روستایی، انتشارات کیهان، تهران.
12. Research Institute Nutrition and Food Technology, 2011, Annual Report on the Status of Implementation of the Comprehensive Study on Household Food Consumption Patterns and Nutritional Status of the Country, 1999-2001, Winter. (In Persian)
13. Ibrahimpour, M., 2012, Explain the Relationship between the Size of Agricultural Exploitation and Deep Index Cultures in Iran with Emphasis on Rural Community, Journal of Rural and Development, Vol. 3, No. 3, PP. 49-21. (In Persian)
14. Motiee Langroodi, S. H., 2010, Economic Geography of Iran (agriculture), Jihad Daneshgahi Publications, Tehran. (In Persian)
15. Motiee Langroodi, S. H. and I. Shamsaie, 2009, Development and Sustainable Agriculture, Tehran University Press, Tehran. (In Persian)
16. Motiee Langroodi, H. and F. Souri, 2013, Analysis of the Deployment of Sustainable Agricultural Technologies in Rice Production Efficiency, Journal of New Approaches in Human Geography, Vol. 3, No. 22, PP. 21-4. (In Persian)
17. Motiee Langroodi, S. H., et al, 2010, Analyzing the Sustainability of Farming Systems of Family Farming and Rural Production Cooperatives, Journal of Agricultural Economics and Development, Vol. 41, No. 3, PP. 232-347. (In Persian)
18. Research Center of the Parliament, 2009, Water Efficiency in Agriculture, Infrastructure Studies Office, Tehran, P. 17. (In Persian)
19. Ghassemi, H., 2007, Definitions and Theoretical Foundations of Food Security, Food Security Proceedings, Journal of Agricultural Economics and Development Research Institute of Planning and Agricultural Economics, 117-131. (In Persian)
20. Vossoughi, M., 1986, Rural Sociology, Keyhan Publications, Tehran. (In Persian)
21. Aghabaji, K. A., Martin, R. A. and Williams, D. L., 2001, Impact of Sustainable Agriculture on Secondary School Agricultural Education Teachers and Programs in the North Central Region, Journal of Agricultural Education, Vol. 42, No. 2, PP. 38-45. doi: 10.5032/jai.2001.02038.
22. Allen, J. and Cochrane, A., 2007, Beyond the Territorial Fix: Regional Assemblages, Politics and Power, Regional Studies, Vol. 41, No. 9, PP. 1161-1175.
23. Amekawa, Y., 2010, Towards Sustainable Agriculture in the Developing World: Theoretical Perspectives and Empirical Insights, It’s online at: http://lib.dr.iastate.edu/etd.pp 344-351.
24. Sharma, A. K., 2006, A Handbook of Organic Farming, Agro bios (India), Jodhpur.
25. Dahama, A. K., 2007, Organic Farming for Sustainable Agriculture, Agro bios (India), Jodhpur.
26. FAO, 2009, Investment, High-Level Expert Forum on How to Feed the World, 12-13 October, Rome.
27. FAO, 2011, Save and Grow: A policymaker's guide to the sustainable intensification of smallholder crop production, Rome.
28. FAO, 2009, How to Feed the World in 2050. It’s online at: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf (accessed 20.01.12).
29. Eggleston, S., et al. (Eds), 2006, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use, Prepared by the National Greenhouse Gas Programme (IGES), Hayama, Japan.
30. Fuglie, K. O., 2012, Productivity Growth and Technology Capital in the Global Agricultural Economy, in Fuglie, K. O., S. L. Wang, and V. E. Ball (Eds) (2012), Productivity Growth in Agriculture: An International Perspective, Oxford Shire, UK: CAB International.
31. Evans, A., 2009, The Feeding of the Nine Billion: Global Food Security for the 21st Century, Royal Institute of International Affairs, London.
32. Erisman, J. W., et al., 2008, How a Century of Ammonia Synthesis Changed the World, Nature Geoscience 1, PP. 636–639.
33. Falcon, W. P. and Naylor, R. L., 2005, Rethinking Food Security for the 21st Century, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 87, No. 5, PP. 1113-1127.
34. IFAD, 2011, Smallholder Conservation Agriculture; Rationale for IFAD Involvement and Relevance to the East and Southern African Region, Rome: IFAD, PP. 5-7.
