تحلیل آثار بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعۀ روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بدره- استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو قطب برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

امنیت همواره از نیازهای اساسی جوامع بشری بوده است که بدون آن زندگی انسان‌ها به مخاطره می‌افتد. بی‌شک، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعة جامعه و شکوفایی استعدادها مهم‌تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش نیست. درواقع، امنیت پیش‌زمینة یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعة جوامع انسانی است. از این‌رو، بیمه از راهکارهای اساسی و ارزشمند بشری در ایجاد امنیت، به‌ویژه امنیت اجتماعی است. این پژوهش با هدف تحلیل آثار بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر امنیت اجتماعی و احساس تعلق جامعة روستایی در روستاهای شهرستان بدره، استان ایلام انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و داده‌های مورد نیاز با استفاده از مطالعة میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعة آماری شامل افراد تحت پوشش بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (448 نفر) است که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه 207 نفر محاسبه شده و نمونه‌ها با استفاده از روش تصادفی انتخاب شده است و درنهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج تحقیق، وجود بیمة اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در منطقة مورد مطالعه برای حمایت از روستاییان ضروری بوده و صندوق بیمه توانسته است اعتماد روستاییان را به خود جلب کند. همچنین، بیمه در ارتقای امنیت اجتماعی و احساس تعلق روستاییان تأثیرگذار بوده است، ولی در شاخص ارتقای امنیت اجتماعی اثر بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A analysis on effects of social insurance of farmers, villagers and nomads on social security and sense of belonging in rural community(Case Study: of Badreh County- Ilam Province)

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Rezvani 1
 • Mohammad Kochaki 2
1
2
چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
Security is an essential and public need that it is impossible for people to be needless of it. The importance and need for security is because of its unbreakable bond with life. Scientists consider security as one of the most essential needs of human beings. Humans have always been trying to provide security in their lives and one of the main motivations of the government is also providing security.
One of the major achievements of the human valuable security, especially economic and social security, insurance. Social Security is one of the essential needs of individuals, groups and communities and communities survival would be impossible without it and on the other hand, the need for individual and collective security and pursuing this security has always been a feature of human nature and people have always tried to protect themselves and their families from the dangers that have surrounded them.
One of the most important steps in the fourth program for rural development, is rural and tribal (nomadic) social insurance law enforcement. This action, however, was not in a set of goals, policies and the civil enforcement actions of the Rural development But it has been directly emphasized in the general policies of the Fourth Plan (Section 13, 19, 21 and 43), and specially Article 96 of the Law . Iranian citizenship, residence in rural and tribal (nomadic) areas, farmer who doesn’t live in rural area, having at least eighteen years of age whether married or single, signing the contract and payment of five percent of the optional income as premium, are the general conditions of membership in the farmers, villagers and nomads’ social insurance. Aging benefits, general disability due to work injury, general non-work-related disability, survivor benefits under the pension of the deceased insured dependents, are the benefits of membership in the farmers, villagers and nomads’ social insurance fund for farmers, rural and nomadic people.
According to the latest information from the social insurance fund for farmers, villagers and nomads in 1393, 1222195 of households in the country are covered by the insurance and its average acceptance rate is approximately 19.12 per cent. Number of insured people in Ilam is about 18,227 households with an average coverage of 30.33 percent which is higher than the national average. Also in Badreh about 448 households in the city are covered by the insurance and its average acceptance rate is 26/72 per cent. This research aims to analyze the impact of farmers, villagers and nomads’ social insurance on social security and sense of belonging in the villages of Badreh County in Ilam province and seeks to answer the following questions:
- What are the impacts of farmers, villagers and nomads’ social insurance on in the studied area? And what are the impacts of farmers, villagers and nomads’ social insurance on belonging sense of villagers and reduction of migration in the studied area?
