ارزیابی کیفیت محیط در محله های تاریخی شهرها (مطالعۀ موردی: محلۀ نفرآباد شهرری)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه غیرانتفاعی امین

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه غیرانتفاعی امین فولادشهر

چکیده

شهرها پدیده­ای پویا و زنده­اند که سلامتی ساکنان و حفظ بقای آن­ها نیازمند کیفیت مطلوب محیط شهری است. کیفیت مطلوب محیط شهری، از عوامل مختلفی تأثیر می­پذیرد که از میان آن­ها به‌طور عمده می‌توان عوامل کالبدی- فضایی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی را نام برد که هریک از آن­ها متشکل از معیارهای متعددی هستند. سنجش کیفیت محیط شهری و همچنین ارزیابی وضعیت سکونت ساکنان محله­های شهری را می‌توان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی شهری به­شمار آورد. محله­های تاریخی شهری به‌عنوان بخشی از مهم‌ترین مکان‌های شهر، حساسیت ویژه‌ای را برای دست‌اندرکاران شهری ایجاد می‌کنند؛ زیرا علاوه­بر داشتن ارزش‌های نهفته و تاریخی، در این مکان‌ها گاه شرایطی فراهم می‌شود که در آن، افراد با محیطی ناسازگار مواجه می‌شوند. براین­اساس، برنامه‌ریزی و مدیریت کیفیت محیط‌های مسکونی شهری در این محدوده‌ها، اهمیت بسیار دارد. این پژوهش که توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است، به سنجش کیفیت محیط شهری در یکی از قدیمی­ترین محله‌های شهرری به نام نفرآباد می­پردازد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش به­صورت میدانی و به روش پرسشنامه‌ای جمع­آوری شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 262 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده­اند. نتایج نشان می‌دهد این محلة تاریخی، با توجه به معیارهای مختلف کیفیت محیط شهری، وضعیتی نابسامان دارد. به‌طورکلی، فرسودگی زیاد بافت این محله، در نزول شاخص‌های کیفیت زندگی آن مؤثر است، اما علی‌رغم پایین­بودن کیفیت محیط کالبدی- فضایی، زیست‌محیطی و محیط سکونت، شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی به­دلیل تداوم حضور بخشی از ساکنان بومی و تلاش‌های محله‌ای در ارتقای هویت همسایگی، وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهد. هرچند رسیدگی­نکردن به فضای کالبدی محله و پایین­بودن ارزش زمین و مسکن، به جذب مهاجران کم‌درآمد و افزایش جرم­خیزی در محله منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Environmental Quality in the Historical Urban Quarters of Iran (Case Study: The Quarter of Nafar-Abad, Rey)

نویسندگان [English]

 • Leila Soltani 1
 • Maryam Darabi 2
1 Assistant Professor, Amin Institute of Higher Education, Iran
2 M.A. in Geography and Urban Planning, Amin Institute of Higher Education, Iran
چکیده [English]

Introduction
After the rapid population growth in the Iranian cities, these cities have experienced great changes. The physical structures of the cities are eroded and the managers have no attention to them. Many immigrants entered the cities  have dwelled in the inefficient urban textures like in the marginal areas and old textures. Thus, the environmental quality of place has been weak. Undesired condition like air pollution, noise, bustle, accumulation of garbage, increase of harmful animals, lack of services and urban facilities, insecurity and other characters have lowered the environmental quality index in the areas. Citizens have been influenced by this undesired condition. Thus, evaluation of the environmental quality in the quarters of the cities and citizen satisfaction of that is one of the most important purposes in the urban planning. 
In the last century, Tehran has experienced much growth. But in this process, historical quarters have been neglected. Thus, the quality of environment of these quarters has been lowered.  
This research evaluates the environmental quality in one of the historical urban quarters in Rey, Tehran, named Nafar-Abad. But this quarter is so wearing out. It seems that wearing of this texture affects the environmental quality. Thus, this research has evaluated the environmental quality with physical-spatial, environmental, social and cultural indices. The research questions are:
-     Is the environmental quality favorable in the quarter of Nafar-Abad?
-     What is the level of citizens satisfaction from the environmental quality in the quarter of Nafar-Abad?
-     Is there relationship between the sense of place and the citizens satisfaction from the environmental quality in the quarter of Nafar-Abad?
-     Which indices are effective in the environmental quality in the quarter of Nafar-Abad?  
 
Methodology 
This is a descriptive- analytical research and an applied research in purpose. Data of this research have been gathered by documentary and survey methods. In survey method, data have been gathered  by questionnaire tool. The statistical population size is 13667 and the number of samples determined by Cochran formula is 262 selected by simple random sampling. According to the hypothesis, a questionnaire consisting of 68 questions was used. These questions are made in a Likert format based on quality of environment criteria. These are physical-spatial, environmental, social and cultural criteria. Cronbach's alpha indicated that the questionnaire is designed with reliability requirements. In order to optimize measurements, we have reduced the number of variables and created a new structure of the variables in the form of multi-factor analysis. SPSS software was used in this analysis.
The study area is the quarter of Nafar-Abad, Rey. It is one of the southern and the oldest quarter of Tehran. This is an overcrowded place with old buildings that attracted many immigrants.
 
Results and Discussion
The results have indicated that the environmental quality of Nafar-Abad is in very low level. One of the reasons of this condition is because of the old texture of this area. The value of land and housing is very low in this quarter. Half of the population of this quarter is immigrants often without any sense of place. This affects their unwillingness to login to renovation process.
 