35. Lawrence, F., 2010, How Peru’s Wells Are Being Sucked Dry by British Love of Asparagus, The Guardian, 15 September.
36. Louw, A. and Ndanga Leah Z. B, 2010, Importance of Sustainability on Agriculture in Southern Africa, Agricultural Economists Association of South Africa (AEASA) Conference, Cape Town, South Africa.
37. National Farmers’ Federation, 2008, Labor Shortage Action Plan, It’s online at: http://www.nff.org.au/get/702.pdf
38. Nadia, E. and Mu¨ller-Lindenlauf, M., 2010, Organic Agriculture and Climate Change, Renewable Agriculture and Food Systems, Vol. 25, No. 2, PP. 158–169.
39. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food of the United Kingdom, 2000, Energy Use in Organic Farming Systems. MAFF Project Code OF0182, London.
40. Rao, P., et al, 2010, Farming Systems and Sustainable Agriculture.
41. Peters, M., 2009, Hurlstone Inquiry: Report by Mal Peters-October 2009, It’s online at: http://www.hurlstoneinquiry.nsw.gov.au/index.htm
42. Willer, H. and Kilcher, L. (Eds), 2009, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2009, IFOAM, Bonn, Germany, Fibl, Frick, Switzerland and ITC, Geneva, Switzerland.
43. Russell, D., 2003, From PD to PC. Professional Educator, Vol. 2, No. 2, PP. 12-13.
44. Leeuwise, C. and Van den Ban A., 2004, Communication for Rural Innovation; Rethinking Agric. Ext., Blackwell publications, Oxford.
45. Hazell, Peter B. R., 2009, The Asian Green Revolution, IFPRI Discussion Paper (Intl Food Policy Res Inst). GGKEY:HS2UT4LADZD
46. Yu, B. and Nin-Pratt, A., 2011, Agricultural Productivity and Policies in Sub-Saharan Africa, IFPRI Discussion Paper 01150, December. It’s online at: www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01150.pdf.
47. U.N. Food and Agriculture Organization, 1996, Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, World Food Summit, PP. 13-17.
48. Maxwell, S., 1996, Food Security: A Post-Modern Perspective, Food Policy, Vol. 21, No. 2, PP. 155-170.
49. Holt Giménez, E., Shattuck, A., 2011, Food Crises, Food Regimes and Food Movements: Rumblings of Reform or Tides of Transformation, Journal of Peasant Studies, Vol. 38, No. 1, PP. 109-144.
50. Royal Society, 2009, Reaping the Benefits: Science and the Sustainable Intensification of Global Agriculture, Policy document 11/09. London.
51. OECD/FAO, 2011, OECD-FAO Agricultural Outlook 2011e2020, OECD Publishing and FAO. It’s online at: http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2011-en.
52. Pinstrup-Andersen, P., 2009, Food security: Definition and Measurement, Food Security, No. 1, PP. 5-7.
53. Willer, H. and Kilcher, L. (Eds), 2009, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2009, IFOAM, Bonn, Germany, Fibl, Frick, Switzerland and ITC, Geneva, Switzerland.
54. UK Government Office for Science, 2011, Foresight: The Future of Food and Farming, Challenges and choices for global sustainability, London.
55. UNDP, 2006, Human Development Report 2006, Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis, Palgrave Macmillan.
56. UK.FAO, 2009, FAO Statistical Database Domain on Fertilizers: Resource STAT-Fertilizers. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Rome, Italy. It’s online at: http://faostat.fao.org/site/575/default. aspx#anchor (accessed 7 October 2009).
57. Brower, f., 2004, Sustaining Agriculture and the Rural Environment (Governance, Policy And Multifunctional), UK Edward Edgar publishing limited.
58. Kamali, H., 2005, Problems and Challenges of Small and Peasant Cropping Systems in Tehran Province, Small and Peasant Farming Systems Conference, Deputy of Extension and Farming Systems, Ministry of Agricultural Jihad, Tehran. (In Persian).
59. Najafi, Gh., 2006, Agricultural Farming Systems, Dehati Journal, No. 3, P. 36. (In Persian).
60. Food Security Network NL, 2012, Concept of Food Security, It’s online at: http://www.foodsecuritynews.com/What-is-food-security.htm.