Methodology
This research is applicable and its method is descriptive-analytic (cross-sectional). Library and field study is used to collect data. The number of people covered by farmers, villagers and nomads’ social insurance in the villages of Badreh county are 448 people which are the statistical community of research. Using Cochrane method 207 people of insured who were mainly head of households have been chosen as the sample of population. For suitable distribution of the sample size among all insured people stratified probability sampling method has been used and this method makes appropriate distribution of the sample in all classes of the community. To assess the reliability of research, SPSS, and Cronbach's alpha method were used that reliability of 844/0 shows high reliability.
Results and discussion
According to the results of the questionnaires, 92.3 percent of respondents were men and 7.7% of respondents were women. Also, 87.4% were married and 12.6% were single. In addition, 27% were illiterate, 30 percent had elementary school degree, 15% had secondary school degree, 19.8% had Diploma and 82% had higher degree. 11 percent of the respondents were farmers, 30% workers, 14.5% shopkeepers, 20.3 percent ranchers, 1 percent welders and 23.2 percent had other jobs. The average age of the respondents was 46 years. To explore the impact of farmers, villagers and nomads’ social insurance on social security and sense of belonging of farmers, villagers and nomads, one-sample T-test was used which shows the significant impact of farmers, villagers and nomads’ social insurance on social security and a sense of belonging of farmers, villagers and nomads.
Conclusion
According to the results of the studied area, the presence of social insurance for farmers, villagers and nomads in the region is necessary to protect the villagers and insurance fund has been able to attract the villagers’ trust which is consistent with the findings of Shafiezadeh et al (2013). The difference is that in the studied area, the adoption of social insurance for farmers, villagers and nomads has been so high. Also in this area, the villagers had not opposed to the insurance scheme and it has been well received but in some cases, payment of insurance has been hampered by the insured and the insured has some expectations from insurance against different accidents and the fund must meet these expectations to create greater trust between them which is consistent with Ramesh’s findings. Also the social insurance of farmers, villagers and nomads in this region has increased social security and sense of belonging which is consistent with Rezvani and et al’s findings (2014) . According to the results, the social insurance of farmers, villagers and nomads in villages of Badreh county, has improved the social security and sense of belonging and also rural migration has been reduced.
Keywords: Social insurance for farmers, villagers and nomads, social security, sense of belonging, Badreh County.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social insurance for farmers
 • villagers and nomads
 • social security
 • sense of belonging
 • Badreh County
 1. آشوری، داریوش، 1379، دانشنامۀ سیاسی، چاپ اول، انتشارات مروارید، تهران.
 2. ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان بدره، 1393.
 3. افروغ، عماد، 1381، جامعه‌شناسی امنیت؛ مؤلفه‌ها و ریشه‌های تاریخ، فصلنامة راهبرد، سال یازدهم، شمارة 26، صص 240- 263.
 4. امیری، عبدالرضا، 1382، نقش رسانۀ جمعی در امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، شمارة 1، جلد اول، معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی، تهران.
 5. جوان فروزنده، علی و قاسم مطلبی، 1390، مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل‌دهندة آن، دو فصلنامۀ هویت شهر، سال پنجم، شمارة 8، صص 27- 37.
 6. حاجیانی، ابراهیم، 1384، چارچوب روش‌شناسی برای بررسی احساس امنیت، فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی، سال هجدهم، شمارة 2 و 3، صص 129- 150.
 7. حسن‌زاده ثمرین، تورج، همتی گیلانی، مهناز و منیره مسعودی گزی، 1393، بررسی و تبیین رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعۀ کارکنان استانداری استان گلستان)، فصلنامة پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شمارة پیاپی 7، شمارة 1، صص 117-136.
 8. حسن‌زاده، علی و سعیده فخیم علیزاده، 1387، راهکارهای تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی، فصلنامة تأمین اجتماعی، سال دهم، شمارة 32 و 33، صص 1- 29.
 9. حسینی الموسوی، سیدمجتبی، 1392، بیمه‌های اجتماعی و تعاونی در فقه مذاهب اسلامی، فصلنامة مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)، سال هشتم، شمارة 31، بهار، صص 17- 27.
