سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم))

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت‌مدرس

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ایجاد نهادهای محلی و تشکل‌های مردمی، سازوکاری برای جلب مشارکت مردم در فرایند مدیریت سکونتگاهی است. با تشریح اهمیت مشارکت در مدیریت روستایی و تجلی آن از طریق نهادهای اجتماعی باید گفت به‌طورکلی، گردآمدن و برانگیخته­شدن روستاییان به مشارکت در نهادهای محلی، با فرایندهای ساختاری، نهادی، اجتماعی و اقتصادی قابل‌تبیین است. ضمن اینکه، متغیرهای سطح خرد، نظیر ویژگی‌های فردی و ذهنی نیز در تبیین مشارکت‌های مردمی اثرگذارند.از این­رو، ارتقا و کارایی مشارکت در مناطق روستایی، نیازمند تقویت زمینه‌های مشارکت و شناسایی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم است. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات به‌صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و به‌منظور سنجش میزان مشارکت، از آزمون t تک­نمونه‌ای استفاده شد که نشان می‌دهد میانگین مشارکت در جامعۀ نمونه متوسط است. میانگین مشارکت در زنان 926/2 و در مردان 493/3 است. براین­اساس، می‌توان گفت تفاوت معناداری میان میانگین مشارکت بین زنان و مردان وجود دارد. از بین شاخص‌های فردی، شاخص­های مکانی و اقتصادی، جنسیت، سن و درآمد با مشارکت همبستگی دارند. نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که بیشترین تأثیر بر شکل‌گیری مشارکت را اعتماد اجتماعی با میزان بتای 6/34 دارد. به­عبارت دیگر، اعتماد اجتماعی بر 6/34 درصد از تغییرهای مشارکت اثر می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of Effective Factors on Public Participation in Rural Management Process, with an Emphasis on Councils (Case Study: Asalem District)

نویسندگان [English]

  • Majeed Yasoori 1
  • Yaser Ramezannezhad 2
  • Hamid shayan 3
1 Associate Professor, Geography and Rural Planning, University of Guilan, Guilan, Iran
2 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, creation of local institutions represents the levels of participation. Local institutions and community organizations are a mechanism to attract the public participation and collaboration and also a context to incorporate the people collaboration in the management process of their settlement environment. Participation in rural development management process is not done in a vacuum and must be representative of the decision-making bodies. The institutionalization of participation is possible only through institutions. These institutions are considered as a mechanism to integrate public participation in local communities and participation of local people in social life by the organization is an identity (Abdullahi et al., 2010: 29). Rural management is a multilateral process, which consists of three pillars, people, government and public institutions. In the process of public participation and through rural organizations, the rural development plans has been formulated and implemented and the monitoring and evaluations have also been undertaken (Rezvani, 2005: 211). In other words, rural management indeed is the process of organizing and conducting the rural society through shaping organization’s and institutions involved in the management of rural areas. These organizations and institutions are tools to provide the goals of rural society and play an important role in achievement of development goals (Roknodin Eftekhari et al., 2008: 8). To explain the importance of participation in the rural management and its emergence by the social institutions, it should be noted that the rural residents integrated in participatory institutions and encouragement of their participation is explained by the influence of structural, institutional, social and economic processes. Furthermore, the micro-level variables such as personal characteristics and mental traits are also effective in public participation (Saidi, 2004: 171). The people are explained in the forms of rural organization. In general, the participation is resulted from a social interaction. Conditions and social space is unique to the social system and also unique to the individual. In other words, for a complete and correct understanding of social action, one must first identify the economic- social and cultural external factors that affect the individual action. Second, the factors unique and important to the individual are examined (external factors and internal factors) (Moghadasi, 2010: 4). One of the internal factors that play an important role in facilitating and limiting people's participation in local institutions is individual characteristics. External factors to attract the public participation in local institutions in rural areas are structural. Empirical evidence from the study area indicated a low level of public participation in the field of rural management institutions and people's participation in management institutions. Generally, the purpose of this article is to answer these fundamental questions: what is people participation in rural management institutions (village council)? What indicators are related to the participation? Which dimension has the greatest impact on people participation?
 
