سنجش عملکرد مؤلفه‌های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک وایکور (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، رشتۀ برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد رشتة مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افزایش کیفیت محیط شهری گامی بلند به سوی ارتقای رضایت شهروندان است. یکی از ابعاد شایان توجه در افزایش کیفیت محیطی ارتقای آسایش بصری است. آسایش بصری بازتابی از کیفیت زندگی، آرامش و رفاه شهروندی است؛ بنابراین، هدف این تحقیق سنجش عملکرد مؤلفه‌های آسایش بصری در ارتقای کیفیت محیط شهری کلان‌شهر مشهد است که در این زمینه 14 مؤلفة کیفیت محیطی و 4 مؤلفة آسایش بصری، ارتباط این دو دسته متغیرها و وضعیت آن‌ها در سطح مناطق سیزده‌گانة مشهد ارزیابی شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری شامل تمام شهروندان مناطق 13 گانة مشهد می‌شود که با استفاده از فرمول کوکران 383 پرسشنامه به نسبت جمعیت مناطق توزیع شده است. پرسشنامۀ محقق‌ساخته و شامل 40 پرسش کیفیت محیط شهری و 40 پرسش آسایش بصری است. به‌منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و برای رتبه‌بندی مناطق از تکنیک رتبه‌بندی وایکور استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنی‌دار بین مؤلفه‌های آسایش بصری و کیفیت محیط شهری در سطح مناطق سیزده‌گانه است. علاوه‌براین، نتایج رتبه‌بندی مناطق نشان می‌دهد اغلب مناطقی که سطح آسایش بصری پایین دارند (مناطق 13، 4، 5)، کیفیت محیطی کمتر و درنتیجه رفاه شهری کمتری دارند. همچنین مناطق 1 و 9 و 8 با هم‌پوشانی بسیار بالا در بهترین وضعیت از منظر کیفیت محیط شهری و آسایش بصری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance measurement of visual comfort components to improve quality of urban environment, using VIKOR technique (Case study: Mashhad Metropolitan)

نویسندگان [English]

  • Tahere Sadeghloo 1
  • Leila Johari 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 M.Sc. in Urban Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Urban quality of life is not a simple term that has a clear or an agreed definition but it is a complex concept which might be defined by various theories. The term urban quality of life is not used to describe some physical features but to describe all the relationship, the dynamics, and the reticular relationship that exist between those physical features. Therefore, the definition of urban quality of life is network and complex rather than linear and very elementary. This special keyword is resulted from urban environment quality. Thus, the aim of this research is to analyze the relation between urban environment quality and visual comfort. The importance of urban environment issues has never been as serious as today. One of the most important subjects in urban planning is quality of environment and the satisfaction of citizens. Urban environment quality is a measurement of residential environment in which for urban life we have the minimum desirability. The circumstances of the relation between human and environment are a special condition in which it makes a role to evaluate the urban environment quality. On the other hand, to improve and then evaluate urban environment and experience good urban quality of life, visual components should be considered. Today visual comfort is a major component of urban life, especially in man-made environments. In recent decades, urban environment quality has become a specialized issue in the society. Increase in the quality of urban environment is a long step toward improving citizen’s satisfaction. One of the most rewarding aspects in order to increase environmental quality is to upgrade visual comfort. Visual comfort is a reflection of quality of life and welfare of citizens. Visual comfort in a city offers architectural and portable lightening, how to play with colors and apply them according to the physical environment and the way symbols are employed or how visual form of a city can be seen. Visual comfort can be used to describe places that have more social and formal monitoring. The other aim of this research is to investigate performance of visual comfort components to improve quality of the urban environment in Mashhad metropolitan. This is to evaluate 14 indicators in environmental quality, and 4 visual comfort factors and the relation between these two categories in 13 regions of Mashhad municipality.
 