 10. حقیقتیان، منصور، صنعتخواه، علیرضا، معین‌الدینی، جواد و شیرین شیری امین‌لو، 1391، بررسیرابطهمیانسرمایهاجتماعی (براساستفکیکسرمایۀاجتماعیدرون‌گروهی، برون‌گروهیوارتباطی) واحساسامنیتدرشهرتهران، فصلنامة جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال سوم، شمارة 6، صص 37-56.
 11. حیدری، علی، 1382، تحلیل کلی بر سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران و تبیین عوامل مساعد و نامساعد آن، فصلنامة تأمین اجتماعی، سال پنجم، شمارة 15، صص 135- 150.
 12. خلیلی، رضا، 1381، مهاجرت نخبگان، پدیده‌های اجتماعی با موضوع امنیت ملی، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال پنجم، شمارة 2، صص 421- 441.
 13. خورشید، صدیقه و حمیدرضا یزدانی، 1391، مطالعۀ روابط میان اعتماد، تقابل و احساس تعلق سازمانی با ملاحظۀ اثر تعدیلگری تعهد سازمانی، پژوهش‌نامة مدیریت تحول، سال چهارم، شمارة 7، صص 61 - 90.
 14. رجبی‌پور، محمود، 1384، درآمدی بر عوامل مؤثر بر احساس امنیت، کنکاشی بر جنبه‌های مختلف امنیت عمومی و پلیس، مجموعه مقالات 2، معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی.
 15. رضوانی، محمدرضا، قدیری معصوم، مجتبی، کوچکی، محمد، ساعی، احد و اسماعیل تازیک بیارجمندی، 1393، تحلیل فضایی و اثرات بیمۀ اجتماعی روستاییان بر توسعۀ روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان دوستان، شهرستان بدره)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای اصفهان، سال ششم، شمارة 21، صص 1- 20.
 16. رضوانی، محمدرضا، 1390، برنامه‌ریزی توسعۀ روستایی در ایران، چاپ چهارم، انتشارات قومس، تهران.
 17. رضوانی، محمدرضا و فاطمه عزیزی، 1392، بررسی چالش‌های بیمۀ اجتماعی روستاییان و عشایر در کشور، فصلنامة رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شمارة 48، صص 271- 311.
 18. رضویان، محمدتقی و پرویز آقایی، 1393، بررسی و ارزیابی احساس امنیت اجتماعی در محله نمونۀ موردی: (مطالعۀ تطبیقی محلات جماران و فاطمی)، فصلنامة جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، سال ششم، شمارة 20، صص 43- 57.
 19. رنجبر، محسن، 1389، اهمیت توجه به امنیت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، فصلنامة اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال بیست و چهارم، شمارة 274- 273، صص 224- 235.
 20. ساروخانی، باقر و منیژه نویدنیا، 1385، امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دورة ششم، شمارة 22، صص 87- 106.
 21. سهامیان مقدم، جواد، 1388، چالش‌های صنعت بیمه، مقالات ارائه‌شده در سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه، پژوهشکدة بیمه، تهران.
 22. شاهچراغ، سیدعلی، 1391، پیش‌زمینه‌های فرهنگی گسترش بیمه در شکل‌گیری توسعه و رفاه اجتماعی، فصلنامة علمی- ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، سال اول، شمارة 2، صص 45- 62.
 23. شریفی، محمدامین و محمود حسینی، 1388، عوامل مؤثر بر پذیرش بیمۀ اجتماعی در میان کشاورزان: مطالعه موردی شهرستان‌های قروه و دهگلان، استان کردستان، فصلنامة روستا و توسعه، سال دوازدهم، شمارة ۲، صص 37- 67.
 24. شفیعی‌زاده، حمید، مجردی، غلامرضا و اسماعیل کرمی دهکردی، 1391، عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی بیمة اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ، مجلة پژوهش‌های روستایی، سال سوم، شمارة 4، صص 189- 214.
