دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 243-484