Methodology
The research method is descriptive survey. Population of the study is consisted of whole citizens in 13 regions of Mashhad municipality. According to Cochran formula 383 questionnaires are distributed among the population. The questionnaire is researcher made and consisted of 40 questions about visual comfort and 40 questions about quality of urban environment. Formal validity of the questionnaire is approved by the experts and to examine the content validity, factor analysis is applied and to test reliability, Cronbach's alpha coefficient is used. To analyze the data, SPSS software is used and in addition, VIKOR rating technique is used i to rank the regions. This technique is one of the multi-criteria decision making methods to select the best option or to prioritize the options. VIKOR technique is able to give assistance to decision maker to make the final decision and often is used when the decision makers cannot submit their preferences in decision making process because of contradictory indicators.
 
Results and Discussion
The results show that there is significant difference between the components of environmental quality and visual comfort in 13 regions of Mashhad municipality. Results of ranking the regions show that some regions (13, 4, and 5) were in the worse condition of visual comfort and also have experienced less quality of urban environment and less urban welfare. The regions of 1, 8 and 9 with high overlapping are in the best condition in terms of quality of urban environment and visual comfort. The most remarkable part is that often the areas with lower ranking level in terms of quality of urban environment (13, 5, and 4) were also lower in terms of visual comfort components. Thus, it could be said that visual comfort not only have relation with environmental quality, but also lies at the heart of it. On the other hand, weighted technique results show that lightening has had the most weight between the visual comfort components and the most remarkable part in the city is often good lightening. It should be equally fashionable and functional, great lightening is more than a physical object. It is beyond what the product looks like or how well it is made.
 
Conclusion
According to the results, there is a large gap between the 13 regions of Mashhad municipality, while some regions as 1, 9, and 8 are in the best situation in terms of visual comfort and environmental quality of life. Some other regions are very poor, like 4, 5, 13, and 6. It could be concluded that the regions which have had a poor condition in terms of environmental quality of life have experienced a worse situation in availability, economic dynamism, network quality, green spaces, quality of buildings, aesthetics of buildings, architecture, management services and etc. Those regions which have had poor condition in terms of visual comfort elements (light, color, sight, symbol contamination) have experienced less quality of life, because these two components (visual comfort and environmental quality) are significantly related to each other. Significant gap in the environmental quality of life of the citizens should not be neglected. Good urban environment is an environment in which civil justice is considered. Therefore, urban environment cannot be built for citizens without knowledge of their opinions and also urban realities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental quality
  • Mashhad Metropolitan
  • MCDM techniques
  • VIKOR Technique
  • Visual Comfort
1. دویران، اسماعیل، خدایی، داوود، غلامی، سعید و مهرداد دانش‌دوست، 1391، سنجش مؤلفه‌های آسایش بصری در منظر شهری با تأکید بر محله حسینیه اعظم زنجان، فصلنامة آرمان‌شهر، دورة چهارم، شمارة 12، صص 21- 49.
2. راست‌‌بین، ساجد، جعفری، یاسر، دارم، یاسمن و امیرمحمد معززی، 1391، رابطههمبستگیبینکیفیت‌هایمحیطیو تداومحیاتشهریدرعرصه‌هایعمومی (نمونهموردی:جلفایاصفهان)، فصلنامة علمی- پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، سال نهم، شمارة 21، صص 35- 46.
3. صالحی، اسماعیل، 1384، مؤلفه‌های آسایش بصری و نقش آن در مناسب‌سازی محیط، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی تهران، برگرفته از پروژة تحقیقاتی موسوم به تدوین ضوابط ایمن‌سازی فضاهای شهری.
4. صالحی، اسماعیل، 1386، نقشآسایشمحیطیفضاهایشهریدر پیشگیریاز ناهنجاری‌هایرفتاری، محیط‌شناسی، سال سی‌و‌سوم، شمارة 44، صص 83- 94.
5. عالم تبریز، اکبر، رجبی‌پور، علیرضا و محمد زارعیان، 1388، بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با استفاده از تکنیک DEA، مدیریت صنعتی، دورة اول، شمارة 3، صص 99-118.
6. قنبری، ابوالفضل، صدیق، مهدی، سلطان‌زاد، اکبر و رقیه محمدزاده اصل، 1392، ارزیابیشاخص‌هایکیفیتمحیطیشهربنابازدیدگاهشهروندان، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
7. کلانتری، خلیل، 1391، پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی (با استفاده از نرم‌افزار SPSS)، چاپ پنجم، انتشارات فرهنگ صبا، تهران.
8. مرکز آمار ایران، 1391، آمارنامة مشهد.
9. یزدانی، مجید، 1389، سیریدرمعماریغرب، چاپ اول، انتشارات کتابدار توس، مشهد.
 