Methodology
This study is a type of applied research with descriptive - analytical methods for data analysis. The data in this study were collected by questionnaire and survey. The research population is 15 villages in Asalem District. Based on measurements of Cochran sampling method, 209 individual residents were selected as the sample. In this article, data analysis and hypothesis testing were by inferential statistics such as frequency distribution, correlation coefficient and regression t- test using SPSS software.
 
Results and Discussion
The results show a correlation between gender and participation as a meaningful relationship. Generally, participation is resulted from individual social action. Such a feature makes it necessary to study and survey social space (participation). The results of correlation show that among the individual indicators there is just correlation between the gender and participation. According to the independent Samples Test, average participation in women is 2.926 and in the men 3.493.
 
Conclusion
We can express that there are significant differences between average of participation in women and men. This point can be because of this reason that in rural communities women are less involved rural affairs than are men. There is no relationship between the place indicators and participation. Unlike previous studies that there is a relation between the economic conditions with participation, this is not true in Asalen and there has not been any relationship between economic indicators and the participation. In order to measure the participation rate, we have used one- sample T- test. Thus, we indicated that average of participation is equal to 3.33 and average test value( is equal to 3. Therefore, we can say that participation in community sample is located in the average level. Average participation in each of the studied villages indicate that Klasara and Chakharamahale villages have the highest level of participation with 3.84 and 3.69, respectively, and Ershadmahale and Gharibmahale with 2.71 and 2.96 have the lowest level of participation. Between individual, place and economic indicators there is correlation only between the gender and participation. The results of regression show that the greatest impact on configuration of the social participation between the components has the social trust with Beta rate (0.346). On the other hand, the social trust can affect 34.6% of the variation of the participation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asalem
  • cohesion
  • Islamic council
  • Participation
  • rural management
ازکیا، مصطفی، حسنی‌راد، کریم، 1388، نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرح‌های توسعة روستایی، پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، سال سوم، شمارة 1، صص 7- 27.
- اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن، 1370، رهیافت‌های مشارکت در توسعۀ روستایی، ترجمۀ منصور محمدنژاد، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، تهران.
- تاجبخش، کیان، 1384، سرمایۀ اجتماعی اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پریان، نشر شیرازه، تهران.
- جمعه‌پور، محمود، 1382، عوامل اصلی در فرایند توسعة پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن، فصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هشتم، شمارة 22، صص 103- 130.
- حسام، فرحناز، 1382، شمه‌ای از پیشینة مدیریت روستایی در ایران، ماهنامة دهیاری‌ها، شمارة 3، صص 8- 11.
- رضوانی، محمدرضا، 1383، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعة روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمدالله و جمشید عینالی، 1386، نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار، فصلنامة روستا و توسعه، سال دهم، شمارة 2، صص 1- 30.
- ریترز، جورج، 1373، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمة احمدرضا غروی‌زاده، نشر ماجد، تهران.
- زیاری، کرامت‌الله، زندوی، سیدمجدالدین، آقاجانی، محمد و محمد مقدم، 1388، بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک (نمونة موردی: شهرهای گله‌دار، ورزنه و هیدج)، فصلنامة جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، دورۀ چهارم، شمارة 13، صص 211- 237.
- سعیدی، محمدرضا، 1382، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌های غیردولتی، انتشارات سمت، تهران.
- سلیمانی، هادی، 1380، عوامل جغرافیایی مؤثر در میزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستایی در برنامه‌ریزی توسعه (نمونة موردی: شهرستان کرمان)، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
- شادی‌طلب، ژاله و فرشته حجتی کرمانی، 1388، فقر و سرمایة اجتماعی در جامعة روستایی، فصلنامة علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شمارة 28، صص 35- 56.
- شاکری، هادی، 1388، نقش مشارکت مردم در توسعة روستایی با تأکید بر جایگاه جوانان از نظر دولت و مردم (مطالعة موردی: بخش فریدون‌کنار، شهرستان بابلسر)، پایان‌نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
- شاهرودی، محمد و علی‌اصغر چیزری، 1386، عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاون آب­بران در استان خراسان، مجلة علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شمارة 42، صص 299- 312.
- شکوری، علی، 1378، پژوهشی در توسعه و مشارکت در روستاهای برگزیدة استان آذربایجان شرقی، مجلة پژوهش‌های جغرافیایی، شمارة 37، صص 89- 107.
- طالب، مهدی، 1376، مدیریت روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- عبداللهی، عیوض، چیذری، محمد، پزشکی­راد، غلامرضا و ندا علیزاده، 1388، تحلیل مشارکت‌های مردمی در برنامه‌های ترویجی پیرامون توسعة پایدار روستایی (مطالعة موردی: شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین‌دژ)، فصلنامة روستا و توسعه، سال دوازدهم، شمارة 3، صص 27- 42.
- علوی‌تبار، علیرضا، 1378، الگوی مشارکت در جامعة مردم‌سالار، شهرداری‌ها، سال اول، شمارة 6، صص 12- 15.
- گلشیری اصفهانی، زهرا، خادمی، حسین، صدیقی، رضا و مهدی تازه، 1386، تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بخش گندمان شهرستان بروجن، فصلنامة روستا و توسعه، سال دوازدهم، شمارة 1، صص 147- 167.
- مطیعی لنگرودی، سیدحسن و فاطمه سخایی، 1388، مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند، فصلنامة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال چهل­ویکم، شمارة 70، صص 111- 128.
- مهندسان مشاور DHV از هلند، 1371، رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی مراکز روستایی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، جهاد سازندگی.
 