 25. شیرزاد، حسین، 1383، سیر تکاملی نظام‌های بیمۀ اجتماعی روستاییان در ایران و کشورهای توسعه‌یافتۀ جهان، فصلنامة روستا و توسعه، سال هفتم، شمارة 4، صص 1- 67.
 26. صالحی، اسماعیل، 1387، ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن، چاپ اول، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.
 27. صالحی امیری، سیدرضا و افسر افشاری نادری، 1390، مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران، فصلنامة راهبرد، سال بیستم، شمارة 59، صص 49- 76.
 28. صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، 1393.
 29. ضرابی، اصغر، شرفی، زکیه و مهدی زنگنه، 1391، سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه‌های جمعی، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شمارة 2، صص 103- 121.
 30. فرهمندیان، محمد، 1381، نیاز به احساس تعلق داشتن، ماهنامة روان‌شناسی پیوند، سال بیست‌وچهارم، شمارة 278، صص 48- 50.
 31. فلاحت، محمدصادق، 1384، نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد، نشریة هنرهای زیبا، سال ششم، شمارة 22، صص 35- 42.
 32. قاسمی، راضیه و اصغر محمدی، 1392، بررسی میزان احساس امنیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان 15 تا 44 سالۀ شهرکرد، فصلنامة دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، سال اول، شمارة 2، صص 21- 37.
 33. قدیری معصوم، مجتبی و علی‌اکبر نجفی کانی، 1382، برنامه‌های توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر نواحی روستایی، فصلنامة پژوهش‌های جغرافیایی، سال یازدهم، شمارة 44، صص 111- 122.
 34. کتابی، محمود، میرزایی، جلال و احسان شاهرخی، 1386، بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان، فصلنامة توسعۀ انسانی، دورة دوم، شمارة 2، صص 31- 56.
 35. کریمی، آیت، 1378، کلیات بیمه، چاپ چهارم، انتشارات بیمۀ مرکزی ایران، تهران.
 36. کلاهچیان، محمود، 1382، راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، شمارة 1، جلد اول، تهران، معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی.
 37. گروسی، سعیده، میرزایی، جلال و احسان شاهرخی، 1386، بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)، فصلنامة دانش انتظامی، دورة نهم، شمارة 2، صص 26- 39.
 38. ماهر، فرهاد، 1383، تأمین اجتماعی روستاییان، مجموعه مقالات: تأمین اجتماعی روستاییان (تجارب کشورهای منتخب)، مؤسسة پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
 39. مختاری، مریم، بلالی، اسماعیل، میرفردی، اصغر و سیده معصومه حسینی اخگر، 1391، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شمارة 2، صص 21- 40.
 40. مریدی، سیاوش، 1378، فرهنگ بیمه‌های اجتماعی، چاپ اول، انتشارات مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران.
 41. منظمی تبار، جواد، 1385، نقش مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتماعی، فصلنامة دانش انتظامی، دورة هشتم، شمارة 1، صص 9- 33.
 42. مؤسسۀ پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1383، تأمین اجتماعی روستاییان (تجارب کشورهای منتخب)، چاپ اول، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
 43. ناطق‌پور، محمدجواد، 1384، نقش خانواده در تقویت احساس تعلق اجتماعی در فرزندان، نشریة رشد آموزش علوم اجتماعی، سال نهم، شمارة 26، صص 9- 14.
 44. نقیب‌السادات، سیدرضا، فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم و پروین فروغیان، 1391، نقشامنیتاجتماعیدرکاهشمیزانانحرافاتدربیندانش‌آموزاندختر دورۀمتوسطۀشهرشوش، فصلنامة مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال سوم، شمارة 7، صص 129- 150.
 45. نوروزی، فیض‌الله و سارا فولادی‌سپهر، 1388، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29- 15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامة راهبرد، سال هجدهم، شمارة 53، صص 129-159.
