دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-242 
8. نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین)

صفحه 95-113

سیمین تولایی؛ محمد سلیمانی؛ رحمان جهانی دولت آباد؛ اسماعیل جهانی دولت‌آباد


9. تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

صفحه 115-131

محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سپنتا مجتهدزاده؛ حسن پیردشتی


10. تحلیل مکان‌گزینی استقرار انسانی در شرایط بحرانی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

صفحه 133-149

علی مصیب زاده؛ حامد حسنی بخشکندی؛ میلاد محمودی شیخ سرمست


11. ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390

صفحه 151-166

رضا مستوفی الممالکی؛ نعمت شاه کرمی؛ مجتبی فتایی


13. فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش

صفحه 185-202

مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ علی امیری


14. عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس

صفحه 203-225

بهادر زارعی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ سیدمهدی موسوی شهیدی


15. تحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سبزوار- نیشابور براساس منابع اکولوژیکی موجود

صفحه 227-242

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ زهرا بخشی