 
Abdullahi, E., Chizari, M., Pezeshki Rad, Gh. and Alizadeh, N., 2010, Analysis of Public Participation in Promotional Programs on Sustainable Rural Development: A Case Study of Rural Councils Miandoab and Shahindej City, Journal of Rural and Development, Vol. 12, No. 3, PP. 42-27. (In Persian)
Akabayashi, A., 2003, Report of the Project Strategies for Social Consensus Building on the Policies Concerning Advanced Medical Technologies, Journal of Health Care Analysis, Vol. 14, No. 4.
Alavitabar, A., 1999, Pattern of participation in a Democratic Society, Municipalities, Vol. 1, No. 6, PP. 15-12. (In Persian)
Azkia, M. and Hassanirad, K., 2010, The Role of Social Trust in People Participation on Rural Development Plans, Research of Social Sciences, Vol. 3, No. 1, PP. 7-27. (In Persian)
Finger-Stich, A., 2002, Social Factors Enabling Local Peoples’ Participation in Integrated Management Planning in The Context of Forested Mountain Territories, Proceedings of the Research Course “The Formulation of Integrated Management Plans (IMPs) for Mountain Forests”, Bardonecchia, Italy.
Fukuyama, F., 2001, Social Capital, Civil Society and Development, Third World Quarterly, Vol. 22, No. 1, PP. 7–20.
Golshiri Esfahani, Z., Khademi, H., Seddighi, R. and Tazeh, M., 2008, The Impact of the Social Cohesion on Rate of Rural Participation, Gandoman County, Journal of Rural and Development, Vol. 12, No. 1, PP. 147-167. (In Persian)
Hessam, F., 2004, Review of Rural Management Background in Iran, Monthly Journal of Dehyari, No. 3, PP. 8-11. (In Persian)
Jingling, L., et al., 2010, Public Participation in Water Resources Management of Haihe River Basin, China: The Analysis and Evaluation of Status Quo, Procedia Environmental Sciences, Vol. 2, PP. 1750–1758.
Jomepur, M., 2003, A Major Factor in the Sustainable Development Process: People, Resources, Environment and the Role of Public Participation in That, Journal of Social Sciences, Vol. 8, No. 22, PP. 103-130. (In Persian)
Kovac, D. and Trcek, D., 2009, Qualitative Trust Modeling in SOA, Journal of Systems Architecture, Vol. 55, PP. 255–263.
Motiee Langroodi, S. H., Sakhaee, F., 2009, People Participation and Rural Development in the Solgi County, Journal of Human Geography, Vol. 41, No. 70, PP. 111-128. (In Persian)
Muraleedharan. K., 2008, Dynamics of People Participation in Development: A Study with Special Reference to Women Participation in the Local Level Planning in Kerala, Eldis Participation Resource Guide, Handbook of Cultural Geography, Sage, London.
Oakley, P. and Marsden, D., 1991, Approaches to Participation in Rural Development, Translated by: Mohammadnejad, M., Center of Research and Rural Issues,Tehran. (In Persian)