 46. نویدنیا، منیژه، 1382، درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامة مطالعات راهبردی، سال ششم، شمارة 19، بهار، صص 55- 76.

 

 1. Angelini, J. and Hiros, K., 2004, Extension of social security coverage for the informal economy in indonesia, ILO, Subregional Office for South-East Asia and the Pacific, Manila, Philippines.
 2. Dutton, J., Dukerich, J. and Harquail, C. V., 1994, Organizational images and membership commitment, Administrative Science Quarterly, Vol. 32, No. 2, PP. 239- 263.
 3. Jackson, J., 2006, Introducing fear of crime to risk research, Risk Analysis, Vol. 26, No. 1, PP. 253- 264.
 4. Jianguo, Z., 2006, Developing social pension insurance in chinas rural areas, It’s Available at: www.issa.int/pdf/jeru98/theme2.
 5. Manzo, L. and Perkins, D. D., 2006, Finding common ground: The importance of place attachment to community participation and planning, Journal of Planning Literature, Vol. 20, No. 4, PP. 335-350
 6. Putnam, R., 2000, Bowling alone: The collapse and revival of American community, Simon and Schusteer, New York.
 7.  Stone, W. and Hughes, J., 2011, Measuring Social Capital: Towards a standardized approach, It’s Available at: http://www.aes.asn.au/conferences/2002/PAPERS/Hughes.pdf.
 8. Ramesh, T. V., 2007, Rural Initiatives, Micro-Insurance, School of statistics, Central University of Finance and Economics, Xueyuan South Rd, Haidian District, Beijing, China. Woolcock, M., 2001, The place of social capital in understanding social and economic outcomes, ISUMA Canadian Journal of Policy Research, Vol. 2, No. 1, PP. 11- 17.
 9. Yui Leung, Charles Ka., 2001, productivity growth, increasing income inequalityand social insurance: The case of China, Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, Vol. 46, No. 46, PP. 395- 408.
 10. Ashuri, D., 2000, Political encyclopedia, 1st Edition, Morvarid publication, Tehran. (In Persian)
 11. Department of Agriculture Badreh County, 2014. (In Persian)
 12. Afrough, E., 2002, Sociology of security, components and historical roots, Journal of strategy, Vol. 11, No. 26, PP. 240- 263. (In Persian)
 13. Amiri, A., 2003, The Role of Mass Media in Social Security, Proceedings of the Conference on Social Security, No. 1, Vol. 1, Social Assistance and Guidance of police, Tehran. (In Persian)
 14. Javan Forouzandeh, A. and Motalebi, G., 2011, Concept of the sense of belonging to a place and its constituent elements, Biannual Journal of City Identity, Vol. 5, No. 8, PP. 27- 37. (In Persian)
 15. Hajiani, E., 2005, A methodology for assessing the sense of security, Journal of Social Security Studies, No. 2 and 3, PP. 129- 150. (In Persian)
 16. Hassanzadeh Samarin, T., Hemmati Gilani, M., Masoud Gazi, M., 2014, To review and explain the relationship between social capital and social security (staff of Golestan Province), Journal of Strategic Studies, Security and Social Order, Vol.  3, No. 1, PP. 117- 136. (In Persian)
 17. Hassanzadeh, A. and Fakhim Alizadeh, S., 2008, Ways to extend and expand the coverage of insurance of social security organization, Social Security Journal, Vol. I, No. 32, 33, PP. 1- 29. (In Persian)
 18. Hosseini Almusavi, S. M., 2013, Social insurance and cooperative in Islamic jurisprudence, Islamic Religious Studies (Forogh Vahdat), Vol. 8, No. 31, PP. 17- 27. (In Persian)
 19. Haghighatiyan, M., Sanatkhah, A., Moein Aldini, J. and Shiri Aminloo, Sh., 2012, To examine the relationship between social capital (social capital based on the Breakdown of I n-group, out-group and communicational social capital) and a sense of security in Tehran, Journal of Youth Studies Sociology, Vol. 3, No. 6, PP. 37-56. (In Persian)
 20. Heydari, A., 2003, An overall analysis of the evolution of the social structure of the country and explain its favorable and unfavorable factors, Social Security Journal, Vol. 5, No. 15, PP. 135- 150. (In Persian)
 21. Khalili, R., 2001, Elite migration, social phenomenon with a national security issue, Strategic Studies Journal, Vol. 5, No. 2, PP. 421- 441. (In Persian)
 22. Khorshid, S. and Yazdani, H. R, 2012, To study the relationship between trust, reciprocity and organizational sense of belonging with regard to the effect of organizational commitment, Change Management Journal, Vol. 4, No. 7, PP. 61- 90. (In Persian)
 23. Rajabipur, M., 2005, An introduction to the factors affecting the sense of security, a consult on various aspects of public security and police, Proceedings 2, University of Police Science.
