دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 211-405 
برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس)

صفحه 277-295

10.22059/jhgr.2016.53861

حسن بهنام مرشدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ زهرا محمدیان


جغرافیای سیاسی به‌مثابۀ یک علم تجربی

صفحه 389-405

10.22059/jhgr.2016.56083

محمود واثق؛ نرجس سادات حسینی؛ مهتاب جعفری