دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 211-405 
6. برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس)

صفحه 277-295

حسن بهنام مرشدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ زهرا محمدیان


13. جغرافیای سیاسی به‌مثابۀ یک علم تجربی

صفحه 389-405

محمود واثق؛ نرجس سادات حسینی؛ مهتاب جعفری