 24. Rezvani, M. R., Qadiri Masum, M., Kochaki, M., Saei, A. and Tazik Biarjomandi, I., 2014, Spatial analysis and effects of social insurance on rural development, rural social insurance (Case study: Doostan district, Badreh county), Studies of Urban and Regional Research of Esfehan, Vol. 6, No. 21, PP. 1- 20. (In Persian)
 25. Rezvani, M., 2011, Rural development planning in Iran, 4th Edition, Ghomes publication, Tehran. (In Persian)
 26. Rezvani, M. and Azizi, F., 2013, The challenges of villagers and nomads insurance in the country (Iran), Social Welfare Journal, Vol. 13, No. 48, PP. 271- 311. (In Persian)
 27. Razaviyan, M. T. and Aghaei, P., 2014, Evaluation of social security in the neighborhood case study: (A Comparative Study of Jamaran and Fatemi neighborhoods), Journal of Zagros Landscape Geography and Urban Planning, Vol. 6, No. 20, PP. 43- 57. (In Persian)
 28. Ranjbar, M., 2010, The importance of economic security consideration in the country's economic policy, Journal of Political and Economic Information, No. 274-273, PP. 224- 235. (In Persian)
 29. Sarookhani, B. and Navidnia M., 2006, Social security of family, place of residence in Tehran, Journal of Social Welfare, Vol. 6, No. 22, PP. 87- 106. (In Persian)
 30. Sahamiyan Moghaddam, J., 2009, Challenges in the insurance industry, Papers Presented at the 13th Conference of Insurance and Development, Tehran, Insurance Institute. (In Persian)
 31. Shahcheragh, S. A, 2012, Cultural background of insurance expanding in the formation and development of social welfare insurance, Promotional-scientific Journal of Society, culture and the media, Vol. 1, No. 2, PP. 45- 62. (In Persian)
 32. Sharifi, M. A., Hosseini, M., 2009, Factors affecting the adoption of social insurance among farmers: A case study of the Ghorveh and Dehgolan cities, Kurdistan province, Village and Development Journal, Vol. 12, No. 2, PP. 37- 67. (In Persian)
 33. Shafiezadeh, H., Mojaradi, GH. and Karami Dehkordi, I., 2012, Factors affecting the institutionalization of social insurance in rural places of Kaboudarahang, Journal of Rural Studies, Vol. 3, No. 4, PP. 189- 214. (In Persian)
 34. Shirzad, H., 2004, The evolution of rural social insurance systems in Iran and developed countries of the world, Village and Development Journal, No. 28, PP. 1- 67. (In Persian)
 35. Salehi, I., 2008, Environmental characteristics of safe urban spaces, 1st Edition, Urban Studies and Architecture Center Publication, Tehran. (In Persian)
 36. Salehi Amiri, S. R. and Afshar Naderi, A., 2011, Theoretical Foundations of Strategic Management and promotion of cultural and social security in Tehran, Journal of Strategy, Vol. 20, No. 59, PP. 49- 76. (In Persian)
 37. Social Insurance Fund for Farmers, Villagers and Nomads in 2014. (In Persian)
 38. Zarabi, A., Sharafi, Z. and Zanganeh, M., 2012, Measuring the factors affecting the sense of security of Mashhad, with emphasis on the performance of the police and the media, Strategic Studies of Security and Social Order, Vol. 1, No. 2, PP. 103- 121. (In Persian)