Table 1. The names and description of factors

Factor


Name


Description
1


Physical quality of residential environment


Dissatisfaction from home facilities, home Area, Number of rooms, Insufficient vision of residence and Insufficient Lighting in the quarter
2


Social space of quarter


Feel being comfortable of the people in this quarter, Stress from the social environment of the quarter, The presence of evil and malicious
3


Citizen's belonging to place


Etiquette of people, Lack of interest of people to living in this quarter
4


Environmental pollution


Vermin, Garbage, Unpleasant odors, water pollution
5


Public services of the quarter


Lack of parks and green spaces, cinema, educational centers, commercial centers and commercial services
6


Health care facilities


Lack of medical facilities, medical personnel and proper medical equipment

 
The environmental index has a very bad situation in the area. The geographical conditions of this quarter make many kinds of pollutions like the air and water pollutions, harmful animals and accumulation of garbage. Also physical index with the physical failure of wearing texture, lack of parking, worn out houses, dilapidated building and inefficient passages have so problems.
Also the social-cultural index is in the lowest level in this quarter. Some of its reasons are the low levels of sense of security, social heterogeneous structure, disturbance of hooligans,  drug use and high population density. But Nafar-Abad is one of the most exceptional quarters of Iran in the social indices. Despite the large numbers of refugees and social problems caused by them, social potential is high due to the presence of indigenous people. The sense of belonging to place in native citizens is the strength of this quarter. The cost of maintenance of the buildings is high for dwellers and they have weak incentives for this.
Conclusion  
-     All of the indices of environmental quality are in very low level in the quarter of Nafar-Abad. To the extent that this quarter has become one of the most undesirable quarters in this city.
-     Citizen's dissatisfaction from dwelling is because of the weakness of the environmental quality in this quarter.
-     Immigrants are indifferent about the fate of place. Thus, they do not show a willingness to improve the quarter.
-     Native dwellers are more satisfied in the quarter because of their high sense of place. They have more credible socio-economic position than the non-indigenous residents. Because of their attachment to this place, they still are committed to live in this quarter. But it seems that low environmental quality of Nafar-Abad make them to leave this place in the future.
Strengthening in the neighborhood ties increase the participation in the renovation process.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation of environmental quality
 • Historical quarter
 • Nafar-Abad
 • Social and cultural indicators
 • Urban Environment
 1. موسوی، سیروس، 1380، محیط زیست شهری، سیاست‌گذاری و اقدام، ماهنامۀ شهرداری‌ها، شمارۀ 32.
 2. شماعی، علی و احمد پوراحمد، 1384، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 3. عسگری­زاده، زهرا، 1386، سنجش میزان کیفیت محیط در بافت‌های فرسودۀ بازسازی‌شدۀ شهری (نمونۀ موردی: پروژۀ نواب)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت­مدرس، تهران.
 4. لنگ، جان، 1381، آفرینش نظریة معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیطی، ترجمة علیرضا عینی­فر، مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 5. غراب، ناصرالدین، 1380، تأثیرات محیط شهری در ازخودبیگانگی انسان، فصلنامۀ مدیریت شهری، شمارۀ 8.
 6. خوارزمی، شهیندخت، 1383، کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران، مجلۀ الکترونیکی ویستا، قابل­دسترس در: http://vista.ir/article/293500
  1. Kharazmi, Sh., 2004, Quality of Life and the Requirements of Digital Age in Iran, Journal of Vista News Hub, It’s Available at: http://vista.ir/article/293500 (In Persian) http://region20.tehran.ir/
  2. Asgarizadeh, Z., 2007, Evaluation of Quality of Environment in Urban Rehabilitated Eroded Textures (Case Study: Navab Project), MA Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
   1. Moussavi, S., 2001, Urban Environment, Policy and Action, Municipalities Journal, No. 32. (In Persian)
   2. Shamaee, A. and Pourahmad, A., 2005, Urban Rehabilitation and Renovation, A Geographic Perspective, Tehran University, Tehran. (In Persian)
   3. Ghorab, N., 2001, Influences of Urban Environment in of Human Alienation, Urban Management Journal, No. 8. (In Persian) http://aftab-sw.ir/aftab/user/temp.php?web_link=104&id=2

12. Lang, J. T., 1987, Creating architectural theory: the role of the behavioral sciences in environmental design, Van Nostrand Reinhold Co, New York.

 1. Bahram Soltani, K., 1992, Discussions and Approaches in Urban Planning (Environment), Architectural and Urban Planning Studies Center of Iran, Tehran. (In Persian)
 2. Biling, K., 1993, Quality in Design Department of Architecture, University of Sydney, Sydney.
 3. Carp, F. and Carp, A., 1982, Perceived Environmental Quality of Neighborhoods: Development of Assessment Scales and their Relation to Age and Gender, Journal of Environmental Psychology, No. 2, PP. 295-312.
 4. Gilderbloom, J. and Brezlay, P., 2005, HOPE VI: A Study of Housing and Neighborhood Satisfaction, University of Louisville, Louisville.
 5. Das, D., 2008, Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati, Social Indicators Research, No. 88.
 6. Foo, T. S., 2000, Subjective Assessment of Urban Quality of Life in Singapore (1997- 1998), Habitat International, Vol. 24, No. 1.
 7. Kamp, I. V., Leidelmeijera, K., Marsmana, G. and Hollanderb, A., 2003, Urban Environmental Quality and Human Well-being Toward a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts: a Literature Study, Landscape and Urban Planning, No. 65, PP. 5-18.
 8. Schmit, R., 2002, Considering Social Capital in Quality of Life Assessment: Concept and Measurement, Social Indicators Research, No. 58, PP. 403-428.
 9. 21.    Van Poll, R., 1997, The Perceived Quality of the Urban Residential Environment: A Multi-Attribute Evaluation, PhD Thesis, University of Groningen, Groningen.