Primmer, E. and Kyllonen., S., 2006, Goals for Public Participation Implied by Sustainable Development and the Preparatory Process of the Finnish National Forest Programme, Forest Policy and Economics, Vol. 8, No. 8, PP. 838– 853.
Reddy, R. P., 1973, Who Participates in Voluntary Action, Journal of Extension, Vol. 3, No. 5, PP. 17-23.
Rezvani, M., 2005, Introduction of Rural Development Planning in Iran, Tehran University Press, Tehran. (In Persian)
Riterz, G., 1994, Theories of Sociology, Translated by: Gharavizadeh, A. R., Majed Publication, Tehran. (In Persian)
Roknaddin Eftekhari, A. R, Sojassi Gheidari, H. and Eynali, J., 2008, A New Approach to Rural Management with Emphasis on Effective Institutions, Journal of Rural and Development, Vol. 10, No. 2, PP. 1-30. (In Persian)
Saeidi, M. R., 2004, An Introduction to Public Participation and Non-governmental Organizations, Samt Publications, Tehran. (In Persian)
Schuyt, K., 1997, Sociale Cohesie en Sociaal Beleid, Drie Publiekscolleges in De Balie, De Balie, Amsterdam.
Shadi Talab, J. and Hodjati Kermani, F., 2010, Poverty and Social Capital in Rural Communities, Journal of Social Welfare, Vol. 7, No. 28, PP. 35-56. (In Persian)
Shahroudi, M. and Chizari, A. A., 2008, Effecting of Factors on Farmers 'Attitudes Toward Participation in Abbaran Cooperation in Khorassan Province, Agricultural and Natural Resources Science and Technology, No. 42, PP. 299-312. (In Persian)
Shakeri, H., 2010, The Role of People's Participation in Rural Development with Emphasis on the Role of Youths Insight of Government and Public, Case Study Fereidoonkenar Babolsar City, MS Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
Shakouri, A., 1999, Research in Development and Participation in Selected Villages of East Azerbaijan Province, Magazine of Geographic Research, No. 37, PP. 89-104. (In Persian)
Soleymani, H., 2002, Geographical Factors Affecting on Rural Youth Participation in Development Planning: A Case Study of Kerman Province, MS Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
Stalker Prokopy, L.,2005, The Relationship between Participation and Project Outcomes: Evidence from Rural Water Supply Projects in India, World Development, Vol. 33, No. 11, PP. 1801–1819.
Tajbakhsh, K., 2006, Social Capital, Trust, Democracy and Development, Translated by: Khakbaz, A. and Pariyan, H., Shirazeh Publication, Tehran. (In Persian)
Taleb, M., 1998, Rural Management in Iran, Tehran University Press, Tehran. (In Persian)
The Netherlands DHV Consulting Engineers, 1992, Guidelines for Planning of Rural Centers, Research and Survey of Rural Issues, Jihad Sazandegi. (In Persian)
Ziyari, K., Zandavi, S. M., Aghajani, M. and Moghadam, M., 2010, Survey of Citizenship Participation and Its Role in Urban Management in Small Towns (Case Study: Cities Galedar, Varzaneh and Hidaj), Journal of Geography and Regional Development, Vol. 4, No. 13, PP. 211-237. (In Persian)