 39. Farahmandyan, M., 2002, The need for a sense of belonging, Transplantation psychology journal, Vol. 24, No. 278, PP. 48- 50. (In Persian)
 40. Falahat, M. S, 2005, The physical layout of a sense of place in the mosque, Fine Arts Magazine, Vol. 6, No. 22, PP. 35- 42. (In Persian)
 41. Ghasemi, R., Mohammadi, A., 2013, Evaluating the security and social factors affecting the citizens of 15 to 44-year-old of ShahreKord, Chahar Mahal and Bakhtiari Disciplinary Knowledge Journal, Vol. 1, No. 2, PP. 21- 37. (In Persian)
 42. Qadiri Masum, M. and Najafi Kani, A. A, 2003, After the Islamic Revolution in Iran development program and its impact on rural areas, Geographical Journal, Vol. 11, No. 44, PP. 111- 122. (In Persian)
 43. Ketabi, M., Mirzaee, J. and Shahrokhi, E., 2007, The effect of mass media on social security in the city of Esfehan, Journal of Human Development, Vol. 2, No. 2, PP. 31-56. (In Persian)
 44. Karimi, A., 1999, General Insurance, 4th Edition, Iran Central Insurance, Tehran. (In Persian)
 45. Kolahchiyan, M., 2003, Guidelines for the implementation of social security, Social Security Conferences, No. 1, Vol. 1, Social Assistance and Guidance of Police, Tehran. (In Persian)
 46. Garosi, S., Mirzaee, J. and Shahrokhi, E., 2007, Examining the relationship between social trust and Feeling of security (A case study of female students Azad University of Jiroft), Journal of Disciplinary Knowledge, Vol. 9, No. 2, PP. 26- 39. (In Persian)
 47. Maher, F., 2004, Rural social security, proceedings: Rural social security (The experiences of selected countries), Research Institute of Planning and Agricultural Economics, Tehran. (In Persian)
 48. Mokhtari, M., Balali, I., Mirfardi, A. and Hosseini Akhgar, S. M., 2012, Social and cultural factors affecting social security in Yasuj, Strategic Research of Security and Social Order, Vol. 1, No. 2, PP. 21- 40. (In Persian)
 49. Moridi, S., 1999, Social insurance culture, 1st Edition, Institute of Social Security, Tehran. (In Persian)
 50. Monazzami Tabar, J., 2006, The role of public participation in social security, Journal of Disciplinary Knowledge, Vol. 8, No. 1, PP. 9- 33. (In Persian)
 51. Planning and Research Institute of Agricultural Economics, 2004, Rural social security (the experiences of selected countries), 1st Edition, Ministry of Agriculture, Tehran. (In Persian)
 52. Nateghpour, M. J, 2005, The family's role in fostering a sense of social belonging in children, Journal of Social Science Education, Vol. 9, No. 26, PP. 9- 14. (In Persian)
 53. Naqib al-Sadat, S. R., Fatehi Dehaghani, A. and Foroughian, P., 2012, The role of social security in reducing aberrations among secondary school girl students of Shush, Youth Sociological Studies Journal, Vol. 3, No. 7, PP. 129- 150. (In Persian)
 54. Noroozi, F. and Foladysepehr, S., 2009, Evaluation of social security and social factors influencing women 29-15 years in Tehran, Journal of the Strategy, Vol. 18, No. 53, PP. 129- 159. (In Persian)
 55. Navidniya, M., 2003, An introduction to social security, Journal of Strategic Studies, Vol. 6, No. 19, PP. 55- 76. (In Persian)