دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-242 
نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین)

صفحه 95-113

10.22059/jhgr.2017.53814

سیمین تولایی؛ محمد سلیمانی؛ رحمان جهانی دولت آباد؛ اسماعیل جهانی دولت‌آباد


تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

صفحه 115-131

10.22059/jhgr.2017.54258

محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سپنتا مجتهدزاده؛ حسن پیردشتی


بنیادی

فهم نقشۀ سیاسی از منظر قدرت/ دانش

صفحه 185-202

10.22059/jhgr.2017.55732

مرجان بدیعی ازنداهی؛ رسول افضلی؛ علی امیری


مقاله علمی پژوهشی

عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس

صفحه 203-225

10.22059/jhgr.2017.58509

بهادر زارعی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ سیدمهدی موسوی شهیدی