1. Alam Tabriz, A., Rajabipoor, A. and Zareeian, M., 2009, To evaluate performance of TOPSIS FUZZY to improve the performance of bank branches using DEA technique, Journal of Industrial Management, Vol. 2, No. 3, PP. 99- 118. (In Persian)
2. Coleman, J., 2007, Evaluating urban ambience - Sydney, Australian Planners, Vol. 25, No. 4, PP. 28- 31.
3. Daviran, S., Khodayi, D., Gholami, S. and Daneshdoost, M., 2012, Assessment of visual comfort elements in urban landscape, with an emphasis on Hosseiniye Azam Neighborhood in Zanjan, ARMANSHAHR Architecture and Urban Development Journal, Vol. 4, No. 12, PP. 21- 49. (In Persian)
4. Ghanbari, A., Sedigh, M., Soltanzadeh, A. and Mohammadzadehasl, R, 2013, Assessment of environmental quality indicators of Bonab from the perspective of citizens, 5th Conference on Urban Planning and Management, Mashhad. (In Persian)
5. Karir, R., (2004), Urban space, Translated by: Hasheminejad, K., Khak Press, Tehran. (In Persian)
6. Kalantari, K., 2012, Processing and analysis of data on socio-economic research (using SPSS), Farhang Saba Press, Tehran. (In Persian)
7. Linch, K., 1993, Portrait of the city, Translated by: Mozayyeni, M., Tehran University Press, Tehran. (In Persian)
8. Ogawa, A. and Shibasaki, R., 2002, Recycling an urban space and improve the quality of urban environment, Tokyo University, Tokyo.
9. Pakzad, J., 2006, Theoretical framework and urban design process, Department of Housing and Urban Development, 1st Print. (In Persian)
10. Perkins, D. D. 1993, The physical environment of street crime, Journal of Environmental Psychology, Vol. 4.  No. 3 PP. 325-338.
11. Putnam, R. D., 2000, Bowling alone: The collapse and revival of American community, Simon & Schuster, New York.
12. Rastbin, S., Jafari, Y., Darem, Y. and Moazzezi, A., 2012, The correlation between environmental quality and sustainability of urban life in general: Case Study: Julfa, Isfahan, The Iranian Journal of Nazar Research Center, Vol. 9.  No. 21, PP. 35- 46. (In Persian)
13. Salehi, S., 2005, Components of visual comfort and its role to improve environment, Architecture and Urban Studies Research center and the Department of Housing and Urban Development, Tehran, from the Research Project: Develop criteria for immunization of urban spaces. (In Persian)
14. Salehi, S., 2007, The role of urban environmental comfort to prevent behavioural Abnormalities, Journal of Environmental Studies, Vol. 33. No. 44, PP. 83- 94.(In Persian)
15. Salingaros, N., 1999, Urban design elements, University of Texas at San Antonio, USA.
16. Sherman, B., 2010, Cities fit to live in (themes of variations), Derek Jones (Ed.), Channel Four Television.
17. Statistical Center Of Iran, 2012, Mashhad Statistical Letter. (In Persian)
18. Vedera, M., 1997, Violent Homes in violent cities, a city for all, Jo Beall (Ed.), Zed Book Ltd.
19. Yazdani, M., 2012, A Survey of west architecture, Toos Press, 1st print, Mashhad. (In Persian)